klevoz.ru страница 1
скачать файл
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти
Прочитайте текст даної публічної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї

оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти Вашої дитини у Приватному навчальному закладі «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», або уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел. (044) 364-1-364, (044) 364-34-38.

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти, в тому числі і з тарифами на освітні послуги, і Вам зрозумілі всі її положення.
Пропозиція (публічна оферта)
Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово або

постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України Суб’єкта підприємницької діяльності, Товариства з обмеженою відповідальністю «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», Ліцензія серія АД № 041627, видана Головним управлінням освіти і науки КМДА від 08.08.2012 р. (надалі - ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» або «Заклад» або «Надавач освітніх послуг») укласти Договір про надання освітніх послуг дошкільної та позашкільної освіти в ПНЗ « АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» на визначених Договором умовах, згідно обраному переліку освітніх послуг, вказаних у формі Заявки на освітні послуги, яка автоматично є Додатком № 1 до даного Договору.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднанняз моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

1. Загальні положення
Договір про надання освітніх послуг дошкільної та позашкільної освіти в ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» , з усіма Додатками до нього (далі – «Договір») є офіційною публічною офертою Суб’єкта підприємницької діяльності ТОВ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», адресованою тим фізичним особам, що тимчасово або постійно проживають на території України (далі – «Користувач послуг», або «Батьки»).

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Діюча версія даного Договору завжди розміщена на інформаційному стенді при вході в ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», а також на сайті Надавача освітніх послуг (www. academy.com.ua) і в обов'язковому порядку надається для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення:
2.1. Під терміном «Користувач послуг» або «Батьки» розуміється фізична особа, (або

декілька фізичних осіб), яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю або законним опікуном (представником) дитини, яка буде отримувати конкретні послуги дошкільної, або позашкільної освіти в ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ».

2.2. Надалі по тексту Договору Надавач освітніх послуг і Користувач послуг також

називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».


3. Предмет Договору
3.1. Предметом цього Договору є надання Закладом освітніх послуг дошкільної та позашкільної освіти Користувачу послуг, згідно обраного переліку освітніх послуг, вказаного у формі Заявки на освітні послуги, яка є Додатком № 1 до даного Договору, на визначених Договором умовах.
4. Порядок укладення Договору:
4.1. Договір укладається між Надавачем освітніх послуг і Користувачем послуг у формі

договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).

4.2. Перед укладанням Договору, Користувач послуг надає наступний перелік необхідних документів:

- копія свідоцтва про народження дитини (з одночасним пред’явленням оригіналу);

- копія паспорту батьків, або осіб, які їх заміняють відповідно до законодавства (з одночасним пред’явленням оригіналу);

- довідка загального зразка від лікаря, про те, що дитина може відвідувати освітній заклад;

- довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

4.3. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг

всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню

двостороннього письмового Договору про надання освітніх послуг дошкільної та позашкільної освіти в ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», згідно обраному переліку освітніх послуг, вказаних у формі Заявки на освітні послуги, яка автоматично є Додатком № 1 до даного Договору (ч. 2 ст. 642 ЦКУ).

4.4. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.5 Договору.

4.5. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Надавача освітніх послуг, або на сайті Надавача

освітніх послуг шляхом сукупного виконання усіх наступних дій:

- заповнення Користувачем послуг спеціалізованої форми Заявки на освітні послуги;

- надання документів, перелічених у п.4.2. Договору;

- оплата Користувачем, або іншою особою послуг Надавача освітніх послуг;

Будь-яка з вказаних дій в окремості, яка виконана Користувачем свідчить про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному

обсязі.


4.6. Термін акцепту не обмежений.

4.7. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою заповнення Заяви на освітні послуги і діє протягом усього терміну отримання освітніх послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.8. Укладання Договору означає, що Користувач послуг:

- у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання освітніх послуг; - визнає безумовну професійну придатність освітнього персоналу ПЗН «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», приміщень, і правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;

- приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.
5. Порядок розрахунків
5.1. Освітні послуги надаються Користувачеві послуг на попередній платній основі, відповідно до Тарифів на освітні послуги, які автоматично є Додатком № 2 до даного Договору, вказаних на інформаційному стенді або на сайті Надавача освітніх послуг за адресою (www. academy.com.ua ) (надалі – "Тарифи").

5.2. Оплата, внесена Користувачем послуг за освітні послуги, у разі одностороннього припинення договору Надавачем освітніх послуг, у зв’язку з порушеннями умов даного Договору, з боку Користувача послуг - не повертається.

5.3. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Надавача послуг.

5.4. Інші питання вирішуються відповідно до положення українського законодавства.6. Права та обов'язки Надавача освітніх послуг
6.1. Надавач освітніх послуг зобов'язаний:

6.1.1. До початку надання освітніх послуг провести з Користувачем послуг ознайомлення з приміщеннями закладу і усний інструктаж з правил поведінки батьків і дітей у ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» і вимог техніки безпеки.

6.1.2. Організувати діяльність з навчання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту освітньої програми;

6.1.3. Розвивати творчі здібності й інтереси дитини;

6.1.4. Здійснювати надання освітніх послуг із застосуванням індивідуального підходу до дитини;

6.1.5. Зберігати місце за дитиною, при умові оплати згідно тарифів, у випадку ,

санаторно-курортного лікування, карантину.

6.1.6. Надавати консультативну допомогу «Батькам» у вихованні й навчанні дитини;

6.1.7.Навчати дитину за комплексною освітньою програмою із залученням висококваліфікованих педагогічних кадрів. Зміст програми представлений у Додатку №1 до даного Договору.

6.1.8. Використати сучасні педагогічні технології й додаткові спеціальні програми;

6.1.9. Виконувати санітарні норми для дошкільних установ.
6.2. Надавач освітніх послуг має право:

6.2.1. Не допускати до ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» Користувача послуг чи інших осіб у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

6.2.2. Відрахувати дитину з установи при наявності медичного висновку про стан здоров'я

дитини, що перешкоджає її подальшому перебуванню в ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», за заявою батьків або без такої, а також у випадку тривалої відсутності дитини протягом 1 місяця без поважної причини;

6.2.3. Відрахувати дитину з установи при несвоєчасній оплаті за освітні послуги.

6.2.4. Відрахувати дитину з установи при невиконанні «Батьками» умов і правил

відвідування ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ».

6.2.5. Не приймати до відвідування занять хвору дитину;

6.2.6. Розірвати даний Договір достроково при систематичному невиконанні «Батьками» своїх зобов'язань, повідомивши «Батьків» про це за два тижні.

6.2.7. Надавач освітніх послуг надає освітні послуги, тільки після повної оплати Користувачем послуг, Надавачу освітніх послуг, відповідно до діючого прейскуранта (тарифу).

6.2.8. Визначати доцільність використання приміщень, штату працівників, відповідно до навчальних програм, розкладу занять, навантаження персоналу та приміщень, а також відповідно до норм чинного законодавства.

6.2.9. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір з попередньою їх публікацією на сайті Надавача освітніх послуг, не раніше ніж через 3 (три) робочих дні після публікації.

6.2.10. Не розглядати претензій Користувача послуг і не повертати кошти за освітні послуги у разі, якщо це стосується невиконання (неналежного виконання) Користувачем своїх зобов'язань по Договору.
7. Права та обов'язки Користувача послуг
7.1. Користувач послуг зобов'язаний:

7.1.1. Перед оплатою послуг ознайомитися з цим Договором. упродовж усього періоду користування освітніми послугами дотримуватися умов цього Договору.

7.1.2. При заповнені Заяви та Анкети на освітні послуги повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості, що відповідають дійсності.

7.1.3. Перед початком надання освітніх послуг уважно вислухати інструктаж і у випадку виникнення будь-яких питань щодо правил поводження і безпеки, з`ясувати їх до початку надання освітніх послуг співробітнику Надавача освітніх послуг, що проводив інструктаж, і одержати на них вичерпні відповіді. Підтвердити факт проходження усного інструктажу особистим підписом у Розписці про проведення інструктажу із Користувачами освітніх послуг, що надаються в приміщеннях ТОВ ,,Академія сучасної освіти”;

7.1.4. Дотримуватись правил відвідування ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» і даного Договору.

Вносити плату за навчання дитини в ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» у встановлений термін до 1 числа поточного місяця;

Заздалегідь сповіщати адміністрацію про причини відсутності дитини;

Щодня особисто передавати й забирати дитину у вихователя;

Проявляти повагу до працівників ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ».

7.1.5. Інформувати адміністрацію ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» про майбутню відсутність дитини протягом одного заняття.

7.1.6. Повідомляти про хворобу дитини, вчасно документально оформляти відсутність дитини в ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ».

7.1.7. Взаємодіяти із ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» в усіх напрямках виховання й навчання дитини.

7.1.8. У ході отримання освітніх послуг виконувати законні вимоги персоналу Надавача освітніх послуг і умов цього Договору.

7.1.9. Діти до 3 років на всіх заняттях обов’язково знаходяться з батькам, або з особами, які їх заміняють.

7.1.10. Вчасно оплачувати надані послуги ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ».

7.1.11. Відшкодовувати будь-які збитки ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», які сталися з вини дитини та/або батьків, законних представників та інших осіб (няні, водії тощо).

7.2. Користувач послуг має право:

7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору.

7.2.2. Вимагати виконання Уставу ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» та умов даного Договору.

7.2.3. Вибирати види додаткових послуг;

7.2.4. Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це адміністрації ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» за 2 тижні.

7.2.5. У випадку, коли дитина захворіла і це підтверджується відповідними медичними документами, сплачені кошти компенсуються заняттями, але не більше ніж кількість занять за цією програмою за тиждень при сплаті за місяць, і не більше двох тижнів при сплаті за один семестр.
8. Правила відвідування, поводження і безпеки в

ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ».
8.1. До відвідування ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» допускаються:

8.1.1 «Батьки» (законні представники) дитини, довірені особи, особи в разовому порядку по заяві підписаній Директором Установи.

8.1.2. Батькам не рекомендується відвідувати Установу під час проведення занять, забирати дитину пізніше указаного часу.

8.1.3. Користувач послуг, їх довірені особи, діти та інші відвідувачі сторони повинні неухильно виконувати всі вказівки персоналу Надавача освітніх послуг під час перебування на території ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ».


8.2. Одяг і екіпірування.

8.2.1. Дитина при відвідуванні ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» повинна бути в охайному вигляді:

- чисто вимита і причесана;

- у чистому одязі і взутті і одягнена по сезону;

- з носовою хусткою;

- повинна мати форму для занять за спортивними напрямками ;

8.2.3. Необхідно вийняти з кишень одягу будь-які тверді і гострі предмети, а також мобільні телефони, гаманці та інші коштовні речі.

8.2.4. Перед прибуттям дитини до закладу перевірити і зав'язати шнурки, перевірити, щоб ніякі інші частини одягу (шарф, пояс, волосся і т.п.) не могли зачепитись за щось і призвести до небезпечних ситуацій.


9. Строк дії договору
8.1. Строк дії договору – до закінчення надання обраних послуг.
10. Відповідальність сторін
10.1. Користувач послуг згоден з тим, що Надавач освітніх послуг не несе будь-якої майнової відповідальності у випадку спричинення йому матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання ним будь-яких тілесних ушкоджень, каліцтва або смерті Користувача, внаслідок порушенням ним, або будь-якою третьою особою, правил і умов даного Договору.

10.2. Надавач освітніх послуг несе відповідальність перед Користувачем послуг відповідно до положень чинного законодавства.

10.3. Надавач освітніх послуг не несе відповідальності за збитки Користувача послуг, що виникли в результаті: невірного заповнення Заяви на освітні послуги, порушення Користувачем послуг встановленого порядку користування і експлуатації обладнання та поведінки, та відмови в обслуговуванні Користувача послуг відповідно до п. 6.2.1. даного

Договору;

10.4. Надавач освітніх послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі, та в Законах України, що регулюють діяльність в сфері дошкільної та позашкільної освіти.

10.5. Користувач послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним в Анкеті і Заяві на освітні послуги. У випадку якщо Користувач послуг не вказав або невірно вказав персональні дані, Надавач освітніх послуг не відповідає за збитки Користувача послуг, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Користувача послуг.

10.6. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

10.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

10.8. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього Договору Надавач освітніх послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі .

10.9. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору, Надавач освітніх послуг залишає за собою право або не допустити дитину Користувача послуг до

відвідування занять у ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», або заборонити входити на територію ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», особам які порушили умови цього Договору. При цьому гроші, сплачені за послуги, такому Користувачу послуг не компенсуються. Рішення про недопущення дитини до занять, або заборону входу Користувачу і його довіреним особам приймає керівництво Надавача освітніх послуг.
11. Зміна і розірвання Договору
11.1. Надавач освітніх послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Надавача освітніх послуг. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

11.2. При внесенні Надавачем освітніх послуг в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Користувачем , Надавач освітніх послуг повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на сайті Надавача освітніх послуг не менше, ніж за 3 (три) дні до вступу змін в силу.

11.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

11.3.1. Користувачем послуг в односторонньому порядку шляхом письмової відмови від надання освітніх послуг.

11.3.2. На вимогу Користувача послуг, при істотній зміні умов договору.

11.3.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.


12. Вирішення суперечок
12.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Користувача послуг, з доданням чеку (квитанції) про сплату освітньої послуги.

12.2. Надавач освітніх послуг після отримання від Користувача послуг претензії, зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені в претензії вимоги або направити Користувачеві послуг мотивовану відмову.

12.3. У випадку якщо суперечка, що виникла не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд, за місцем знаходження Надавача освітніх послуг.

13. Інші положення
13.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

13.2. У частині, не врегульованій цим Договором, Надавач освітніх послуг і Користувач послуг зобов'язуються керуватися нормами, встановленими діючим законодавством України.

13.3. Надавач освітніх послуг за цим договором є: Товариство з обмеженою відповідальністю «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», Ліцензія серія АД № 041627 видана Головним відділом освіти і науки КМДА від 08.08.2012 р.

13.4. Адреса Надавача освітніх послуг: 02160, м. Київ, вул.Регенераторна, 4-В.

тел. (044) 364-1-364

=====================================================================

РОЗПИСКА

про проведення інструктажу із Користувачами освітніх послуг, що надаються в приміщеннях ТОВ ,,Академія сучасної освіти”

Даною розпискою підтверджую, що працівниками ТОВ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» для мене було проведено ввідний інструктаж з правил техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони безпеки життєдіяльності та роз'яснено мені правила внутрішнього розпорядку роботи закладу.

Я погоджуюсь із встановленими правилами та зобов'язуюсь їх виконувати та не порушувати.

______(дата) _______(підпис) ___________(П.І.Б.)

Додаток № 1 до договору Публічної оферти

( Договір Публічної оферти розташований на

інформаційному стенді ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»

та на сайті: www.academy.com.ua)

ЗАЯВА НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Я,__________________________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

є _____________________ моєї дитини _________________________________________________(матір’ю , батьком) (прізвище, ім’я, по батькові дитини)

«____» _________________ ______ року народження, прошу прийняти мою дитину до ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»Я, обираю наступні освітні послуги (Вибір групи - закреслити потрібні квадратики)

 Я+МАМА Ранній розвиток (діти від 1 до 3 років) • Ранній розвиток + музика + бебі - спорт - 16 уроків на місяць;

 • Ранній розвиток - 8 уроків на місяць;

 • Музика - 4 уроки на місяць;

 • Бебі-спорт - 4 уроки на місяць;

 Я МОЖУ ВСЕ Ранній розвиток (діти від 2 до 3 років)

 • Поглиблений курс : логіка, розвиток мови, англійська мова, художня студія, музика, навколишній світ -28 уроків на місяць;

Базовий курс: логіка, розвиток мови, англійська мова - 16 уроків на місяць;

 КМІТЛИВЧИК Ранній розвиток (діти від 3 до 4 років) • Поглиблений курс : логіка, розвиток мови, англійська мова, художня студія,

музика, навколишній світ,театр - 36 уроків на місяць;

 • Базовий курс: логіка, розвиток мови, англійська мова, театр - 24 уроків на місяць;

  2 КРОКИ ДО ШКОЛИ Ранній розвиток (діти від 4 до 5 років)

 • Поглиблений курс : логіка, розвиток мови, англійська мова, художня студія,

музика, навколишній світ, естетика, економіка,теарт - 60 уроки на місяць;

 • Базовий курс: логіка, розвиток мови, англійська мова, художня студія,

музика, навколишній світ,теарт -48 уроки на місяць;

1 КРОК ДО ШКОЛИ Ранній розвиток (діти від 5 до 6 років) • Поглиблений курс : логіка, розвиток мови, англійська мова, художня студія,

музика, навколишній світ, естетика, економіка ,теарт - 60 уроків на місяць;

 • British-підготовка до школи на англійській мові - 60 уроків на місяць;

 • Творча майстерня (Арт-студія) - 8 уроків на місяць;

 • Логопед індивідуальне заняття ;

 • Психолог індивідуальне заняття ;

ВЕЧІРНІ ЗАНЯТТЯ • 3-4 роки комплексні заняття - 8 уроків на місяць;

 • 4-5 років – підготовка до школи (урок 1,5 години) - 8 уроків на місяць;

ГРУПИ ВИХІДНОГО ДНЯ • 3-4 роки Базовий курс: логіка,розвиток мови,художня студія – 12 уроків на місяць;

 • 3-4 роки Базовий курс: логіка,розвиток мови,художня студія – 15 уроків на місяць;

 • 4-5 років Базовий курс: логіка,розвиток мови,художня студія – 12 уроків на місяць;

 • 5-6 років Базовий курс: логіка,розвиток мови,художня студія – 12 уроків на місяць;

 • 4-5 років Базовий курс: логіка,розвиток мови,художня студія – 15 уроків на місяць;

 • 5-6 років Базовий курс: логіка,розвиток мови,художня студія – 15 уроків на місяць;

Крім батьків приводити і забирати дитину може тільки

_____________________________________________________________________________

З Договором публічної оферти ознайомлений, необхідні документи додаю.

«___» ________________ 2012 р. _______________ ( ______________________ )

Додаток № 1 до договору Публічної оферти

( Договір Публічної оферти розташований на

інформаційному стенді ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»

та на сайті: www.academy.com.ua)

ЗАЯВА НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Я,__________________________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

є _____________________ моєї дитини _________________________________________________(матір’ю , батьком) (прізвище, ім’я, по батькові дитини)

«____» _________________ ______ року народження, прошу прийняти мою дитину до ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»Я, обираю наступні освітні послуги (Вибір групи - закреслити потрібні квадратики)

СПОРТИВНИЙ НАПРЯМОК • Гімнастика - 12 уроків на місяць;

 • Гімнастика танцювальна (гімнастика+хореографія+бальні танці) – 12 уроків на місяць;

 • Карате - 12 уроків на місяць ;

 • Футбол 4-6 років - 8 уроків на місяць;

 • Футбол 3-4 роки - 12 уроків на місяць.;

 • Шахи - 8 уроків на місяць ;

 • Шахи - 4 уроки на місяць ;

 • Йога для дорослих + стрейчинг – 8 уроків на місяць ;

 • Самбо - 8 уроків на місяць ;

 • Рукопашний бій - 8 уроків на місяць ;

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ НАПРЯМОК • Хіп-хоп - 8 уроків на місяць;

 • Сучасна хореографія - 8 уроків на місяць ;

 • Стретчинг - 8 уроків на місяць ;.

 • Контемпорарі - 8 уроків на місяць ;

 • Джаз фанк+контемп - 8 уроків на місяць ;

 • Танці від Ірини Василенко ( Латина, Джаз фанк, Стретчинг ) - урок 2 год - 8 уроків на місяць ;

 • Бальні танці студія «ПРЕМ”ЕРА» - 8 уроків на місяць ;

 • Бальні танці студія «ГРАД ДУЕТ» - 8 з уроків на місяць ;

 • Балет (Класична хореографія) - 3-5 років – 8 уроків на місяць ;

 • Балет (Класична хореографія) – 6-8 років – 8 уроків на місяць ;

Крім батьків приводити і забирати дитину може тільки

_____________________________________________________________________________

З Договором публічної оферти ознайомлений, необхідні документи додаю.

«___» ________________ 2012 р. _______________ ( ______________________ )

Додаток № 1 до договору Публічної оферти

( Договір Публічної оферти розташований на

інформаційному стенді ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»

та на сайті: www.academy.com.ua)ЗАЯВА НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Я,__________________________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

є _____________________ моєї дитини _________________________________________________(матір’ю , батьком) (прізвище, ім’я, по батькові дитини)

«____» _________________ ______ року народження, прошу прийняти мою дитину до ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»Я, обираю наступні освітні послуги (Вибір групи - закреслити потрібні квадратики)

ТВОРЧИЙ НАПРЯМОК • Художня студія - 12 уроків на місяць

 • Художня студія - 8 уроків на місяць

 • Художня студія - 4 уроки на місяць

 • Творчі малюки 4-6 років – 8 уроків на місяць

 • Творчі малюки 4-6 років – 4 уроки на місяць

 • 24 лекції про мистецтво – 5 уроків на місяць

 • Прикладний декор (1,5 години) – 8 уроків на місяць

 • Прикладний декор (1,5 години) – 4 урока на місяць

 • Фото школа 7-12 років – 8 уроків на місяць

 • Фото школа 13-18 років – 8 уроків на місяць

 • Фото школа від 18 років – 8 уроків на місяць

 • Кіно-магія - 8 уроків на місяць.

 • Театральна студія – 8 уроків на місяць

 • Театральна студія – 12 уроків на місяць

 • Курс крою та шиття – 8 уроків на місяць

МУЗИЧНА ШКОЛА

 • Фортепіано – 8 уроків на місяць;

 • Ударні інструменти -8 уроків на місяць;

 • Гітара - 8 уроків на місяць;

 • Вокал -8 уроків на місяць;

 • Вокальний ансамбль – 8 уроків на місяць;

 • Інструментальний ансамбль – 8 уроків на місяць ;

Крім батьків приводити і забирати дитину може тільки

_____________________________________________________________________________

З Договором публічної оферти ознайомлений, необхідні документи додаю.

«___» ________________ 2012 р. _______________ ( ______________________ )

Додаток № 1 до договору Публічної оферти

( Договір Публічної оферти розташований на

інформаційному стенді ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»

та на сайті: www.academy.com.ua)ЗАЯВА НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Я,__________________________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

є _____________________ моєї дитини _________________________________________________(матір’ю , батьком) (прізвище, ім’я, по батькові дитини)

«____» _________________ ______ року народження, прошу прийняти мою дитину до ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»Я, вибираю наступні освітні послуги (Вибір групи - закреслити потрібні квадратики)

ІНОЗЕМНІ МОВИ • Іноземна мова до 6 років – 8 уроків на місяць;

 • Іноземна мова старші 6 років – 8 уроків на місяць;

 • Іноземна мова з «носієм» – 8 уроків на місяць;

 • Іноземна мова з «носієм» – 12 уроків на місяць;

 • Іноземна мова індивідуальне заняття;

КОМП`ЮТЕРНІ КЛАСИ

 • Базовий курс, сайтобудівництво,відео монтаж, дизайн - 8 уроки на місяць;

 • Базовий курс, сайтобудівництво,відео монтаж, дизайн - 4 уроки на місяць;

 • Apple, MacOS- користувач урок 2 години - 3 уроки на місяць;

 • Apple, MacOS – поглиблений від 13 років – 6 уроки на місяць;

 • Apple, iOS – Андроїд урок 2 години – 3 уроки на місяць;

 • Microsoft Windows від 7 років (урок 1,5 години) – 3 уроки на місяць;

 • Журналістика урок 2 години – 4 уроки на місяць;

 • Індивідуальне заняття урок 2 години ;

Крім батьків приводити і забирати дитину може тільки

_____________________________________________________________________________

З Договором публічної оферти ознайомлений, необхідні документи додаю.

«___» ________________ 2012 р. _______________ ( ______________________ )

Додаток № 2

до договору Публічної оферти

( Договір Публічної оферти розташований на

інформаційному стенді ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»

та на сайті: www.academy.com.ua)

ТАРІФИ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Я, вибираю наступні освітні послуги (Вибір групи - закреслити потрібні квадратики)

 Я+МАМА Ранній розвиток (діти від 1 до 2 років) • Ранній розвиток + музика + бебі - спорт - 16 уроків на місяць - 1550 грн.

 • Ранній розвиток + музика + бебі - спорт - 8 уроків на місяць -780 грн.

 • Музика - 4 уроки на місяць - 390 грн.

 • Бебі-спорт - 4 уроки на місяць - 390 грн.

 Я МОЖУ ВСЕ Ранній розвиток (діти від 2 до 3 років)

 • Ранній розвиток + музика + бебі - спорт - 24 уроків на місяць – 2350 грн.

 • Ранній розвиток + музика + бебі - спорт - 8 уроків на місяць – 780 грн.

 • Музика - 4 уроки на місяць – 390 грн.

 • Бебі-спорт - 4 уроки на місяць – 390 грн.

 • Англійська мова - 8 уроків на місяць – 780 грн.

 КМІТЛИВЧИК Ранній розвиток (діти від 3 до 4 років)

 • Поглиблений курс : логіка, розвиток мови, англійська мова, художня студія,

музика, навколишній світ, театр - 36 уроків на місяць – 2300 грн.

 • Базовий курс: логіка, розвиток мови, англійська мова - 16 уроків на місяць – 1400 грн.

  2 КРОКИ ДО ШКОЛИ Ранній розвиток (діти від 4 до 5 років)

 • Поглиблений курс : логіка, розвиток мови, англійська мова, художня студія,

музика, навколишній світ, естетика, економіка, театр - 52 уроки на місяць – 3990 грн.

 • Базовий курс: логіка, розвиток мови, англійська мова, художня студія,

музика, навколишній світ, театр - 48 уроки на місяць – 3080 грн.

1 КРОК ДО ШКОЛИ Ранній розвиток (діти від 5 до 6 років) • Поглиблений курс : логіка, розвиток мови, англійська мова, художня студія,

музика, навколишній світ, естетика, економіка ,театр - 60 уроків на місяць – 3990 грн.

 • British-підготовка до школи на англійській мові - 60 уроків на місяць – 4800 грн.

 • Творча майстерня (Арт-студія) - 8 уроків на місяць – 800 грн.

 • Логопед індивідуальне заняття - 300 грн.

 • Психолог індивідуальне заняття – 300 грн.

ВЕЧІРНІ ЗАНЯТТЯ

 • 1-2 роки комплексні заняття - 8 уроків на місяць -890 грн.

 • 2-3 роки комплексні заняття - 8 уроків на місяць – 890 грн.

 • 3-4 роки комплексні заняття - 8 уроків на місяць – 890 грн.

 • 4-5 років – підготовка до школи (урок 1,5 години) - 8 уроків на місяць - 1280 грн.

 • Англійська мова 2,6 років – 8 уроків на місяць – 890 грн.

ГРУПИ ВИХІДНОГО ДНЯ

 • 3-4 роки Базовий курс: логіка,розвиток мови,арт студія – 12 уроків на місяць -960 грн.

 • 3-4 роки Базовий курс: логіка,розвиток мови,арт студія – 15 уроків на місяць – 1200 грн.

 • 4-5 років Базовий курс: логіка,розвиток мови,арт студія – 12 уроків на місяць -1200 грн.

 • 5-6 років Базовий курс: логіка,розвиток мови,арт студія – 12 уроків на місяць – 1200 грн.

 • 4-5 років Базовий курс: логіка,розвиток мови,арт студія – 15 уроків на місяць -1500 грн.

 • 5-6 років Базовий курс: логіка,розвиток мови,арт студія – 15 уроків на місяць -1500 грн.


СПОРТИВНИЙ НАПРЯМОК

 • Гімнастика - 12 уроків на місяць -600 грн.

 • Гімнастика танцювальна (гімнастика+хореографія+бальні танці) – 12 уроків на місяць- 1140 гривень

 • Карате - 12 уроків на місяць – 480 грн.

 • Футбол 4-6 років - 8 уроків на місяць – 600 грн.

 • Футбол 3-4 роки - 12 уроків на місяць – 840 грн.

 • Шахи - 8 уроків на місяць – 800 грн.

 • Шахи - 4 уроки на місяць -480 грн.

 • Йога для дорослих + стрейчинг – 8 уроків на місяць –1600 грн.

 • Самбо - 8 уроків на місяць – 800 грн.

 • Рукопашний бій - 8 уроків на місяць – 800 грн.

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ НАПРЯМОК • Хіп-хоп - 8 уроків на місяць – 600 грн.

 • Сучасна хореографія - 8 уроків на місяць – 600 грн.

 • Стретчинг - 8 уроків на місяць – 600 грн.

 • Контемпорарі - 8 уроків на місяць – 850 грн.

 • Джаз фанк+контемп - 8 уроків на місяць – 1200 грн.

 • Танці від Ірини Василенко ( Латина, Джаз фанк, Стретчинг ) - урок 2 год - 8 уроків на місяць - 2400 грн.

 • Бальні танці студія «ПРЕМ”ЕРА» - 8 уроків на місяць – 1200 грн.

 • Бальні танці студія «ГРАД ДУЕТ» - 8 з уроків на місяць – 1200 грн.

 • Балет (Класична хореографія) - 3-5 років – 8 уроків на місяць – 960 грн.

 • Балет (Класична хореографія) – 6-8 років – 8 уроків на місяць – 1600 грн.

ТВОРЧИЙ НАПРЯМОК

 • Художня студія - 12 уроків на місяць – 1800 грн.

 • Художня студія - 8 уроків на місяць – 1200 грн.

 • Художня студія - 4 уроки на місяць – 600 грн.

 • Творчі малюки 4-6 років – 8 уроків на місяць – 960 грн.

 • Творчі малюки 4-6 років – 4 уроки на місяць – 480 грн.

 • 24 лекції про мистецтво – 5 уроків на місяць – 1100 грн.

 • Прикладний декор (1,5 години) – 8 уроків на місяць – 1200 грн.

 • Прикладний декор (1,5 години) – 4 урока на місяць – 600 грн.

 • Фото школа 7-12 років – 8 уроків на місяць – 1200 грн.

 • Фото школа 13-18 років – 8 уроків на місяць – 1360 грн.

 • Фото школа від 18 років – 8 уроків на місяць – 1440 грн.

 • Кіно-магія - 8 уроків на місяць – 960 грн.

 • Театральна студія – 8 уроків на місяць – 560 грн.

 • Театральна студія – 12 уроків на місяць – 840 грн.

 • Курс крою та шиття – 8 уроків на місяць – 1200 грн.

МУЗИЧНА ШКОЛА

 • Фортепіано – 8 уроків на місяць – 1600 грн.

 • Ударні інструменти -8 уроків на місяць – 1600 грн.

 • Гітара - 8 уроків на місяць – 1600 грн.

 • Вокал -8 уроків на місяць – 1600 грн.

 • Вокальний ансамбль – 8 уроків на місяць – 600 грн.

 • Інструментальний ансамбль – 8 уроків на місяць – 600 грн.

ІНОЗЕМНІ МОВИ

 • Іноземна мова до 6 років – 8 уроків на місяць – 640 грн.

 • Іноземна мова старші 6 років – 8 уроків на місяць – 800 грн.

 • Іноземна мова з «носієм» – 8 уроків на місяць – 800 грн.

 • Іноземна мова з «носієм» – 12 уроків на місяць – 1200 грн.

 • Іноземна мова індивідуальне заняття – 300 грн.

КОМП`ЮТЕРНІ КЛАСИ • Базовий курс, сайтобудівництво,відео монтаж, дизайн - 8 уроки на місяць-1400 грн

 • Базовий курс, сайтобудівництво,відео монтаж, дизайн - 4 уроки на місяць-800 грн

 • Apple, MacOS- користувач урок 2 години - 3 уроки на місяць- 600 грн

 • Apple, MacOS – поглиблений від 13 років – 6 уроки на місяць -1080 грн

 • Apple, iOS – Андроїд урок 2 години – 3 уроки на місяць – 300 грн АКЦІЯ

 • Microsoft Windows від 7 років (урок 1,5 години) – 3 уроки на місяць -480 грн

 • Журналістика урок 2 години – 4 уроки на місяць - 720

 • Індивідуальне заняття урок 2 години – 200 грн

Вказані платежі проводяться у вигляді попередньої оплати до 1 числа кожного місяця у національній валюті України, шляхом перерахування на безготівковий рахунок ПНЗ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ». Надавач освітніх послуг залишає за собою право на зміну тарифів та/або порядку оплати замовлених послуг, попередньо попередивши про це Користувача послуг.


Дисконтна політика ТОВ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»
Знижка на придбання семестрового пакету - 20%;
Знижка на придбання другого і більше пакету з

музичного напрямку - 30% (на другий);


Знижка на придбання послуг для 2-ї дитини - 5%;

3-ї дитини - 10%;

4-ї дитини - 15%;

5-ї дитини - 20%;


Знижка на придбання декілька курсів:

Від 5 курсів - 8%*;

Від 7 курс - 10%*;


 • Знижка від загальної суми усіх курсів

Знижка мешканцям «Комфорт Таун» - 20%;Знижка співробітникам Академії та КАН – 20%;

Знижка при сплаті за послуги понад 8000 грн. за один місяць.- 5%
скачать файлСмотрите также:
Договір публічної оферти на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти
277.14kb.
Наказ №47/а Про якість надання освітніх послуг та рівень навчальних досягнень учнів з інформатики
137.65kb.
Методичні рекомендації: «Правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг»
211.31kb.
Договір на виконання робіт та надання послуг n
37.55kb.
Фактичний кошторис вартості надання платних освітніх послуг в нвк зош і-іііст
33.88kb.
Можливості Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги підготовки фахівців
189.17kb.
Договір № про надання послуг щодо сервісного обслуговування будівельного об’єкта м. Київ “ ” 20 р. Громадянин України, що іменується надалі
71.35kb.
«Опікунська рада захисту прав дітей в освітніх закладах» Інформаційний бюлетень «Перспективи інклюзивної освіти на Бродівщині»
61.28kb.
А також форма для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою. Порядок складання, подання запиту на отримання публічної інформації
74.22kb.
Методичні рекомендації Організація моніторингової діяльності в зпо
135.68kb.
Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг
137.67kb.
Трудовий договір між працівником І фізичною особою
48.46kb.