klevoz.ru страница 1
скачать файл
Договір на туристичне обслуговування № 2830

 

М.Київ                                                                                            «14» 02 2013 р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Індіго Тревел», в особі директора Жолнера Д.І., який діє на підставі Статуту та відповідно до ліцензії АВ №467192 на здійснення турагентської діяльності, виданої Державною Службою Туризму і Курортів України, надалі Турагент, з однієї сторони, та ____________________________, паспорт, серії ___________, що мешкає за адресою: ____________, тел. _________________надалі турист, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:  

1. Предмет договору

1.1. Турагент за встановлену договором плату зобов’язується забезпечити надання за замовленням Туриста комплексу туристичних послуг (туристичного продукту).


1.2. Згідно замовлення Туриста Турагент бере на себе зобов’язання  з організації туристичної поїздки (додаток до договору №1):
2. Обов’язки сторін

2.1. Турагент зобов’язується:

- надати Туристу послуги з організації туристичної поїздки на умовах, передбачених в п. 1 цього Договору;

- за умови повної сплати вартості Туру Туристом до початку Туру видати останньому проїзні та інші необхідні для здійснення Туру документи;

- надавати Туристу необхідну і достовірну інформацію про туристичні послуги, права, обов'язки та правила поведінки туристів (екскурсантів), умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила візового митного режиму, перетинання державного кордону та іншу інформацію;

- надавати туристичні послуги в обсягах та в терміни, обумовлені цим договором;

- виконувати вимоги закону щодо забезпечення безпеки туристів, охорони туристичних ресурсів України та довкілля;

- відшкодовувати в установленому порядку фактично завдані збитки Туристу, іншим особам та довкіллю, які виникли виключно та внаслідок ненадання чи неналежного надання комплексу послуг, передбачених договором, та у разі наявності вини Турагента, яка доведена у встановленому законом порядку та підтверджена належними документами, які свідчать про наявність вини.


2.2. Турист зобов’язується:

- надати Турагенту необхідні для організації Туру відомості, передбачені в програмі Туру та документи  для оформлення Туру;

- якщо раніше були відмови у візах будь-яких країн, обов’язково попередити Турагента до початку оформлення туристичної подорожі;

- не порушувати права та законні інтереси інших осіб, вимоги законів, які діють на території країни перебування;

- виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;

- поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місця) перебування;

- зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в країні (місці) тимчасового перебування;

- дотримуватися умов і правил, передбачених договором про надання туристичних послуг;

- надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для реалізації туристичного продукту;

- дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;

- відшкодовувати Турагенту збитки, завдані йому неправомірними діями з вини Туриста;

- виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.


3. Права сторін

3.1. Турагент має право на:

- отримання від Туриста необхідної персональної інформації, з метою реалізації туристичного продукту;

- відшкодовування Туристом збитків, завданих йому неправомірними діями Туриста;

- заміну готелю без зниження сплаченої Туристом категорії;

- заміну, у виняткових випадках, графіку руху за маршрутом та послідовність проведення екскурсійно-культурних програм;


3.2. Турист має право на:

- необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища;

- інформацію про наявність ліцензії у Турагента, дозволів, сертифікатів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством;

- інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності Турагента у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії та наявність договору з такою кредитною установою;

- отримання туристичних послуг, передбачених цим Договором;

- особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, а також майна, забезпечення яких здійснюється Турагентом;

- відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконання або неналежного виконання умов цього договору, які виникли внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг, що входять до туристичного продукту.
4. Вартість Туру та порядок розрахунків

4.1. Вартість туристичних послуг, наданих Туристу, згідно п. 1 цього Договору, складає 5537 грн 00 коп (п’ять тисяч п’ятсот тридцять сім гривень, нуль копійок) + віза (при необхідності): 55 євро/люд – дорослі, 20 євро/люд – діти та пенсіонери)

4.2. При укладанні цього Договору Турист сплачує Турагенту, в день підписання цього Договору не менше 50% від вартості Туру, а також 100% вартості авіаперельоту. Передоплату туру Турист має сплатити Турагенту до 05.03.2013 (не менше 50% від вартості Туру). Повна оплата туру сплачується Туристом після отримання офіційного підтвердження бронювання готелів, в яких Турист буде проживати під час Туру - до 15.03.2013.

4.3. Повна оплата туристичної путівки та авіа (залізничних, автобусних) квитків повинна бути здійснена не пізніше ніж за 7 робочих днів до початку Туру. У виняткових випадках можуть бути узгоджені інші терміни сплати Туру, про що робиться відмітка в програмі Туру. Несплата або неповна сплата вартості Туру в узгоджені з Турагентом терміни вважається відмовою від Туру за ініціативою Туриста. У цьому випадку Турист відшкодовує Турагенту фактично понесені ним витрати за послуги, які були надані до моменту несплати остаточної суми коштів.

4.4. Оплата вважається здійсненою в момент її зарахування в касу або на банківський рахунок Турагента в розмірі вартості туристичного продукту та проїзних квитків.

4.5. У випадку затримки Туристом повної сплати вартості Туру Турагента залишає за собою право на відміну бронювання та утримання при цьому авансового платежу, а також інших витрат, які були понесені в зв’язку з підписанням цього Договору та які пов’язані з замовленням Туриста.5. Умови анулювання або заміни Туру

5.1. Турист має право відмовитись від заброньованих туристичних послуг (анулювання Туру) повністю або частково, у відповідності з умовами анулювання Туру.

5.2. Турист вправі відмовитись від виконання цього Договору до початку подорожі за умови оплати Турагента фактично понесених ним витрат за послуги, надані до цього повідомлення.

5.3. Турагент вправі відмовитися від виконання цього Договору лише за умови  повного повернення Туристу раніше сплачених коштів за цим Договором, крім випадків, коли це відбулося з вини Туриста.

5.4. Заміна ціни туристичного продукту, погоджена сторонами, можлива лише у випадках, передбачених цим Договором і тільки при істотній зміні обставин (погіршення умов подорожі, зміна термінів подорожі; непередбачене збільшення транспортних тарифів; введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів; різка зміна курсу національних валют; інші підстави, за письмовою домовленістю сторін), але не пізніше ніж:

- за 10 днів до початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів,

- за 5 днів до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів,

- за 48 годин до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить один день.

При цьому збільшення ціни туристичного продукту не повинна перевищувати 5% його первісної вартості. У разі перевищення ціни туристичного продукту більше ніж на 5% первісної вартості Туру Турист має право відмовитися від виконання договору, а Турагент  зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.
5.5. У випадку відмови Туриста від заброньованого Туру Туристу не повертаються внесені ним за Тур грошові кошти. Утримання штрафних санкцій:

- 50% (п’ятдесят відсотків) вартості Замовлення при анулюванні Замовлення в строк від 20 до 25 діб до передбаченої Замовленням дати початку туру;


- 75% (сімдесят п’ять відсотків) вартості Замовлення при анулюванні Замовлення в строк від 15 до 20 діб до передбаченої Замовленням дати початку туру;
- 100% вартості Замовлення при анулюванні Замовлення в строк від 1 до 15 діб до передбаченої Замовленням дати початку туру;

5.6. При анулюванні Замовлення на новорічні / різдвяні (в період з 20.12 по 15.01), травневі (в період з 23.04 по 14.05), канікулярні (весна/осінь) туристичні подорожі менше ніж за 30 діб до передбаченої Замовленням дати початку туристичної подорожі розмір штрафних санкцій складає від 80 % до 100 % від загальної вартості туристичної подорожі.


6. Форс-мажорні обставини

6.1. В разі виникнення непередбачених обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов’язань за цим Договором, сторони відкладають виконання умов цього Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин. У такому разі сторони не несуть відповідальність за невиконання зобов’язань за цим Договором


6.2. Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом.
7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за договором у відповідності до умов цього Договору.


7.2. У випадку ненадання Туристу належно оплачених туристичних послуг, Турагент зобов’язується відшкодувати йому вартість ненаданих послуг, за винятком випадків, передбачених цим Договором.
7.3. Турагент несе відповідальність за зберігання офіційних документів Туриста, які здаються йому для оформлення візи країни відвідування.
7.4. Турагент не несе відповідальність за відміну рейсу або заміни часу відправлення/прибуття рейсу і пов’язані з цим зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг. В таких випадках відповідальність за невиконання зобов’язання, які випливають та пов’язані з транспортними перевезеннями, несуть відповідні транспортні перевізники у відповідності з міжнародними правилами перевезень. У зв’язку з цим, всі заяви, претензії, позови по недолікам, зв’язаним з транспортними перевезеннями, в тому числі із затриманням відправлення і запізненням прибуття рейсів і таке інше, висуваються Туристом безпосередньо до транспортного перевізника.
7.5. Турагент не несе відповідальності за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна Туриста протягом всього періоду поїздки.
7.6. Турагент не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору в наслідок відмови відповідних органів (Посольства, Консульства) в оформленні Туристу в’їздних документів або збільшення строків оформлення зазначених документів. У випадку відмови Туристу в оформленні в’їздних документів Посольством (Консульством) Тур підлягає анулюванню із відрахуванням необхідних фактичних витрат, понесених Турагент в зв’язку з оформленням Туру. Турагент не дає гарантії в отриманні візи та перетину кордону.
7.7. Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям Туриста в місце початку Туру, порушення Туристом правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні проведення Туру, завданням Туристом шкоди перевізнику або приймаючий стороні, покладається на Туриста.
7.8. Турист несе відповідальність за достовірність наданих про себе відомостей, за дійсність наданих документів.
7.9. По претензіям з якості обслуговування, фактів ненадання туристичних послуг Турист зобов’язаний проінформувати приймаючу компанію безпосередньо під час знаходження в країні перебування. Претензії Туриста повинні бути зафіксовані в письмовій формі та завірені підписом офіційного представника приймаючої компанії.
7.10. У випадку виникнення претензій в країні перебування турист повинен звернутись до представників приймаючої сторони або підготувати письмову претензію з документально підтвердженими фактами порушення умов цього Договору та передати Турагенту протягом 3 днів після закінчення Туру.
7.11. Розмір майнової відповідальності Турагента не може перевищувати фактично завданих Туристу збитків з вини Турагента.
7.12. Турист одноособово несе відповідальність в разі депортації його з країни тимчасового перебування.
8. Термін дії договору

8.1. Цей Договір вступає в дію з моменту підписання двома сторонами та діє до моменту закінчення Туру.


9. Інші умови

9.1. Кожна із сторін може вимагати внесення змін або розірвання цього Договору у зв’язку з істотними змінами обставин, визначеними Законом України «Про туризм», з яких вони виходили при укладанні цього Договору.


9.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою обох сторін, що оформляються окремими доповненнями до цього Договору, які підписуються Турагентом та Туристом.
9.3. У випадку неможливості організації Туру в зазначені в програмі Туру строки Турагент інформує Туриста про нові строки здійснення Туру, в письмовій формі (поштою, електронною поштою, факсом) або телефоном, з обов’язковою фіксацією тексту повідомлення (телефонограмою).
9.4. Усі суперечності, які випливатимуть з умов цього Договору будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди сторони передають спір на вирішення до відповідного місцевого суду.
9.6. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності Турагента підтверджується банківською гарантією на суму еквіваленту 20 000,00 (двадцять тисяч) Євро, яка надана банком «Контракт» відповідно до умов Договору про надання банківської гарантії №249/08-Г від 09.04.2008 року.
9.7. Банківською гарантією забезпечується відповідальність Турагента перед Туристом згідно цього Договору лише за умови виникнення обставин банкрутства чи неплатоспроможності Турагента, які пов’язані з необхідністю відшкодування вартості ненадання послуг, передбачених цим Договором, що спрямовані на продаж туристичного продукту Турагента, вказаного у цьому Договорі.
9.8. До укладання договору на туристичне обслуговування Турист отримав від Турагента інформацію про:

- основні вимоги пропонованих до оформлення  виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;

- медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки,  у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці;

- Турагента, його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

- розмір фінансового забезпечення Турагента на  випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення про загальні умови типового (публічного) договору на надання туристичних послуг (за його наявності);

- програму туристичного обслуговування;

- характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорія, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також інша обов'язкова інформація, передбачена кодексами і правилами перевезень (якщо  перевезення входить до складу туристичного обслуговування);

- характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікація за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також інша обов'язкова інформація, передбачена Законом України «Про туризм», іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг  з туристичного обслуговування);

- звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;

- про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

- про види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;

- про види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;

- про дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

- відомості про мінімальну кількість туристів у групі, терміни інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи;

- відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

- про ціну туристичного  обслуговування і порядок здійснення оплати;

- про місце перебування організації (організацій), уповноваженої Турагентом на прийняття претензій туристів, а також  про  адреси  і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки;

- з правилами попередження захворювання малярією.

 

10. Юридичні адреси, банківські реквізити сторін

 


ТУРАГЕНТ:

ТУРИСТ:

ТОВ “Індіго Тревел”

Адреса: 01004, м. Київ,

вул.Автозаводська 15А, офис 111

Тел. (044) 361-02-88, (044) 361-22-88

Ел. пошта: indigoukr@gmail.com

Ел.адреса: www.indigoua.com

Рахунок 26008010028149

Банк ВАТ ВТБ Банк

МФО 321767

Код ЄДРПОУ 36355641

Ліцензія АВ, № 467192

 

Директор _____________________Жолнер Д.І.

П.І.Б. _________________________________________

Паспортні дані: ________________________________

Підпис ____________________________________


 

Додаток 1 до договору № 2830
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТУРИСТА:Фамилия, имя

Дата рождения

Паспорт

1


2ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗМІЩЕННЯ В ГОТЕЛІ:

Туристи:


Дата заїзду:

28.04.2013

Дата від’їзду:

05.05.2013

Країна:

Німеччина – Голландія – Бельгія – Франція - Чехія

Місто:

Берлін – Амстердам – Гаага – Брюссель – Париж – Люкскмбург - Прага

Готель:

Готелі 2*-3* по програмі

Розміщення:

DBL

Тип кімнати:

Standard Room

Пансіон:

BBІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ (включені у вартість туру):


 1. Проїзд автобусом по всьому маршруту

 2. Супроводження гіда по програмі

 3. Медична страховка

 4. Екскурсійне обслуговування по програмі без вхідних квитків

 5. Екскурсійний тур без нічних переїздів (всі ночівлі у готелях)

 6. Автобус оснащений телевізором та можливістю підключення ноутбука

 7. ВізаДодатково оплачується:

1. Вхідні квитки в екскурсійні центри та музеї (вказані в додатку 2)
ТУРАГЕНТ:

ТУРИСТ:

ТОВ “Індіго Тревел”

Адреса: 01004, м. Київ,

вул. Автозаводська 15А, офис 111

Тел. (044) 361-02-88, (044) 361-22-88

Ел. пошта: indigoukr@gmail.com

Ел.адреса: www.indigoua.com

Рахунок 26008010028149

Банк ВАТ ВТБ Банк

МФО 321767

Код ЄДРПОУ 36355641

Ліцензія АВ, № 467192

 

Директор_______________________ Жолнер Д.І.
П.І.Б. _________________________________________

Паспортні дані: ________________________________

Підпис ____________________________________


Додаток 1 до договору № 2830

Програма туру
Германия – Голландия –Бельгия - Франция – Чехия

Берлин – Амстердам – Гаага – Брюссель - Париж – Люксембург – Прага


1 день

Встреча в Львове. Выезд из Львова в 09:00. Транзитный ночлег на территории Польши.

2 день

Завтрак. Переезд в Берлин..Обзорная экскурсия по Берлину во время которой Вы увидите достопримечательности старой и новой столицы Германии: Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Берлинский собор, Красную ратушу, Александерплатц, улицы Курфюрстендам и Унтер ден Линден... После этого советуем Вам самостоятельно посетить главные музеи города. Это Национальная галерея, музей «Гамбургский вокзал», а также «Остров музеев». в свободное время предалгаем посетить:

- Музей Пергамон (25/20 евро) - архитектурные шедевры Древнего мира: знаменитый Пергамский алтарь - одно из семи чудес света, ворота Иштар из Вавилона, ворота Милетского рынка – и все эти сокровища в оригинале.

Транзитный ночлег на территории Германии.3 день

Завтрак. Переезд в Амстердам. Обзорная экскурсия по Амстердаму - старые «изогнутые» здания, мощеные улицы, бесчисленные каналы, набережные, которые находятся на 3 метра ниже уровня океана, великолепные парки и плавающие цветочные рынки создают особую атмосферу. Туманное утро, город медленно проявляется сквозь рассеянную дымку, открывая свои сокровища: площадь Дам и Королевский двор, Музейный квартал и Райксмузеум, знаменитый Дом Рембрандта, еврейский квартал и, конечно же, алмазная фабрика Coster Diamonds, наследница ювелирных традиций приоткроет секреты сложнейшего процесса огранки алмазов, особенности их цвета, чистоты и формы. Красота города удвоена зеркалом воды, волшебным отражением которого можно любоваться бесконечно! Продолжение экскурсии на катере по каналам города (15/10 евро),что позволит туристам любоваться причудливо расположенными старинными зданиями всевозможных форм, домами богатых купцов XVII века, старинными административными зданиями, шикарными особняками с гербами их бывших владельцев.

свободное время предлается на выбор:

- посещение музея Ван Гога (входной билет оплачивается дополнительно)

- посещение музея Маам Тюссо (входной билет оплачивается дополнительно)

- экскурсии на катере по каналам города (20/15 евро)

Ночлег в отеле.4 день

Завтрак. переезд в париж. по дороге посещение гааги и брюсселя. Гаага политическая столица Нидерландов, «город – резиденция», королевы Беатрикс Оранской-Нассау. Гордостью и славой города, является Вайвер - водное зеркало города, в котором отражаются прекрасные шедевры Гааги... Знакомство с Гаагой оставляет незабываемое впечатление. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БРЮССЕЛЮ – столице Бельгии.. Брюссель с его всемирно известной Гранд Пластеатр Моне, Биржевая площадь, центральная площадь Гранд Пляс, Гора искусств, Королевский дворец, Генеральные штаты, Собор св. Михаила и св. Гудулы, и конечно же символ города – “Писающий мальчик”. Транзитный ночлег.

5 день

Завтрак. Переезд в Париж. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Парижу с осмотром Елисейских Полей, Площади Звезды и Триумфальной Арки, Площади Трокадеро и Эйфелевой Башни, Марсова поля, Собора Инвалидов, площади Конкорд, сада Тюильри, Оперы, района Больших бульваров.

В свободное время предлагается:

- прогулка по Сене (20/15 евро)

- Эйфелева Башня (15 евро)

- Лувр (40/25 евро). Наш экскурсовод пригласит Вас в Мир Искусства - мир гениев, которые оставили в дар человечеству великие шедевры. Лувр – один из самых богатых музеев в мире. Здесь Леонардо Да Винчи, Рембрандт, Рафаэль…. Мона Лиза, Венера Милосская…. Посещение музея Фрагонар.

- Латинский Квартал (25\20 евро) экскурсия начнется от знаменитого Собора Парижской Богоматери, свидетелея  легендарных событий французской истории. В этом соборе служили мессу  по случаю бракосочетания королевы Марго с будущим королем Франции Генрихом IV (вспомним знаменитую фразу Беарнца – «Париж стоит мессы!»., В нем же три столетия спустя короновали Наполеона. Бонапарта.

Ночлег в отеле.6 день

Завтрак. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В ПАРИЖЕ. В свободное время предлагается:

- Экскурсия в дворец Версаль (40/30 евро). В Версале вы увидите дворец короля-солнца Людовика XIV с огромным парковым ансамблем. Кто не слышал о Версале, о его дворцах, парках, фонтанах и праздниках «Короля-солнце»? Не побывать в Версале - значит не увидеть самого знаменитого дворца во Франции и во всем мире

ПЕРЕЕЗД В ЛЮКСЕМБУРГ. Обзорная экскурсия по городу: Мост Адольфа, Площадь Конституции, «балкон Европы», Нотр Дам де Люксембург, Дворец Великого Герцога, Городская Ратуша, Мост Великой Герцогини Шарлотты, казематы. Переезд на транзитный ночлег на территории Германии.

7 день

Завтрак. Переезд в Прагу. Пешеходная экскурсия по ПРАГЕ - эта экскурсия позволит Вам в короткое время ознакомиться с историческими районами Праги и её замечательными памятниками архитектуры. Вы пройдёте лабиринтами Улочек Старого города и побываете в самых красивых местах города: на Вацлавской и Староместской площадях, на Карловом мосту. Вы увидите знаменитый Орлой - пражские куранты, Тынский собор, дом, где родился писатель Франц Кафка, Еврейский квартал. На Карловом мосту, приложив руку к скульптуре Яна Непомуцкего, Вы загадаете желание, которое, согласно приданию, обязательно сбудется. Закончится экскурсия прогулкой по Малой стране и Кампе, которую называют не иначе, как «чешская Венеция».

свободное время предлается на выбор:

- Вечерняя экскурсия по Праге (25/20 евро ) - после заката город меняется, становится волшебным и мистическим. Какие тайны скрыты в его прошлом и настоящем? Об этом Вы узнаете на экскурсии «Ночная Прага». Конечно, мы с Вами слишком хорошо образованны, чтобы верить в привидения, но тот факт, что Прага имеет множество мест, где особенная энергетика, что в городе есть Места Силы, неоспорим. А еще вечернее освещение, пражские истории и легенды, газовые фонари, даже осенний дождь не испортит нам настроения. Булыжники становятся глянцевыми, крыши блестящими. Такой мы увидим ее на экскурсии

- Прогулка на кораблике по Влтаве с ужином (25/20евро) Предлагаем Вам совершить увлекательную и незабываемую поездку на комфортабельном речном теплоходе по р. Влтаве, во время которой вы познакомитесь с рядом известных памятников города. Романтическа панорама - Мала Страна с ее дворцами, Страговский монастырь, Пражский Град с его Императорским дворцом и величественным собором св. Вита, пражские мосты, здание Национального театра, Петршинский холм со смотровой башней и т.д. все это вы увидите с палубы теплохода. Ужин проходит по системе шведского стола, напитки в стоимость не включены. Теплоходы оснащены туалетом, есть как крытая, так и открытая палубы

Транзитный ночлег на территории Польши.8 день

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд во Львов. Прибытие во Львов после 23:00

В стоимость тура входит:

 • проезд автобусом по маршруту

 • проживание в отелях 2*-3*

 • питание - завтраки

 • медицинская страховка (покрытие 30 000 евро)

 • экскурсионное обслуживание по программе без входных билетов

В стоимость тура не входит:

 • Оформление визы – 55 евро взрослые, 20 евро - дети и пенсионеры (35 евро стоимость виза, 20 евро услуги визового центра)

 • Входные билеты в экскурсионные центры, музеи:

 • Прогулка на кораблике по Влтаве – 25/20 евро;

 • Вечерняя Прага – 25/20;

 • прогулка по каналам в Амстердаме – 20/15 евро;

 • Эйфелева башня – 15 евро; Лувр – 40/25;

 • Кораблике по Сене – 20/15 евро;

 • Версаль – 40/30 евро;

 • Латинский Квартал – 25/20 евро;

 • Музей Пергамон – 25\20 евро.

 • Посещение резиденции семьи Потоцких (Ланцутский замок)  – 20 евро

Примечание:

 1. Доплата за одноместное размещение +15 евро в сутки.

ТУРАГЕНТ:

ТУРИСТ:

ТОВ “Індіго Тревел”

Адреса: 01004, м. Київ,

вул. Автозаводська 15А, офис 111

Тел. (044) 361-02-88, (044) 361-22-88

Ел. пошта: indigoukr@gmail.com

Ел.адреса: www.indigoua.com

Рахунок 26008010028149

Банк ВАТ ВТБ Банк

МФО 321767

Код ЄДРПОУ 36355641

Ліцензія АВ, № 467192

 

Директор_______________________ Жолнер Д.І.
П.І.Б. _________________________________________

Паспортні дані: ________________________________Підпис ____________________________________


скачать файлСмотрите также:
Договір на туристичне обслуговування №2830
222.36kb.
Договір на технічне обслуговування
53.37kb.
Договір № про надання послуг щодо сервісного обслуговування будівельного об’єкта м. Київ “ ” 20 р. Громадянин України, що іменується надалі
71.35kb.
Агентський договір № по реалізації туристичних продуктів
220.57kb.
Договір купівлі-продажу м. Київ " " 20 р
58.92kb.
З другої сторони, уклали цей Договір комерційної концесії (далі Договір) про таке
57.31kb.
Договір на виконання робіт та надання послуг n
37.55kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації
20.25kb.
«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» до Прилуцького агротехнічного коледжу станом на 23. 07. 2012р
87.82kb.
2 Договір оренди землі та провести його державну реєстрацію
12.1kb.
2. 1 договір оренди землі та провести його державну реєстрацію
13.25kb.
Правила виконання доручень абонентів Провайдера
40.76kb.