klevoz.ru страница 1
скачать файл
УДК 027.7

Барабаш С.І., головний бібліотекар

Половян О.Є., головний бібліотекар

Національний університет «Київський політехнічний інститут»

пр. Перемоги, 37, м. Київ, Украъна, 03056

svetlana@library.ntu-kpi.kiev.ua

КОРПОРАТИВНІСТЬ, ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: З ДОСВІДУ РОБОТИ НТБ ІМ. Г.І.ДЕНИСЕНКА НТУУ «КПІ»
Багаторічний досвід НТБ НТУУ «КПІ» свідчить про наявність двох головних складових в корпоративній роботі нашої бібліотеки. Перша це співробітництво з підрозділами та факультетами самого університету. Друга це кооперація зусиль в бібліотечному(фаховому) середовищі. Так само як корпоративність або солідаризм бібліотеки з підрозділами вищого навчального закладу дають відчутний ефект та економію колосальних ресурсів в масштабах вузу, так і корпоративні проекти з іншими бібліотеками та установами дають можливість скоротити витрати на традиційні бібліотечні процеси, які повторюються в більшості з них.

Наша бібліотека обслуговує 46 507 користувачів, із них 38559 студентів. Щоденно бібліотеку відвідує 1300-1800 користувачів, яким видається від 4 до 6,5 тис. примірників видань, не враховуючи матеріалів на мікроносіях. Послугами нашої бібліотеки по міжбібліотечному абонементу в 2006 році користувалося 160 бібліотек; 1750 читачів отримували необхідні видання по МБА. Співробітники бібліотеки читають для студентів курс "Основи інформаційної культури".

До послуг читачів 15 спеціалізованих читальних залів на 1500 місць, які працюють з 9.00 до 21.00.

Книговидача за рік становить 1 690 776 примірників до­кументів, книжковий фонд — 2 708 918 примірників, із них 1,5 млн. — підручники i навчальні посібники. За 2006 рік бібліотека поповнилася на 40 423 примірники, що становить 6 582 назви, із них українською мовою - 26 100 примірників.

Наведемо приклади корпоративної взаємодії з структурними підрозділами університету. Так комплектування фондів та інформаційних pecypcів бібліотека здійснює за сприяння профільних кафедр i факультетів університету. Новими надходженнями бібліотека поповнюється також завдяки факультетам i інститутам, які закуповують підручники i навчальні посібники i передають їx у фонд бібліотеки. Це факультети менеджмен­ту i маркетингу, права, лінгвістики та ін. Постійно передаються до фондів книги з приватних колекцій наших викладачів. В свою чергу бібліотека підібрала колекції підручників i навчальних посібників з історії України, української мови, літератури i культури для Українського ліцею в Румунії, технічної літератури для технічного університету в Кабулі та ін..

Разом із Видавничо-поліграфічним інститутом бібліотекою підготовлено та видано друге видання методичної розробки "Як ефективно працювати з книгою i інформаційними ресурсами".

Завдяки скоординованим діям з факультетами удосконалюється система групового обслуговування студентів першого і старших курсів у вересні-жовтні та система забезпечення інформаційної грамотності студентів через організацію занять з кожною групою першокурсників на всіх факультетах.

Співпраця бібліотеки з аспірантурою знайшла вихід у проведенні шкіл-семінарів для аспірантів першого року навчання на базі НТБ. В навчальних програмах занять передбачений курс «Інформаційні системи», який логічно переходить у практичні заняття в бібліотеці, де аспіранти отримують навички роботи з різноманітними джерелами інформації..

Втілюються у життя технічне завдання "Про створення локальної обчислювальної мережі бібліотеки на 218 підключень" i програми інформатизації бібліотеки. У бібліотеці працює локальна комп'ютерна ме­режа, яка створена за участю конструкторського бюро інформаційних систем університету, з використанням інтегрованої програми "ALEPH 500" фірми "Ex-Libris". Бібліотека розробила програму впровадження ПЗ "ALEPH 500" до 2010 р. У відділі науково-технічної літератури розпочато роботу з автоматизованого обліку виданих книг за допомогою штрих-кодів. Планується придбати нові ліцензії на робочі місця для цієї бібліотечної інтегрованої програми.

Найбільшими за тривалістю і кількістю учасників за останній час стали кілька корпоративних проектів за сприяння Міжнародної програми "TEMPUS TACIC" і за участю технічних університетів міст Аахена, Ільменау (Німеччина), Дельфта (Нідерланди), Відня (Австрія) та нашого університету. Відбулося вісім Міжнародних шкіл-семінарів на тему: "Сучасні інформаційні технології: менеджмент науково-освітніх мереж" i Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в сучасних бібліотеках", де підвищили свою кваліфікацію більше 300 співробітників переважно технічних вузів України. В рамках цієї програми відбулося стажування наших співробітників в бібліотеках університетів Німеччини, Нідерландів і Австрії, розроблені дистанційні курси з підвищення кваліфікації для бібліотечних спеціалістів, ведеться підготовча робота до відкриття Центру дистанційної бібліотечної освіти. Завдяки останньому проекту бібліотека отримала планетарний сканер з ком'ютерним обладнанням, який використовується для оцифров­ки матеріалів з історії КПІ, рідкісних i цінних книг, організації електронної доставки документів, формування матepiaлiв для електронної бібліотеки.

Обслуговування читачів традиційними джерелами інформації доповнюється повнотекстовими електронними база­ми даних. Бібліотека має доступ до таких баз даних, як EBSCO, MEDLINE, ліга-закон, The Springer Link online journal collection та інших, які доступні в on-line режимі та на CD-R. Загалом 14 баз даних, 4 із яких бібліографічні. За бажанням користувачів доступ до пepeлiчeниx повнотекстових електронних матеріалів може бути організований безпосередньо на робочих місцях факультету i кафедр.

Бібліотека є базою практики студентів Київського На­ціонального університету культури i мистецтв i Київського обласного училища культури i мистецтв. Бібліотека тісно співпрацює з іноземними культурними центрами, які діють в Україні - Інститутом Гете, Французьким культурним цен­тром, Британською Радою, Службою інформаційних pecypciв посольства США в України. У травні 2006 р. в приміщенні бібліотеки був офіційно відкритий Українсько-японський культурний центр.

Уже вісім років бібліотека є співорганізатором другої за значенням у бібліотечному світі Міжнародної конференції "Бібліотеки i асоціації в мінливому світі: нові технології i нові форми співробітництва", на якій директор i заступник директора головують на засіданнях секцій, круглих столів, семінарів. У 2006 році на цій конференції відбулася презентація книги директора бібліотеки В.Г. Дригайла "Осно­вы научной организации труда в библиотеке".

Бібліотека є активним членом Української бібліотечної асоціації. Представники бібліотеки постійно беруть участь у Міжнародних бібліотечних конференціях, виступають із доповідями, повідомленнями, різноманітною інформацією.

Найгрунтовнішим прикладом корпоративної роботи НТБ з іншими бібліотеками на поточний момент є участь у проекті з корпоративної каталогізації документів.

У результаті здійснення цього проекту: • реалізується ідея одноразової каталогізації і багаторазового використання бібліографічних описів бібліотеками-учасницями проекту;

 • полегшується доступ користувачів бібліотек до постійно зростаючої кількості ресурсів з усіх галузей знань;

 • розвиваються форми та методи бібліотечного обслуговування, зростають види та якість послуг, які надають бібліотеки.

Наша бібліотека вже приймала участь у створенні корпорації вузівських бібліотек міста Києва по розпису статей з соціально-економічних періодичних видань, також ми були ініціаторами створення корпорації по розпису статей технічних періодичних видань, але в зв’язку з несумісністю програмного та форматного забезпечення ці проекти не принесли очікуваних результатів. Негативний результат, це теж результат, який не ставить під сумнів доцільність кооперації в роботі бібліотек. Були зроблені висновки, що корпоративна діяльність сьогодні можлива в рамках єдиного програмного забезпечення, яке підтримує стандартні бібліографічні формати. Враховуючи ситуацію та вимоги часу було прийнято рішення про об’єднання зусиль і створення корпоративної бібліотечної системи в яку ввійшли: Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та Публічна бібліотека імені Лесі Українки. Основними передумовами створення та розвитку такої систем є:

 • подібність фондів бібліотек-учасниць;

 • наявність програмного забезпечення з підтримкою протоколів обміну даними;

 • лінгвістична сумісність каталогів.

Всі три бібліотеки мають однакове програмне забезпечення – інтегровану бібліотечну систему «ALEPH 500». Бібліотеками використовуються сумісні формати обміну даними: Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія” та Публічна бібліотека імені Лесі Українки – використовують MARC 21, Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - UNIMARC. За результатами проведеного порівняння наявності у фондах трьох бібліотек книг (рік видання – 2004) загальний відсоток книг, спільних для фондів трьох бібліотек становить: Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» - 22.96%; Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія” - 24,47%; Публічна бібліотека імені Лесі Українки - 26,48%. Все вищезазначене дає можливість говорити про сприятливі передумови для співпраці та об’єднання ресурсів бібліотек-учасниць проекту.

Таким чином головна мета проекту -

Представлення об’єднаних інформаційних ресурсів бібліотек-учасниць проекту з використанням сучасних інформаційних технологій для підвищення якості, оперативності, повноти надання інформації та послуг користувачам .

Бібліотеками учасницями проекту було визначено необхідне технічне забезпечення та людські ресурси потрібні для реалізації проекту, а також терміни впровадження проекту-2006-2010 роки. Були організовані робочі групи по кожному напрямку роботи, куди війшли представники від кожної бібліотеки-учасниці проекту.

Проект має такі напрямки:КОРПОРАТИВНА КАТАЛОГІЗАЦІЯ.

1. Була створена і зараз працює робоча група по врегулюванню та гармонізації бібліографічних стандартів, на яких базуватиметься Зведений каталог (Машинозчитуваний формат для бібліографічних даних та правила каталогізації). Орієнтовано на UNIMARC та MARC 21.

Результатом роботи цієї групи стало створення спільних методичних рекомендацій, щодо представлення бібліографічних записів в зведеному каталозі та ряд тренінгів-навчань каталогізаторів всіх бібліотек-учасниць.

2. Активно працює робоча група по врегулюванню та гармонізації стандартів предметизації (Правила предметизації, машинозчитуваний формат для авторитетних даних та правил формування авторитетних заголовків). Група практично завершила роботу над Методичними рекомендаціями «Правила складання предметних рубрик».

Мета цієї роботи – дати чітке пояснення принципів складання предметних рубрик, їх синтаксичного складу, застосування та передати специфіку предметизації різних видів документів. Ці методичні рекомендації складені з урахуванням міжнародного досвіду предметизації. Були вивчені основні принципи складання Предметних рубрик таких бібліотек як Національна парламентська бібліотека України, бібліотека Конгресу США, Російська національна бібліотека (Санкт-Петербург) та державні і міжнародні стандарти.

Наступні кроки в реалізації проекту:

3. Створення робочої групи по створенню авторитетних предметних записів та авторитетних записів на осіб.

Результатом роботи цієї групи має бути створення та регулярне поповнення авторитетної бази предметних заголовків та осіб.

4. Створення робочої групи з технічних та програмних питань щодо корпоративної каталогізації.

Результатом роботи цієї групи має бути налагоджений механізм запозичення (обміну) бібліографічними даними між бібліотеками-учасницями проекту; налагодження конвертора бібліографічних даних з MARC21 в UNIMARC та з UNIMARC в MARC21.

МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ передбачає:

Створення робочої групи по організації міжбібліотечного абонементу на базі інтегрованої бібліотечної системи «ALEPH 500» між бібліотеками-учасницями проекту.

Результатом має бути Угода про міжбібліотечний абонемент між Науковою бібліотекою Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Науково-технічною бібліотекою ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Публічною бібліотекою імені Лесі Українки та введення в дію міжбібліотечного абонементу між бібліотеками-учасницями проекту.

Ще один напрямок проекту -


ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ.


Створення робочої групи по організації електронної доставки документів між бібліотеками-учасницями проекту.

Результатом має бути Угода про електронну доставку документів між Науковою бібліотекою Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Науково-технічною бібліотекою ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та Публічною бібліотекою імені Лесі Українки та введення в дію електронної доставки документів між бібліотеками-учасницями проекту.

Заключний етап цієї складної роботи - підготовка проекту:

ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ (за окремим проектом).

Створення робочої групи по написанню проекту зведеного каталогу.

Проект передбачає підготовку наступних методичних матеріалів:


 • Методичні рекомендації до застосування комунікативних форматів UNIMARC та MARC 21 для бібліографічних даних.

 • Методичні рекомендації до правил складання предметних рубрик.

 • Методичні рекомендації до принципів складання авторитетних предметних файлів.

 • Методичні рекомендації до застосування комунікативних форматів UNIMARC та MARC 21 для авторитетних даних.

ПРОБЛЕМИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИРІШИТИ В ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ:

 • Відсутність знань про організацію і функціонування корпоративних систем;

 • Відсутність необхідних знань і навичок у співробітників бібліотек-учасниць;

 • Використання різних бібліографічних форматів бібліотеками-учасницями;

 • Брак коштів і людських ресурсів.

Висновки по проекту.

Проект втілює ідею відкритого суспільства і забезпечує вільний рівноправний доступ до інтегрованих інформаційних ресурсів бібліотек-учасниць проекту, підвищення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування та розширення інформаційних можливостей користувачів. Сприяє інтеграції українських бібліотек у світовий інформаційний простір. Дозволяє зробити новий крок до єдиної бібліотечної системи нового покоління.

Результатами здійснення проекту мають стати:


 • вироблення загальних принципів організації і взаємодії бібліотек у рамках корпоративної каталогізації;

 • створення програмно-технологічного, організаційного і технічного середовища, що сприяє об'єднанню інформаційних ресурсів бібліотек в корпоративну мережу;

 • уніфікація лінгвістичного забезпечення зведеного електронного каталогу та створення пакету методичних рекомендацій, які регламентують представлення бібліографічних записів у зведеному каталозі:

 • створення та регулярне поповнення авторитетної бази предметних заголовків;

 • створення і підтримка механізму обміну бібліографічними даними між бібліотеками-учасницями, а також забезпечення конвертації бібліографічних даних з формату MARC21 у формат UNIMARC та з формату UNIMARC у формат MARC21;

 • розширення доступу до інформації через організацію і розвиток служб МБА та електронної доставки документів.

Завданнями колективу НТБ на перспективу в контексті корпоративних проектів є: • подальший розвиток інформаційно-комп'ютерних технологій з метою розширеного доступу до мереж Інтернет та Уран, електронних баз даних;

 • приєднання до Асоціації регіональних 6ібліотечних консорціумів Pocії (APБIKOH) з цен­тром у Санкт-Петербурзі;

 • видання нового буклету про бібліотеку i "Систематич­ного покажчика дисертацій, які захищені в КПІ у 1973— 2005 роках", паралельно формується підбаза електронного каталогу цих матеріалів, яку доцільно розглядати як частину розподіленого ресурсу майбутніх корпоративних проектів та ін.

Наша бібліотека завжди була, є і буде відкритою для будь-якого продуктивного співробітництва та корпоративного єднання в найкращому сенсі цього слова.
скачать файлСмотрите также:
Барабаш С.І., головний бібліотекар
110.35kb.
Методичні вказівки до розрахунково графічної роботи «головний електропривод стругального верстата»
326.68kb.
«Погоджено» «Погоджено» «Затверджено»
173.75kb.
Сказка ложь, да в ней намёк добрім молодцам урок А. С. Пушкін (слайди 1-2) Хід уроку
53.24kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів
82.39kb.
Суми, 12 квітня 2012 року Суми Сумський державний університет
959.08kb.
Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій
77.6kb.
1 Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за єрдпоу)
220.08kb.
У 2009 р. Інститутом педагогіки апн та Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини започатковано щоквартальний науковий журнал «Порівняльно-педагогічні студії»
22.7kb.