klevoz.ru страница 1
скачать файл
ГСВО___________

Додаток Б

(обов’язковий)

Таблиця - Система змістовних модулів
Зміст уміння,

що забезпечується


Шифр


уміння

Назва


змістовного

модуля


Шифр змістовно­го модуляМініма

льна кіль

кість
навчальних годин/

креди­тів вивчен

ня модуля


1

2

3

4

5

В
икористовуючи закони хімії ( збереження маси речовини та енергії, сталості складу, еквівалентів, газові закони ) в умовах лабораторії або виробництва розраховувати склад системи, кількість речовини сполук, які реагують для технологічного регламенту, або ТЗ

1.ПФ.С.01

ЗР.О.01


 • Періодичний закон та періодична система

 • Будова атомів,хімічний зв’язок та будова молекул, комплексні сполуки

 • Елементи хімічної термодинаміки

 • Електролітична дисоціація
 • Хімічні реакції і їх типи
 • Хімія р, d, s, f – елементів
 • Перше начало термодинаміки, термохімія

1.ПФ.С.01.ЗР.О.01.01

1.ПФ.С.01.ЗР.О.01.02


1.ПФ.С.01.ЗР.О.01.03

1.ПФ.С.01.ЗР.О.01.04

1.ПФ.С.01.ЗР.О.01.05

1.ПФ.С.01.ЗР.О.01.06

1.ПФ.С.01.ЗР.О.01.07


27
54

27
27


27
27
27

Використовуючи закони хімії ( збереження маси речовини та енергії, сталості складу, еквівалентів, газові закони ) в умовах лабораторії або виробництва розраховувати кількість продуктів реакції, вихід продуктів для технологічного регламенту або ТЗ

1.ПФ.С.01

ЗР.О.02


 • Типи хімічних реакторів і систем реакторів

 • Кінетика технологічних процесів в хімічних реакторах

 • Моделі хімічних реакторів, матеріальні та теплові розрахунки
1.ПФ.С.01.ЗР.О.02.01

1.ПФ.С.01.ЗР.О.02.02


1.ПФ.С.01.ЗР.О.02.03

27
27

27


Використовуючи закономірності періодичного закону та періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва, положення сучасних теорій будови атомів, хімічного зв’язку та будови молекул в умовах лабораторії або виробництва прогнозувати та розраховувати склад, фізичні та хімічні властивості простих речовин, неорганічних та органічних сполук для технологічного регламенту або ТЗ.

1.ПФ.С.01

ЗР.О.03


 • Періодичний закон та періодична система

 • Будова атомів,хімічний зв’язок та будова молекул, комплексні сполуки

 • Алкани, алкени, алкадієни, алкіни, номенклатура, загальна формула, будова, способи добування, фізичні і хімічні властивості та застосування

 • Гідроксил-похідні, сірко-, азот-, елемент-органічні, карбонільні сполуки та карбонові кислоти, їх номенклатура, загальна формула, будова, способи добування, фізичні і хімічні властивості та застосування

 • П’ятичленні, шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетеро атомом, номенклатура, будова, способи добування, хімічні властивості та застосування
1.ПФ.С.01.ЗР.О.03.01

1.ПФ.С.01.ЗР.О.03.02


1.ПФ.С.01.ЗР.О.03.03


1.ПФ.С.01.ЗР.О.03.04


1.ПФ.С.01.ЗР.О.03.05

27.
54.

54

54


54


Використовуючи теоретичні положення аналітичної хімії та довідкові дані фізико-хімічних властивостей сполук в умовах виробничих хімічних лабораторій розраховувати необхідні параметри ( маси, об’єми, концентрації та ін. ) для приготування робочих розчинів (титрантів, буферів, індикаторів, фонових електролітів ) з метою їх стандартизації для складання технологічного регламенту, або ТЗ

1.ПФ.С.01

ЗР.О.04


 • Контроль якості, сертифікація хімічних продуктів

 • Рівноваги, речовини і реакції, використовувані в хімічному аналізі

 • Кислотно-основне і окисно-відновне титрування, співосадження, гравіметрія

 • Потенціометричний, електрогравіметричний, вольт-амперометричний (полярографічний) методи аналізу
1.ПФ.С.01.ЗР.О.04.01
1.ПФ.С.01.ЗР.О.04.02
1.ПФ.С.01.ЗР.О.04.03
1.ПФ.С.01.ЗР.О.04.04

27

27

5427

Використовуючи довідкові дані про теплоти утворення, або теплоти згоряння речовин,а також теоретичні положення і закони термодинаміки, в умовах виробництва, розраховувати теплові ефекти хімічних реакцій і теплоти утворення речовин та їх теплоємності для складання технологічного регламенту, або ТЗ

1.ПФ.С.01

ЗР.О.05


 • Перше начало термодинаміки, термохімія

 • Друге начало термодинаміки, постулат Планка,енергія Гібса і Гельмгольца

 • Елементи статистичної термодинаміки

 • Розчини електролітів та неелектролітів

1.ПФ.С.01.ЗР.О.05.01

1.ПФ.С.01.ЗР.О.05.02


1.ПФ.С.01.ЗР.О.05.03

1.ПФ.С.01.ЗР.О.05.0427.
27.

27
54Використовуючи довідкові дані і теоретичні положення 2-го закону термодинаміки, в умовах виробництва розраховувати зміну ентропії для хімічних або фізичних процесів, а також абсолютну ентропію речовин за будь-яких температур для складання технологічного регламенту, або ТЗ

1.ПФ.С.01

ЗР.О.06


 • Друге начало термодинаміки, постулат Планка, енергія Гібса і Гельмгольца

 • Термодинамічне вчення про реакційну здатність і хімічну рівновагу, термодинаміка електрохімічного елемента

 • Кінетика гетерогенних процесів

1.ПФ.С.01.ЗР.О.06.01
1.ПФ.С.01.ЗР.О.06.02

1.ПФ.С.01.ЗР.О.06.0327.

54.


81.

Використовуючи теоретичні положення хімічної термодинаміки в умовах лабораторії або виробництва розраховувати можливість того чи іншого процесу і межу його проходження, прогнозувати вплив тиску та температури на вихід продукту та обґрунтовувати вибір параметрів процесу для складання технологічного регламенту , або ТЗ

1.ПФ.C.01

ЗР.О.07


 • Друге начало термодинаміки, постулат Планка,енергія Гібса і Гельмгольца

 • Термодинамічне вчення про реакційну здатність і хімічну рівновагу, термодинаміка електрохімічного елемента

1.ПФ.C.01.ЗР.О.07.01
1.ПФ.C.01.ЗР.О.07.02

27.

54.


На основі теоретичних положень електрохімії і експериментальних даних обчислювати питому і молярну електропровідність, рухливість і швидкість іонів, константу електролітичної дисоціації , електродний потенціал , ЕРС гальванічного елемента, рН розчину, коефіцієнти активності іонів в умовах виробництва або лабораторії для складання та контролю технологічного регламенту

1.ПФ.C.01

ЗР.О.08


 • Розчини електролітів та неелектролітів

 • Електролітична дисоціація
 • Термодинамічне вчення про реакційну здатність і хіміч-ну рівновагу, термодинаміка електрохімічного елемента
1.ПФ.C.01.ЗР.О.08.01

1.ПФ.C.01.ЗР.О.08.02

1.ПФ.C.01.ЗР.О.08.0354.
27.
54.

Використовуючи довідкові дані і закони статистичної термодинаміки і спектрохімії розраховувати в умовах виробництва або лабораторії внутрішню енергію, ентальпію, ентропію та теплоємність ідеального газу при заданих параметрах стану для регламенту технологічних процессів

1.ПФ.C.01

ЗР.О.09


 • Газові закони. Робота газу, теплоємність. Ідеальний і реальні гази.

 • Перше начало термодинаміки, термохімія

 • Теплове випромінювання. Абсо-лютне чорне тіло. Коливання та їх характеристики. Хвильо-ві процеси. Електромагнітні хвилі. Інтерференція та диф-ракції світла. Поляризація світла. Дисперсія. Поглинання світла. Зовнішній фотоефект та його закони

1.ПФ.C.01.ЗР.О.09.01
1.ПФ.C.01.ЗР.О.09.02

1.ПФ.C.01.ЗР.О.09.03
54
27.
18

Використовуючи теоретичні положення хімічної кінетики в умовах виробництва або лабораторії дати математичний опис кінетики гетерогенних хімічних реакцій та розраховувати кінетичні параметри для технологічного регламенту

1.ПФ.C.01

ЗР.О.10


 • Теорії хімічної кінетики і каталізу, фотохімічні і ланцюгові реакції

 • Кінетика гетерогенних реакцій

 • Диференційні рівняння першого порядку: однорідні та лінійні

 • Диференційні рівняння вищих порядків

1.ПФ.C.01.ЗР.О.10.01
1.ПФ.C.01.ЗР.О.10.02

1.ПФ.C.01.ЗР.О.10.03


1.ПФ.C.01.ЗР.О.10.04

81

Використовуючи теоретичні положення хімічної кінетики в умовах виробництва здійснювати аналіз кінетики фотохімічних, ланцюгових і радіаційно-хімічних реакцій для регламенту технологічного процесу

1.ПФ.C.01

ЗР.О.11


 • Теорії хімічної кінетики і каталізу, фотохімічні і ланцюгові реакції

 • Кінетика технологічних про-цесів в хімічних реакторах

 • Типи хімічних реакторів і систем реакторів

 • Моделі хімічних реакторів, матеріальні та теплові розрахунки

 • Явища переносу ( дифузія, теплопередача, внутрішнє тертя )

 • Фізика атомного ядра та елементарних часток . Ядерні реакції та ядерна енергетика.

 • Коливання та їх характеристики. Хвильові процеси. Електромагнітні хвилі. Інтерференції та

дифракції світла. Поляризація світла. Дисперсія. Поглинання світла .Зовнішній фотоефект

та його закони1.ПФ.C.01.ЗР.О.11.01
1.ПФ.C.01.ЗР.О.11.02

1.ПФ.C.01.ЗР.О.11.03

1.ПФ.C.01.ЗР.О.11.04
1.ПФ.C.01.ЗР.О.11.05
1.ПФ.C.01.ЗР.О.11.06
1.ПФ.C.01.ЗР.О.11.07


81.

27.
27.

24

54

1818

Використовуючи теоретичні положення каталізу та довідкові дані в умовах виробництва або лабораторії здійснювати підбір і прогнозу-вати активність, селективність та інші тех-нологічні характеристики каталізаторів різ-них процесів для технологічного регламенту

1.ПФ.C.01

ЗР.О.12


 • Теорії хімічної кінетики і каталізу, фотохімічні і ланцюгові реакції

 • Кінетика технологічних про-цесів в хімічних реакторах

 • Рентгеноструктурний та рентгеноспектральний аналізи. Голографія.

1.ПФ.C.01.ЗР.О.12.01
1.ПФ.C.01.ЗР.О.12.02

1.ПФ.C.01.ЗР.О.12.03
81.

27.
18Використовуючи положення теорії дисперсних систем в умовах лабораторії або вироб-ництва аналізувати і прогнозувати фазовий стан і властивості речовин в високодиспер-сному стані для технологічного регламенту або технічних умов

1.ПФ.C.01

ЗР.О.13


 • Фазова рівновага
 • Методи отримання, стабіліза-ції та руйнування дисперсних систем

 • Молекулярно-кінетичні, електричні, оптичні та реологічні властивості дисперсних систем з різним поєднанням фазового стану дисперсної фази та дисперсійного середовища

 • Термодинаміка та кінетика процесів на межах розділу фаз :адгезія, адсорбція, змочу-вання та розтікання рідин по поверхні, капілярність

1.ПФ.C.01.ЗР.О.13.01

1.ПФ.C.01.ЗР.О.13.02


1.ПФ.C.01.ЗР.О.13.03
1.ПФ.C.01.ЗР.О.13.04


27.

10


17

54Використовуючи теоретичні положення та закони адсорбції здійснювати вибір адсорбенту і ізотерми адсорбції та прогнозувати вплив зовнішніх факторів на адсорбцію в умовах лабораторії або виробництва для технологічного регламенту або технічних умов

1.ПФ.C.01

ЗР.О.14


 • Термодинаміка та кінетика процесів на межах розділу фаз :адгезія, адсорбція, змочу-вання та розтікання рідин по поверхні, капілярність

 • Абсорбція, адсорбція, екст-ракція, дистиляція і ректифі-кація, кристалізація ,висушу-вання, мембранні процеси

1.ПФ.C.01.ЗР.О.14.01

1.ПФ.C.01.ЗР.О.14.02
54.

54


Використовуючи теоретичні положення та закони хімії , фізики, термодинаміки, хі-мічної кінетики, каталізу в умовах лабора-торії або виробництва розраховувати склад та об’єм стічних вод для визначення еколо-гічних наслідків здійснення хімічної схеми виробництва базової хімічної продукції

1.ПФ.C.01

ЗР.О.15


 • Основи вчення про біосферу та процеси в екосистемах

 • Круговоріт речовин в біосфері, забруднювачі повітря, води та грунту

 • Поняття про ГДК, ГДВ та ГДС, нормування викидів

 • Спеціальні технології

1.ПФ.C.01.ЗР.О.15.01

1.ПФ.C.01.ЗР.О.15.02


1.ПФ.C.01.ЗР.О.15.03

1.ПФ.C.01.ЗР.О.15.0418
9

18
18Використовуючи теоретичні положення та за-кони хімії , фізики, термодинаміки, хіміч-ної кінетики, каталізу в умовах лаборато-рії або виробництва розраховувати масовий потік забруднень для обґрунтування та вибо-ру методів знешкодження відходів виробництва базової хімічної продукції або їх утилізації в інших технологічних процесах

1.ПФ.C.01

ЗР.О.16


 • Поняття о ГДК, ГДВ та ГДС, нормування викидів

 • Круговоріт речовин в біо-сфері, забруднювачі повітря, води та грунту

 • Найважливіші хімічні виробництва

 • Спеціальні технології
1.ПФ.C.01.ЗР.О.16.01

1.ПФ.C.01.ЗР.О.16.02


1.ПФ.C.01.ЗР.О.16.03

1.ПФ.C.01.ЗР.О.16.03
18.
9.

40.5.
18Використовуючи дані про термодинамічні влас-тивості речовин, основні показники доскона-лості хіміко-технологічного процесу розрахо-вувати склад хімічної системи у стані рівно-ваги в умовах науково-дослідної або проект-ної установи, виробництва для технічного завдання , технологічного регламенту

1.ПФ.C.01

ЗР.О.17


 • Термодинамічне вчення про реакційну здатність і хімічну рівновагу, термодинаміка електрохімічного елемента

 • Фазова рівновага

1.ПФ.C.01.ЗР.О.17.01

1.ПФ.C.01.ЗР.О.17.0254

27


Використовуючи теоретичні положення хімії , фізики, термодинаміки, хімічної кінетики, в умовах виробництва розраховувати (прогно-зувати) фізико-хімічні дані для техноло-гічного регламенту, або ТЗ, або технічних умов: будову, фізико-хімічні властивості, реакційну здатність компонентів техпроцесу

1.ПФ.Д.02

ЗР.О.18


 • Розчини електролітів та неелектролітів

 • Будова атомів,хімічний зв’язок та будова молекул, комплексні сполуки

 • Квантова статистика. Енерге-тичні зони. Метали, діелект-рики та напівпроводники1.ПФ.Д.02.ЗР.О.18.01

1.ПФ.Д.02.ЗР.О.18.02

1.ПФ.Д.02.ЗР.О.18.03


54.
54.

45


Використовуючи теоретичні положення та за-кони хімії , фізики, термодинаміки, хіміч-ної кінетики, каталізу , в умовах лаборато-рії або виробництва розраховувати фізи-ко-хімічні дані для технологічного регламен-ту, або ТЗ, або технічних умов – термодина-мічні функції, фазовий стан , константи та кінетичні параметри типових процесів тепло-масообміну, хімічних реакцій, фазових перетворень

1.ПФ.Д.02

ЗР.О.19


 • Основи масопередачі
 • Моделі хімічних реакторів, матеріальні та теплові розрахунки

 • Теплопередача в хімічній апаратурі

 • Нагрівання, охолодження, конденсація, випарювання

1.ПФ.Д.02.ЗР.О.19.01

1.ПФ.Д.02.ЗР.О.19.02


1.ПФ.Д.02.ЗР.О.19.03

1.ПФ.Д.02.ЗР.О.19.04
54.
27.

27
54
Використовуючи теоретичні положення та закони хімії , фізики, термодинаміки, хімічної кінетики, каталізу в умовах лабораторії або виробництва розраховувати екологічні дані для технологічного регламенту, або ТЗ, або технічних умов – екологічні наслідки здійснення хімічної схеми виробництва базової хімічної продукції.

1.ПФ.Д.02

ЗР.О.20


 • Друге начало термодинаміки, постулат Планка,енергія Гібса і Гельмгольца

 • Поняття про ГДК, ГДВ та ГДС, нормування викидів

 • Розчини електролітів та неелектролітів

 • Найважливіші хімічні виробництва

 • П’ятичленні, шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом, номенклатура, будова, способи добування, хімічні властивості та застосування
1.ПФ.Д.02.ЗР.О.20.01
1.ПФ.Д.02.ЗР.О.20.02

1.ПФ.Д.02.ЗР.О.20.03

1.ПФ.Д.02.ЗР.О.20.04

1.ПФ.Д.02.ЗР.О.20.0527.

18.
54.


40.5
54.

Використовуючи: об’єктивні закони економіки, інструменти економічного аналізу, положення законодавства України в умовах виробництва розраховувати економічні показники типових виробництв і продуктів виробництва

­

1.ПФ.Д.03

ЗР.О.21


 • Основний та оборотний капітал

 • Підприємство, його цілі та організація виробничого процесу

 • Фінанси підприємства, показники економічної ефективності інвестицій

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.21.01

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.21.02


1.ПФ.Д.03.ЗР.О.21.03


13
14

13


Використовуючи основні положення економічної теорії оцінювати актуальні проблеми функціонування ринкової економіки в умовах народного господарства для вирішення практичних питань виробництва

1.ПФ.Д.03

ЗР.О.22


 • Оплата праці, витрати вироб-ництва, показники собіварто-сті та ціноутворення

 • Фінанси підприємства
 • Кадри промисловості, продуктивність праці
1.ПФ.Д.03.ЗР.О.22.01
1.ПФ.Д.03.ЗР.О.22.02

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.22.0227

13.
14Використовуючи методи визначення економічної ефективності в умовах підприємства розраховувати показники ефективності технічних рішень, науково-дослідних і проектних робіт для вирішення практичних питань виробництва

1.ПФ.Д.03

ЗР.О.23


 • Наукова організація праці, технічне нормування праці та планування

 • Планування та організація виробництва

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.23.01
1.ПФ.Д.03.ЗР.О.23.02


27

13


Використовуючи принципи вибору сировини , матеріалів, енергетичних ресурсів з урахуванням підвищених вимог до охорони навколишнього середовища розраховувати найбільш економічний їх склад в умовах підприємства для ефективної діяльності підрозділів виробництва

1.ПФ.Д.03

ЗР.О.24


 • Планування та організація виробництва

 • Оплата праці, витрати вироб-ництва, показники собівар-тості та ціноутворення

 • Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення

 • Джерела та процеси одержання теплової енергії

 • Енерготехнологічне обладнання
1.ПФ.Д.03.ЗР.О.24.01

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.24.02


1.ПФ.Д.03.ЗР.О.24.03

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.24.04

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.24.05


13.
27.

13.
27


27

Використовуючи основні напрямки ресурсозбереження розробити в умовах підприємства найбільш економічні шляхи використання виробничих фондів для ефективної діяльності підрозділів виробництва

1.ПФ.Д.03

ЗР.О.25


 • Наукова організація праці, технічне нормування праці та планування

 • Основний та оборотний капітал

 • Планування обсягу випуску та реалізації продукції

 • Джерела та процеси одержання теплової енергії
1.ПФ.Д.03.ЗР.О.25.01
1.ПФ.Д.03.ЗР.О.25.02

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.25.03

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.25.03


27.

13.
14


27.

Використовуючи теорії , принципи, методи і функції менеджменту розробити в умовах підприємства найбільш раціональні форми побудови організаційних структур для управління підрозділами підприємства

1.ПФ.Д.03

ЗР.О.26


 • Наукова організація праці, технічне нормування праці та планування

 • Планування обсягу випуску та реалізації продукції

 • Планування та організація виробництва

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.26.01
1.ПФ.Д.03.ЗР.О.26.02

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.26.03
27.

14.
13.Використовуючи існуючі форми організації праці і заробітної плати розробити в умовах підприємства найбільш раціональні шляхи мотивації робітників в підвищенні продуктивності своєї праці для більш ефективної діяльності підрозділів підприємства

1.ПФ.Д.03

ЗР.О.27


 • Оплата праці, витрати виробництва, показники

собівартості та ціноутворення

 • Наукова організація праці, технічне нормування праці та планування

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.27.01
1.ПФ.Д.03.ЗР.О.27.02


27.

27.


Використовуючи механізм формування собівартості, цін і прибутку на продукцію , методику їх розрахунку, принципи ринкового господарювання розробити в умовах підприємства раціональні варіанти їх формування для більш ефективної діяльності підрозділів підприємства

1.ПФ.Д.03

ЗР.О.28


 • Наукова організація праці, технічне нормування праці та планування

 • Фінанси підприємства, показники економічної ефективності інвестицій

 • Оплата праці, витрати виробництва, показники

собівартості та ціноутворення

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.28.01
1.ПФ.Д.03.ЗР.О.28.02
1.ПФ.Д.03.ЗР.О.28.03


27.

13.


27.

Використовуючи методи менеджменту персоналу розробити в умовах підприємства найбільш раціональні шляхи управління персоналом для ефективної діяльності підприємства

1.ПФ.Д.03

ЗР.О.29


 • Наукова організація праці, технічне нормування праці та планування

 • Кадри промисловості, продуктивність праці

1.ПФ.Д.03.ЗР.О.29.01
1.ПФ.Д.03.ЗР.О.29.02


27.

14.


Використовуючи типове лабораторне обладнання та вимірювальну апаратуру, типові методи та устаткування, інструкції та довідкові дані, в умовах хімічної лабораторії або хімічного виробництва виконувати фізико-хімічні експерименти з хімічними системами в твердій, газовій фазах та розчинах з метою визначення необхідних фізико-хімічних даних для технологічного регламенту або ТЗ, або технічних умов

2.ПФ.С.01

ПП.О.01


 • Рівноваги, речовини і реакції, використовувані в хімічному аналізі

 • Фізико-хімічні методи аналізу

 • Розчини електролітів та неелектролітів

2.ПФ.С.01.ПП.О.01.01
2.ПФ.С.01.ПП.О.01.02

2.ПФ.С.01.ПП.О.01.03
27.

81.
54.Використовуючи типове лабораторне обладнання та вимірювальну апаратуру, типові методи та устаткування , інструкції та довідкові дані в умовах хімічної лабораторії або хімічного виробництва виконувати синтез неорганічних сполук в твердій фазі та розчинах для виконання технологічного регламенту або ТЗ

2.ПФ.С.01

ПП.О.02


 • Хімія р, d, s, f – елементів • Будова атомів,хімічний зв’язок та будова молекул, комплексні сполуки

 • Хімічні реакції і їх типи
 • Розчини електролітів та неелектролітів


2.ПФ.С.01.ПП.О.02.01

2.ПФ.С.01.ПП.О.02.02


2.ПФ.С.01.ПП.О.02.03

2.ПФ.С.01.ПП.О.02.0481.
54.

27.
54.Використовуючи типове лабораторне обладнання та вимірювальну апаратуру, типові методи та устаткування , інструкції та довідкові дані в умовах хімічної лабораторії або хімічного виробництва виконувати синтез органічних сполук для технологічного регламенту або ТЗ

2.ПФ.С.01

ПП.О.03


 • Алкани, алкени, алкадієни, алкіни, арени, їх номенкла-тура, загальна формула, будова, способи добування, фізи-чні і хімічні властивості та застосування

 • Гідроксил похідні, сірко-, азот, елемент-органічні, карбонільні сполуки та карбонові кислоти, їх номенклатура, загальна формула, будова, способи добування, фізичні і хімічні властивості та застосування

 • П’ятичленні, шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетеро атомом, номенклатура, будова, способи добування, хімічні властивості та застосування

2.ПФ.С.01.ПП.О.03.01

2.ПФ.С.01.ПП.О.03.02

2.ПФ.С.01.ПП.О.03.03


54.
54.

54.


Використовуючи лабораторне обладнання та дані про хімічні властивості речовин, основи термодинаміки й кінетики експериментально визначити основні критерії досконалості хіміко-технологічних процесів (ступінь перетворення сировини, вихід продукту, селективність процесу, тощо) в умовах лабораторії для технічного завдання або технологічного регламенту

2.ПФ.С.01

ПП.О.04


 • Типи хімічних реакторів і систем реакторів

 • Моделі хімічних реакторів, матеріальні та теплові розрахунки

 • Моделювання хіміко-технологічних процесів

2.ПФ.С.01.ПП.О.04.01

2.ПФ.С.01.ПП.О.04.02


2.ПФ.С.01.ПП.О.04.03

27.
27.

27.Використовуючи механічне обладнання, вимірювальну техніку та теоретичні положення технічної механіки, фізики, математики в умовах лабораторії або виробництва здійснювати експеримент і узагальнювати його результати з метою підготовки даних для технічного завдання на виготовлення устаткування

2.ПФ.С.02

ПП.О.05


 • Матриці та визначники, способи їх обчислення. Розв’язок систем лінійних рівнянь. Лінійні операції над векторами

 • Функції. Непереривність. Розриви функції

 • Диференціальне числення функції однієї змінної.

 • Спеціальні методи досліджень ХТС

 • Прилади і техніка досліджень

 • Організація експерименту

 • Спеціальні методи обробки даних

2.ПФ.С.02.ПП.О.05.01

2.ПФ.С.02.ПП.О.05.02

2.ПФ.С.02.ПП.О.05.03

2.ПФ.С.02.ПП.О.05.04

2.ПФ.С.02.ПП.О.05.05

2.ПФ.С.02.ПП.О.05.06

2.ПФ.С.02.ПП.О.05.07


27

27
41


54
54
54
54


Використовуючи типові алгоритми математичних операцій, в умовах виробництва формулювати математичний опис та вирішувати типові задачі математичного аналізу для технологічних процесів хімічної технології , для технологічного регламенту або ТЗ, або технічних умов, або аналізу системи, або експертизи технології, або наукового прогнозування

2.ПФ.С.03

ЗР.О.06


 • Функції. Непереривність. Розриви функції

 • Диференціальне числення функції однієї змінної. Похідна. Екстремум

 • Інтегральне числення. Невизначений, визначений, невластивий інтеграл. Методи інтегрування функцій однієї та кількох змінних, обчислення за допомогою визначеного інтеграла

 • Теорія імовірностей та математична статистика2.ПФ.С.03.ПП.О.06.01

2.ПФ.С.03.ПП.О.06.02


2.ПФ.С.03.ПП.О.06.03
2.ПФ.С.03.ПП.О.06.04


27.
41.

40.


41

108


Використовуючи типові математичні алгоритми в умовах лабораторії або виробництва виконувати алгебраїчні операції над векторами і матрицями з метою одержання даних для розрахунку матеріальних балансів

2.ПФ.С.03

ЗР.О.07


 • Матриці та визначники, способи їх обчислення.Розв’язок систем лінійних рівнянь.Лінійні операції над векторами.

 • Системи координат на площині. Рівняння прямої лінії на плошині.Алгебраїчні лінії 2-го порядку

2.ПФ.С.03.ПП.О.07.01

2.ПФ.С.03.ПП.О.07.02
27.
27

Використовуючи аналітичні формули та вирази в умовах лабораторії або виробництва обчислювати параметри геометричних фігур, поверхонь і тіл з метою одержання даних для проектування хімічного обладнання або технологічного процесу.

2.ПФ.С.03

ЗР.О.08


 • Матриці та визначники, спо-соби їх обчислення. Розв-язок систем лінійних рівнянь. Лінійні операції над векторами.

 • Площина в просторі. Рівняння площини. Поверхні 2-го порядку

2.ПФ.С.03.ПП.О.08.01

2.ПФ.С.03.ПП.О.08.02
27.

27


Використовуючи основні положення математичного аналізу і правила виконання математичних операцій в умовах лабораторії або виробництва обчислювати похідні функцій і здійснювати їх аналіз з метою знаходження оптимальних параметрів хімічних процесів

2.ПФ.С.03

ЗР.О.09


 • Функції. Непереривність. Розриви функції

 • Диференціальне числення функції однієї змінної. Похідна. Екстремум .
2.ПФ.С.03.ПП.О.09.01

2.ПФ.С.03.ПП.О.09.02
27.
41.

Використовуючи теоретичні положення диференційного числення в умовах лабораторій виробництва обчислювати інтеграли функцій з метою одержання даних для проектування хімічного обладнання

2.ПФ.С.03

ЗР.О.10


 • Інтегральне числення. Невизначений, визначений, невластивий інтеграл. Методи інтегрування функцій однієї та кількох змінних, обчислення за допомогою визначеного інтеграла

2.ПФ.С.03.ПП.О.10.0140.

Використовуючи теоретичні положення диференційного і інтегрального числення в умовах лабораторій виробництва формулювати математичний опис та вирішувати типові задачі тепло - та масообміну з метою одержання даних для ТЗ

2.ПФ.С.03

ЗР.О.11


 • Моделювання ХТП
 • Моделі хімічних реакторів, матеріальні та теплові розрахунки

 • Кінетика технологічних процесів в хімічних реакторах
2.ПФ.С.03.ПП.О.11.01

2.ПФ.С.03.ПП.О.11.02


2.ПФ.С.03.ПП.О.11.0327.
27.

27.


Використовуючи основні теоретичні положення і правила математичної статистики в умовах лабораторії або виробництва виконувати аналіз випадкових подій з метою одержання статистичних оцінок для опису технологічних процесів або експериментальних досліджень

2.ПФ.С.03

ЗР.О.12


 • Теорія імовірностей та математична статистика

 • Розв’язання прикладних задач із використанням пакета Mathcad
2.ПФ.С.03.ПП.О.12.01

2.ПФ.С.03.ПП.О.12.02

81.
27.

Використовуючи довідкову математичну літературу, технічну документацію на програмні продукти, алгоритми типових методів вирішення задач обчислювальної математики В умовах виробництва програмувати на алгоритмічній мові виконання типових задач обчислювальної математики та знаходити їх рішення на ПК з метою визначення вихідних параметрів технологічних процесів для технологічного регламенту, або ТЗ, або аналізу системи, або експертизи технології, або наукового прогнозування

2.ПФ.С.03

ЗР.О.13


 • Мови програмування. Опера-тори. Масиви. Процедури і функції

 • Типові методи обчислювальної математики

 • Розв’язання прикладних задач. Пакет Mathcad

2.ПФ.С.03.ПП.О.13.01
2.ПФ.С.03.ПП.О.13.02

2.ПФ.С.03.ПП.О.13.03

27.

27.
27Використовуючи дані про властивості матеріалів, закономірності тепломасообмінних процесів, алгоритми типових методів вирішення задач обчислювальної математики та комп’ютерну техніку моделювати хіміко-технологічні процеси випуску базової хімічної продукції в умовах науково-дослідної або проектної установи, виробництва для технічного завдання, технологічного процесу

2.ПФ.С.03

ЗР.О.14


 • Розв’язання прикладних задач. Пакет Mathcad

 • Моделювання ХТП
 • Моделі хімічних реакторів, матеріальні та теплові розрахунки
2.ПФ.С.03.ПП.О.14.01

2.ПФ.С.03.ПП.О.14.02

2.ПФ.С.03.ПП.О.14.03


27.
27.
27.

Використовуючи довідкові дані, положення ЄСКД, ЄСТД, ДСТУ, ТУ, теоретичні положення електротехніки, технічної механіки в умовах виробництва, лабораторії, КБ розраховувати основні конструктивні параметри типового обладнання і вузлів для здійснення тепломасообмінних, хімічних та енерготехнологічних процесів у виробництві базової хімічної продукції для складання технічного завдання.

3.ПФ.С.01

ЗР.О.01


 • Основи розрахунку типових елементів конструкцій машин і апаратів

 • Типи хімічних реакторів і систем реакторів

 • Термодинамічні процеси та їх характеристики

 • Процеси пароутворення, горіння, охолодження, перетворення енергії
3.ПФ.С.01.ЗР.О.01.01
3.ПФ.С.01.ЗР.О.01.02

3.ПФ.С.01.ЗР.О.01.03

3.ПФ.С.01.ЗР.О.01.04


54

27.
14


13

Використовуючи довідкові дані, положення ЄСКД, ЄСТД, ДСТУ, ТУ, теоретичні положення технічної механіки в умовах виробництва, лабораторії, КБ класифікувати типові елементи за ознакою узагальненої розрахункової моделі; побудувати розрахункову модель, виконати проектні та перевірочні розрахунки на міцність, оцінити надійність деталі за головними критеріями працездатності для складання технічного завдання.

3.ПФ.С.01

ЗР.О.02


 • Проектування і конструювання виробів хімічного машинобудування

 • Основи розрахунку типових елементів конструкцій машин і апаратів

3.ПФ.С.01.ЗР.О.02.01
3.ПФ.С.01.ЗР.О.02.0254

54.


Використовуючи довідкові дані, СТУ, ТУ, теоретичні положення технічної механіки в умовах виробництва, лабораторії, КБ враховуючи особливості розрахунку, конструювання і надійної експлуатації типових елементів машин, правильно обирати матеріал з урахуванням фізико-механічних та технологічних характеристик з метою визначення даних для технологічного регламенту, технічних умов або технічного завдання.


3.ПФ.С.01

ЗР.О.03


 • Проектування і конструювання виробів хімічного машинобудування

 • Устаткування спеціальних виробництв
3.ПФ.С.01.ЗР.О.03.01
3.ПФ.С.01.ЗР.О.03.02


54.

27


Використовуючи довідкові дані ГОСТ, ДСТУ, ОСТ МН, ЄСКД, ЄСТД, ТУ, положення інженерної графіки, технічної механіки в умовах підприємства виконати конструктивні розрахунки основних деталей і зробити креслення загального вигляду, вузла та деталі з метою підготовки технічного завдання на розробку конструкції хімічного апарата або вузла,.

3.ПФ.С.01

ЗР.О.04


 • ДЕСТ та ЕСКД
 • Геометричне креслення
 • Креслення елементів конструкцій. Читання та деталювання креслень

 • Креслення елементів конструкцій. Читання та деталювання креслень

 • Складальне креслення. Машинна графіка у кресленні
3.ПФ.С.01.ЗР.О.04.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.04.02

3.ПФ.С.01.ЗР.О.04.03
3.ПФ.С.01.ЗР.О.04.04
3.ПФ.С.01.ЗР.О.04.05


13
14.
27.

Використовуючи довідкові дані та результати конструкторських розробок, аналізу умов роботи виробу, з урахуванням особливостей структури, фізико-механічних і технологічних властивостей різних груп матеріалів в умовах лабораторії або виробництва проаналізувати можливу заміну традиційних матеріалів на сучасні з метою забезпечення необхідних показників якості та стабільності технологічних процесів виробництва

3.ПФ.С.01

ЗР.О.05


 • Хімічне виробництво як сукупність технологічних процесів

 • Головні поняття моделюва-ння, моделі. Методи побу-дови.Математичні моделі типових об”єктів хімії і хімічної технології Методи оптимізації хіміко-техно-логічних процесів і систем

 • Типи хімічних реакторів і систем реакторів

 • Моделі хімічних реакторів, матеріальні та теплові розрахунки

3.ПФ.С.01.ЗР.О.05.01
3.ПФ.С.01.ЗР.О.05.02
3.ПФ.С.01.ЗР.О.05.03

3.ПФ.С.01.ЗР.О.05.04

13.5.

27

27.


27.

Використовуючи дані про властивості речовин, хімічну кінетику, основні економічні показники виробництва визначити оптимальну тривалість хіміко-технологічних процесів випуску базової продукції в умовах науково-дослідної або проектної установи, виробництва для технічного завдання , технологічного регламенту

3.ПФ.С.01

ЗР.О.06


 • Кінетика технологічних процесів в хімічних реакторах

 • Технологічні процеси, апарати та технологічні потоки

 • Хімічне виробництво як сукупність технологічних процесів

 • Теорії хімічної кінетики і каталізу, фотохімічні і ланцюгові реакції

3.ПФ.С.01.ЗР.О.06.01
3.ПФ.С.01.ЗР.О.06.02
3.ПФ.С.01.ЗР.О.06.03
3.ПФ.С.01.ЗР.О.06.04


27.

13.5


13.5

81.
Використовуючи дані про фізико-хімічні властивості матеріалів, закономірності тепло - та масообмінних процесів розраховувати матеріальні баланси хімічних, масообмінних процесів випуску хімічної продукції в умовах науково-дослідної або проектної установи, виробництва для технічного завдання , технологічного регламенту

3.ПФ.С.01

ЗР.О.07


 • Основи масопередачі • Абсорбція, адсорбція, екстракція, дистиляція і ректифікація, кристалізація ,висушування, мембранні процеси

 • гідромеханічні методи розділення і одержання неоднорідних систем3.ПФ.С.01.ЗР.О.07.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.07.02


3.ПФ.С.01.ЗР.О.07.03Використовуючи дані про властивості матеріалів, основи хімічної термодинаміки та кінетики, закономірності тепломасообмінних процесів розраховувати технологічні параметри реакторів для випуску базової хімічної продукції в умовах науково-дослідної або проектної установи, виробництва для технічного завдання , технологічного регламенту

3.ПФ.С.01

ЗР.О.08


 • теплопередача в хімічній апаратурі

 • нагрівання, охолодження, конденсація, випарювання

 • Моделі хімічних реакторів, матеріальні та теплові розрахунки3.ПФ.С.01.ЗР.О.08.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.08.02

3.ПФ.С.01.ЗР.О.08.0327.
54.
27.

Використовуючи дані про властивості матеріалів, закономірності хімічних та тепломасообмінних процесів визначити засоби оптимізації хіміко-технологічних процесів в умовах науково-дослідної або проектної установи, виробництва для технічного завдання , технологічного регламенту

3.ПФ.С.01

ЗР.О.09


 • Головні поняття моделювання, моделі. Методи побудови. Математичні моделі типових об”єктів хімії і хімічної технології

 • Застосування системного аналізу та методів кібернетики при створенні нових речовин і матеріалів, хімічних процесів та виробництв

3.ПФ.С.01.ЗР.О.09.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.09.02
27.

54


Використовуючи теоретичні положення термодинамічної теорії ідеальних і реальних розчинів в умовах виробництва або лабораторії обрати і обґрунтувати метод розділення і очищення речовин для складання технологічного регламенту, або ТЗ

3.ПФ.С.01

ЗР.О.10


 • Основи масопередачі
 • Абсорбція, адсорбція, екстракція, дистиляція і ректифікація, кристалізація ,висушування, мембранні процеси
3.ПФ.С.01.ЗР.О.10.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.10.02

54.
54.

Використовуючи наукові положення гідростатики та гідродинаміки розраховувати параметри процесів транспортування рідких речовин, та обирати відповідні насоси в умовах лабораторії НП або виробництва з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП

3.ПФ.С.01

ЗР.О.11


 • Основи гідравліки. Гідростатика, гідродинаміка

 • Гідромеханічні методи розділення і одержання неоднорідних систем
3.ПФ.С.01.ЗР.О.11.01
3.ПФ.С.01.ЗР.О.11.02

27

27.


Використовуючи наукові положення гідростатики та гідродинаміки розраховувати параметри процесів транспортування газових речовин, та обирати відповідні компресори в умовах лабораторії НП або виробництва з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП

3.ПФ.С.01

ЗР.О.12


 • Стиснення і переміщення газів
3.ПФ.С.01.ЗР.О.12.01


27

Використовуючи наукові положення гідростатики та гідродинаміки розраховувати технологічні параметри процесів розділення рідких гетерогенних сумішей та основні конструктивні розміри обладнання в умовах лабораторії НП або виробництва з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП

3.ПФ.С.01

ЗР.О.13


 • Абсорбція, адсорбція, екстракція, дистиляція і ректифікація, кристалізація ,висушування, мембранні процеси

 • Гідромеханічні методи розділення і одержання неоднорідних систем3.ПФ.С.01.ЗР.О.13.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.13.0254.

27.


Використовуючи наукові положення гідростатики та гідродинаміки в умовах лабораторії НП або виробництва, розраховувати технологічні параметри процесів розділення газових гетерогенних сумішей та основні конструктивні розміри обладнання з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП

3.ПФ.С.01

ЗР.О.14


 • Абсорбція, адсорбція, екстракція, дистиляція і ректифікація, кристалізація ,висушування, мембранні процеси

 • Гідромеханічні методи розділення і одержання неоднорідних систем

 • Стиснення і переміщення газів

3.ПФ.С.01.ЗР.О.14.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.14.02


3.ПФ.С.01.ЗР.О.14.03

54.

54.


27.

Використовуючи наукові положення гідростатики та гідродинаміки в умовах лабораторії НП або виробництва, розраховувати технологічні параметри процесів змішування рідких гетерогенних сумішей та основні конструктивні розміри обладнання з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП

3.ПФ.С.01

ЗР.О.15


 • Основи гідравліки. Гідростатика, гідродинаміка

 • Процеси змішування

3.ПФ.С.01.ЗР.О.15.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.15.02
27.
27.

Використовуючи наукові положення теорії масопередачі з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП в умовах лабораторії НІІ або виробництва, розраховувати технологічні параметри процесів абсорбції та основні конструктивні розміри обладнання

3.ПФ.С.01

ЗР.О.16


 • Основи масопередачі
 • Абсорбція, адсорбція, екстракція, дистиляція і ректифікація, кристалізація ,висушування, мембранні процеси
3.ПФ.С.01.ЗР.О.16.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.16.02

54.
54.

Використовуючи наукові положення теорії масопередачі з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП в умовах лабораторії НІІ або виробництва, розраховувати технологічні параметри процесів адсорбції та розраховувати основні конструктивні розміри обладнання

3.ПФ.С.01

ЗР.О.17


 • Основи масопередачі
 • Абсорбція, адсорбція, екстракція, дистиляція і ректифікація, кристалізація ,висушування, мембранні процеси
3.ПФ.С.01.ЗР.О.10.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.10.02
54.
54.


Використовуючи наукові положення теорії масопередачі та теплопередачі з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП в умовах лабораторії НІІ або виробництва, розраховувати технологічні параметри процесів перегонки та основні конструктивні розміри обладнання

3.ПФ.С.01

ЗР.О.18


 • Основи масопередачі
 • Абсорбція, адсорбція, екстракція, дистиляція і ректифікація, кристалізація ,висушування, мембранні процеси

 • Теплопередача в хімічній апаратурі

 • Нагрівання, охолодження, конденсація, випарювання

3.ПФ.С.01.ЗР.О.18.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.18.02


3.ПФ.С.01.ЗР.О.18.03

3.ПФ.С.01.ЗР.О.18.04


54.
54.

27.
27.Використовуючи наукові положення теорії масопередачі з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП в умовах лабораторії НІІ або виробництва, розраховувати технологічні параметри процесів екстракції та основні конструктивні розміри обладнання

3.ПФ.С.01

ЗР.О.19


 • Основи масопередачі
 • Абсорбція, адсорбція, екстракція, дистиляція і ректифікація, кристалізація ,висушування, мембранні процеси
3.ПФ.С.01.ЗР.О.19.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.19.02
54.
54.


Використовуючи наукові положення теорії масопередачі з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП в умовах лабораторії НІІ або виробництва, розраховувати технологічні параметри процесів кристалізації, та основні конструктивні розміри обладнання


3.ПФ.С.01

ЗР.О.20


 • Основи масопередачі
 • Абсорбція, адсорбція, екстракція, дистиляція і ректифікація, кристалізація ,висушування, мембранні процеси
3.ПФ.С.01.ЗР.О.20.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.20.02

54.
54.

Використовуючи наукові положення теорії масопередачі з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП в умовах лабораторії НІІ або виробництва, розраховувати технологічні параметри процесів сушіння, та основні конструктивні розміри обладнання

3.ПФ.С.01

ЗР.О.21


 • Основи масопередачі
 • Абсорбція, адсорбція, екстракція, дистиляція і ректифікація, кристалізація ,висушування, мембранні процеси
3.ПФ.С.01.ЗР.О.21.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.21.02

54.
54.

Використовуючи наукові положення теорії масопередачі з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП в умовах лабораторії НІІ або виробництва, розраховувати технологічні параметри процесів мембранного розділення суміші та основні конструктивні розміри обладнання

3.ПФ.С.01

ЗР.О.22


 • Основи масопередачі
 • Абсорбція, адсорбція, екстракція, дистиляція і ректифікація, кристалізація ,висушування, мембранні процеси
3.ПФ.С.01.ЗР.О.22.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.22.02
54.
54.

Використовуючи наукові положення теорії теплопередачі з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП в умовах лабораторії НІІ або виробництва, розраховувати технологічні параметри процесів нагрівання та охолодження і обирати відповідне обладнання

3.ПФ.С.01

ЗР.О.23


 • Теплопередача в хімічній апаратурі

 • Нагрівання, охолодження, конденсація, випарювання

3.ПФ.С.01.ЗР.О.23.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.23.0227.
54.

Використовуючи наукові положення теорії теплопередачі з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП в умовах лабораторії НІІ або виробництва, розраховувати технологічні параметри процесів випаровування та конденсації і обирати відповідне обладнання.

3.ПФ.С.01

ЗР.О.24


 • Теплопередача в хімічній апаратурі

 • Нагрівання, охолодження, конденсація, випарювання

3.ПФ.С.01.ЗР.О.24.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.24.02
27.
54.

Використовуючи наукові положення теорії масопередачі з метою одержання даних для ТЗ, ТР та ТП в умовах лабораторії НІІ або виробництва, розраховувати технологічні параметри іоно-обмінних процесів, та основні конструктивні розміри обладнання.

3.ПФ.С.01

ЗР.О.25


 • Основи масопередачі
 • Абсорбція, адсорбція, екстракція, дистиляція і ректифікація, кристалізація ,висушування, мембранні процеси
3.ПФ.С.01.ЗР.О.25.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.25.0254.
54.

Використовуючи довідкові дані про властивості матеріалів, закономірності тепло масообмін них процесів хімічної технології, головні закони хімічної термодинаміки, та кінетики, системного аналізу обґрунтовувати хімічну, технологічну , функціональну схеми виробництва базової хімічної продукції (обирати тип хімічних реакторів для здійснення хімічних процесів і визначити їх головні конструктивні параметри, розраховувати параметри технологічних режимів) для технічного завдання.

3.ПФ.С.01

ЗР.О.26


 • Структура, сировинна й енергетична підсистеми хімічного виробництва

 • Найважливіші хімічні виробництва типи процесів;

 • Хімічне виробництво як сукупність ХТП

 • Охорона праці в Україні, організація роботи по створенню безпечних умов роботи

 • Захист від радіоактивних випромінювань, електростатичних та електромагнітних полів, шумів та вібрацій
3.ПФ.С.01.ЗР.О.26.01
3.ПФ.С.01.ЗР.О.26.02

3.ПФ.С.01.ЗР.О.26.03

3.ПФ.С.01.ЗР.О.26.04

3.ПФ.С.01.ЗР.О.26.0513.5.

40.5.
13.5


13.5

13.5


Використовуючи: дані про властивості матеріалів, положення матеріалознавства, закономірності тепло-масообмінних процесів хімічної технології, закони хімічної термодинаміки та кінетики, системного аналізу, правила техніки та БЖД - розраховувати матеріальні та теплоенергетичні баланси типових тепло-масобмінних, енерготехнологічних та хімічних процесів у виробництвах базової хімічної продукції, з метою визначення параметрів технологічних процесів хімічної технології для ТЗ або технологічного регламенту.

3.ПФ.С.01

ЗР.О.27


 • Моделювання хіміко-технологічних процесів

 • Структура, сировинна й енергетична підсистеми хімічного виробництва

 • Моделі хімічних реакторів, матеріальні та теплові розрахунки

 • Типи хімічних реакторів і систем реакторів

 • Енерготехнологічне обладнання3.ПФ.С.01.ЗР.О.27.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.27.02


3.ПФ.С.01.ЗР.О.27.03
3.ПФ.С.01.ЗР.О.27.04

3.ПФ.С.01.ЗР.О.27.0527.

13.5
27.

27.
27.


Використовуючи: дані про закономірності тепло-масообмінних процесів хімічної технології, закони хімічної термодинаміки та кінетики, системного аналізу, типові прилади автоматики і методи вимірювань,– складати принципові схеми контролю та управління виробництвами базової хімічної продукції та обирати типові методи вимірювань і вимірювальну апаратуру для контролю технологічних процесів для складання ТЗ або технологічного регламенту

3.ПФ.С.01

ЗР.О.28


 • Хімічне виробництво як сукупність ХТП

 • Теорія і використання автоматичних систем регулювання ХТП

 • Автоматичний контроль кількісних параметрів ХТП

 • Автоматичний контроль якісних параметрів ХТП

3.ПФ.С.01.ЗР.О.28.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.28.02


3.ПФ.С.01.ЗР.О.28.03

3.ПФ.С.01.ЗР.О.28.04
13.5.
54.

13.
18
Використовуючи: довідкові дані, положення ЄСКД, ЄСТД , ДСТУ , ТУ, теоретичні положення електротехніки, технічної механіки - в УМОВАХ виробництва, розраховувати головні конструктивні параметри типового обладнання і вузлів для здійснення тепло-масообмінних, хімічних та енерготехнологічних процесів у виробництві базової хімічної продукції для складання ТЗ

3.ПФ.С.01

ЗР.О.29


 • Проектування і конструювання виробів хімічного машинобудування

 • Основи розрахунку типових елементів конструкцій машин і апаратів

 • Апарати з перемішуючими і теплообмінними пристроями

3.ПФ.С.01.ЗР.О.29.01
3.ПФ.С.01.ЗР.О.29.02
3.ПФ.С.01.ЗР.О.29.0354

54

27
Використовуючи теоретичні положення електротехніки, фізики, математичного аналізу, числових методів математичного розрахунку, диференціальних рівнянь, в умовах виробництва, лабораторії, КБ розрахувати нелінійне електричне або магнітне коло для одержання даних для ТЗ


3.ПФ.С.01

ЗР.О.30


 • Електричні кола постійного струму

 • Кола однофазного і трифазного змінного струму,

 • Електричне поле, провідники у електростатичному полі. Енергія , ємність, конденсатори

 • Постійний електричний струм, його характеристики і закони

3.ПФ.С.01.ЗР.О.30.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.30.02

3.ПФ.С.01.ЗР.О.30.03

3.ПФ.С.01.ЗР.О.30.04
27
27
15

15


Використовуючи основні положення електротехніки, фізики, лінійної алгебри, математичного аналізу диференціальних рівнянь, в умовах виробництва, лабораторії, КБ розрахувати параметри усталеного режиму в лінійних електричних колах з джерелами постійного, одно - або трифазного змінного синусоїдного струму, або періодичних несинусоїдних сигналів для одержання даних для технічного завдання

3.ПФ.С.01

ЗР.О.31


 • Електричні машини постійного і змінного струму, генератори

 • Трансформатори
 • Магнітне поле. Основи теорії електромагнітного поля

3.ПФ.С.01.ЗР.О.31.01
3.ПФ.С.01.ЗР.О.31.02

3.ПФ.С.01.ЗР.О.31.0318

9
24Використовуючи результати проведених різноманітних випробувань та вивчення мікро і макро структури матеріалів, за допомогою нормативно-технічної документації та довідкової літератури в умовах відділу технічного контролю або спеціалізованого підрозділу якості дати комплексну оцінку матеріалів та оформити результати контролю згідно вимогам сертифікації та стандартизації матеріалів та виробів для контролю якості виробів або для експертизи технології

3.ПФ.С.01

ЗР.О.32


 • Автоматичний контроль кількісних параметрів ХТП

 • Автоматичний контроль якісних параметрів ХТП

 • Поняття і терміни метрології,методи вимірювань

3.ПФ.С.01.ЗР.О.32.01

3.ПФ.С.01.ЗР.О.32.02

3.ПФ.С.01.ЗР.О.32.0313.
14.
27.

Використовуючи теоретичні положення спеціальних дисциплін, в умовах виробництва або лабораторії скласти матеріальний баланс окремого технологічного процесу, визначити термодинамічні, кінетичні і функціональні характеристики технологічного (технічного) об’єкта для складання та контролю технологічного регламенту

3.ПФ.Д.02

ЗР.О.33


 • Моделі хімічних реакторів, матеріальні та теплові розрахунки

 • Основи спеціальної технології

 • Поняття і терміни метрології,методи вимірювань

 • Фактори виробничого середовища, їх дії на фізіологію людини, гігієну праці та виробничу санітарію3.ПФ.Д.02.ЗР.О.33.01
3.ПФ.Д.02.ЗР.О.33.02

3.ПФ.Д.02.ЗР.О.33.03


3.ПФ.Д.02.ЗР.О.33.04108

108
27

13.5


Використовуючи теоретичні положення спеціальних дисциплін, в умовах виробництва або лабораторії розрахувати (спроектувати, обрати) технологічну схему та устаткування спеціального виробництва для складання та контролю технологічного регламенту

4.ПФ.Д.02

ЗР.О.34


 • Основи спеціальної технології

 • Теоретичні основи спеціальної технології

 • Обладнання спеціальної технології
4.ПФ.Д.02.ЗР.О.34.01

4.ПФ.Д.02.ЗР.О.34.02

4.ПФ.Д.02.ЗР.О.34.03108.
108.
81.


Використовуючи: комп’ютер, технічну документацію та програмні продукти, знання мов виконувати на ПК типові операції з файловою системою, пошук інформації в базах даних та редагування текстових документів

4.ПФ.С.01

ПП.Н.01


 • Операційна система Windows 98.

 • Текстовий процесор Word. Еxcel.Бази даних
 • Розв’язання прикладних задач. Пакет Mathcad

4.ПФ.С.01.ПП.Н.01.01

4.ПФ.С.01.ПП.Н.01.02


4.ПФ.С.01.ПП.Н.01.0313
54

54


Використовуючи операційні системи та оболонки в умовах самостійної роботи або на будь-якому підприємстві вміти працювати з інформацією, програмним забезпеченням що зберігається на ПК, а також із периферійним устаткуванням для інформаційного та технічного забезпечення виробництва

4.ПФ.С.01

ЗР.О.02


 • Операційна система Windows 98.

 • Текстовий процесор Word. Еxcel.Бази даних

 • Наукова інформатика
4.ПФ.С.01.ЗР.О.02.01

4.ПФ.С.01.ЗР.О.02.02

4.ПФ.С.01.ЗР.О.02.03


13.
54.


Використовуючи: комп’ютер, креслярські інструменти, теоретичні положення інженерної графіки, норми ЄСКД, ЄСТД , ДСТУ, ТУ оформлювати технічну документацію та креслення на об’єкти типових технологічних виробництв

4.ПФ.С.01

ПП.Н.03


 • Креслення елементів конструкцій. Читання та деталювання креслень

 • Складальне креслення.
 • Машинна графіка у кресленні Текстовий процесор Word

4.ПФ.С.01.ПП.Н.03.01
4.ПФ.С.01.ПП.Н.03.02

4.ПФ.С.01.ПП.Н.03.0327.Використовуючи офісні пакети в умовах самос-тійної роботи або на будь-якому підприємстві вміти складати невеликі програми для обробки інформації , пов’язаної з технологічним про-цесом, проведення розрахунків, підготовки документів і т.д.

4.ПФ.С.01

ЗР.О.04


 • Мови програмування. Оператори. Масиви. Процедури і функції

 • Типові методи обчислювальної математики4.ПФ.С.01.ЗР.О.04.01

4.ПФ.С.01.ЗР.О.04.02
27.

27.
Використовуючи методи обчислювальної математики в умовах виробництва вміти розв’язувати типові задачі обчислювальної математики з метою визначення вихідних параметрів технологічних процесів

4.ПФ.С.01

ЗР.О.05


 • Типові методи обчислювальної математики

 • Розв’язання прикладних задач. Пакет Mathcad

4.ПФ.С.01.ЗР.О.05.01

4.ПФ.С.01.ЗР.О.05.02
27
27

Використовуючи технологічний регламент , контрольно-вимірювальну техніку, засоби автоматизації в умовах виробництва , з метою забезпечення нормативної якості продукції контролювати І регулювати параметри режиму технологічного процесу виробництва базової хімічної продукції

4.ПФ.С.02

ПП.Н.06


 • Поняття і терміни метрології,методи вимірювань

 • Теорія і використання автоматичних систем регулювання ХТП

4.ПФ.С.02.ПП.Н.06.01
4.ПФ.С.02.ПП.Н.06.02


27.
54.

На підставі отриманих практичних навичок з аналітичної хімії здійснювати аналіз сирови-ни, продукції та стічних вод хімічними та фізико-хімічними методами в умовах лабора-торії або виробництва для складання техно-логічного регламенту або ТЗ , контролю або регулювання технології

4.ПФ.С.02

ЗР.О.07


 • Фізико-хімічні методи аналізу

 • Кількісний хімічний аналіз

 • Потенціометричний, електрогравіметричний, вольт-амперометричний (полярографічний) методи аналізу

4.ПФ.С.02.ЗР.Н.07.01

4.ПФ.С.02.ЗР.Н.07.02

4.ПФ.С.02.ЗР.Н.07.03


81.
54.
27.


Використовуючи типові прописи, лабораторні реактиви, положення неорганічної, органічної, фізичної, аналітичноїхімії, в умовах лабораторії або виробництва готувати робочі розчини, проводити їх стандартизацію для складання технологічного регламенту або ТЗ , контролю або регулювання технології

4.ПФ.С.02

ЗР.О.08


 • Будова атомів,хімічний зв’язок та будова молекул, комплексні сполуки

 • Кислотно-основне і окисно-відновне титрування, співосадження, гравіметрія

 • Контроль якості, сертифікація хімічних продуктів
4.ПФ.С.02.ЗР.Н.08.01
4.ПФ.С.02.ЗР.Н.08.02
4.ПФ.С.02.ЗР.Н.08.03


54.

54.


27.

Використовуючи ДСТУ або ТУ, наукові положення математичної статистики, теорії обробки даних, типові програми і алгоритми ПК, в умовах виробництва проводити статис-тичну обробку результатів аналізу та коре-гування складу розчинів в окремих техноло-гічних циклах виробництва для регулювання і контролю технологічного режиму.

4.ПФ.С.02

ЗР.О.09


 • Рівноваги, речовини і реакції, використовувані в хімічному аналізі

 • Розв’язання прикладних задач. Пакет Mathcad

 • Теорія імовірностей та математична статистика
4.ПФ.С.02.ЗР.Н.09.01
4.ПФ.С.02.ЗР.Н.09.02

4.ПФ.С.02.ЗР.Н.09.03
27

27.
81.Використовуючи технологічний регламент , в умовах виробництва , з метою забезпечення нормативної якості продукції контролювати та регулювати параметри режиму технологічного процесу виробництва базової хімічної продукції

4.ПФ.С.02

ПП.Н.10


 • Теорія і використання автоматичних систем регулювання ХТП

 • Автоматичний контроль кількісних параметрів ХТП

 • Автоматичний контроль якісних параметрів ХТП

4.ПФ.С.02.ПП.Н.10.01
4.ПФ.С.02.ПП.Н.10.02

4.ПФ.С.02.ПП.Н.10.02

54.

13.
14.Використовуючи положення Конституції України, державного та міжнародного права, законодавства , нормативні документи і стандарти, в умовах виробництва, складати ділові документи , які регламентують діяльність виробничого підрозділу (колективу).

5.ПФ.С.01

ПР.Н.01


 • Планування та організація виробництва

 • Підприємство, його цілі та організація виробничого процесу
5.ПФ.С.01.ПР.Н.01.01

5.ПФ.С.01.ПР.Н.01.02
13.
14.

Використовуючи положення наукової органі-зації праці, організації та управління виробництвом, законодавства України, норма-тивні документи і стандарти, в умовах виробництва, з метою підвищення продуктив-ності праці, вирішувати задачі організації діяльності виробничого підрозділу (колективу)

5.ПФ.С.01

ПР.Н.02


 • Планування та організація виробництва

 • Підприємство, його цілі та організація виробничого процесу

 • Наукова організація праці, технічне нормування праці та планування
5.ПФ.С.01.ПР.Н.02.01
5.ПФ.С.01.ПР.Н.02.02

5.ПФ.С.01.ПР.Н.02.0313.

27.Використовуючи: навчальні програми та обладнання, типові методики професійного навчання, в умовах виробництва організувати і проводити інструктажі та навчальні і контрольні заняття з працівниками виробництва з питань безпечної організації праці, промислової екології та ін.

6.ПФ.С.01

ПР.Н.01


 • Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва та побуту

 • Основи вчення про біосферу та процеси в екосистемах

 • Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

 • Пожежна безпека на виробництві6.ПФ.С.01.ПР.Н.01.01
6.ПФ.С.01.ПР.Н.01.02

6.ПФ.С.01.ПР.Н.01.03

6.ПФ.С.01.ПР.Н.01.0427

18.
1814

 1. Знаком (.) позначені змістовні модулі, використані повторно

 2. В колонки 3-5 не внесені змістовні модулі дисциплін, безпосередньо не пов’язані з уміннями


скачать файлСмотрите также:
Гсво додаток б (обов’язковий)
798.38kb.
2. Код модуля: тмфв 6 1 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
19.88kb.
Код модуля: пз 6043 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
15.36kb.
Тип модуля: обов‘язковий Семестр: 8 Обсяг модуля
20.46kb.
В обов'язкових постановах прийняті такі скорочення: дп
1113.77kb.
Кодекс україни розділ
9739.75kb.
Наявність саундчеку є обов’язковою, мінімальний саундчек групи триває від 30 хвилин. Наявність звукорежесера та відповідального техніка з боку організатора є обов’язковою
12kb.
Неофіційний переклад 33 Аудитори фірм інвестиційного бізнесу, які не є зареєстрованими юридичними особами, та обов’язки аудиторів
71.22kb.
Програма навчальної дисципліни
118.55kb.
Закон україни про військовий обов'язок І військову службу Закон введено в дію з дня опублікування 12 травня 1992 року
751.9kb.
Міністерство освіти та науки україни дніпропетровський національний університет Факультет
363.21kb.
Додаток затверджено
4709.73kb.