klevoz.ru страница 1
скачать файл

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Машинознавство і основи виробництва вивчаються на 1-5 курсах Інституту фізико-математичної і технологічної освіти.

Це комплексна дисципліна яка складається з машинознавства (до складу якого входять: опір матеріалів, теорія механізмів і машин, деталі машин, гідравліка, теплотехніка) і основ виробництва (до складу якого входять: технологія конструкційних матеріалів, основи стандартизації та керування якістю, різання матеріалів, верстати та інструменти).

Під час вивчення машинознавства і основ виробництва у студентів формуються техніко-технологічні знання, в основі яких - знання про сучасні машини, функціями яких є контроль, організація та виконання цілого ряду операцій; про стан механізації та автоматизації в усіх галузях народного господарства.

Метою фахового вступного випробування є перевірка:


 • загального рівня технічної культури випускників педагогічного університету;

 • міцності та глибини засвоєння програми та наявності знань, необхідних для підготовки майбутніх вчителів технологій. 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1.Машинознавство
Опір матеріалів
Деформація й напруження розтягу й стиску. Розрахунки на міцність елементів конструкцій.

Деформації й напруження кручення. Розрахунки на міцність і жорсткість.

Згин. Деформації й напруження згину. Розрахунки на міцність за нормальними напруженнями.

Міцність при змінних навантаженнях.


Теорія механізмів і машин
Структурний аналіз і синтез механізмів.

Основний принцип утворення плоского механізму. Структурна класифікація плоских механізмів за Асуром-Артоболевським. Поняття про початковий механізм та групи Асура. Класи груп. Структурна формула групи Асура.


Кулачкові механізми

Призначення, галузі застосування, види. Силове замикання. Аналіз кулачкових механізмів.


Тертя в кінематичних парах

Класифікація за різними ознаками. Тертя ковзання незмащених тіл. Конус тертя. Коефіцієнти тертя спокою і руху.


Зрівноваження механізмів

Причини незрівноваженості механізмів. Статичне та динамічне зрівноваження і балансування мас, що обертаються


Деталі машин
Пасові передачі.

Типи і будова. Переваги та недоліки, застосування. Плоскопасова передача, шківи та привідні паси, натяжні пристрої. Сили й напруження у гілках пасу. Розрахунок плоских пасів за тяговою здібністю. Розрахунок клинових пасів за тяговою здібністю та за довготривалістюЛанцюгові передачі.


Загальні відомості. Застосування, переваги, недоліки. Конструкції ланцюгів та зірочок. Критерії працездатності ланцюгових передач. Вибір ланцюгів та їх перевірний розрахунок
Зубчасті передачі.

Загальні відомості та класифікація. Переваги та недоліки їх застосування. Конструкції зубчастих коліс. Матеріали, що застосовують під час їх виготовлення. Вплив кількості зубців на форму та міцність зубців. Їх геометричні, кінематичні та силові характеристики. Розрахунок зубчастих передач.


Черв’ячні передачі.

Їх геометричні, кінематичні та силові характеристики. Розрахунок черв’ячних передач.


Вали й осі.

Призначення, конструкції та матеріали. Критерії працездатності. Види розрахунків осей та валів.


Підшипники.

Порівняльна характеристика підшипників ковзання та кочення. Робота підшипників в умовах рідинного тертя та поняття про їх розрахунки. Класифікація та застосування основних типів підшипників кочення. Підбір підшипників кочення. Підшипники ковзання. Призначення, основні типи, застосування.Муфти.

Призначення, класифікація. Будова і принцип роботи муфт постійних, зчеплених, самоврядовуваних. Підбір муфт та перевірний розрахунок їх окремих гумових елементів на зминання


З’єднання деталей машин.

Зварні з’єднання. Їх переваги, недоліки, застосування. Види зварних з’єднань, їх розрахунок.

Різьбові з’єднання, класифікація та галузь застосування. Типи різьб та їх геометричні параметри. Розрахунок різьбових з’єднань.

Заклепочні з’єднання. Їх переваги та недоліки, застосування. Основні види заклепок та заклепочних швів. Розрахунок заклепочного шва; визначення геометричних параметрів шва.


Гідравліка
Основи гідростатики.

Фізичні властивості рідини. Гідростатичний тиск та його властивості. Основне рівняння гідростатики. Прилади для вимірювання тиску, класифікація, будова та принцип дії.Основи гідродинаміки.

Рівняння Бернуллі для струминки та потоку. Геометрична і фізична інтерпретація рівняння Бернуллі. Практичне застосування його в техніці. Водопроводи, їхня класифікація. Гідравлічний розрахунок простого водопроводу. Явище гідравлічного удару та кавітації.


Гідравлічні машини.

Гідравлічні насоси, їх класифікація, принцип роботи, області застосування, основні характеристики.

Гідравлічний привід та гідравлічні передачі. Будова, області застосування.
Теплотехніка
Теоретичні основи теплотехніки.

Робочі тіла теплових машин та їх характеристики. Водяна пара, термодинамічні діаграми водяної пари.

Способи поширення теплоти та види теплообміну. Класифікація теплообмінних апаратів.
Електростанції.

Теплові електричні станції, схеми та основне обладнання. Економічні показники роботи ТЕС.

Фізичні основи ядерної енергетики. Схеми сучасних АЕС.
Джерела та генератори енергії.

Перспективні енергетичні силові установи: магнітогазодинамічні генератори, термоелектричні, термоіонні перетворювачі енергії. Відновлювальні джерела енергії.


2.2. Основи виробництва
Різання матеріалів, верстати та інструменти
Інструментальні матеріали, вимоги до них і області застосування.

Роль інструментальних матеріалів у інтенсифікації механічної обробки. Інструментальні вуглецеві та леговані сталі, швидкорізальні сталі, тверді сплави, алмази, ельбор, абразивні матеріали.


Загальні відомості про обробку матеріалів різанням.

Елементи режиму різання: глибина різання, подача, швидкість. Процес утворення стружки. Типи стружок. Усадка стружки. Ширина і товщина стружки та площа поперечного перетину зріза.

Елементи і геометричні параметри різальної частини різців.

Поняття про продуктивність, штучний та машинний час.

Структура та характерні особливості технологічного процесу.
0пір матеріалів різанню.

Схема сил, що діють на різець. Формули для розрахунку сил різання. Потужність різання і потужність верстата.


Якість поверхонь, що обробляються різанням.

Поняття про якість поверхні, що обробляється і її основні харак­теристики. Вплив різноманітних факторів (геометричних параметрів ріжучої частини інструментів, режимів різання, матеріалів, що оброб­ляються, мастильно-охолоджуючих рідин) на якість поверхонь, що об­робляються.


Обробка на токарних верстатах.

Структура машин та призначення її характерних частин. Види робіт, що виконуються на токар­них верстатах. Типи різців. Особливості конструкцій різців і об­ласті їх використання.

Токарно-гвинторізний верстат моделі 16К20, його будова і кіне­матична схема. Способи обробки конічних, фасонних, різьбових поверхонь. Пристосування для закріплення заготовки і інструмента. Методики визначення режиму різання.

Особливості конструкцій і кінематичні схеми токарно-гвинторізних верстатів ТВ-4,ТВ-6,ТВ-6М, що використовуються в шкільних майстернях.


Обробка на фрезерних верстатах.

Сутність процесу фрезерування. Елементи режиму різання при фрезеруванні. Основні типи фрезерних верстатів. Ви­ди робіт, що виконуються на фрезерних верстатах. Типи фрез та їх призначення.. Будова настільно-фрезерного верстата НГФ-110ШЧ, що застосовується у шкільних майстернях.


Обробка на деревообробних верстатах.

Будова і призначення різних типів деревообробних верстатів: пильних (з круглою і стрічковою пилами), лобзикових, токарних, фрезерних, стругальних.

Пристосування, що використовуються на деревообробних верстатах. Головні вимоги до круглих пил кругло пильного верстата.
Електрофізичні і електрохімічні методи обробки матеріалів.

Електро-імпульсний, ультразвуковий, електрохімічний методи обробки. Призначення,застосування, переваги цих методів.


Технологія конструкційних матеріалів
Промислові матеріали.

Вуглецеві і леговані сталі. Їх класифікація, маркування, застосування.

Тверді сплави, мінералокераміка та кермети. Їх класифікація, маркування, застосування.

Надтверді матеріали. Їх класифікація та застосування.

Поняття про безвідходні технології. Порошкова металургія.

Прогресивні методи обробки поверхонь деталей (обробка заготовок поверхневим пластичним деформування).


Термічна обробка.

Сутність і види термічної обробки. Практика термічної обробки сталі: вибір температур відпалювання, гартування, відпуску. Умови експлуатації виробів.


Основи стандартизації та керування якістю
Основи метрології і технічних вимірювань.

Поняття про вимірювання і контроль. Види вимірювань. Методи вимірювань. Класифікація засобів вимірювання. Вимірювальні прилади. Метрологічні характеристики приладу.


Стандарти – нормативна база управління якістю продукції.

Сутність і завдання стандартизації. Види стандартів.


Взаємозамінність деталей за формою.

Номінальний і дійсний розмір. Нижнє і верхнє граничне відхилення. Поле допуску, допуск посадки. Система допусків і посадок для циліндричних з’єднань. Зазор, натяг. Графічне зображення допусків і посадок. Система отвору. Система вала. Єдина система допусків і посадок. Квалітет. Вибір посадок для циліндричних з’єднань. Посадки з зазором. Посадки з натягом. Перехідні посадки. Принцип розрахунку посадок.


Лінійні розмірні ланцюги.

Основні визначення і поняття. Методи розрахунку розмірних ланцюгів в умовах повної і неповної взаємозамінності. Способи проставляння розмірів на кресленнях.
 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Екзаменаційний тест складається із 100 завдань, з яких – 95 тестів закритого типу (з альтернативними вибірковими відповідями в 4-х варіантах) та 5 тестів відкритого типу (самостійна відповідь на питання, на утворення логічних пар, на визначення термінологічних понять, написання міні-творів, есе та інших форм творчої роботи).Від 1-го до 95-го завдання за кожну правильну відповідь нараховується 0,8 бала.

Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання

Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання

0

100,0

48

138,4

1

100,8

49

139,2

2

101,6

50

140,0

3

102,4

51

140,8

4

103,2

52

141,6

5

104,0

53

142,4

6

104,8

54

143,2

7

105,6

55

144,0

8

106,4

56

144,8

9

107,2

57

145,6

10

108,0

58

146,4

11

108,8

59

147,2

12

109,6

60

148,0

13

110,4

61

148,8

14

111,2

62

149,6

15

112,0

63

150,4

16

112,8

64

151,2

17

113,6

65

152,0

18

114,4

66

152,8

19

115,2

67

153,6

20

116,0

68

154,4

21

116,8

69

155,2

22

117,6

70

156,0

23

118,4

71

156,8

24

119,2

72

157,6

25

120,0

73

158,4

26

120,8

74

159,2

27

121,6

75

160,0

28

122,4

76

160,8

29

123,2

77

161,6

30

124,0

78

162,4

31

124,8

79

163,2

32

125,6

80

164,0

33

126,4

81

164,8

34

127,2

82

165,6

35

128,0

83

166,4

36

128,8

84

167,2

37

129,6

85

168,0

38

130,4

86

168,8

39

131,2

87

169,6

40

132,0

88

170,4

41

132,8

89

171,2

42

133,6

90

172,0

43

134,4

91

172,8

44

135,2

92

173,6

45

136,0

93

174,4

46

136,8

94

175,2

47

137,6

95

176,0

Від 96-го до 100-го завдання за кожну відповідь нараховується від 0 до 4,8 бала в залежності від повноти відповіді. Отже, за 5 тестів відкритого типу вступник може набрати від 0 до 24 балів.

Остаточна конкурсна оцінка (КО) за 200-бальною шкалою (від 100 до 200) формується за формулою:

КО = ЗТ + ВТ,

де ЗТ – бали за виконання тестів закритого типу (див. таблицю); ВТ – бали за виконання тестів відкритого типу (від 96-го до 100-го).
 1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Артоболевский Т.Б. Теория мехнанизмов и машин / Артоболевский Т.Б. - М.:Наука, 1998. – 323с.

 2. Беляев Н.Н.Сопротивление материалов / Беляев Н.Н. – Москва, 1994. – 423с.

 3. Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні / Боженко Л.І. – Львів, 2003. – 387с.

 4. Бочков В.М. Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів / Бочков В.М., Сілі Р.І. – 2007. – 448с.

 5. Гедвилло А.И. Новые конструкционные материалы / Гедвилло А.И. - Херсон: ХДУ, 2004. – 75с.

 6. Гедвілло О.І. Технологія конструкційних матеріалів / Гедвілло О.І. - Херсон: ХДПУ, 2001. – 40с.

 7. Гетта В.Г. Технологія конструкційних матеріалів / Гетта В.Г. – Чернігів: ЧДПУ, 2001. - 130с.

 8. Кондратюк С.Є. Металознавство та обробка металів / Кондратюк С.Є. – К.: Вікторія, 2000. – 140с.

 9. Корець М.С.Машинознавство. Основи гідравліки та теплотехніки / Корець М.С. - К.:Знання України, 2001. – 448с.

 10. Коновалюк Д.М.Деталі машин /Коновалюк Д.М.- К.: Кондор, 2009. – 584с.

 11. Кулініченко В.Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід / Кулініченко В.Р. – Киів, 2006. – 616с.

 12. Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю / Саранча Г.А. – Киів, 2008. – 434с.

 13. Шаповал М.І. Менеджмент якості / Шаповал М.І. Киів. – 2007. – 299с.

 14. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения / Якушев А.И. Москва. Машиностроение,1986 – 377с.
скачать файлСмотрите также:
1. пояснювальна записка машинознавство І основи виробництва вивчаються на 1-5 курсах Інституту фізико-математичної І технологічної освіти
139.67kb.
Курсовий проект пояснювальна записка «Система конструювання звітів на основі даних модулей онтологій» Розробив: ст гр. Iспр-02-1 Коренков М. I. Прийняв
104.44kb.
№3303-05/24870-12 дп «Дослідне господарство Донецького інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук»
38.06kb.
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція) Обґрунтування необхідності прийняття акта Система вищої освіти України потребує реформування
94.36kb.
Розвиток сучасної освіти в Україні вимагає кардинальних змін до виховання підростаючого покоління
62.58kb.
Про інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах"
268.6kb.
Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни „Основи охорони праці на тему
211.41kb.
Інститут аграрної економіки
2724.4kb.
Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
25.65kb.
Антикризова гуманітарна програма Міжнародного фонду “Відродження” та Інституту Відкритого Суспільства
110.59kb.
Одеської обласної державної адміністрації
1628.06kb.
Положення про профспілкову організацію працівників освіти І науки України Шосткинського інституту Сумського державного університету Загальні положення
143.33kb.