klevoz.ru страница 1страница 2 ... страница 5страница 6
скачать файл
II

(Акти, публікація яких не є обов’язковою)

РАДА
ДИРЕКТИВА РАДИ

від 16 липня 1983 року

про внесення змін до Директиви Ради 70/220/ЄЕС щодо наближення законів держав-членів стосовно заходів, що вживаються проти забруднення повітря газами від двигунів автомобілів з примусовим запалюванням

(83/351/ЄЕС)


РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства, і зокрема, його статтю 100,

Беручи до уваги пропозицію від Комісії(1),

Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту(2),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету(3),

Оскільки дія першої програми дій Європейського співтовариства щодо захисту навколишнього середовища, затверджена Радою 22 листопада 1973 року, що закликала до впровадження останніх наукових розробок для боротьби з атмосферним забрудненням, що викликане газами, виробленими автомобілями, і закликала до цього прийняті Директиви, закінчилася;

Оскільки Директива 70/220/ЄEC (4)встановлює граничні об’єми для викиду з таких двигунів угарного газу та неспаленого вуглеводню; оскільки ці граничні об’ємі вперше були зменшені Директивою 74/290/ЄEC(5) та підтримані, у відповідності до Директиви 77/102/ЄEC(6), граничними об’ємами дозволених викидів оксидів азоту; оскільки граничні витрати для цих трьох забруднювачів були далі зменшені Директивою 78/665/ЄЕС(7);

Оскільки розробки автомобільних двигунів зараз надають можливість зменшувати ці граничні об’єми; оскільки це є бажаним як запобіжний захід від можливого негативного впливу на навколишнє середовище; оскільки як під час періоду обговорення таке зменшення не становитиме небезпеки для цілей політики Співтовариства в інших галузях, зокрема, у сфері раціонального застосування енергії;

Оскільки з огляду на зростаюче використання дизельних двигунів в машинах та легких комерційних транспортних засобах доцільно було б зменшити не тільки викиди сажі, що регулюється Директивою 72/306/ЄЕС(8), але також викиди угарного газу, неспаленого вуглеводню та окисів азоту з таких двигунів; оскільки приведення таких двигунів у відповідність до Директиви 70/220/ЄEC вимагає внесення змін до робочої частини згаданої Директиви; оскільки ця зміна також впливає на зміст технічних Додатків; оскільки Комісія запропонувала Раді, щоб ця Директива була прийнята зараз одночасно із внесенням змін до технічних Додатків шляхом часткової заміни статті 5 Директиви 70/220/ЄЕС,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:Стаття 1

До Директива 70/220/ЄЕС тут вносяться такі зміни:

1. Назва Директиви 70/220/ЄЕC має бути замінена та таку:

'Директива 70/220/ЄEC щодо наближення законів держав-членів, пов’язаних із заходами, що мають бути вжиті проти забруднення повітря газами моторів автомобілів'.

2. Стаття 1 змінюється таким:

'Стаття 1

Для цілей цієї Директиви, "транспортний засіб" означає будь-який транспортний засіб з бензиновим чи з дизельним двигуном, призначений для використання на дорозі, з чи без використання роботи тіла, що має принаймні чотири колеса, максимальна дозволена маса принаймні 400 кілограм і максимальна проектна швидкість дорівнює чи перевищує 50 км/годину, за винятком сільськогосподарських тракторів та машин та транспортних засобів для громадських робіт.'

3. Додатки замінені Додатками до цієї Директиви.Стаття 2

1. З 1 грудня 1983 року, жодна держава-член не може на підставі, пов’язаній із забрудненням повітря газами із двигуна:

— відмовитися від надання дозволу за типом ЄЕС чи випускати документи, пов’язані з останніми нормами статті 10 (1) Директиви 70/156/ЄЕС, чи надання дозволу національного типу для виду автомобілів, чи

— заборонити введення в експлуатацію таких засобів,

де рівень газових забруднень, що випускаються з цього типу автомобіля чи з таких транспортних засобів, відповідає вимогам Директиви 70/220/ЄЕС, як зазначено в цій Директиві.

2. З 1 жовтня 1984 року, держави-члени: • не можуть більше випускати документ, пов’язаний із змінами статті 10 (1) Директиви 70/156/ЄЕС з огляду на тип автомобіля, що випускає газові забруднення на рівні, який не відповідає вимогам Директиви 70/220/ЄЕС, як зазначено в цій Директиві,

 • можуть відмовитися від надання дозволу національного типу для виду автомобіля, що випускає газоподібні забруднення на рівні, який не відповідає вимогам Директиви 70/220/ЄЕС, як зазначено в цій Директиві.

3. З 1 жовтня 1986 року, держави-члени можуть заборонити введення в експлуатацію транспортних засобів, що випускають газоподібні забруднення на рівні, що не відповідає вимогам Директиви 70/220/ЄEC, як зазначено в цій Директиві.

Стаття 3

Держави-члени мають ввести в дію необхідні положення для виконання цієї Директиви не пізніше 30 листопада 1983 року та без затримок проінформувати щодо цього Комісію.Стаття 4

Цю Директиву адресовано державам-членам.

Вчинено у Люксембурзі, 16 червня 1983 року.


За Раду

Голова

С.D. SPRANGER

________


ДОДАТОК I

РАМКИ, ВИЗНАЧЕННЯ, ЗВЕРНЕННЯ ДЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗА ТИПОМ ЄЕС, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗА ТИПОМ ЄЕС, СПЕЦИФІКАЦІЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ, ПРОЛОНГАЦІЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗА ТИПОМ ЄЕС, ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА, ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

РАМКИ


Ця Директива стосується вихлопів газових забруднень від усіх автомобілів, оснащених бензиновими двигунами та з усіх транспортних засобів категорій M! та Ni ('), оснащених дизельними двигунами, що передбачається Статтею 1.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

Для цілей цієї Директиви:

2.1. ' Тип транспортного засобу ', з огляду на вихлопи газових забруднень двигунами, означає категорію транспортного засобу, що рухається за рахунок сили, яка не відрізняється в таких значних аспектах як: 1. еквівалент інерції, визначений у зв’язку з відношенням до маси, як зазначено в пункті 5.1 Додатку III; та

 2. характеристики двигуна та транспортного засобу як визначено в пунктах з 1 по 6 та пункті 8 Додатку II та Додатку VII.

2.2. 'Відносна маса' означає масу транспортного засобу під час руху, що є меншою за стандарту масу водія в 75 кг та яка зростає в разі стандартної маси водія в 100 кг.

2.2.1. 'Маса транспортного засобу під час руху' означає масу, визначену пунктом 2.6 Додатку I до Директиви 70/156/ЄEC. 1. ' Максимальна маса' означає масу, визначену пунктом 2.7 Додатку I до Директиви 70/156/ЄEC.

 2. 'Газові забруднення' означають чадний газ, вуглеводень (прийнятий коефіцієнт CH185), та окиси азоту; останні визначаються в еквіваленті до диоксиду азоту (NO2).

 3. 'Картер двигуна' означає простір в двигуні чи поза двигуном, який пов’язаний із піддоном картера внутрішніми чи зовнішніми трубопроводами, через які гази та пари можуть протікати.

 4. 'Пристрій холодного старту' означає пристрій, який тимчасово збагачує повітряно-пальну суміш двигуна, що допомагає двигуну запуститися.

 5. 'Засіб полегшення пуску двигуна' означає пристрій, який допомагає двигуну запуститися без збагачення останнього повітряно-пальною сумішшю, наприклад, свіча передпускового підігріву, пристрої для обрахування впорскування.

3. ЗВЕРНЕННЯ ДЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗА ТИПОМ ЄЕС

 1. Звернення для надання дозволу на використання виду транспортного засобу з огляду на викиди газових забруднень з його двигуна подається виробником транспортного засобу чи його авторизованим представником.

 2. До нього в трьох екземплярах додаються зокрема такі документи:

(') Як визначено в пункті 0.4 Додатку I до Директиви 70/156/ЄEC (ОВ № L 42, 23. 02. 1970, С. 1).

 1. описання типу двигуна, включаючи усі складові, визначені Додатком II;

 2. креслення камери спалювання та поршня, включаючи кільця поршнів;

 3. максимальний люфт клапанів та кутів відкривання та закривання у порівнянні з мертвими точками.

3.3. Транспортний засіб, що представляє тип транспортних засобів, дозвіл на використання яких мають дати, надається для випробувань, зазначених в пункті 5 цього Додатку, до технічної служби, відповідальної за випробування типів для надання дозволів.

4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗА ТИПОМ ЄЕС

4.1. Форма, що відповідає моделі, яка викладена в Додатку VII має бути долучена до сертифікату-затвердження за типом ЄЕС.

5. ВИМОГИ ТА ВИПРОБУВАННЯ

5.1. Загальні

Компоненти, що впливають на вихлоп газових забруднень мають проектуватися, виготовлятися та збиратися так, щоб надати транспортному засобу, за умов нормального використання, можливість відповідати вимогам цієї Директиви, незважаючи на вібрації, які на них можуть впливати.

5.2. Опис випробувань

5.2.1. Транспортний засіб , відповідно до своєї категорії, має бути випробуваним за різними типами, як викладено нижче. Випробування бувають: • типу I, II та III, якщо оснащені бензиновим двигуном та

 • типу I, якщо оснащені дизельним двигуном.

5.2.1.1. Випробування I типу (що встановлює середній вихлоп газових забруднень після холодного старту) ,

 1. Ці випробування мають проводитися для усіх транспортних засобів, яких це стосується та передбачено пунктом 1, з максимальною масою не більше за 3,5 тони.

 2. Транспортний засіб встановлюють на прилад-динамометр, обладнаний засобами симуляції вантажу та інерції. Випробування, загальна тривалість якого 13 хвилин, складається із чотирьох циклів і проводиться з перериванням. Кожний цикл включає 15 фаз (бездіяльність, прискорення, постійна швидкість, зниження швидкості тощо). Під час випробування вихлопні гази транспортного засобу розбавляються, беруться зразки та аналізуються за процедурою, що викладена нижче; вимірюється загальний об’єм розбавлених вихлопних газів.

 3. Випробування проводиться за процедурою, викладеною в Додатку III. Методи, що використані для збирання та аналізу газів мають бути описані. Можуть бути затверджені інші методи аналізу, якщо буде встановлено, що вони нададуть аналогічні результати.

 4. Відповідно до вимог пунктів 5.2.1.1.4.2 та 5.2.1.1.5, випробування повторюються три рази. Для транспортного засобу зазначеної відносної маси, маса чадного газу та об’єднана маса вуглеводнів та окисів азоту, отримана під час випробування, має бути меншою за кількість, що показана у таблиці нижче:Відносна маса RW

Чадний газ L,

Об'єднані викиди вуглеводню та оксидів азоту

(кг)

(г/випробування)

(г/випробування)

RW < 1 020

58

19,0

1 020 < RW < 1 250

67

20,5

1 250 < RW < 1 470

76

22,0

1 470 < RW < 1 700

84

23,5

1 700 < RW < 1 930

93

25,0

1 930 < RW < 2 150

101

26,5

2 150 < RW

110

28,0

 1. Тим не менш, для кожного із забруднень, визначених в пункті 5.2.1.1.4, один із трьох отриманих результатів може перевищувати не більше ніж на 10 % межі, визначені в розділі, до якого відноситься транспортний засіб, арифметичне визначення трьох результатів має бути меншим за встановлену межу. Там, де встановлені межі перевищуються більше, ніж одним із забруднень (наприклад, чадним газом та об'єднаною масою вуглеводнів та оксидів азоту) неважливо, чи це відбувається в тому ж випробуванні чи в різних випробуваннях ')•

 2. Кількість тестів, викладених в пункті 5.2.1.1.4, може, за запитом виробника, бути збільшена до 10, щоб середнє арифметичне значення (трьох результатів для чадного газу та/чи об'єднаного викиду вуглеводнів та оксидів азоту впало до 100-110 % від межі. В цьому випадку, рішення після випробування залежить виключно від середніх результатів, отриманих від усіх 10 випробувань (x < L).

5.2.1.1.5. Кількість тестів, зазначених в пункті 5.2.1.1.4, зменшується за умов, визначених нижче, де V1 є результатом першого випробування, а V2 – результат другого випробування для кожного із забруднень, зазначених в пункті 5.2.1.1.4.

 1. Лише одне випробування проводиться, якщо показники V1 чадного газу, так само, як і об'єднаних показників вуглеводню та окисів азоту менше чи дорівнює 0,70 L.

 2. Лише два випробування проводяться, якщо результати і чадного газу і об'єднаного значення вуглеводню та окисів азоту відповідають V^ < 0,85 L, та якщо, в той же самий час, одне з цих значень є V > 0,70 L. На додаток, показники V2 як викидів чадного газу, так і об'єднані викиди вуглеводню та оксидів азоту мають задовольняти такі вимоги: V1 + V2 < 1,70 L, та V2 < L.

(') Якщо один з трьох результатів, отриманих для кожного із забруднень перевищує більше ніж на 10 % межу, визначену в пункті 5.2.1.1.4 для відповідного транспортного засобу, випробування можуть бути продовжені, як визначено в пункті 5.2.1.1.4.2.


Таблиця 1

Карта технологічного процесу для процедури надання дозволу за Європейським типом (дивіться 5/2)

Одне випробування
Надання дозволу за типом ЄЕС


VM < 0,70 L

так
)


1 ні

так
Vi, > 1,10 L| noДва випробування
та

та


Vi, < 0,85 L VP < L Vit + Vi2< 1,70 L

так

)
1 ні

так

чи та

Vp > 1,10 L

V,, > L Vi: > L1 ніТри випробування
та

Vi,

так


та

Vi3 < L1 ні

так

чи

та

чита

Vi, > 1,10 L Vii > L Vj, > L Vp > L

VJ > L

1 ніo
(V,,

+ Vi, + Vi,)/3 < L

так
1 ні

так


(Vi, +

V,, + Vi3)/3> 1,1 L
1 |


Опції:
Збільшення кількості випробувань до 10 (n - 10)

так
iL—(n - 10)

1


Не відмовлено
Відмовлено


5.2.1.2. Тест типу II (випробування викидів чадного газу на холостому ході)

 1. За винятком транспортних засобів, оснащених дизельними двигунами, це випробування має проводитися для всіх транспортних засобів, які відносяться до пункту 1.

 2. Вміст чадного газу в об'ємі вихлопних газів двигуна, який працює на холостому ходу, не повинен перевищувати 3,5 %. Коли здійснюється перевірка у відповідності до вимог Додатку IV за дієвих умов, що не відповідають стандартам, рекомендованим виробником (конфігурація регулювань компонентів), максимальний вміст у виміряному об'ємі не повинен перевищувати 4,5 %.

 3. Відповідність останній вимозі перевіряється шляхом проведення випробування використовуючи процедуру, зазначену в Додатку IV.

5.2.1.3. Тест типу ІІІ (визначення витоку газів з картеру двигуна)

 1. Це випробування повинно проводитись для усіх транспортних засобів, що відносяться до пункту 1, крім тих, що мають дизельні двигуни.

 2. Вентиляційна система картеру двигуна не повинна дозволяти викидів газів в атмосферу.

 3. Відповідність до останньої вимоги перевіряється шляхом проведення випробування, використовуючи процедуру, зазначену в Додатку V.

6. РОЗШИРЕННЯ НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ТИПУ ЄЕС

6.1. Типи транспортних засобів різних відносних мас

6.1.1. Надання дозволу на використання типу транспортного засобу може за викладених умов бути поширене на типи транспортних засобів, які відрізняються від типу, затвердженого лише з огляду на їх відносну масу.


 1. Надання дозволу може бути поширене на типи транспортних засобів з відносною масою, що вимагає просто використання наступного вищого чи наступного нижчого еквіваленту інерції.

 2. Якщо відносна маса транспортного засобу, для якого необхідне розширення дозволу, вимагає використання маховика з еквівалентною інерцією, вищою за ту, що використовується для типу транспортного засобу, що дозвіл на який вже надано, то дозволяється розширення дозволу.

 3. Якщо відносна маса транспортного засобу, для якого вимагається поширення надання дозволу, потребує використання маховика, еквівалентна інерція якого нижча, ніж та, що використовується для типу транспортного засобу, дозвіл на який вже надано, розширення дозволу надається, якщо маси забруднень, отриманих від транспортного засобу, на який вже надано дозвіл, знаходиться в межах кордонів, передбачених для транспортного засобу, для якого вимагається розширення дозволу.

6.2. Транспортні засоби з різними загальними коефіцієнтами передаточного числа

6.2.1. Дозвіл, що надається типам транспортних засобів, може за наступних умов бути поширений на типи транспортних засобів, що відрізняються від типу дозволу лише у відношенні загального коефіцієнту передачі:

6.2.1.1. Для кожного з коефіцієнтів передачі, що використовуються у випробуванні типу І, необхідно визначити пропорцію E = 2 —- де V1 та V2 – відповідно швидкість 1 000 обертів двигуна за хвилину дозволеного транспортного засобу та швидкість типу транспортного засобу, для якого вимагається розширення дозволу.

6.2.2. Якщо для кожного передаточного числа E < 8 %, розширення надається без повторення випробувань типу I;6.2.3. Якщо принаймні одне передаточне число E > 8 % та якщо для кожного передаточного числа E < 13 %, випробування першого типу повторюють, але можуть бути проведені в лабораторії, що вибрана виробником та затверджена органами влади, що надають дозвіл на використання. Звіт про випробування може бути надісланий до технічної служби, що відповідальна за випробування для надання дозволів.

6.3. Типи технічних засобів інших відносних мас та різних загальних потужностей передачі

Дозвіл, наданий типу транспортного засобу, може бути поширений на типи транспортних засобів, що відрізняються від затверджених типів лише з урахуванням їх відносної маси та їх загального коефіцієнту передачі, що забезпечує виконання усіх умов, зазначених в пунктах 6.1 and 6.2.

6.4. Зверніть увагу

Коли тип транспортного засобу був затверджений у відповідності до пунктів з 6.1 по 6.3, таке схвалення не може бути поширене на інші види транспортних засобів.


7. 7.1.

7.1.1. 7.1.1.1.

ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

За загальним правилом, відповідність моделей виробництва з огляду на обмеження вихлопу газових забруднень двигуна перевіряється на основі опису Додатку до сертифікату затвердження типу встановленому в Додатку VII та там, де необхідно, на основі усіх чи деяких випробувань типів I, II та III, викладених в пункті 5.2.

Відповідність транспортного засобу за випробуванням типу I перевіряється таким чином:

Транспортний засіб береться з серії та піддається випробуванням відповідно до пункту 5.2.1.1. Тим не менш, межі, зазначені в пункті 5.2.1.1.4 замінюються на такі:

Відносна маса RW

Чадний газ L,

Об’єднаний стандарт для вуглеводню та оксидів азоту

U (гр/випробування)

(кг)

(гр/випробування)

RW < 1 020

70

23,8

1 020 < RW < 1 250

80

25,6

1 250 < RW < 1 470

91

27,5

1 470 < RW < 1 700

101

29,4

1 700 < RW < 1 930

112

31,3

1 930 < RW < 2 150

121

33,1

2 150 < RW

132

35,0

7.1.1.2. Якщо транспортний засіб, що береться з серії, не відповідає вимогам пункту 7.1.1.1, виробник може попросити провести заміри на зразку транспортного засобу, взятого з серії та включити до випробування транспортний засіб, що був взятий на дослідження спочатку. Виробник визначає розмір n зразка. Транспортні засоби що не були взяті спочатку проходять випробування за єдиним I типом.

Результат, який береться до уваги для транспортного засобу, що був взятий спочатку, є середнім арифметичним трьох випробувань I типу, що проведені на транспортному засобі. Середнє арифметичне (x) отриманих результатівіз зразком та стандартною похибкою S (') мають бути визначені як для вихлопів чадного газу, так і для об’єднаних вихлопів вуглеводню та окисів азоту. Виробництво серії вважається погодженим, коли відповідає таким вимогам:

k-S


де L є граничним значенням, зазначеним в пункті 7.1.1.1 для вихлопів чадного газу та об’єднаних вихлопів вуглеводню та оксидів азоту;

k є статистичним фактором, що залежить від n та дається у вказаній таблиці:n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k

0,973

0,613

0,489

0,421

0,376

0,342

0,317

0,296

0,279

n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

k

0,265

0,253

0,242

0,233

0,224

0,216

0,210

0,203

0,195

якщо n > 20, k =0,860


 1. У випробуваннях типу II чи типу III, що проводиться з використанням серійного транспортного засобу, мають виконуватися умови пунктів 5.2.1.2.2 та 5.2.1.3.2.

 2. Незважаючи на вимоги пунктів 3.1.1 Додатку ІІІ, технічна служба, відповідальна за перевірку відповідності продукції, може, в разі згоди виробника, провести випробування типу І, ІІ та ІІІ по транспортних засобах, які проїхали менше за 3 000 кілометрів.

8. ПРОМІЖНІ УМОВИ

 1. Для затвердження типу та перевірки відповідності виробництва транспортних засобів іншої категорії, ніж категорія M, так само як транспортних засобів категорії Mi, створеної для перевезення більш, ніж шести пасажирів, включаючи водія, межі для об’єднаних вихлопів вуглеводню та окисів азоту є такими, що отримуються від множення значення L2,, що подане в пунктах 5.2.1.1.4 та 7.1.1.1 на фактор 1, 25.

 2. Для перевірки відповідності виробництва транспортних засобів, типи яких були затверджені до 1 жовтня 1983 року, так само як вихлопи забруднень, яких це стосується, у відповідності до положень Директиви 70/220/ЄЕС, яка доповнена Директивою 78/665/ЄЕС, умови згаданої вище Директиви залишаються в силі до часу, поки держави-члени не введуть в дію Статтю 2 (3) цієї Директиви.

_________

(') s2 = £ ——— , де x є будь-яким з індивідуальних результатів, отриманих із зразків n. n- 1ДОДАТОК II
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Директива ради від 16 липня 1983 року про внесення змін до Директиви Ради 70/220/єес щодо наближення законів держав-членів стосовно заходів, що вживаються проти забруднення повітря газами від двигунів автомобілів з примусовим запалюванням
1340.32kb.
Рішення від 20 липня 2009 року №186
12.87kb.
Рішення Тернопільської міської ради від 26. 06. 2008 р. №5/18/22 «Про Програму розвитку туризму міста Тернополя до 2015 року», виконавчий комітет Тернопільської міської ради вирішив: Затвердити план туристичних заходів на 2010 рік
72.86kb.
Рішення комісії від 21 квітня 1997 року
19.9kb.
Рішення міської ради від 30. 12. 2011 №18/37 «Про бюджет міста на 2012 рік» із врахуванням змін. Доповідає: Єлова Лілія Анатоліївна начальник управління фінансів та бюджету міської ради
165.36kb.
Рішення 3 сесії 022-03-vi про внесення змін до рішення обласної ради
17.43kb.
Міська цільова програма «Здоров’я» на 2012-2014 роки Міська цільова програма
411.85kb.
Про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 29 січня 2009 року №513-18/V „Про Програму розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту в Дніпропетровській області на 2009 – 2017 роки”
64.17kb.
Розпорядження 23. 07. 2012 смт Криве Озеро №296-р Про заходи щодо виконання рішення Ради регіонів від 24 травня 2012 року
84.56kb.
Рішення від " 01 " квітня 2011 року №14 місто Прилуки Про виконання доручень виборців, зауважень та пропозицій, висловлених депутатами Прилуцької міської ради на 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року
155.6kb.
Рішення від 17 лютого 2009 року №1766 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
54.13kb.
Рішення позачергової сесії селищної ради VІ скликання від 08 грудня 2011 року №5 смт. Нова Ушиця
291.67kb.