klevoz.ru страница 1
скачать файл
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

Відділ наукової інформації та бібліографії

Центр правової інформації

КОРУПЦІЯ:

Проблеми,сутність,боротьба

Бібліографічний покажчик

з фондів ДОУНБ

Станом на 22 лютого 2008 року

Дніпропетровськ2008

Книги


 1. Берестень, Владимир Ильич. Коррупция и ее общественная опасность : Учеб.-метод. пособие / В. И. Берестень. - Минск : РИВШ, 2005. - 166 с.
 1. Биленчук, Петр Дмитриевич. Транснациональная преступность: состояние и трансформация : Учеб. пособ. / Биленчук П.Д., Кофанов А.В., Еркенов С.Е. - К. : Атика, 1999. - 272 с.
 1. Бородин С.В. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью (Проблемы деятельности ООН в области предупреждения преступности и обращения с правонарушителями) / С. В. Бородин, Е. Г. Ляхов. - М. : Международные отношения, 1983. - 198 с.
 1. Гилинский, Яков Ильич. Девиантность, преступность, социальный контроль : Избранные статьи / Яков Ильич Гилинский. - М. : Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2004. - 320 с.
 1. Голик, Юрий Владимрович. Коррупция как механизм социальной деградации / Ю. В.Голик, В. И.Карасев. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2005. - 327 с.
 1. Дерегуляція економіки як один із шляхів подолання проблеми тіньової економіки і корупції : Матеріали "круглого столу". - К., 1999. - 64 с.
 1. Дьяков Сергей Васильевич. Государственные преступления (против основ конституционного строя и безопасности государства) и государственная преступность / Сергей Васильевич Дьяков. - М. : Норма, 1999. - 307 с.
 1. Законодавство про боротьбу з корупцією. - Харків : Одісей, 2005. - 308 с.
 1. Камлик, Микола. Корупція в Україні / Камлик М., Є. Невмержицький. - К. : Знання, 1998. - 186 с.
 1. Кирпичников, Александр Иосифович. Российская коррупция / Александр Иосифович Кирпичников. - 3-е изд., испр. и доп. - Спб. : Юридический центр Пресс, 2004. - 439 с.
 1. Костенников, Михаил Валерьевич. Предупреждение и пересечение коррупции в системе государственной службы : Учебное пособие / М. В. Костенников, А. В. Куракин. - М. : Щит-М, 2004. - 214 с.
 1. Кривобоков В.А. Коррупция вчера и сегодня / В.А. Кривобоков. - Харьков : Фолио, 2001. - 205 с.
 1. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. - К. : Школяр, 1999. - 479 с.
 1. Мілер Вільям та ін. Звичаєва корупція? : Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / В.Мілер, О.Гределанд, Т.Кошечкіна. Пер. з англ. Д. Скляренко ; В.Мілер, О.Гределанд, Т.Кошечкіна. Пер. з англ. Д.Скляренко. - К. : К. І. С., 2004. - 308 с.
 1. Мельник М. І. та ін. Науково - практичний коментар Закону України " Про боротьбу з корупцією " / М. І. та ін. Мельник ; М.І.Мельник, А.І.Редька, М.І.Хавронюк. - К. : Атіка, 2003. - 320 с.
 1. Мельник Микола Іванович. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії / Микола Іванович Мельник. - К. : Атіка, 2001. - 304 с.
 1. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. - М. : Инфра-м, 1996. - 400 с.
 1. Парламент і громадськість : Формула співпраці на прикладі ратифікації Палермської конвенції ООН 2000року. - К., 2005. - 48 с.
 1. Роуз - Аккерман, Сьюзан. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. / Сьюзан Роуз - Аккерман; Пер. с англ. О.А. Алякринского ; Пер. с англ. О.А. Алякринского. - М. : Логос, 2003. - 356 с.
 1. Роуз-Екерман, Сьюзен. Корупція та урядування : Причини, наслідки та зміни / Сьюзен Роуз-Екерман; Перекл.: С. Кокізюк, Р. Ткачук ; Перекл.: С. Кокізюк, Р. Ткачук. - К. : К.І.С., 2004. - 296 с.
 1. Серьогін, Сергій Михайлович. Державний службовець у відносинах між владою і суспільством : Монографія / С. М.Серьогін. - Дні-ськ : ДРІДУ НАДУ, 2003. - 454 с.
 1. Скрипник, Андрій Васильович. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори) / Андрій Васильович Скрипник. - К. : ЦУЛ, 2002. - 296 с.
 1. Судова практика у справах про адміністративні правопорушення (2003-2005 р.р.) / за заг.ред. : В. Т. Маляренка ; за заг.ред. : В. Т. Маляренка. - К. : Юрисконсульт, 2006. - 498 с.
 1. Тимофеев Лев Михайлович. Институциональная коррупция : Очерк теории / Лев Михайлович Тимофеев. - М. : Российск.госуд.гуманитарный ун-т, 2000. - 365 с. - (Пушкинская библиотека)
 1. Яни П. С. Взяточничество и должностное злоупотребление: уголовная ответственность / П. С. Яни. - М. : ЗАО "Бизнес-школа" Интел- Синтез", 2002. - 120 с.Журнально-газетні статті


 1. Агильдин В.В. (к.ю.н.). К вопросу об определении понятия "коррупция" // Следователь. - 2006. - №2. - C. 49-51. - Библиогр. в конце ст.
 1. Андрєєв П. Поставити заслін проявам корупції в бюджетній сфері: З виступу Головного Контрольно-ревізійного управління П. Андрєєва на засіданні Кабінету Міністрів 22 листопада 2006 року // Урядовий кур'єр. - 2006. - №222(24.11). - C. 6.
 1. Андреев П. Антология коррупции глазами КРУ: Контрольно-ревизионное управление выявило нарушение на астрономические суммы // Кієвській телеграфъ. - 2006. - №47. - C. 8.
 1. Ароян Е. В. Электоральная коррупция в провинциальном городе: (Опыт политико-криминологического исследования электорального поведения) // Следователь. - 2007. - № 4. - C. 46-49.
 1. Баранов С. О. До питання про попередження корупції серед працівників митних органів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2005. - №4 ( ч.1). - C. 8-11.
 1. Барсукова І. Корупція: спосіб життя чи мислення? // Урядовий кур'єр. - 2007. - № 238(19.12). - C. 20.
 1. Бова А. Корупція у суспільстві, що трансформується // Політичний менеджмент. - 2006. - №3 (дар). - C. 141-152 : бл. - Библиогр. в конце ст.
 1. Богуш Г. И. (к.ю.н.). Концепция Организации Объединенных Наций против коррупции // Вестник МГУ. Право. - 2006. - №3. - C. 22-39. - Библиогр.: с. 22-57.
 1. Бондаренко І. Місце і роль нормативно-правових актів Президента України у правовому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Право України. - 2005. - №4. - C. 54-56.
 1. Борисов В. Громадянське суспільство та питання подолання корупції // Вісник академії правових наук України. - 2005. - №2. - C. 168-173.
 1. Ванцев В. А. (к.ю.н.). Основные этапы развития понятия коррупции // Следователь. - 2006. - № 8. - C. 34-37.
 1. Ващенко О. Корупцію породжують нинішні політичні правила: Розмова з лідером виборчого блоку "Влада народу":[інтерв'ю] // Україна молода. - 2006. - №23(7.02). - C. 4.
 1. Вельд В. Ф. Коррупция - преступление без жертв? // Правда Украины. - 2007. - №24. - C. 10.
 1. Веремко В. Митниця неперебойної сили: Щоб здолати корупцію, уряд зменшує митні збори // Галицькі контракти з додатками . - 2005. - №10. - C. 30-31.
 1. Винокуров С. Боротьба з корупцією в Україні // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - №6. - C. 3-6.
 1. Газимзянов Р.Р. Криминологическая характеристика личности коррупционного преступника (на материалах уголовных дел, рассмотренных судами Республики Татарстан в период с 1997 по 2004 гг.) // Следователь. - 2005. - №3. - C. 30-33.
 1. Галкін О. Антикорупційне законодавство потребує кардинальних змін // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - №8. - C. 8-12.
 1. Гвоздецький В. (к. філ. н.). Нормативно-правова база щодо протидії корупції в Україні: напрями удосконалення // Право України, 2007. - №2. - C. 105-108. - Библиогр. в конце ст.
 1. Гега П. Пільгове оподаткування як передумова для зловживань та проявів корупції // Право України. - 2005. - №3. - C. 34-39.
 1. Головченко О. М. (к.екон.н.). Корупція як чинник дестабілізації економічної безпеки України // Південноукраїнський правничий часопис. - 2006. - № 4. - C. 248-251. - Библиогр.: 5 джерел.
 1. Голубовська С. Боротьба з корупцією: запитувати про обов'язки, пом'ятаючи про права // Іменем закону. - 2005. - №45. - C. 6-7.
 1. Голубовська С. Корупція : чи можна з нею боротися, не порушуючи законності? // Іменем закону. - 2005. - №44. - C. 6.
 1. Горан В. Україна на шляху до міжнародних стандартів боротьби з корупцією // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - №4. - C. 14-17.
 1. Горшенков Г.Г. Антикриминальная безопасность политической системы и коррупция // Следователь. - 2005. - №2. - C. 51-54.
 1. Горшунов И. С. Борьба с коррупционными картелями // Экономика и математические методы. - 2005. - №3. - C. 88-99.
 1. Гришанков И. Борьба с коррупцией: тактика и стратегия // Человек и закон. - 2006. - №8. - C. 4-11.
 1. Громовий В. Етика й корупція по-освітянськи // Директор школи. (Шкільний світ). - 2006. - №5. - C. 3-5 ; Директор школи. (Шкільний світ). - 2006.; №6. - C. 3-5 ; Директор школи. (Шкільний світ). - 2006.; №7. - C. 6-7.
 1. Дарпинянц В. Буржуї круглого столу:Чиновники навчали бізнесменів боротися з корупцією в тендерній галузі // Галицькі контракти з додатками . - 2005. - №17. - C. 34-44.
 1. Дарпинянц В. Буржуї круглого столу: Чиновники навчали бізнесменів боротися з корупцією в тендерній галузі // Галицькі контракти з додатками . - 2005. - №17. - C. 34-44.
 1. Дацюк С. Корупція, яку ми не любимо, або Чи можна зруйнувати корупційну систему в Україні? // Закон і бізнес. - 2005. - №9. - C. 14.
 1. Денисов С.А. Опыт США в борьбе с коррупцией // Человек и закон. - 2006. - №3. - C. 14-21.
 1. Денисова О. В. Проблема коррупции в органах судебной власти Украины // Економіка, фінанси, право. - 2006. - №5. - C. 17-20. - Библиогр. в конце ст.
 1. Длугопольський О. Політична рента і корупція у сфері державного управління: теоретико- методологічний та прикладний аспекти // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - 2007. - № 2. - C. 46-56 : табл, рис.
 1. Дмитриева Е. Медицина взяток и отказов // Следователь. - 2007. - № 7. - C. 44-50.
 1. Дмитрук С. Відповідальність за корупційні діяння // Податковий банківський митний консультант. - 2006. - №14. - C. 2. - Библиогр. в конце ст.
 1. Долгова А.И. (д.ю.н.). Организованная преступность, терроризм и коррупция: тенденции и совершенствование борьбы с ними // Прокурорская и следственная практика. - 2005. - №3/4. - C. 162-187.
 1. Домбругова А. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з корупцією // Юридичний вісник України. - 2007. - №2. - C. 12.
 1. Домбругова А. Хабарництво як "класичний" корупційний злочин: види та відповідальність // Юридичний вісник України. - 2006. - №41. - C. 9.
 1. Драган О. Додержання Закону "Про боротьбу з корупцією" // Вісник прокуратури. - 2007. - № 5. - C. 14-19.

Відповідно до закону України від 5 жовтня 1995 р. "Про боротьбу з корупцією" та наказу Генерального прокурора України від 7 травня 2004 р. №1-гн "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законодавства у сфері боротьби з корупцією" органи прокуратури України приділяти постійну увагу наглядовій діяльності щодо вивлення, запобігання та протидії корупції.


 1. Драган О. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері боротьби з корупцією // Вісник прокуратури. - 2006. - №2. - C. 44-49.
 1. Дульський О. (к.ю.н.). Про причини незадовільної боротьби з корупцією // Вісник прокуратури. - 2007. - № 10. - C. 41-50.
 1. Жуховицкий Л. Сладкая бессонница чиновника: (чиновники и взяточничество) // Нева. - 2006. - №6. - C. 196-200.
 1. Залесский В. Борьбе с коррупцией посвящается // Главбух. - 2005. - №1.5. - C. 47-49.
 1. Кабанов П.А. Организационно-управленческие факторы, детерминирующие политическую коррупцию в современном российском обществе // Следователь. - 2005. - №3. - C. 38-41.
 1. Кальман О. Правове забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - №5. - C. 38-42.
 1. Камынин И. Международное законодательство о борьбе с коррупцией и нормы УК РФ // Законность., 2005. - №11. - C. 12-17.
 1. Кармазіна М. С. Первісний гріх президентів (Грані політичної корупції в Україні. 1991-2004 рр.) // Наукові записки: політичні науки. - 2005. - №45. - C. 43-49.
 1. Карпов Н. Особливості сучасної організованої злочинності // Юридична Україна. - 2006. - №6. - C. 72-79. - Библиогр. в конце ст.
 1. Киренко С. Г. (к.ю.н.). Проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні // Юриспруденція: теорія і практика. - 2007. - № 7. - C. 26-36. - Библиогр. в конце ст.
 1. Киселева Ю. Борьба с коррупцией "бывших" и "нынешних" // Украинские+Одесские деловые новости. - 2005. - №18. - C. 6.
 1. Клочков В. Корупція: причини зростання та шляхи подолання // Юридична газета. - 2005. - №13. - C. 4.
 1. Клочков В. Прокурорські заходи щодо підвищення ефективності боротьби з корупцією // Міліція України. - 2006. - №1. - C. 25.
 1. Клочков В. Суть та заходи боротьби з корупцією // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - №7. - C. 88-94.
 1. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года : законы и законодательные акты // Московский журнал международного права. Научно-теоретический и информационно-практический журнал/ Соучредители: Моск. гос. Ин-т междунар. отн., МИД РФ, междунар. неправительств. объед. "Союз юристов", Изд. "Междунар. отношения", КБ "Фаворит". - 2006. - №3. - C. 218-282.
 1. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Совет Европы, серия Европейских договоров №173, Страсбург, 24 января 1999 года) // Следователь. - 2007. - № 8. - C. 4-13.
 1. Контроль за використанням державного майна і фінансових ресурсів – надійний заслін проявам корупції в бюджетній сфері // Фінансовий контроль. - 2006. - №6. - C. 3-4.
 1. Корніч С. Щодо Національної служби розслідувань: До питання про створення в Україні самостійної служби по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю - Національної служби розслідувань // Вісник прокуратури. - 2006. - №7. - C. 60-65.
 1. Корнякова Т. Від корупції страждає бюджет: З виступу Генерального прокурора України Т. Корнякової на засіданні Кабінету Міністрів 22 листопада 2006 р. // Урядовий кур'єр. - 2006. - №223(25.11). - C. 5.
 1. Корнякова Т. Вони не думали, що мають бути покарані: (Виступ на засіданні КМУ "О состоянии финансово-бюджетнойдисциплины и мероприятиях по усилению борьбы с коррупцией") // 2000. - 2006. - №47. - C. 6.
 1. Коррупция в России как болезнь и теневой рынок // Власть. - 2005. - №9. - C. 51-64.
 1. Коррупция приобрела новое качество : (Доклад Национального антикоррупционного комитета) // Следователь. - 2006. - №10. - C. 40-44.
 1. Коруля І. В. Суспільна сутність корупції // Митна справа. - 2007. - № 4. - C. 56-62. - Библиогр. в конце ст.
 1. Коруля І.В. Соціально-політична сутність корупції в сучасних умовах // Митна справа. - 2007. - № 3. - C. 35-40. - Библиогр. в конце ст.
 1. Корупція та організована злочинність-реальна загроза національній безпеці // Універсум. - 2005. - №7/10. - C. 4-6.
 1. Корупція шкодить моральним засадам нації, іміджу нашої держави: (Актуальне інтерв'ю з Василем Дурдинцем) // Іменем закону. - 2005. - №47/48. - C. 3.
 1. Куліш А. Досвід боротьби з корупцією в поліції Великої Британії // Право України. - 2005. - №12. - C. 141-145. - Библиогр. в конце ст.
 1. Кулаковский Р. Сучасні проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Юридичний журнал. - 2005. - N6. - C. 96-97.
 1. Куракин А.В. Международные, европейские и национальные аспекты борьбы с коррупцией в системе государственной службы РФ // Право и политика. - 2005. - №8. - C. 53-60.
 1. Лабардані Р. Революція менталітету // Антикорупція. - 2005. - N1/2. - C. 6.
 1. Лощина М. Чорно-помаранчеві: Корупція – прокляття бідних, проблема багатих країн // Українська газета. - 2005. - №41. - C. 12.
 1. Мірошник Ю. П. (к.ю.н.). Корупція в Україні: погляд із-за кордону // Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - № 1. - C. 12-15. - Библиогр. в конце ст.
 1. Мірошник Ю. (к.ю.н.). Аналіз стану боротьби з корупцією та окремі пропозиції, що сприятимуть її подоланню // Вісник прокуратури. - 2007. - № 10. - C. 51-57. - Библиогр. в конце ст.
 1. Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки // Економіка України. - 2005. - №8. - C. 68-74.
 1. Макаренко Г. Засіб від корупції, або Прозорість влади як передумова чистоти її рук // Юридичний вісник України. - 2006. - №31. - C. 6-7.
 1. Макаренко Г. Не давай і не бери, або ліки від корупції // Юридичний вісник України. - 2005. - №49. - C. 1,5.
 1. Малякин Е. Образование: легализованная коррупция // Следователь. - 2007. - № 8. - C. 33-36.
 1. Маматюк Ю. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією - елемент стратегії держави // Вісник Київського Нац. ун-та ім. Т.Г. Шевченка. Юридичні науки. - 2006. - № 72/73. - C. 62-64. - Библиогр. в конце ст.
 1. Марущак А. Боротьба з корупцією в Україні у сфері доступу громадян до інформації // Персонал. - 2007. - № 11/12. - C. 104-107.
 1. Марущак А. Відповідальність за правопорушення у сфері доступу громадян до інформації в контексті боротьби з корупцією в Україні // Судоустрій і судочинство в Україні. - 2007. - № 1. - C. 88-92.
 1. Медведько О. Захист від злоинності та корупції - державний пріоритет // Урядовий кур'єр. - 2007. - № 175(25.09). - C. 5.
 1. Мирошниченко А. М. Приватизация и коррупция. Имущественные последствия // Следователь. - 2007. - № 8. - C. 37-41.
 1. Митрохин В. К. Вопросы противодействия коррупции в рамках национальной безопасности // Безопасность бизнеса. - 2005. - №3. - C. 43-47.
 1. Михайленко О. (д-р ю. н.). Про подолання корупції в Україні // Вісник прокуратури. - 2007. - № 10. - C. 57-62. 1. Невмержицький Є. Корупція як економічне явище // Вісник прокуратури. - 2007. - № 11. - C. 10-20. - Библиогр. в конце ст.
 1. Невмержицький Є. (к. політ. н.). Міжнародний досвід протидії корупції // Вісник Академії прокуратури України. - 2007. - № 2. - C. 64-73.
 1. Носік В.В. Правові і законодавчі аспекти протидії корупції у сфері земельних відносин в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - №8. - C. 26-32.
 1. Нуруллаєв І. Правова природа рекомендацій міжнародних контрольних органів (на прикладі Групи держав проти корупції) // Юридична Україна. - 2007. - № 11. - C. 76-80. - Библиогр. в конце ст.
 1. Одінцова О. Цивільний лобізм як форма боротьби з корупцією // Право України, 2006. - №6. - C. 110-114. - Библиогр. в конце ст.
 1. Оскар Ариас Санчес Анализ коррупции в различных странах // Следователь. - 2006. - №10. - C. 55-58.
 1. Основным инструментом давления на власть со стороны теневой экономики является коррупция (материал подготовлен МОД "Против коррупции") // Следователь. - 2007. - № 4. - C. 50-56.
 1. Панфилова Е. Противодействие коррупции: в поисках эффективного // Человек и закон. - 2006. - №7. - C. 26-32.
 1. Панченко П. Коррупция в образовательных учреждениях: составы преступлений и соотношение с преступными деяниями // Уголовное право. - 2005. - №2. - C. 52-55.
 1. Пилипчук П. Проблема корупції в судах перебільшена // Дело. - 2006. - №58(3.04). - C. 6.
 1. Предборський В. А. Корупція як системне явище в механізмі тіньового розвитку соціально- економічних процесів // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - №2. - C. 23-27.
 1. Про Концепцію подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності": Указ Президента України №742/2006 // Урядовий кур'єр. - 2006. - №175(20.09). - C. 11-12.
 1. Программа Комитета по борьбе с коррупцией // Следователь. - 2006. - №11. - C. 33-36.
 1. Прокопович Н. Подолання корупції - запорука зростання авторитету країни у світі // Голос України. - 2007. - №76(28.04). - C. 4.
 1. Рябенко В. Позитивні тенденції у протидії організованій злочинності і корупції // Вісник прокуратури. - 2006. - №12. - C. 12-14.
 1. Рябошапка Р. Корупції - законодавчий бій! // Юридична газета. - 2007. - № 26. - C. 14.
 1. Сахно А. Тендеры без взяток. Миссия выполнима. // Финансовые рынки и ценные бумаги. - 2005. - №14. - C. 14-16.
 1. Сахно Ю. Корупція непереможна? // Юридичний вісник України. - 2006. - №12. - C. 1,7.
 1. Свиридов Б. Недосконале законодавство - шлях корупції // Юридична газета. - 2005. - №23. - C. 7.
 1. Симоненко В. Коррупция - это реальная угроза безопасности державы // День. Всеукраинская общественно-политическая газета. - 2006. - №166(30.09). - C. 5.
 1. Скворцов Н. Коррупция: истоки и механизм функционирования // Антикризисный менеджмент. - 2006. - №3. - C. 15-24.
 1. Скорик М. Корупція нагадує ракову пухлину // Голос України. - 2005. - №217(16.11). - C. 12.
 1. Смирнов А. Судье на мыло : (Коррупция в украинских судах) // Корресподент. - 2006. - №45. - C. 34-36.
 1. Солодов В.В. E-Government и борьба с коррупцией // Вестник МУ.Сер.21 Управление (государство и общество). - 2006. - N1. - C. 47-69.
 1. Стоянов М. Закон України "Про боротьбу з корупцією" // Вісник прокуратури. - 2006. - №12. - C. 15-18.
 1. Стріха М. Українська арена: собаче й людське: Циркова галузь в Україні просякнута корупцією, дилетанством і блюзнірством // Україна молода. - 2006. - №149(16.08). - C. 9.
 1. Ткач В. Дотримання вимог антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади України // Вісник державної служби України. - 2007. - № 3. - C. 6-16 : с., діаграми. - Библиогр. в конце ст.
 1. Ткач В. Корупція серед державних службовців: реалії, шляхи подолання // Вісник державної служби України. - 2004. - Ст.4. - C. 15-19.
 1. Ткаченко О. В. Корупція в органах внутрішніх справ як фактор порушення прав людини // Держава і право. - 2006. - № 3(33). - C. 482-487. - Библиогр. в конце ст.
 1. Тодика О. (к.ю.н.). Політична корупція у сфері здійснення народовладдя // Вісник академії правових наук України. - 2005. - №4. - C. 86-93.
 1. Трошин Л. Л. Борьба с коррупцией: системная задача // Следователь. - 2007. - № 2. - C. 56-64.
 1. Фирсов А. Что это за явление - коррупция // Следователь. - 2006. - №11. - C. 29-32.
 1. Француз А. Правові аспекти боротьби з корупцією у контексті становлення політичної системи сучасної України // Юридична Україна. - 2005. - №4. - C. 14-19.
 1. Франчук С. Бути чи не бути: (Відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення) // Юридична газета. - 2008. - № 1/2. - C. 17.
 1. Хейнеман П. С. Освіта і корупція // Управління освітою. - 2005. - №17. - C. 4-5.
 1. Цагикян С.Ш. (проф.). О необходимости специализированного государственного органа по борьбе с коррупцией в Армении // Российский следователь. - 2005. - №10. - C. 46-48.
 1. Черкесова А. А Взяточничество и коррупция: Вопросы раскрытия и расследования // Российский следователь. - 2005. - №8. - C. 10-12.
 1. Шинальський О. Антикорупційний форум в Україні // Голос України. - 2008. - № 14(25.01). - C. 4.
 1. Щегорцов В. А. (Д-р фил. н., канд. юрид.н., академик РАПО. Профессор). Национальная безопасность и коррупция // Машиностроитель. - 2006. - №2. - C. 2-8.
 1. Юлдашев А. Доступ к суду: как преодолеть "телефонное право" и судебную коррупцию // Персонал., 2005. - №12. - C. 70-77.
 1. Юхно А. О. Правові і практичні засади організації запобігання і протидії корупції і організованій злочинності в Україні // Південноукраїнський правничий часопис. - 2006. - № 4. - C. 24-28. - Библиогр. в конце ст.

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

Відділ наукової інформації і бібліографії

Центр правової інформації

тел.: (8-0562) 426775

E-mail: bibliograf@libr.dp.uahttp: www.libr.dp.ua
Упорядник: Н.П.Гордійчук
скачать файлСмотрите также:
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ наукової інформації та бібліографії
185.04kb.
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських
333.25kb.
Управління культури та туризму Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія Хроніка культурного життя області
106.83kb.
Обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка Книги там, де життя… Читай! Прагни! Перемагай
2854.11kb.
Кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека
34.66kb.
Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»
2117.23kb.
Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. Лягіна дитячі бібліотеки І соціальне партнерство: аспекти та особливості діяльності
205.96kb.
Нормативний документ системи технічного захисту інформації вимоги до захисту інформації web-сторінки від несанкціонованого доступу
393.28kb.
Актуальна подія
851.02kb.
За матеріалами видання «Шкільна бібліотека»
57.12kb.
Концепція розвитку наукової школи (далі Концепція) Університету банківської справи Національного банку України
85.77kb.
Наукова робота Виявлення індивідуальних особливостей особистості в одязі”, 2006 рік Виконала: Ратушна Ірина Науковий керівник: Козубай Людмила Іванівна Зміст
77.96kb.