klevoz.ru страница 1
скачать файл
Закон України «Про доступ до публічної інформації» в дії

9 травня 2011 року набрав чинності Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації». Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Вказаний Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Надання публічної інформації Головного управління юстиції здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації за встановленими формами: від фізичної особи, від юридичної особи, від об`єднання громадян без статусу юридичної особи, а також форма для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою.

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Надання публічної інформації Головного управління юстиції здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:


письмово: Головне управління юстиції у Львівській області, 29000, м. Львів, п.Шашкевича, 1 (на конверті обов`язково зазначати «Публічна інформація»);
по телефону/факсом для об’єднань громадян без статусу юридичної особи - (032) 261-23-90;
по телефону/факсом для громадян, юридичних осіб: (032) 261-25-40, 261-23-88;

з питань нотаріальної діяльності – 261-23-71;

з питань державної реєстрації актів цивільного стану – 272-00-38;

з питань державної виконавчої служби – 261-23-73;

з питань примусового виконання рішень судів - 235-02-83;
подання громадянами запитів в усній формі за адресою: м. Львів, п.Шашкевича, 1, каб. 22 (Громадська приймальня), т.261-23-62.

Форми, що додаються, для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді:

 • від фізичної особи (зразок);

 • від юридичної особи (зразок);

 • від об’єднання громадян без статусу юридичної особи (зразок).

Форма, що додається, для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою: lvivjust@gmail.com

 • від фізичної особи;

 • від юридичної особи;

 • від об’єднання громадян без статусу юридичної особи.


ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ


«ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
«ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»: 1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

  • 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

  • 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;

  • 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

  • 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

 3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

  • 1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

  • 2) дату відмови;

  • 3) мотивовану підставу відмови;

  • 4) порядок оскарження відмови;

  • 5) підпис.

 5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

 6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

  • 1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

  • 2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

  • 3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

  • 4) строк, у який буде задоволено запит;

  • 5) підпис.


ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
скачать файлСмотрите также:
А також форма для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою. Порядок складання, подання запиту на отримання публічної інформації
74.22kb.
Закону України «Про доступ до публічної інформації»
138.07kb.
Звіт про розгляд запитів на отримання інформації за період з 1 червня 2012 року по 30 червня 2012 року
11.85kb.
Закону України «Про доступ до публічної інформації»
145.79kb.
Положення про порядок доступу до публічної інформації в Ужгородській міській раді та її виконавчих органах перелік
144.72kb.
Закон України від 13. 01. 11 №2939-vi „ Про доступ до публічної інформації" Закон України від 02. 10. 96 №393/96-вр „ Про звернення громадян" Податковий кодекс України Визначення термінів
71.86kb.
Закон україни про доступ до публічної інформації (Відомості Верховної Ради України
226.84kb.
Договір публічної оферти на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти
277.14kb.
Наказ №845 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2012 р за №1392/21704
183.27kb.
Директору Приватного підприємства «тфк «Актив» Максименко Аллі Василівній
26.54kb.
1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.)
90.14kb.
Нормативний документ системи технічного захисту інформації вимоги до захисту інформації web-сторінки від несанкціонованого доступу
393.28kb.