klevoz.ru страница 1
скачать файл
ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ


 1. Назва модуля: Комп’ютерна графіка

 2. Код модуля: ПЗ_6043_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: IV

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 105 (кредитів ЄКТС – 3,5)

аудиторні години – 48 (лекції – 16, лаб. роб. – 32)

 1. Лектор: к.т.н., доц. Левус Євгенія Василівна

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати базові поняття і математичні основи комп’ютерної графіки та методи візуального представлення інформації;

 • уміти застосовувати базові поняття комп’ютерної графіки для створення відповідного програмного забезпечення .

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізит: Основи програмування, Лінійна алгебра та аналітична геометрія

 • кореквізити:

 1. Зміст модуля:

Предмет вивчення комп’ютерної графіки (КГ). Історія розвитку КГ. Апаратне забезпечення КГ. Інформаційні моделі зображень. Комп’ютерні моделі кольорів. Математичні основи КГ.

Моделі опису об’єктів в задачах КГ. 1. Рекомендована література:

 • Веселовська Г.В., Ходаков В.Є., Веселовський В.М. Основи комп’ютерної графіки: У 2-х кн. Кн.1. – Херсон:2001. – 216 с.

 • Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики. - :М.: Мир, 2001.- 604 с.

 • Порєв В. Комп’ютерна графіка. – К.: “Корнійчук”, 2000. – 256 с.

 • Музыченко В., Андреев О. Самоучитель компьютерной графики.: Учебное пособие. – М.: ТЕХНОЛОДЖИ- 3000, 2003. – 400 с..

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування

 • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): контрольна робота.

 1. Мова навчання: українська
скачать файлСмотрите также:
Код модуля: пз 6043 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
15.36kb.
2. Код модуля: тмфв 6 1 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
19.88kb.
Назва модуля: Біофізика Код модуля: еп 6022 С01 Тип модуля
14.47kb.
Тип модуля: обов‘язковий Семестр: 8 Обсяг модуля
20.46kb.
Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 64
1113.59kb.
Примерная программа модуля дисциплины «стоматология» модуль
260.31kb.
Програма спеціального курсу Кільця та модулі спеціальність „математика (заочне відділення) Програму склав
26.64kb.
Решение уравнений с модулем в 6 классе
26.6kb.
Системная динамика прогноза развития конфликта кафедра моделирования социальных процессов Дисциплина может быть предложена в рамках общеуниверситетского модуля
33.46kb.
Программа профессионального модуля «Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте»
100.92kb.
Программы дисциплины по выбору 3
24.49kb.
Гсво додаток б (обов’язковий)
798.38kb.