klevoz.ru страница 1
скачать файл

ГСВО____________


Галузевий стандарт вищої освіти
Освітньо-професійна програма підготовкиСПЕЦІАЛІСТА

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 7.110101 ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 1101 МЕДИЦИНА


Видання офіційне


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київ

Передмова

І РОЗРОБЛЕНО


Робочою групою Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України

ВНЕСЕНО


Головним управлінням освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України


2 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства освіти і науки Українивід_______________ _____ р. №__________


3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

Керівник групи, Широбоков Володимир Павлович, д.м.н., проф., член-кор. НАН і АМН України, проректор з навчальної роботи

Національний медичний університет

Заступник керівника групи, Вітенко Іван Семенович., к.п.н., проф., директор

Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України

Амосова Катерина Миколаївна, д.м.н., проф., член-кор. АМН України, зав.кафедрою

Національний медичний університет ,

Берьозов Віктор Матвійович, д.м.н., проф., зав.кафедрою

Донецький державний медичний університет

Борисова Тамара Петрівна, к.м.н., доцент, доцент

Донецький державний медичний університет

Булах Ірина Євгенівна, д.п.н., проф., зав.кафедрою

Національний медичний університет

Ванханен Вільям Давидович, д.м.н., проф.,

Донецький державний медичний університет

Венцковський Борис Михайлович, д.м.н., проф., зав.кафедрою

Національний медичний університет

Возіанова Жанна Іванівна, д.м.н., член-кор. АМН України, зав.кафедрою

Національний медичний університет

Волосовець Олександр Петрович, д.м.н., проф., зав.кафедрою

Національний медичний університет

Воронцов Михайло Петрович, д.м.н., проф., зав.кафедрою

Харківський державний медичний університет

Гаріна Майя Грирорівна, к.м.н., професор, зав.кафедрою

Донецький державний медичний університет

Глушко Любомир Володимирович, д.м.н., професор, проректор

Івано-Франківська державна медична академія

Гоц Юрий Денисович, д.м.н., проф., зав.кафедрою

Національний медичний університет

Гульчій Леся Петрівна, к.м.н., доцент, проректор

Національний медичний університет

Казаков Валерій Миколайович, д.м.н., академік АМН України, зав.кафедрою

Донецький державний медичний університет

Карабан Олег Михайлович, д.м.н., професор, зав.кафедрою

Харківський державний медичний університет

Ковальчук Леонид .Якимович, д.м.н., професор, ректор

Тернопільська державна медична академія

Кондратенко Петро Генадійович, д.м.н., професор, зав.кафедрою

Донецький державний медичний університет

Короткий Валерій Миколайович, д.м.н., професор, зав.кафедрою

Національний медичний університет

Костюк Інна Федорівна, д.м.н., професор, зав.кафедрою

Харківський державний медичний університет

Крамарєв Сергій Олександрович, д.м.н., професор, зав.кафедрою

Національний медичний університет

Кривченя Данило Юліанович, д.м.н., професор, зав.кафедрою

Національний медичний університет

Майданник Віталій Григорович, д.м.н., професор, зав.кафедрою

Національний медичний університет

Назар Павло Степанович, д.м.н., професор, зав.кафедрою

Київський медичний інститут УАНМ

Оборнєв Леонид Єгорович, к.м.н., доцент, зав. метод.кабінету

Донецький державний медичний університет

Остапюк Любов Іванівна, к.м.н., доцент, начальник навчального відділу

Національний медичний університет

Парпалей Іван Олександрович, д.м.н., професор, проректор

Національний медичний університет

Первак Марина Борисівна, д.м.н., професор, нач.науково-дослідної лабораторії

Донецький державний медичний університет

Перцева Тетяна Олексіївна, д.м.н., професор, проректор

Дніпропетровська державна медична академія

Прохоров Євген Вікторович, д.м.н., професор, зав.кафедрою

Донецький державний медичний університет

Солдак Ігор Іванович., д.м.н., професор, зав.кафедрою

Донецький державний медичний університет

Степаненко Генадій Петрович, д.м.н., професор, зав.кафедрою

Національний медичний університет

Талалаєнко Олександр Миколайович, д.м.н., професор, проректор

Донецький державний медичний університет

Тяжка Олександра Василівна, д.м.н., професор, зав.кафедрою

Національний медичний університет

Філончук Ігор Владиславович, к.ф.-м.н., викладач

Національний медичний університет

Фомін Петро Димитрович, д.м.н., професор, зав.кафедрою

Національний медичний університет

Хомченкова Наталія Іванівна, к.м.н., доцент

Національний медичний університет

Яворівський Олександр Петрович, д.м.н., професор, зав.кафедрою

Національний медичний університет

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України.
Вступ
Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, в якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності.

Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти і використовується при: • розробці засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахівця;

 • розробці та корегуванні відповідних стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін і практик);

 • визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.


Галузевий стандарт вищої освітиОсвітньо-професійна програма


підготовки СПЕЦІАЛІСТА


за спеціальністю 7.110101 ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

напряму підготовки 1101 МЕДИЦИНА

Чинний від1 Галузь використання


Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі навчальні заклади, а також міністерства, відомства, асоціації, підприємства, організації різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст
за спеціальністю 7.110101 Лікувальна справа
напряму підготовки 1101 Медицина
освітнього рівня повна вища освіта
кваліфікації 2221.2 Лікар
з узагальненим об’єктом діяльності людина з її психофізіологічними особливостями, здоров’я людини, підтримка здоров’я, профілактика захворювань, лікування людини, здоров’я населення.
з нормативним терміном навчання (денна форма) 6 років.

Цей стандарт визначає: • нормативний термін навчання за очною формою навчання;

 • нормативну частину змісту навчання у вигляді системи блоків змістовних модулів;

встановлює:

 • вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки фахівця;

 • рекомендований перелік навчальних дисциплін;

 • нормативні форми державної атестації.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю.

Стандарт придатний для цілей атестації випускників вищих навчальних закладів та сертифікації фахівців, ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів.2 Нормативні посилання

В цьому стандарті є посилання на такі державні стандарти, закони, постанови та накази:

ДК 003-95 Державний класифікатор професій;

ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

Закон України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” (із змінами і доповненнями).

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65 “Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні” ( пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 23.04.99 № 677 ( 677-99-п ), від 13.08.99 № 1482 ( 1482-99-п ).

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.02 2000 р. № 35 “Про затвердження Положення про особливості ступеневої освіти медичного спрямування” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.06.2000 р. за № 370/4591).

Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів “Медицина” і “Фармація”, що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України №251 від 14.08.1998 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.09.1998 р. за № 563/3003).

Наказ Міністерства освіти України від 2.06.93 р. № 161 “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”.3 Позначення і скорочення

У даному стандарті для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістовних модулів:

ГО - гуманітарна і соціально-економічна підготовка (освітня орієнтація),

ГП - гуманітарна і соціально-економічна підготовка (професійна орієнтація),

ПН - природничо-наукова підготовка,

ПП - професійна та практична підготовка,

БЗМ – блоки змістовних модулів,

ОПП - освітньо-професійна програма,

ЛОР - оториноларингологія.

ЕОМ – електронно-обчислювальна техніка,

ПК – персональний комп’ютер

ЛФК – лікувальна фізкультура.


4 Розподіл змісту освітньо-професійної програми та навчального часу за циклами підготовки
4.1 Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

- гуманітарної і соціально-економічної та природничо-наукової підготовки, що забезпечують певний освітній рівень;

- професійної та практичної підготовки, що разом з попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.

4.2. Здобуття ступеневої освіти медичного спрямування має свої особливості, які нормативно визначені пунктом 5 статті 8 і пунктом 2 статті 13 закону України “Про вищу освіту” та Положенням про особливості ступеневої освіти медичного спрямування, яке затверджено наказом МОЗ України від 24.02 2000 р. № 35.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст медичного спрямування відбувається за базі повної загальної середньої освіти. Тому до циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки додатково включено цикл професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-економічної підготовки, як це передбачено при підготовці спеціаліста на базі базової вищої освіти.

Загальний термін навчання фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст напряму "Медицина" повинен складати не менше 6 років, а співвідношення нормативної і варіативної частин ОПП - становити 80% і 20%.

Навчальний час загальної підготовки становить 12960 / 240 (академічних годин / кредитів), що не перевищує максимальний навчальний час для 6 років підготовки - 260 кредитів.

4.3. Розподіл змісту ОПП та загального навчального часу за циклами підготовки подано у таблиці Додатку А.5 Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми

5.1 Система знань у вигляді системи блоків змістовних модулів, що забезпечують набуття поданих у ГСВО _____. “Освітньо-кваліфікаційна характеристика” умінь, та мінімальна кількість навчальних годин вивчення кожного блоку наведені у таблиці Додатку Б.

Примітка. У таблиці Додатку Б шифри БЗМ мають структуру:
ХX. ХХХ

номер блоку змістовних модулів, наскрізний для даного циклу підготовки

цикл підготовки

5.2 Взаємозв'язок блоків змістовних модулів з уміннями подано у Додатку В.
6 Рекомендований перелік навчальних дисциплін

6.1 У таблиці Додатку Г зазначений рекомендований перелік навчальних дисциплін, визначені БЗМ, що входять до кожної з них, встановлена мінімальна кількість навчальних годин/кредитів для вивчення кожної з навчальних дисциплін.

6.2 Навчальний заклад має право за узгодженням з Міністерством освіти і науки України змінювати назви навчальних дисциплін та розподіл БЗМ між ними.

7 Вимоги до державної атестації випускників

вищих навчальних закладів

7.1. Державна атестація випускників вищих навчальних закладів здійснюється Державною екзаменаційною комісією, яка формується вищим навчальним закладом.

7.2. На державну атестацію студента виносяться блоки змістовних модулів, що зазначені у таблиці Додатку Б.

7.3. Нормативною формою державної атестації випускників вищих навчальних закладів є стандартизований тестовий та практично-орієнтований державні іспити. У Додатку Д подано розподіл БЗМ між нормативними формами державної атестації студента.

7.4. Стандартизований тестовий державний іспит це ліцензійний інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. №251 і здійснюється Державною екзаменаційною комісією ВНЗ та Центром тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” та “Фармація” при МОЗ України.

7.5. Ліцензійний інтегрований іспит складається з двох тестових екзаменів "Крок 1" і "Крок 2". Тестовий екзамен "Крок 1" є семестровим екзаменом і вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен "Крок 2" є складовою частиною державної атестації випускників вищих навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти повної вищої освіти.

7.6. Практично-орієнтований державний іспит проводиться у формі державних випускних екзаменів або комплексного державного іспиту. Практично-орієнтованим державним іспитом оцінюється якість вирішення типових задач діяльності фахівця в умовах наближених до професійної діяльності. Форма проведення практично-орієнтованого державного іспиту визначається вищим навчальним закладом.

7.7. Процедура оцінювання особистих професійних якостей і здатностей вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності визначається вищим навчальним закладом.
 1. Відповідальність за якість освіти та професійної підготовки

випускників вищих навчальних закладів
8.1 Вищі навчальні заклади всіх форм власності, які здійснюють підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.110101 "Лікувальна справа" гарантують якість професійної підготовки випускників не нижче рівня, що встановлений освітньо-професійною програмою.

8.2 Для систематичного контролю ступеню сформованості професійних умінь та навичок використовується поточний, підсумковий контроль та державна атестація, що проводяться відповідно до нормативних вимог Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України.Додаток А (обов’язковий)

Таблиця - Розподіл змісту освітньо-професійної програми та загального навчального часу за циклами підготовкиНавчальний час

Цикли підготовкиАкадемічні години / кредити

1. Гуманітарної і соціально-економічної

  1. Освітня орієнтація

  2. Професійна орієнтація

1620 / 30

1350 / 25270 / 5

2. Природничо-наукової

2241 / 41,5

3. Професійної та практичної

9099 / 168,5

Всього

12960 / 240


скачать файлСмотрите также:
Гсво галузевий стандарт вищої освіти
124.33kb.
Впровадження системи управління якістю в практику українського університету
91.51kb.
Міністерство освіти та науки україни дніпропетровський національний університет Факультет
363.21kb.
Донецька філія Центру гуманітарної освіти Національної академії наук України Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка Лабораторія підручників Українського культурологічного центру проблеми сучасного підручника середньої І вищої школи збірник наукових
1617.31kb.
Віктор Андрущенко
10121.94kb.
Положення щодо організації навчання Болонський процес отримав свою назву 19 червня 1999 р під час затвердження європейськими міністрами в 29 країнах декларації про створення спільного європейського простору вищої освіти
100.73kb.
Геодезія (космічна геодезія) I. Основи вищої геодезії
68.36kb.
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція) Обґрунтування необхідності прийняття акта Система вищої освіти України потребує реформування
94.36kb.
Межгосударственный стандарт
102.47kb.
Межгосударственный стандарт масла трансмиссионные
65.29kb.
Стандарт порядок раскрытия информации о технологическом присоединении энергопринимающих устройств
347.46kb.
Межгосударственный стандарт
123.35kb.