klevoz.ru страница 1
скачать файл

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


декан стоматологічного факультету

___________ доцент Бугерчук О.В.


“____”________________2011 року
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з медичної і біологічної фізики

для студентів І курсу стоматологічного факультету

на 2011-2012 навчальний рік


з/п


ТЕМА

Кількість годин


МОДУЛЬ 1. Математична обробка медико-біологічних даних

Змістовий модуль 1. Основи математичного аналізу

1

Вступ. Диференціювання функції.

2

2

Диференціал функції.

2

3

Основи інтегрального числення.

2

4

Диференціальні рівняння.

2

5

Моделювання медико-біологічних процесів.

2


Змістовий модуль 2. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики

6

Елементи теорії ймовірностей.

2

7

Основи математичної статистики.

2

8

Кореляційний зв’язок. Рівняння регресії.

2

9

Контроль практичних навичок (підсумковий контроль знань за

модулем 1)2
Р А З О М

18


МОДУЛЬ 2. Основи біофізики

Змістовий модуль 3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки

10

Основи біомеханіки.

2

11

Вивчення роботи аудіометра.

2

12

Ультразвукова діагностична і терапевтична апаратура.

2

13

Визначення модуля Юнга кісткової тканини.

2

14

Дослідження міцності і твердості стоматологічних матеріалів.

2

15

Вивчення поверхневого натягу рідин.

2

16

Вивчення в’язкості рідин.

2

17

Основи гемодинаміки.

2


Змістовий модуль 4. Термодинаміка відкритих біологічних систем. Елементи молекулярної біофізики

18

Термодинаміка відкритих біологічних систем.

2


Змістовий модуль 5. Біофізика мембранних процесів

19

Структурна організація мембран. Транспорт речовин крізь мембранні структури.

2

20

Біоелектричні потенціали.

2

21

Контроль практичних навичок (підсумковий контроль знань за

модулем 2)2
Р А З О М

24


МОДУЛЬ 3. Основи медичної фізики

Змістовий модуль 6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури

22

Електрографія органів і тканин. Вивчення роботи електрокардіографа.

2

23

Визначення електричного опору біологічної тканини. Вивчення роботи реографа.

2

24

Вивчення роботи апарату для терапії постійним струмом.

2

25

Вивчення роботи апарату УВЧ-терапії.

2

26

Дія струмів і електромагнітних полів на тканини організму.

2


Змістовий модуль 7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині

27

Вивчення характеристик оптичного мікроскопа.

2

28

Вивчення роботи рефрактометра.

2

29

Вивчення роботи фотоелектроколориметра.

2

30

Вивчення роботи поляриметра (сахариметра).

2


Змістовий модуль 8. Елементи квантової механіки

31

Теплове випромінювання тіл.

2

32

Індуковане випромінювання. Вивчення роботи лазера.

2


Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії

33

Рентгенівське випромінювання.

2

34

Радіоактивність. Основи дозиметрії.

2

35

Контроль практичних навичок (підсумковий контроль знань за

модулем 3)2
Р А З О М

28

Всього – 70 год.
Обговорено і затверджено на засіданні кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики 29.08.2011 р., протокол № 1.
Завідувач кафедри професор Мойсеєнко М.І.


“ЗАТВЕРДЖУЮ”


декан стоматологічного факультету

___________ доцент Бугерчук О.В.


“____”________________2011 року


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ)

РОБОТИ СТУДЕНТІВ


№ з/п

Т Е М А

Кількість

годинМОДУЛЬ 1. Математична обробка медико-біологічних даних

Змістовий модуль 1. Основи математичного аналізу

1

Оволодіти уміннями знаходити похідні простої та складеної функцій.

3

2

Оволодіти уміннями знаходити диференціал функції однієї змінної, частинні похідні і диференціали функцій двох і більше змінних та повний диференціал.

3

Оволодіти уміннями інтегрувати методом заміни змінної та частинами.

4

Оволодіти уміннями розв’язувати диференціальні рівняння.


Змістовий модуль 2. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики

5

Оволодіти уміннями застосовувати теореми додавання і множення ймовірностей для розв’язування задач.

3

6

Навчитися використовувати методи математичної статистики для роз’язування задач медико-біологічного характеру.Підготовка до контролю засвоєння модуля 1

3
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури

3
Р А З О М

12МОДУЛЬ 2. Основи біофізики

Змістовий модуль 3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки

7

Навчитися пояснювати умови виникнення незатухаючих, затухаючих та вимушених коливань у біологічних системах.

2

8

Оволодіти уміннями роботи з клінічним аудіометром. Оцінювати та трактувати результати досліджень спектральної чутливості вуха на порозі чутності.

9

Ознайомитися із фізичними характеристиками сучасних стоматологічних матеріалів, сплавів, сталі, легованої сталі, сплавів на основі золота, хром кобальтових сплавів, металокерамічних матеріалів.

2

10

Оволодіти уміннями одержувати діаграми розтягу і стиснення та визначати основні показники пружних властивостей тканин.

1

11

Оволодіти уміннями визначати коефіцієнт поверхневого натягу.

1

12

Оволодіти уміннями визначати коефіцієнт в’язкості рідин.

2


13

Ознайомитися з реологічними властивостями крові.


Змістовий модуль 4. Термодинаміка відкритих біологічних систем. Елементи молекулярної біофізики

14

Ознайомитися з термодинамічним метод вивчення медико-біологічних систем.

2

15

Ознайомитися з елементами молекулярної біофізики білків і нуклеїнових кислот.

2


Змістовий модуль 5. Біофізика мембранних процесів

16

Пояснювати природу виникнення концентраційного потенціалу.

1Підготовка до контролю засвоєння модуля 2

3
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату

2
Р А З О М

18


МОДУЛЬ 3. Основи медичної фізики

Змістовий модуль 6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури

17

Пояснювати фізичні основи електрокардіографії та механізми формування біопотенціалів. Оволодіти навичками роботи з кардіографом.

2

18

Оволодіти уміннями роботи з клінічним реографом.

2

19

Пояснювати механізм взаємодії магнітного поля з біологічними тканинами.

2

20

Пояснювати механізм взаємодії електромагнітного поля з біологічними тканинами.

21

Набути навички роботи з УВЧ апаратом, апаратом для місцевої дарсонвалізації та апаратом для терапії постійним струмом.

1


Змістовий модуль 7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині

22

Оволодіти уміннями вимірювати розміри мікрооб’єктів за допомогою оптичного мікроскопа.

1

23

Навчитися досліджувати залежність показника заломлення розчину від його концентрації рефрактометричним методом.

1

24

Оволодіти уміннями роботи з поляриметром.

1

Пояснювати закономірності обертання площини поляризації оптично активною речовиною та визначати сталу обертання.

25

Пояснювати закономірності поглинання та розсіювання світла та явище дисперсії.

1


Змістовий модуль 8. Елементи квантової механіки

26

Пояснювати механізми теплового випромінювання тіл.

1

27

Оволодіти основними уявленнями і поняттями квантової механіки.

Отримати уявлення про резонансні методи квантової механіки.2

28

Пояснювати явище фотоефекту та люмінесценції.

1

29

Дати пояснення принципу дії газового лазера та навчитися визначати характеристики його випромінювання: довжину хвилі, енергію та імпульс кванта.

1


Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії

30

Оволодіти уміннями роботи з радіометром, який містить газорозрядний лічильник.

2

31

Пояснювати явище послаблення радіоактивного випромінювання при його проходженні через свинцевий, залізний та алюмінієвий екрани.

1Підготовка до контролю засвоєння модуля 3

3
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату

3
Р А З О М

25

Всього – 55 год.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики 29.08.2011 р., протокол № 1.


Завідувач кафедри професор Мойсеєнко М.І.
скачать файлСмотрите также:
Календарно-тематичний план практичних занять з медичної І біологічної фізики для студентів І курсу стоматологічного факультету на 2011-2012 навчальний рік
106.78kb.
Методичні вказівки до проведення практичних занять
694.69kb.
Тематичний план практичних занять
37.72kb.
Робочий зошит
1741.97kb.
Методичні вказівки з організації практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни „Управління персоналом для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6
1149.13kb.
Методичні вказівки з практичних занять для студентів медичного факультету
1438.28kb.
Тематичний план лекцій
106.11kb.
Тематичний план практичних занять
31.98kb.
Методичні вказівки для практичних занять для студентів медичного спрямування Львів 2009
839.84kb.
Витяг з наказу на вибіркові дисципліни 3, 5, 7 семестри 2011-2012 навчальний рік
1075.43kb.
Календарний план спортивно-масових заходів комітету з фізичного виховання та спорту на 2012 рік І. Комплексні спортивні заходи та міжнародні змагання серед студентів І школярів Чемпіонати світу серед студентів
1494.18kb.
Бізнес планування
417.48kb.