klevoz.ru страница 1
скачать файл

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 червня 2003 р. N 422


ЖУРНАЛ
обліку господарських операцій


за _____________ 20__ р.


Реєстрація операцій

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку

N з/п

Дата і номер документа

Зміст операції

Сума

10 Основні засоби

13 Знос необо-
ротних активів

15 Капі-
тальні інвес-
тиції

20 Вироб-
ничі запаси

23 Вироб-
ництво

26 Готова продук-
ція

30 Каса

31 Рахунки в банках

37 Розра-
хунки з різними дебіто-
рами

40 Власний капітал

44 Нерозпо-
ділені прибутки (непокриті збитки)

64 Розрахунки за податками і платежами

66 Розрахунки з оплати праці

68 Розрахунки за іншими операціями

70 Доходи

79 Фінансові результати

84 Витрати операційної діяльності

85 Інші затрати

14, 18, 35, 39, 47, 55, 69


де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

де-
бет

кре-
дит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Усього оборотів за місяць

за дебетом

за кредитом

Сальдо на початок місяця

Сальдо на кінець місяця
Головний бухгалтер __________________


(підпис)

Продовжуємо знайомство з порядком використання регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами (далі - МП). Нагадаємо, що відповідно до наказу Мінфіну від 25 червня 2003 р. за № 422, яким визначені форми регістрів бухгалтерського обліку і надані методичні рекомендації з їхнього використання, МП мають право вибору між простою (що використовує лише два регістри бухгалтерського обліку) і спрощеною (щовикористовує шість регістрів бухгалтерського обліку) формою бухгалтерського обліку.

Порядок заповнення другого й останнього регістра, використовуваного при простій формі бухгалтерського обліку. Цим регістром є Журнал обліку господарських операцій (далі - Журнал).

Інформація про здійснені МП господарські операції заноситься до Журналу у вигляді бухгалтерських проводок, джерелом яких може бути як первинний, так і зведений документ, а так само підсумкові дані Відомості 3-м, але за умови неповторення записів, занесених до Журналу безпосередньо з первинних документів. Мінфін рекомендує заносити до Журналу кожну проводку окремим рядком, тобто суму, на яку дана проводка, записувати по двох рахунках: у дебет одного й у кредит іншого. Однак на практиці бухгалтера іноді одним рядком записують одночасно кілька проводок, якщо вони відносяться до однієї операції, і якщо при цьому використовується тільки один рахунок по дебету чи по кредиту. Наприклад, у нашому прикладі 1 (див. нижче) по другій операції, що відображає одержання від МП "Будснаб" запасів, складено дві проводки:

1) з оприбуткування запасів - Дт 20 Кт 681 500,00 грн.;

2) з відображення ПДВ, що входить до вартості придбання запасів - Дт 642 Кт 681 100,00 грн.

Оскільки це дві проводки, пов'язані з однією операцією, і по кредиту даних проводок зазначений той самий субрахунок, то в Журналі ми їх записали одним рядком. Такий порядок запису нічого принципово не змінює і нічого, крім економії місця в Журналі і більш компактного розміщення інформації, не дає.

Журнал ведеться щомісячно і записи в ньому здійснюються в хронологічному порядку.

Крім проводок у Журналі вказуються обороти по дебету і кредиту кожного субрахунку та сальдо на початок і кінець місяця. Суму оборотів визначають на підставі даних, зазначених у Журналі, шляхом простого підсумовування 1. Сальдо на початок місяця по кожному з рахунків або субрахунків береться з Журналу попереднього місяця з графи "Сальдо на кінець місяця", а сальдо на кінець місяця Журналу за поточний місяць визначається з урахуванням сальдо на початок місяця плюс-мінус обороти за місяць. Після того, як Журнал цілком оформлений, і в ньому визначено сальдо по всіх рахунках, його має підписати головний бухгалтер МП. А тепер розглянемо порядок оформлення Журналу на прикладі.

Приклад 1Припустимо, що в серпні по МП "Вікторія" були здійснені наступні операції 2:

1. 02.08.2004 р. підзвітною особою Яремчуком С.П. здійснено повернення в касу підприємства залишку коштів, виданих йому в підзвіт і не використаних за призначенням, у сумі 34,96 грн. Дана операція була оформлена прибутковим касовим ордером № 37.

2. 03.08.2004 р. МП "Будснаб" передало МП "Вікторія" запаси на суму 600,00 грн. (у тому числі ПДВ). Дана операція була оформлена прибутковою накладною № 1254.

3. МП "Вікторія" підписало акт виконаних ТОВ "Хімпром" робіт (№ 3 від 04.08.2004 р.) із здійснення капітального будівництва цеху з виробництва хімічних полімерів на суму 2400,00 грн. (у тому числі ПДВ).

4. 04.08.2004 р. здійснено нарахування заробітної плати і відпускних працівникам МП "Вікторія", що ідуть у відпустку, в сумі 1140,00 грн. Розрахунок здійснювався в Розрахунковій відомості з нарахування заробітної плати та здійснення утримань з неї № 14.

5. 04.08.2004 р. здійснені утримання податку з доходу та відрахувань до соціальних фондів 3 з нарахованої заробітної плати і відпускних у сумі 150,00 грн. Розрахунок здійснювався в Розрахунковій відомості з нарахування заробітної плати та здійснення утримань з неї № 14.

6. 06.08.2004 р. з поточного рахунка підприємства в касу надійшли по чеку № 127584 кошти, призначені для видачі заробітної плати та відпускних працівникам МП "Вікторія", у сумі 990,00 грн.

7. 06.08.2004 р. здійснена видача з каси МП "Вікторія" працівникам підприємства заробітної плати та відпускних у сумі 990,00 грн. Видача здійснювалася за платіжною відомістю № 18.

8. 09.08.2004 р., відповідно до даних виписки банку № 135, на поточний рахунок МП "Вікторія" надійшла від ТОВ "АСП" попередня оплата 4 за продукцію підприємства МП "Вікторія" у сумі 1800,00 грн. ( у тому числі ПДВ).

9. З поточного рахунка МП "Вікторія" здійснена оплата МП "Будснаб" за запаси отримані 03.08.2004 р. за накладною № 37 запаси. Оплата здійснена платіжним дорученням № 85 у сумі 300,00 грн. (у тому числі ПДВ).

10. 12.08.2004 р. у порядку реалізації відвантажена (передана) ТОВ "АСП" готова продукція на суму 3000,00 грн. (у тому числі ПДВ). Відвантаження оформлене накладною № 176.

11. 12.08.2004 р. сума ПДВ (500,00 грн.), що входить до вартості відвантаженої ТОВ "АСП" продукції, віднімається з доходу МП "Вікторія".

12. 12.08.2004 р. ДП "РС-18" передало МП "Вікторія" запаси на суму 480,00 грн. (у тому числі ПДВ). Дана операція була оформлена прибутковою накладною № 1255.

13. 13.08.2004 р. у порядку реалізації відвантажена (передана) ТОВ "Старт" готова продукція на суму 2400,00 грн. (у тому числі ПДВ). Відвантаження оформлене накладною № 177.

14. 13.08.2004 р. сума ПДВ (400,00 грн.), що входить до вартості відвантаженої ТОВ "Старт" продукції, віднімається з доходу МП "Вікторія".

15. 13.08.2004 р. ТОВ "Хімпром" передало МП "Вікторія" запаси на суму 240,00 грн. (у тому числі ПДВ). Дана операція була оформлена прибутковою накладною № 1256.

16. 16.08.2004 р. МП "Яуза" передало МП "Вікторія" запаси на суму 360,00 грн. (у тому числі ПДВ). Дана операція була оформлена прибутковою накладною № 1257.

17. 18.08.2004 р. з поточного рахунка підприємства в касу отримані за чеком № 127585 кошти, призначені для видачі заробітної плати, у сумі 3900,00 грн. і кошти, призначені для видачі підзвітним особам, у сумі 550,00 грн. Усього отримано з банку в касу підприємства 4450,00 грн.

18. 18.08.2004 р. з каси МП "Вікторія" здійснена видача заробітної плати (авансу) працівникам підприємства в сумі 3900,00 грн. Видача здійснювалася за платіжною відомістю № 19.

19. 18.08.2004 р. з каси МП "Вікторія" здійснена видача коштів у підзвіт у сумі 550,00 грн. Видача здійснювалася за платіжною відомістю № 19.

20. 19.08.2004 р. з поточного рахунка МП "Вікторія" здійснена оплата ГП "РС-18" за отримані 27.07.2004 р. за накладною № 29 запаси в сумі 480,00 грн. (у тому числі ПДВ) і за отримані 12.08.2004 р. за накладною № 1255 запаси в сумі 480,00 грн. (у тому числі ПДВ). Оплата зроблена платіжним дорученням № 86 на загальну суму 960,00 грн. (у тому числі ПДВ).

21. 19.08.2004 р. з поточного рахунка підприємства зроблене перерахування до бюджету ПДВ у сумі 12,90 грн. Оплата здійснена платіжним дорученням № 87.

22. 20.08.2004 р. з поточного рахунка МП "Вікторія" платіжним дорученням № 88 здійснена оплата ТОВ "Хімпром" за виконані роботи зі здійснення капітального будівництва цеху з виробництва хімічних полімерів, прийняті за актом виконаних робіт № 3 від 04.08.2004 р. на суму 2400,00 грн. (у тому числі ПДВ).

23. 20.08.2004 р., відповідно до даних виписки банку № 136, на поточний рахунок МП "Вікторія" надійшла оплата від ТОВ "Старт" за продукцію підприємства МП "Вікторія" у сумі 600,00 грн. ( у тому числі ПДВ). Продукція була відвантажена 13.08.2004 р. за накладною № 177.

24. 20.08.2004 р. МП "Яуза" передала МП "Вікторія" запаси на суму 360,00 грн. (у тому числі ПДВ). Дана операція була оформлена прибутковою накладною № 1258.

Тут ми перериваємо хронологію записів і наступний запис, що ми наводимо в журналі, датується 30 серпня. У зв'язку з цим і номер у нього йде за порядком.

153. 30.08.2004 р., відповідно до даних виписки банку № 139, на поточний рахунок МП "Вікторія" надійшла від ТОВ "Старт" оплата за продукцію підприємства МП "Вікторія" у сумі 600,00 грн. ( у тому числі ПДВ). Продукція була відвантажена 13.08.2004 р. за накладною № 177.

154. 30.08.2004 р. здійснені нарахування заробітної плати працівникам МП "Вікторія" у сумі 8900,00 грн. Розрахунок здійснювався в Розрахунковій відомості з нарахування заробітної плати та здійснення утримань з неї № 15.

155. 30.08.2004 р. здійснені утримання з нарахованої заробітної плати податку з доходу і відрахувань до соціальних фондів в сумі 1406,20 грн. Розрахунок здійснювався в Розрахунковій відомості з нарахування заробітної плати та здійснення утримань з неї № 15.

156. 30.08.2004 р. здійсненівідрахування до соціальних фондів із суми нарахованої заробітної плати робітникам МП "Вікторія" в сумі 3795,12 грн. Розрахунок здійснювався в розрахунковій відомості № 8.

Далі ми знову перериваємо записи, оскільки всі вони не поміщаються на площі, відведеній для представлення Журналу обліку господарських операцій.

1 Суми оборотів по кредиту всіх рахунків і по дебету всіх рахунків мають бути рівні між собою і дорівнювати сумі всіх операцій, відображених у Журналі в графі 4.

2 Оскільки Журнал обліку господарських операцій має досить значний розмір, розмістити його на сторінках журналу в повному обсязі дуже складно, та й, напевно, не потрібно. Ми розмістили лише його частину. Ще більш складним є вирішення задачі із зазаначення всіх можливих операцій по МП "Вікторія" у тій частині Журналу обліку господарських операцій, що ми змогли розмістити на зазначених сторінках. У зв'язку з цим ми перелічили в прикладі та занесли до Журналу обліку господарських операцій тільки ті операції, що були зазначені у Відомості 3-м.

3 У подібних випадках малі підприємства користуються наданим їм у п. 5 наказу Мінфіну № 186 від 19.04.2001 р. "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку" правом відкривати субрахунки по кожному з рахунків, виходячи з призначення рахунка. По рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" Плану рахунків для МП, як правило, малі підприємства відкривають окремі субрахунки по кожному окремому податку або платежу. У нашому прикладі ми не стали цього робити, оскільки в цьому випадку в нас не вийшло б розмістити усі використовувані у прикладі 1 рахунки та субрахунки 64 рахунка в Журналі обліку господарських операцій. З огляду на це, ми відкрили по рахунку 64 тільки два субрахунки: 642 "ПДВ" і 641 "Всі інші податки, платежі та відрахування".

4 По-перше, бажано по рахунку 37 відкрити окремий субрахунок, на якому відображалися б аванси отримані (попередня оплата). Ми, через причину, про яку сказано вище, цього не зробили. Тому сума попередньої оплати, що надійшла, у Журналі обліку господарських операцій відображена по кредиту рахунку 371 "Розрахунки з покупцями і замовниками". По-друге, оскільки при надходженні авансів (попередньої оплати) виникає різниця між бухгалтерським і податковим обліком у плані нарахування податкових зобов'язань з ПДВ, то це необхідно відобразити додатковою бухгалтерською проводкою. Наприклад, у Плані рахунків "великих підприємств", затвердженому наказом Мінфіну № 291 від 30.11 1999 р., для відображення даної операції передбачена проводка Дт 643 Кт 641. А оскільки в даному прикладі ми відкрили по рахунку 64 тільки два субрахунки: 641 і 642 (дивися вище виноску № 2), то ми змушені були відобразити дану операцію в Журналі обліку господарських операцій проводкою Дт 641Кт 641. Це не зовсім правильно, тому в реальній ситуації ми ще раз рекомендуємо вам відкривати по рахунку 64 усі необхідні для кожного податку, платежу або відрахування субрахунки за аналогією з Планом рахунків "великих підприємств" (рахунки 64 і 65).
скачать файлСмотрите также:
Додаток 1 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 р. N 422 журнал обліку господарських операцій за 20 р
318.08kb.
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів затверджено Наказом Міністра освіти І науки України. Наказ №407 від 20. 05. 2004 р
799.97kb.
Закон україни про метрологію та метрологічну діяльність Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України від 15 травня 2003 року n 762-iv, від 15 червня 2004 року n 1765-iv законом України від 15 червня 2004 року n 1765-iv
442.93kb.
Книга обліку розрахункових операцій обов’язкова при наданні послуг з перевезення пасажирів згідно з ст. 39 Закону України від 5 квітня 2001 року №2344-iii „Про автомобільний транспорт”
86.07kb.
З метою реалізації законодавчих змін наказом Міністерства фінансів України від 05. 12
23.1kb.
Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2012 рік
140.7kb.
Новий порядок проведення профілактичних щеплень в Україні
27.54kb.
Положення про кабінет математики розроблено на підставі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 20. 07
89.98kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
152.9kb.
На підставі закону України «Про загальну середню освіту». Положення про кабінет інформатики та ікт навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затверджено наказом мон україни від 20. 05. 2004 р
13.88kb.
Рішення проект від № м. Гола Пристань Про оформлення права власності та видачу гр. КурганЛ.І. свідоцтва про
18.06kb.
Рішення від 10 червня 2011 року №29 село Юстинівка Про ставки єдиного податку для фізичних осіб-уб’єктів господарської діяльності
45.12kb.