klevoz.ru страница 1
скачать файл

japan1.jpg


macua_baso.jpg
«Життя і творчість Мацуо Басьо. Хоку – поезія пізнання."
ТЕМА. Життя i поезiя японського митця Мацуо Басьо.

МЕТА:

 • познайомити учнiв i зацiкавити культурою Японii ;

 • наблизити їx до розумiння японськоi поезiї;

 • осягнути світ японського митця 17 ст. Мацуо Басьо;

 • розкрити особливостi написання i читання хоку ;

 • розвивати творчу й асоцiативну уяву;

 • виховувати повагу до культyри iншого народу ;

 • виховувати любов до природи та дбайливе ставлення до неї.

ОБЛАДНАННЯ:

 • карта світу ;

 • портрет Мацуо Басьо;

 • фонозапис японської музики;

 • вiдеозапис " Мистецтво бонсай";

 • таблиця «Особливостi хоку»;

 • iкебани, виготовленi учнями;

 • надруковані завдання для кожого учня;

 • шовкографiя.

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань та формування на iхнiй основі вмінь i навичок.

Хоку... це рука в якомусь жестi ,

це напiввiдчиненi дверi,

це дочиста витерте дзеркало.

Р.Блайс, захiдпий дослiдник.

Хiд уроку

 1. Органiзацiйний момент

Презентацiя темп i мети уроку.

 1. Мотивацiя навчальноi дiяльностi

Слово вчителя: Ми живемо в такий час , коли одного знайомства з зарубiжними країнами недостатньо , коли потрiбнi не тiльки знання , а й розумiння одне одного. Тому що наш сучасний світ потребує спасiння фiзичного , екологiчного , духовного. Необхiднiсть рятyвати свою природу , свої душi примусила европейцiв звернутися до культур народiв Сходу , тому що цi народи вважають себе невiд'ємною часточкою Всесвіту, природпи.

Країна свiтанкового сонця з давнiх давен оповита серпанком загадковостi . Японськi традицii, свiтосприйняття , культура суттєво вiдрiзняються вiд європейських i вражають гармонiйним злиттям людини з природою i надзвичайною чутливiстю японцiв до краси. На їхню думку краса живе у всьому : чи то квітка, чи камiнчик, чи пелюстка,чи ранкова зоря. Бачити прекрасне у звичайному , знайти красу у буденному - ось особливостi свiтосприйняття японцiв."Не створюй, а знайди й вiдкрий", - правило, яким керуються япопцi. Т. Г. Шевченко заповiдав нам: "I свого навчайтеся i чужого не цурайтеся!» То ж, давайте докладемо спiльних зусиль i можливо пiсля цього уроку ми з вами теж навчимося бачити красу у буденному, у тому, що нас оточує€. I не тiльки бачити, а й берегти.

Мабуть, ви зi мною погодитесь, що урок, присвячений життєвому i творчому шляху Мацуо Басьо, тiльки тодi матиме успiх, коли ми зануримося в атмосферу, в якiй жив i творив поет, дiзнаємося про його батькiвщину, про релiгiю, звичаi i традицii. Гоryючись до цього уроку ви отримали випереджальне завдання:

l) пiдготyвати вiдомостi про батькiвщину поета;

2) знайти біографічні відомості про Мацуо Басьо;

3) осмислити поняття «хоку»;

4) вивчити напам'ять ''хоку'' за вибором;

5) зробити iлюстрацii на тему «Японськi замальовкиr».


 1. Повiдомлення учнiв

Японiя розташована на островах ( їx бiля 4 тисяч) у Тихому океані. Найбiльшими є 4 острови: Хонсю, Хокайдо, Кюсю i Ciкoкy. Три чвертi територii займають гори. Найвищою точкою Японii е гора

Фудзіяма, її шанують як нацiональпу святину. Японськi острови – високосейсмiчний район: щороку тут реєструють близько пiвтори тисячi землетрусiв, на узбережжі вони нерiдко супроводжуються гiгантськими хвилями - цунамi.

Японiя - високорозвинута країна. Це країна найновіших та найдосконалiших технiчних, технологiчних та електронних винаходiв та нововведень. Усім нам вiдомi фiрми «Соні», « Панасонік» , «Тойота» та інші.

Однак Японiя вiдзначається не тiльки високим економiчним розвитком , а й своєрiдною , самобутньою культyрою. Це країна орiгамi ( традицiйне японське мистецтво рукодiлля: з квадратного аркуша паперу шляхом складання виходять фiгyрки рiзних тварии та всiлякi предмети). origami_swans.jpg

Це країна iкебани ( прикладне мистецтво компонування квітів та гiлок у вазi ).

Це країна мистецтва бонсай ( вирощування карликових дерев у горщиках , якi обмежують їх ріст ) . bon01.jpg

Це країна чайної церемонii ( мистецтво приготування та пиття чайного напою в присутностi гостей ).

Це країна боротьбп сумо.

Вiдеосюжет «Мистецтво бонсай».

Слово вчителя. Слово " Японiя' ппшеться трьома iероглiфами, якi дослiвно перекладаються так :

Жи - бень - го

Сонце - Kopiнь - Вода.

Мета iкебани : виразити красу природи, створюючи композицiї iз квітів . Слово " ікебана" ппшеться двома iероглiфами : iкe - бана ( дослiвний переклад - допомогти квітам проявити себе).

Релiгiя в Японii. Незважаючина велику кiлькiсть буддистських ,сiнтоїчних xpaмів в Японii, вci молитви зводяться до трьох речепь :

- Хай обходять хвороби.

- Хай буде спокiй в ciм'i.

- Хай буде вдача в справах.

Цi три молитви - як життєві обереги. А , взагалi , японцi народ малорелiгiйнцй. Роль релiгii у них виконує€культ краси , породжений святiстю природи. Японiя - це країна , у якiй бiля трьох столiть тому з'явилася нова поетична форма - японський трирядник хоку. Творцем хоку є японський поет Мацуо Басьо. 1. Презентація портрета Мацуо Басьо.

найомство з поетом. Повiдомлення про життєвий i творчий шлях дослiдницької мiкрогрупи )

Слово вчителя: А тепер зупинимося на творах японського поета , якi принесли йому світову популярнiсть та славу i живуть уже 314 poків. Це - хоку.

 1. Робота з таблицею " Особливостi хоку"

(Читання статті пiдручника про " хоку")

Слово вчителя: Недарма спочатку поезiя i музика iснували неподiльно, бо мали спiльну ритмiчну основу - мелодiйнiсть . Найвище досягнення японськоi лiтератури - вiршi поета 17 ст. Мацуо Басьо.

Розслабтесь , друзi, i примружте очi !

Вiдсторонiться , клопоти життя !

Пiрнемо в царство духу , де панують

Бурхливi i прекраснi почугтя.

 1. Виразне читання учителем хоку (японською та українською мовами ) 1. Робота з епiграфом.

Слово вчителя: Захiдний дослiдник Р.Блайс назвав хоку зразковим вiршем. Творче завдання цих лiричних мiнiатюр - розбудити асоцiативне мислення читача.

Словникова робота .

Символ - умовне позначення якогось предмета, поняття або явища.

Асоцiацiя - зв' язок мiж уявленнями ,при якому одне уявлення в свiдомостi людини викликає€ iншi, зумовленi або подiбнiстю, або контрастом,або сумiжнiстю в часi чи просторi.

Сабi - особлива концентрацiя краси . згiдно неї виражати складний змiст у суворих, простих формах.

 1. Поетично--музична хвилинка. Читання "ланцюжком" хоку пiд супровiд японськоi мелодiї.

Слово вчителя: В такiй простотi , яка дається не кожному , i криється вища мipa художньої майсгерпостi, поетичноi генiальностi Мацуо Басьо. Слiд пам'ятати : хоку - короткі , але в кожному з них поет шукав свiй шлях від серця до серця.

 1. Дослiдницька робота ( по групам )

Завдання :

 1. Полiчiть кiлькiсть складiв у хоку.

2 ) Визначте тему хоку.

 1. Пiдкреслiть речення, у яких дається замальовка природи. 1. " Поетична майстерня"

Слово вчителя: Запрошуються Bci! Кожна освiчена людина в Японii повинна володiти мистецтвом складання хоку. Всеохоплююче заняття складання вiршiв – одне з найулюбленiших видiв народного мистецтва. Кожного року в серединi сiчня в столиці Японії Токіо проходить поетичне змагання. Це – національне свято. Такий чемпiопат проводиться з 15 столiття i до нашого часу. 20 журналiв загальним тиражем бiльше мiльйона екземплярiв цiлком присвяченi поезiї.

Давайте i ми спробуємо написати хоку, але про Україну, про рiдне село, про символи нашi - вербу, калину, любисток. 1. Робота в групах

Опорнi слова:

I група - рiдне село;

II група - вишневi сади;

III група – калипа , верба. 1. Читання власних хоку i коментар ix.

Слово вчителя: Сьогоднi ми вiдвiдали Японiю, вивчали та дослiджували поезiю основоположника нової японської поезii Мацуо Басьо. Новаторство - достойний матерiал для поезii - предмети i явпща природи. Цiнна в цьому світі також людина, а не насамrrеред людина. Вперше в icтopiї японської поезii за природою прихованi настрої автора , глибокi роздуми та переживання, асоцiацiї. Кожне слово набуває вагомостi.

13) Експрес-опитування

 • Про що , переважно , розповiдає хоку Басьо ?

 • Якi образи ви запам'ятали?

 • Iз скiлькох рiдкiв складається хоку ?

 • Чому Басьо називають новатором в японськiй поезii?

Заключне слово вчителя : З роками великий поет не вiддаляеться вiд cвоїх нащадкiв, а наближується до них. Поезiя сучасноi української поетеси Лiни Костенко «кричить» про екологію. Поетеса прохає нас:

Любiть травинку i тваринку

i сонце завтрашнього дня,

вечiрню в попелi жаринку ,

шляхетну iнохiдь коня.

Енергiя слова - з енергiї душi. Не поспiшайте ! Зупинiться ! Озирнiться навкруги! I ви побачите прекрасне у звичайному. Любити природу означає любити свою землю, свою Батькiвщину, людей. 1. Оцiнка дiяльностi окремих учнiв i мiкрогруп

 2. Домашнє завдання : вивчити 2-3 хоку напам'ять, в кожному з них знайти образи природи; до одного з вивчених хоку зробити малюнок ; написати свої роздуми про хоку Мацуо Басьо.

ДОДАТОК

Тиша, мир i лад,

Щесь там тоне межи скель

Цвiркотiння цикад.logo-hokku.jpg

На всохлу гiлку

сів ночувати крук.

Глибока ociнь.

Повний мiсяць!

Подивися на поверхню озера -

Куди там усим красуням!1303250733_dh000121.jpg

Старий ставок!

Жабка стрибне -

Сплеск пролуна€.Але ж зараз хто-небудь

Гори Хаконе долає!

Ранок з глибоким снiгом.

Так легко проплив угору1303250044_01940073.jpg

I раптом засоромився -

Сховався за хмарку мiсяць.

Хризантеми розквiтли! -

На подвiр'ї у каменяра

Мiж купами камiння.Як тихо! -Скелi в себе вбирае

Навіть пiсню цикади.
скачать файлСмотрите также:
Життя і творчість Мацуо Басьо. Хоку – поезія пізнання
145.27kb.
Творчість Мацуо Басьо, або Побачити велике у малому
109.53kb.
Тема. Середньовіччя як історична і культурна доба. Китайська поезія середньовічного періоду. Поезія Лі Бо і Ду Фу
85.5kb.
Нестандартний урок
85.62kb.
Сценарій виховної години
243.25kb.
Урок позакласного читання Підготувала вчитель початкових класів зош І-ІІІ ступенів №73
136.83kb.
Микола Гурович Куліш – життя і творчість
384.24kb.
Карпатські Ромео і Джульєтта, або вічна таїна кохання
123.13kb.
Безпека на дорозі -це безпека життя
42.86kb.
Літературна кіровоградщина литературная кировоградщина поезiя проза гумор сатира публiцистика альманах кІровоградської обласної організації конгресу літераторів україни українська поезія алла Ковалішина
1562.92kb.
Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і приснодіви Марії 15 серпня
18.34kb.
Спосіб життя і здоров'я
33.51kb.