klevoz.ru страница 1страница 2 ... страница 7страница 8
скачать файл
РОI БА СЎИ ШУУРИ ПОК
Ѕисмати 06 – «Стратегияи амалияи самарабахш»
Боби 06-01

Стратегияи амалияи самарабахш
Мундариїа:

06-01-01) Амалияи самарабахш – ин амалияи таљйиротіои хурди бебозгашт аст

06-01-02) Мавѕеи «шикорчњ ва натуралист».

06-01-03) Таіѕиѕот.

06-01-04) Наѕшаи аждарча, хатіо, гулбаргіо ва хўшагуліо.

06-01-05) Маідудкунандаіо ва посбоніо.

06-01-06) Мавѕеъ ва іолатіо.

06-01-07) Табдили шахсият. Дилбастагњ ба одамон.

06-01-08) Озмоишіои иїтимоњ

06-01-09) Тасвир ва баѕайдгириіо. Амалияіои расмњ.

06-01-10) Сталкинг ва аскетизм.

06-01-11) Озодњ аз тасвиріои изофњ ва фушурда бароварданіо

06-01-12) Маірукіо (Траекторияіо)
06-01-01) Амалияи самарабахш – ин амалияи таљйиротіои бебозгашт мебошад. Пешравњ ба таври їиддњ маіз іамон ваѕт шурўъ мешавад, ки хоіиши ихтилоїии анїом додани амали ягонаи даврон ѕатъ мешавад ва ту одатро аз паси одат, даркро аз паси дарк иваз намуда истода, хурд бошанд іам , ѕадаміои мушахас гузоштанро шурўъ мекунњ. Іар як ѕадаміом мазкур дорои мушахасоти зерин мебошад:

1) Возеіияти пурра ва садфоиза мавїуд аст, ки ту маіз чњ кор кардан мехоіњ.

2) Вай андаке мебощад, барои іамин дар бораи он ки инро карда метавонњ, шубіае нест (ё ѕариб нест).

3) Хоіиши шодиомези амалњ кардани ѕадами мазкур мавїуд аст. Вай бо сабаби ІХП ба вуїуд наомадааст, чунки ІХП бо чунин љизои «андаке», мисли ѕадами хурд ѕаноатбахш намешавад.

4) Баъд аз ноилшавњ ба натиїа, лаззати ѕаблњ ва сарфаімравњ, матонат ва ѕатъият пурѕувват мешавад.

5) Аљлаб возеіияти нав ба вуїуд меояд, метавонад, ки ДМ – и нав зуіур намоянд.

Іамин ки таїрибаи амалияи ѕадаміои хурд ба даст омад, рўъёіои шўіратпарстона, аммо бесамар дар бораи ба амал овардани коріои бузург заъиф мешаванд, дар айни замон лаззати ѕаблњ, сарфаімравњ, ваїд, суббот ва ѕатъият пурѕувват мешаванд.

Одамони ба љамгиниіо ба таври амиѕ фурў рафта ва оніое, ки мехоіанд худашонро фаѕат маърифатнок нишон диіанд, ба натиїаіои хурд аіамият намедиіанд, бо оніо нописандона ва писхандомез муносибат мекунанд. Ба савол дар бораи натиїаіои амалияіояшон чунин одамон їавоб медиіанд (іамзамон нороіатиро іис карда истода), ки таніо гурбаіо тез таваллуд мекунанд, амалия бошад, хеле дер ба натиїа оварда мерасонад. Агар ба вай бигўњ, ки ту аз нодуруст пахш кардани тугмачаи компютер бартарафсозии нороіатиро ёд гирифтањ, дар їавоб мешунавњ, ки ин гўё натиїа набуда, гапи беіуда аст, ў наѕшаіои тамоман дигар дорад, вай ба чунин майда – чуйдаіо іусни таваїїўі надорад, ў барои комилан маърифатнок шудан, саъю кўшиш дорад. Іар ѕадар ки одам самимият надорад, дурўљгўй аст ва ба љамгиниіо такя мекунад, вай ба ѕадаміои хурди мушахас кам камтар аіамият медиіад.

Тимсоли іамоіангкунанда: ресмоне, ки онро аз нўгаш дошта истода аз барии васеи матоъ берун мекашњ. Аз як їояш мекашњ, аммо тамоми матоъ тунук мешавад.. Дар тамоми їо мавзеъіои бештар озод буда ба вуїуд меояд. Ваѕте ки ѕадами хурди бебозгашт мегузорњ, ошкор мешавад, ки ин ба паілўіои дигари зиндагии ту таъсир мерасонад. Таљйироти хурди бебозгаштро гузошта гўё љамгиниіои дигарро саіл мулоимтар мекунњ. Шиддатнокњ ва іассосияти ДМ афзун мегарданд.

Іамеша масъулият іис кун, ки кадом вазифаіои мушахас ва тасмиміо лаззати ѕаблњ мегирњ, іозир, имрўз, дар іафтаи оянда дар пеши ту истодаанд.


06-01-02) Дар їараёни амалияи зичкунњ, ман мехоіам, ки ба дараїаи баландтарин муттамарказ шавам, ягон сонияро бе назорат намонам, чунки маіз дар сонияи мазкур ІН аз барам шояд гузашта равад. Мавѕеи шикорчњ ва табиатшиноси їавон, ба таври зерин коркард мешавад: Шикорчии ІН – и хурдтарин ва табиатшиноси їавони пайгирикунандаи ДМ – е, ки бо лапишіои хурд ба вуїуд меоянд - ба андозаи он ки шикорчњ хашмгинона ва оштинопазирона ІН -ро їустуїўю бартараф мекунад ва іар як факти бартарафсозиро ба ѕайд мегирад. Дар ваѕти амалияи зичкунњ метавонанд ба вуїуд оянд:

*) Дилтангњ (охир, ман аз таассуротіои маъмулњ маірум шудаам) – ба даіони шикорчњ меравад.

*) Хоіиши таассурот ду таѕсим мешавад: ба ІН (ба даіони шикорчњ меравад) ва ба ММ аз кори муваффаѕонаи шикорчњ ва аз лаппиши ДМ ( гарчанде ки механикњ бошад іам, ба иттикои табиатшинос нигаронида мешавад).

*) ІН – и аз їалбшавии хаотикњ ЇХ доимо ба вуїуд меомада. Пештар ман инро пайхас намекардам, іозир бошад мебинам, ки ЇХ – и зиёде манбаъи ІН мебошанд. Оніо фаѕат тавассути микроскопи зичкунњ дида мешаванд (ба даіони шикорчњ меравад)

*) ІН, бо он сабаб, ки ДМ ба вуїуд намеоянд (ба даіони шикорчњ меравад).

*) Лаззатіои ѕаблњ аз интизории ДМ, аз зуіуроти оніо, аз їараёни зичкунњ (ба мамнўъгоі ба табиатшинос).


06-01-03) Таіѕиѕот – маїмўи амаліое, ки маѕсади ноил шудан ба возеіияти ба объект нигаронидашуда доранд. Таіѕиѕот, їустуїўи кашфиётіо ва ба вуїуд овардани кашфіо іамеша бо лаззати ѕаблњ мушоият мешавад. Лаззати ѕаблии махсус іангоми ДМ ба вуїуд меояд ки он махсусан пештар номаълум буд.- іамчунин іангоми таіѕиѕ кардани ДМ. Барои іамин іайратенгез нест, ки ДМ бо хоіиши шодиомези таіѕиѕ кардани он іамоіангњ мекунад ва ин дар навбати худ ба зуіур кардани возеіият ва босуръат шудани саёіат дар дунёи ДМ, оварда мерасонад.

Ѕисміои таркибии таіѕиѕот:

1) Объект ва мавзўи таіѕиѕот равшан ва то іадди имконият мушахастар муайян карда шавад.

2) Тартиб додани рўйхат ва іамеша нав кардани рўйхати он чизіое, ки ба объекти таіѕиѕшаванда муносибат доранд ва барои таіѕиѕот натиїабахш мебошанд.

3) Азсаргузарониіои чандинкаратаи іолат ва їараён.

4) Анїом додани саъю кўшиш барои шинохтани даркіо ва їараёніо.

5) Іангоми ошкор шудани кашфіо – хоі возеіияти аѕлонњ бошад, ё ДМ – и нав – даѕиѕкорона ба ѕайд гирифта шавад, тасвиріо тартиб дода шаванд.

Дар муддати тамоми їараёни таіѕиѕот іолати фаъоли «шикорчњ» ва «табиатшинос» нигоі дошта шавад.
06-01-04) Яке аз тарзіои ба таври умумњ ба амалияи роіи рост нигаристан, ташкил кардани наѕшаи дорои унсуріои аіамияти бештар дошта мебошад. Масалан – наѕшаи аждарча:

1) Асоси наѕшаи аждарча – «шикорчњ ва аждарча».

2) Шикорчњ ва табиатштнос бенуѕсон мебошанд (яъне фаъолияти оніо ба таври олњ самарабахш аст), ба шарте ки чор сифат дошта бошанд:

*) бодиѕѕатњ [ба он чизе, ки вайро шикор мекунанд]

*) ѕатъият [ дар амалњ сохтани фаъолияти худ]

*) суботкорњ [яъне ѕобилияти дар муддати тўлонњ амал кардан]

*) лаззати ѕаблњ [аз натиїаи шикор]

(Ин 4 сифати мазкур іама гуна ДМ – ро аз хати мувофиѕ ифода мекунанд)

3) Шикорчњ ва табиатшинос дурахши чаіор сифатро пурѕувват мекунанд, ба шарте ки 4 омили мусоид зуіур карда бошанд:

*) кўшиши тавлид кардани ДМ.

Тавлиди ДМ ба сифати «лаззати ѕаблњ» дастгири мустаѕими бештар мерасонад.

*) таіѕиѕ, кардан, ба ѕайд гирифтан ва тасіеі намудани рўйхатіо ва тасвиріо. Ин рўйхати іамаи он чизіое мебошад, ки ба ба амалияи їорњ муносибат дорад – хоіишіои шодиомез, таркиби базаи мунаввар (яъне ДМ – и аѕѕалан гоі – гоі зуіуркунанда), омиліои мунаввар, баѕайдгириіои амалияіои расмњ, гипотезаіои ба вуїудоянда, тасвиріои іамоіангсози ДМ ва љайраіо

«Баѕайдгирии рўйхатіо» ба сифати «бодиѕѕатњ» дастгири мустаѕими бештар мерасонад.

*) «тозиёна задан». Метавонад, ки натиїаіои таъсири омиліои номусоид їамъ шаванд – пуршиддатии ДМ паст шавад, возеіият тира гардад, ѕаноатмандњ ва маъмул будан пурѕувват бишавад ва ман инро шояд пайхас карда натавонам – чњ гуна мешавад, ки бо кўдак зиндагњ карда истода калон шудани вайро намебинњ. «Тозиёна задан» - ин пошидани ташаббускорњ ва пуршиддатии кўшиш, санїиши сифати самимият мебошад.

«Тозиёна задан» ба сифати «суботкорњ» дастгири мустаѕими бештар мерасонад.

*) «худкифоњ» - мавѕеи сарбози таніо, озодњ аз дилбастагњ ба одамон, аз он їумла ба амалкунандагон, мавѕеи одаме, ки ба іеї чиз нигоі накарда, дар іама гуна шароитіо саёіати худро идома медиіад.

«Худкифоњ» ба сифати «тозиёна задан» дастгири мустаѕими бештар мерасонад.

4) Шикорчњ ва табиатшинос їилои чаіор сифатро заъиф намекунанд, агар чаіор омили номусоид зуіур накарда бошанд:

*) Хоіиши механикии таассурот. Пеш аз іама ба «суботкорњ» ба таври номатлуб таъсир мекунад.

*) Іолати равшани тирагун, ЗН – и хазида омада истода Пеш аз іама ба «лаззати ѕаблњ» ба таври номатлуб таъсир мекунад.

*) Хасташавии хазида омада истода ё хоболудњ. Пеш аз іама ба «бодиѕѕатњ» ба таври номатлуб таъсир мекунад.

*) Ѕаноатмандњ. Пеш аз іама ба «ѕатъият» ба таври номатлуб таъсир мекунад.

5) «Зербино»:

Аз панї мавѕеъ иборат аст. Іар яке аз оніо барои іар як скханда (намуди дарк) амалияи оптималњ ба іисоб меравад.

*) «Сталкинг» (скханда іиссиётіо – тозашавњ аз ІН, ЗН, МН, ІНЭ, тавлид кардани ДМ). Ба боби сталкинг ниг. кунед

*) «Аскетизм» (скханда хоіишіо – тозашавњ аз хоіишіои механиѕњ, тавлиди хоіишіои шодиомез). Ба боб дар бораи аскетизм нигоі кунед.

*) «Сокитњ» (скханда фикріо – тозашавњ аз муколамаи ботинии хаотикњ, тавлид кардани возеіияти аѕлонњ). Ба боб дар бораи бартарафсозии МД нигоі кунед.

*) «Сидхи» (скханда іиссиётіо тозашавњ аз іисіои номатлуб, тавлид кардани азсаргузаронии їисмонњ). Ба боб дар бораи АЇ нигоі кунед.

*) «Фарѕкунии мунаввар» (скханда шуури фарѕкунанда – тозашавњ аз фарѕкунии механиѕњ бо кўмаки амалияіо ба мисли «не – дарё, не- кўііо» ва љайраіо, тавлид кардани шуури фарѕкунандаи мунаввар). Ба боб дар бораи ШФМ нигаред.

6) Базаи мунаввар.

Маїмўи тамоми ДМ – и гоі – гоі зуіуркунанда.

7) Панї Азсаргузаронии базавњ (яъне ДМ ваїдњ) – панї ѕуллаи дар болои баіри ДМ барафрошташуда.

8) Самадхи – синтези панї Азсаргузаронњ – дарича ба сўи іолатіоии ифоданашаванда.
Маїмўи іамаи іашт унсур «наѕшаи аждарча» мебошанд.
Дар наѕшаи аждарча маіз шикорчњ бо табиатшинос їои марказиро ишљол мекунад, таіѕиѕот бошад, фаѕат ба таркиби яке аз омиліои муносиб дохил мешавад. Маіз чунин таъкид ба пешрафти босуръат барои саёіат кардан дар ДМ оварда мерасонад. Мавѕеи «олиме», ки таіѕиѕот дар марказ истодаасту тамоми чизіои боѕимонда дар атроф аст ё тамоман аз назар берун аст, хеле самарабахш нест. Таваїїўі ба омиліое, ки бе оніо таіѕиѕоти самарабахш номумкин мешавад, тамоман ё ѕариб їудо карда намешавад.
Тасвири хаттиро бо диаграммаи мўъїазтар иваз кардан мумкин аст: масалан дар байн - ду іарф: «ш» ва «т», ки шикорчњ ва «табиатшинос» - ро ифода мекунанд. Іар ду іарф дар маркази доира истодаанд. Дар доираи мазкур, дар масофаи аз їиіати дурњ бо іам баробар чаіор аббревиатураіое, ки 4 сифатро ифода мекунанд, навишта шудаанд. Аз чап ва рости доира – дар як ѕатори амўдњ, ки аз чаіор хат иборат аст. Аз чап: омиліои муносиб, аз рост:омиліои номуносиб. Хати уфуѕњ аз поён – зербино. Ѕавси аз боло пўшонандаи диаграмма базаи мунавварро бо Азсаргузарониіо ва Самадхиро ифода мекунад. Ба андозае, ки ман таркиби диаграммаро ба хотир мегирам, ман онро ба пиктограммаи бештар мўъїаз буда иваз мекунам – прототипи иероглиф: дар байн «ш» ва «т». Дар давродавр – доира бо нуѕтаіои сиёіи дар масофаіои баробар аз іамдигар дур воѕеъ гардида. Аз чап – ѕатори амўдии чаіор аломати їамъ, Аз рост - ѕатори амўдии чаіор аломати тарі. Аз поён – хати уфуѕњ. Аз боло ѕавс.

Агар хоіиши ба тимсол ворид намудани зерматни эісосотњ мавїуд бошад, имкони ташкил кардани рамз вуїуд дорад. Рамз боз бо он фарѕ мекунад, ки ба он ба ѕадри дилхоі ворид кардани унсуріо имконпазир аст. Масалан – ин сурати аждарчаи дусара (шикорчњ ва табиатшинос) мебошад – сари чап ифодаи їидду їаідро доро мебошад (лаззати ѕаблии ДМ), сари рост – ваішиёна ва муіофизавњ аст (шикори љамгиниіо). Аждар чаіор бол (чаіор сифат) ва чаіор панїа дорад, ду панїаи пеш ва ду панїаи ѕафо. Панїаи чапи пеш чор чангол дорад, ки вай гўё тўъмаи худро мефишорад. (назорат аз болои чаіор омили мусоид). Панїаи рости пеш низ чаіор чангол дорад, ки вай бо оніо гўё чизеро аз худ дур мекунад. (назорат аз болои чаіор омили номусоид). Ду панїаи поин дар шакли панїгўша ба такягоі часпидаанд. (зербино аз 5 амалияи барои іар скандхи муносибтарин буда). Дар байни болои саріои аждар тоїест, ки чунин сохт дорад: асоси бисёркунїа (базаи мунаввар), ки дар боло ба панї аіромча табдил мешавад (панї Азсаргузаронии базавњ), дар байни тої, дар маркази аіромчаіо – саѕѕои дурахшони Самадхи.


Наѕшаи аждар – ин баѕайдгирии їобаїогузории таъкидіо дар амалия, муайян кардани бартариіо мебошад. Агар идора, чарх, муіаррик ва чарољіои мошин мавїуд бошад, ту ба таври хаотикњ оніоро истифода бурда истода, дур рафта наметавонњ. Наѕшаи аждар ѕисматіои амалияро ба як бадани бутун мепайвандад. Кристализатсияи таїрибаи ба даст омада рўй медиіад ва ин на іамту іайкали нутѕ аст, ин маіз іамин тавр, мисли зуіуроти нави сифати амалия аз сар гузаронида мешавад. Суботи фавѕулодда, истиѕлолият аз таъсиріои хаотикњ ба вуїуд меояд, сарфаімравњ афзун мегардад, ДМ устуворона ва равшан зуіур мекунанд, іолати «маѕсади ягона» мавїуд аст.

Ба аналогияіое, ки ба гуфтаіои Гурїиев наздик мебошанд (нигоі кунед: П.Д. Успенский «Дар їустуїўи мўъїиза») рўй меорам: одами маъмулњ монанди омехтагии коллоидњ - маілул мебошад, ки дар он дар іолати муаллаѕњ теъдоди зарраіои іархелаи зиёде мавїуд аст. Іар гуна таъсири беруна зарраіоро омехта мекунад ва іамон зарраіои дар поён буда ба боло мебароянд ва ба идора кардани тамоми омехтагии мазкур шурўъ мекунанд - то он даме ки їаіиши навбатњ іама чизро аз сари нав таљйир намедиіад. Бо амалия машљул шудан ба кристализатсия оварда мерасонад – іолатіои аз іама їолибтарин дар зери таъсири ѕувваи резонанс тадриїан їамъ шуда, «гравитатсияи» махсусро ташкил мекунанд. Ддар їараёни муборизаи їамъияти ташкилшудаи даркіои зидди таъсиріои механикњ, оніо алоѕаіои бештару бештари зичро ташкил мекунанд. То он даме ки дар ниіоят дараїаи ѕаробат ва консентратсияи оніо то дарїае афзун мешавад, ки їараёни кристализатсияи барои амалкунанда ољоз нагардад. Їараёне, ки ба їамъияти ДМ на таніо устуворияти мустаікам балки сифати ба кулли нав медиіад, чуноне ки кристали дар маілул парвариш ёфта, сифатіои аз сифати маілул тамоман фарѕкунандаро доро мебошад. Наѕшаи аждар инъикоси іамин гуна кристализатсия аст.


Маїмўи чаіор сифати шикорчњ ва табиатшиносро бо истилоіи «ният» ифода мекунем. (истилоіи мазкурро ман аз китоби Кастанеди маіз барои он гирифтам, ки ба назари ман вай маіз іамон чизеро, ки ман ифода карданњ іастам, іамонро ифода мекунад). Тавлид кардани ниятіо – хамин худаш тавлиди чаіор сифат мебошад.
Баррасњ мекунем, ки амалияіои тасвир кардаи ман, пеш аз іама ба кадом сифат ва омиліо таъсир мекунад (фаімост, ки ин таѕсимоти хеле таѕрибњ аст, баъзе амалкунандаіо бошанд, якбора ба якчанд самт саіми арзишнок мерасонанд). Баррасњ шудани їадвали іосилшуда ба он фаімиш оварда мерасонад, ки дар кадом соіа камбудии амалияіо мавїуд аст. ва он гоі имкон дорад, ки хоіишіои фикр карда баровардани амалияіо, барои рушд додани іамин ѕисмати аждар ба миён ояд.
Суботкорњ
Таіѕиѕи консепсияіо (амалияи мазкур харї кардани саъю кўшишіои хеле тўлониро оид ба їустани далеліо ва зиддидалеліо талаб мекунад,

Зичкунњ (нигоідории харїкунии саъю кўшиш барои бартарафсозии он чизе, ки нодида гирифтани оніо маъмул шудааст, хеле мураккаб аст),

Баѕайдгирии 15 – 10 сониягњ дар давоми ваѕти тўлонњ.

ЅатъиятОзмоишіои иїтимоњ

Пайгирњ аз 10 ѕоидаи амалњ кардани хоіишіои шодиомез
БодиѕѕатњТоза кардани забон (хеле осон нест – назорат кардани истифода шудани калимаіо, имову ишора ва ѕиёфабозиіо),

Бартарафсозии заъфи маишњ (хеле осон нест – назорат кардани амаліои їўзъитарини амаліои одатшуда)

Баѕайдгирии доимии мавїуд будан ё набудани ДМ,

Бартарафсозии муколамаи ботинии баланд,

Бозиіои зеінњ
СарфаімравњТашкил кардани рўйхати хоіишіои шодиомез,

Амалњ кардани хоіишіои шодиомез,

Ташкил кардани рўйхати омиліои мунаввар,

Таіѕиѕот
ІРТЅатъ ё кам кардани оргазміо

Бахотироварњ ва аз нав аз сар гузаронидани саргузашти шахсњ (ЗН – и зиёди амиѕро кашида рўи об мебарорад, оніоро барои бартарафсозњ дастрас мекунад)
Ѕаноатмандњ

Ба хотир доштани марг

Бартарафсозии мустаѕими ѕаноатмандњ,

Сталкинг
Хоіиши таассурот

Бозгардонии диѕѕат (диѕѕат аз ЇХ бозмегардад)

Аскетизм (аз дилбастагњ ба хоіишіои механикии ихтилоїњ озодњ медиіад),

Бартарафсозии мустаѕими хоіишіои механикњ ва тавлид кардани хоіишіои шодиомез
Хоболудњ/хастагњАмалњ кардани хоіишіои шодиомез,

Машѕіои їисмонњ,

Тавлид кардани азсаргузарониіои їисмонњ,
Тартиб додани рўйхат

Амалкунандаіое, ки ба рушд додани лаёѕати їустуїўй кардани аломатіои фарѕкунанда, ба табаѕаіо їудо кардан ва ба гурўііо мутіаіид намудан, ёфтан ва навиштани ѕонуниятіо, ба іам омехтан ва іисоб кардан сафарбар карда шудаанд.Тартиб додани тасвиріои объектіое, ки бо хаотикњ будани баланд ва мураккабии сохтор фарѕ мекунанд: бутта, роі ба ягон тараф, чеіра, рафтори одам.

Муайянкунии іама гуна истилоіот,

Їавоб ба саволіо, муіокимаіо, шаріу тафсир [хабаріои амалкунандаіои дигар] (то он даме ки ба даііо саволіои беаѕлона доир ба ин мавзўъ їавоб медиіњ, худи ту ба даст овардани возеіияти булўринро шурўъ мекунњ),

Навиштани маѕолаіо [оид ба таіѕиѕи гузаронидашуда],
Машѕ барои иваз кардани интерпретатсияіо (механикияти чандири ташкил шудани интерпретатсияіоро, яъне кундзеіниро бартараф мекунад).
Тавлид кардани ДМ

Дарки давронњ (одати бартараф кардани ІН ва іис кардани ДМ – ро саіеі мекунад),

Сайѕалдиіии іиссиётњ (ЗН – ро бартараф мекунад)

Сталкинг (тарзи универсалии бартарафсозии ботамоми ІН)

Бартарафсозии хоіишіои механикњ

Амалияіои манъкуниіои шуури механикии фарѕкунанда (не – дарё, не кўііо, назорати лаізаи їойивазкунњ іангоми хобкунњ ва љайраіо).

Доимо дар бораи он ки іозир ДМ іаст/нест масъулият іис мекунад.
Тозиёна задан

Баѕайдгирии іар як соатаи натиїаи амалия,

Баѕайдгирии 5-10-15 сониягњ, баѕайдгирии іар даѕиѕагњ
Худкифоњ
Сарфаіравњ ба набудан (сарфаімравњ ба набудани зотан муіими «ман», тахаюли таніоиро вайрон мекунад),

Бартарафсозии тасвиріои иловагњ [одамон, одамони ба ту махсусан «наздик» ва аїиб] (дилбастагњ маіз ба тимсоліои фикр карда баровардашуда ба вуїуд меояд),

Ивазшавии давронии шахсиятіо (дилбастагњ ба шахсияти худро бартараф мекунад).
Ба тасвири аждаіо илова дохил кардан мумкин аст – дар іар як боли ифодакунандаи сифати шикорчњ ва табиатшинос, тасвир кардани пулакчаіо. Дар болои іар яки оніо аббревиатураи аз ду – се іарф иборат буда, кашида мешавад. Он ифодакунандаи амалияе мебошад, ки ба рушди лозимии ё мустаѕими сифати мувофиѕ, ё ба омили ифодакунандаи мусоид ё номусоид равона карда шудааст.

Ман пешниіод мекунам, ки дар зербино шиори (ё рамзе, ки аз он фўк шиорро хоіанд фаімид) дар айни замон барои фўк муіим бударо менависем, масалан:

Новобаста аз амалияи фўкіои дигар,

Новобаста ба тарс ва интизориіо,

Новобаста ба іолатіо, пирўзиіо ва шикастіо,

Ман бо амалияи худ машљул мешавам,

Ман саёіати худро идома медиіам.
Тартиб додани рўйхатіоро муфассал баррасњ мекунем. Таѕсим кардани оніоро ба а) доимњ ва б) азнавкунии іаррўза ба ман маъѕул аст. Таркиби тахминии рўйхатіои доимњ чунинанд:

*) Хаёлоти шаівоние, ки оніоро асосан амалњ кардан мумкин аст

*) Хаёлоти шаівоние, ки оніоро асосан амалњ кардан мумкин нест.

*) Тамоми одамоне, ки ту як ваѕтіо аз оніо ягон чиз хоста будњ, + оніое, ки аз ту ягон чиз хоста буданд.

*) ДМ – и ба ту маълум ба рўи хатіо паін кардашуда.

*) Омиліои мунаввар барои ДМ –и гуногун.

*) Таіѕиѕотіои перспективњ барои оянда.

*) Хоіиши шодиомезе, ки дар оянда амалњ карданро пешбинњ мекунад.

*) Хавотирњ аз оянда.

*) Рўйхати хавфіои пурѕуввате, ки ягон ваѕт дар зиндагии ман мавїуд буданд ва оніо дар ниіояти кор амалњ гардидаанд, тасвири он чиз, ки ман дар оѕибат іамин ѕадар натиїаи нохоіамро баіогузорњ мекардам.

*) Рўйхати кашфіо тибѕи рўзіои іафта дар тамоми давраи иїро кардани іисоботи мазкур.
Таркиби тахминии рўйхати іамарўза:

*) Хоіишіои шодиомези имрўза.

*) Таіѕиѕотіое, ки дар айни замон аїиб мебошанд.

*) Ба ѕайд гирифтани амалияіои расмии имрўз гузаронида истодашуда.

*) Хоіишіои механикии имрўз зуіуркунанда.

*) ДМ – и имрўз зуіуркунанда.

*) Азсаргузарониіои їисмонии имрўз зуіуркунанда.

*) Имрўз кадом кашфіо рўй доданд.

*) Іисобот дар бораи 2 соати зиндагњ
Модели хатіои ДМ іамон ваѕт бобарор хоіад шуд, ДМ нисбатан зиёд нестанд, аммо ошкор мегардад, ки ин модел аллакай ѕаноатбахш буда наметавонад. Чунки даркіои як хат метавонанд дар як ваѕт зуіур кунанд ва іамчунин метавонанд зуіур накунанд, ки ин бо фаімиши маишии «хат» бо іам намеояд - яъне монанди як чизи їиддии пайдаріам буда. Маіз іамин ду далел, ки ДМ – и як хат метавонанд іам зуіур кунанд, іам накунанд ва іам метавонанд, ки дар як ваѕт тамоман зуіур накунанд ва іамчунин мавїудияти хатіои гуногун дар чаіорчўбаи сектори як азсаргузарониіо, ба хоіиши ёфтани модели аниѕтаре, ки модели хўшагул хоіад шуд, оварда мерасонад. Аналогияи бештар аниѕ – даргиронда шудани конфоркаи газњ мебошад. Ваѕте ки як гулбарги оташ аз паи дигараш афрўхта мешавад ва метавонанд фурўзон бошанд, яъне метавонанд, ки тамоми гулбаргіои оташ зуіур кунанд ё баъзеи оніо. Дар айни замон мафіуми хат ба іар іол пурра нопадид намешавад, чунки пайдаріамии їойгиршавии гулбаргіои оташро мувофиѕи давродаври хўшагули тасвиршаванда муайян мекунад, яъне іамон пайдарпай буданеро, ки як гулбарги оташ гулбарги дар паілу бударо меафрўзад.

Баъзан зуіур кардани як ДМ – и нав кофњ аст ки сохтори хўшагул дар як їо худ ба худ гўё нимшукуфта шавад, шакл гирад. Рўйхати пурраи ДМ – ро дар боби мувофиѕ бинед.

Агар ба таври тимсолњ гўем, нўги іар як гулбарги оташи тамоми хўшаіо аз забонаи оташ иборат аст, яъне іар як ДМ іангоми зиёд шудани шиддатнокњ сифати ваїдиро соіиб мешавад – іусни таваїїўіи ваїдњ, суботи ваїдњ ва љайраіо. Шиддатнокии ДМ –еро, ки дар ваѕти мавїуд будани он, сифати ваїдњ зуіур мекунад, іамчун 8 аз рўи аѕрабаки 10 балла муайян мекунем. Іама гуна ДМ ба дараїаи ваїдњ расида метавонад, аммо вай дар хат іар ѕадаре ки дар мавѕеи боло истода бошад, шакли ваїдии мазкур іамон ѕадар осонтар ба даст меояд.

Муваффаѕ шудан ба дараїаи ваїдњ, маънои расидан ба мавзеи «омезиш», ба їараёни ољози синтези Азсаргузарониіои ба сўи Самадхиро дорад.


Ман маслиіат медиіам, ки дар лавіи калоне рўйхати ДМ навишта шаванд ва ба секторіои хўшагуліо ва хатіо їудо кардашуда бошанд. Онро ба девор овезон кун, то ин ки вай ба хубњ намоён бошад. Рўйхатро дар дафтарча ва ё дар компютери їайбњ нигоі дор, то ин ки вай доим дар зери дасти ту бошад. Дар аввал инертсияи нахостани муайянкунии мавзеи ДМ дар наѕшаи мазкур ба амал меояд, аммо, азбаски ин сабаби мустаікам шудани ДМ мегардад, маротиби зуіур кардани онро зиёд ва сифати вайро пурѕувват мекунад. Барои іамин хоіишіои шодиомези мувофиѕ зуіур кардани худро заъиф намекунанд.

ДМ аљлаб іамдигарро пурѕувват ва аз махлутіо тоза карда истода,бо їуфтіои устувор зуіур мекунанд. Аксаран ба зуіур кардани тобишіои нав меоварад, ки оніо ба їамъшавии оддии сифати унсуріои їуфт оварда намерасонад. Їуфтіо хаттњ (аз як гулбарг), љайрихаттњ (аз гулбаргіои іамсоя) ва интегралњ (аз бахшіои (секторіои) мухталиф) мешаванд. Аз паси їуфтіо маїмўи ДМ – и мураккабтар ба зуіур кардан шурўъ мекунанд, ки «аккордіо» мебошанд.

скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Ѕисмати 06 – «Стратегияи амалияи самарабахш» Боби 06-01 Стратегияи амалияи самарабахш
1350.32kb.