klevoz.ru страница 1страница 2страница 3
скачать файл


Консолідований ТЕКСТ

Укладений за системою CONSLEG

Офісу офіційних публікацій Європейських Співтовариств


CONSLEG: 1997L0070 - 29/11/2002
Кількість сторінок: 41

Офіс офіційних публікацій Європейських Співтовариств

Цей документ слугує інструментом документації та укладачі не несуть жодної відповідальності за його зміст

В ДИРЕКТИВА РАДИ 97/70/ECвід 11 грудня 1997

що встановлює гармонізований режим безпеки для риболовецьких суден довжиною 24 метри і більше

(ОВ L 34, 9.2.1998, p. 1)Доповнено:Офіційний вісник
No

С.

Дата

M1 Директива Ради 1999/19/ЄС від 18 березня 1999 року

L 83

48

27.3.1999

M2 Директива Ради 2002/35/ЄС від 25 квітня 2002 року

L 112

21

27.4.2002

M3 Директива 2002/84/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 5 листопада 2002 року

L 324

53

29.11.2002
ВДИРЕКТИВА РАДИ 97/70/EC

від 11 грудня 1997

що встановлює гармонізований режим безпеки для риболовецьких суден довжиною

24 метри і більше

Рада Європейського Союзу,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства і особливо його статтю 84(2)

Беручи до уваги пропозиції Комісії 1

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету2,

Діючи відповідно до процедури згаданої у статті 189c Договору3, 1. Беручи до уваги, що дії Співтовариства у секторі морського транспорту повинні бути спрямовані на вдосконалення морської безпеки;

 2. Беручи до уваги, що Протокол Торремолінос що стосується Міжнародної Угоди Торремолінос з Безпеки Риболовних Суден 1977, далі «Протокол Торремолінос» був ухвалений 2 квітня 1993 року;

 3. Беручи до уваги, що здійснення цього Протоколу на рівні Співтовариства для риболовних суден під прапором держави-члена, які працюють у внутрішніх водах чи територіальному морі, або швартуються в порту держави-члена буде підсилювати безпеку таких суден, оскільки різні національні законодавства поки що не вимагають рівень безпеки встановлений Протоколом; беручи до уваги, що такий спільний рівень безпеки буде, шляхом гармонізації окремих і різних національних положень безпеки, запевняти, що конкуренція відбувається на однаковому рівні для риболовних суден, що ведуть промисел в одному районі без загрози порушення стандартів безпеки;

 4. Беручи до уваги, що з огляду, особливо, на розміри внутрішнього ринку, дії на рівні Співтовариства є найбільш ефективним шляхом для встановлення спільного рівня безпеки для риболовних суден в усьому Співтоваристві;

 5. Беручи до уваги, що Директива Ради є відповідним юридичним інструментом, оскільки вона забезпечує структуру для уніфікованого і обов’язкового застосування стандартів безпеки державами-членами, залишаючи кожній державі-члену вибір форм і методів, які найкраще відповідають її внутрішній системі;

 6. Беручи до уваги, що кілька важливих глав Протоколу Торремолінос застосовано тільки до риболовних суден довжиною 45 метрів і більше; тоді, як обмежене застосування Протоколу на рівні Співтовариства створило б проміжок у безпеці між останніми і меншими риболовними суднами між 24 і 45 метрами в довжину і таким чином порушило б конкуренцію;

 7. Беручи до уваги, що стаття 3 (4) цього Протоколу встановлює, що кожна сторона буде визначати, яка з її інструкцій для якої обмеження довжини є більшим ніж 24 метра повинна застосовуватись, повністю або частково до риболовних суден у 24 і більше метра довжини і більше але менше ніж приписане обмеження довжини і має право піднімати прапор цієї Сторони; беручи до уваги статтю 3(5) цього Протоколу яка визначає, що Сторони повинні намагатися встановити однорідні стандарти для таких суден, які ведуть лов в одному районі;

В 1. Беручи до уваги, що, для посилення безпеки і уникнення порушень у конкуренції, повинна переслідуватись мета застосування правил безпеки цієї Директиви до усіх риболовних суден довжиною 24 метри і більше, які ведуть лов у риболовних зонах Співтовариства, незалежно від того, під яким прапором; тоді як це повинно бути досягнуто по відношенню до риболовних суден під прапором третіх країн, які ведуть лов у внутрішніх водах або територіальних морях держав-членів, або здають свій улов в порту держави-члена, у відповідності з загальними правилами міжнародного законодавства;

 2. Беручи до уваги, що відповідні умови Директив Ради, ухвалені згідно соціальної політики Співтовариства залишаються чинними;

 3. Беручи до уваги, що держави-члени, за усіх цих причин, повинні застосовувати до нових і, де необхідно, до існуючих риболовних суден довжиною 45 метрів і більше умови додатку до Протоколу Торремолінос , беручи до уваги відповідні умови перераховані у Додатку I до цієї директиви; тоді як держави-члени повинні також застосовувати умови Глав IV, V, VII і IX Додатку до Протоколу Торремолінос, як ухвалено Додатком II до цієї директиви, до усіх нових суден довжиною 24 метри і більше, але менше ніж 45 метрів під їх прапором;

 4. Беручи до уваги, що відповідні положення, які викладено у Додатку III, можуть бути виправдані по причинам, що стосуються певних регіональних обставин таких як географічні та кліматичні умови, тоді, як такі положення були розроблені для лову відповідно у північній і південній зонах;

 5. Беручи до уваги, що для подальшого підвищення рівня безпеки, судна під прапором держави-члена повинні відповідати специфічним положенням викладеним у Додатку IV;

 6. Беручи до уваги, що риболовні судна під прапором третіх держав не повинні допускатись до лову у внутрішніх водах чи територіальних морях держави-члена або здавати свій улов у порту держави-члена, конкуруючи таким чином з судами під прапором держави-члена, до тих пір поки держава, під прапором якої працює судно, не сертифікує що вони відповідають усім технічним положенням викладеним у цій Директиві;

 7. Беручи до уваги, що обладнання, яке відповідає положенням Директиви Ради 96/98/EC від 20 грудня 1996 року стосовно морського обладнання 1, після встановлення на борту судна повинно автоматично вважатися таким, що відповідає специфічним положенням до такого обладнання викладеним у зазначеній Директиві, оскільки положення Директиви 96/98/EC по меншій мірі є еквівалентними до таких положень Протоколу Торремолінос і цієї Директиви;

 8. Беручи до уваги, що держави-члени можуть зіштовхнутися з місцевими обставинами, які виправдовують застосування специфічних заходів безпеки до усіх риболовних суден, що ведуть лов у певних районах, у той же час вони можуть вважати необхідним ухвалити видалення, або еквівалентні положення до положень додатку до Протоколу Торремолінос; тоді як вони повинні мати право ухвалювати такі заходи, ці заходи повинні бути предметом контролю процедурного Комітету;

 9. Беручи до уваги, що в теперішній час не існує уніфікованих технічних стандартів на риболовні судна, стосовно міцності корпуса, основного і допоміжного двигуна електричної і автоматичної систем, тоді як такі стандарти можуть бути закріплені у відповідності до правил визнаних організацій чи національних адміністрацій;

 10. Беручи до уваги, що для контролю эффективного виконання і здійснення цієї директиви держави-члени повинні виконувати перевірки і видавати сертифікати відповідності риболовним суднам, які відповідають положенням цієї Директиви;

 11. Беручи до уваги, що, для гарантії повного застосування цієї Директиви і у відповідності до процедури встановленої статтею 4 Протоколу Торремолінос,

В

риболовні судна повинні підлягати державному портовому нагляду; у той же час держава-член може проводити контроль також на бортах риболовних суден третіх країн, які не ведуть промисел у внутрішніх водах чи територіальному морі держави-члена та не здають свій улов у портах держави-члена, коли вони знаходяться у порту цієї держави-члена, для того, щоб пересвідчитись чи відповідають вони цьому протоколу, після вступу його в дію;


 1. Беручи до уваги, що це необхідно для комітету, який складається із представників держав-членів допомагати Комісії в ефективному застосуванні цієї директиви; у той же час комітет, визначений у статті 12 Директиви Ради 93/75/EEC від 13 вересня 1993 відносно мінімальних положень для суден направляються в або залишають порти Співтовариства і перевозять небезпечні або забруднюючі товари1 (1), може виконувати таку задачу;

 2. Беручи до уваги, що, для гарантії послідовного виконання цієї Директиви, деякі положення можуть бути прийнятими через цей комітет беручи до уваги відповідний розвиток на міжнародному рівні;

 3. Беручи до уваги, що Міжнародна Морська Організація (IMO) повинна бути інформована про цю Директиву згідно Протоколу Торремолінос;

 4. Беручи до уваги, що для гарантії повного застосування цієї директиви, держави-члени повинні встановити систему штрафів за порушення національних положень ухвалених у відповідності до цієї Директиви,

УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:


Стаття 1
Мета
1. Мета цієї директиви полягає у тому, щоб встановити стандарти безпеки для морських риболовних суден довжиною 24 метри і більше, як нових так і існуючих наскільки додаток до Протоколу Торремолінос застосовується до останніх, і

- суден під прапором держави-члена та зареєстрованих у Співтоваристві,

або

- суден, що ведуть промисел у внутрішніх водах чи територіальному морі держави-члена,або

- суден, що здають свій улов у порту держави-члена.

Рекреаційні кораблі, задіяні у некомерційному лові риби виключені із кола інтересів цієї Директиви.

2. Ця директива не порушує положень Директиви Ради 89/391/EEC від 12 червня 1989 року по впровадженню заходів для заохочення удосконалень безпеки і здоров’я працівників на виробництві2, її індивідуальних директив і в особливості Директиви Ради 93/103/EC від 23 листопада 1993 року відносно мінімальних положень здоров’я і безпеки при роботі на борту риболовного судна (13-та індивідуальна директива в межах значення статті 16 (1) Директиви 89/391/ЕЭС) 3.


ВСтаття 2

Визначення

Для цілей цієї Директиви: 1. «риболовне судно» або «судно» означає будь яке судно, що обладнане або використовується комерційно для лову риби чи інших живих морських ресурсів;

 1. «нове риболовне судно» означає риболовне судно для якого:

 1. на 1 січня 1999 року або після цієї дати був укладений контракт на будівництво чи на основну реконструкцію; або

 2. контракт на будівництво чи на основну реконструкцію був укладений до 1 січня 1999 року, і який був виконаний через три або більше років після цієї дати; або

 3. за відсутності контракту на будівництво на 1 січня 1999 року або після цієї дати:

- був закладений кіль, або

- починається, будівництво пов’язане з конкретним судном, або

- почалось зборка, яке включає принаймні 50 тон, або 1 % оціненої маси всього структурного матеріалу, беручи до уваги те яке з цих двох менше;


 1. «існуюче риболовне судно» означає риболовне судно, яке не є новим риболовним судном;

 2. «Протокол Торремолінос» означає Протокол Торремолінос, що відноситься до Міжнародної Угоди про Безпеку Риболовних Суден Торремолінос, 1977 року, разом з доповненнями до неї;

 3. «Сертифікат» означає свідоцтво відповідності визначене у статті 6;

 4. «довжина» означає, якщо не вказано інше, 96 % загальної довжини по ватерлінії при 85 % найменшої формової глибини виміряної по лінії кіля, або довжина від носа до корми по цій ватерлінії, якщо ця довжина більша. На суднах розроблених з нахилом кіля ватерлінія по якій вимірюється довжина повинна бути паралельна конструкторській ватерлінії;

 5. «ведення промислу» означає вилов або вилов і переробка риби чи інших живих морських ресурсів без порушення права невинного проходу у територіальному морі і свободи навігації у 200-мильній ексклюзивній економічній зоні;

 6. «визнана організація» означає організацію, визнану у відповідності до статті 4 Директиви Ради 94/57/EC Ради від 22 листопада 1994 року про загальні правила і стандарти для організацій, які проводять інспекцію та огляд суден і для морських організацій, які задіяні у відповідних роботах(1)

Стаття 3

Загальні вимоги

1. Держави-члени гарантують, що положення Додатку до Протоколу Торремолінос застосовується до риболовних суден, які розглядаються як такі, що знаходяться під їх прапором, якщо Додаток I до цієї Директиви не передбачає інше.

Якщо не передбачено інше у цій Директиві, існуючі риболовні судна повинні бути приведені у відповідність положенням додатку до Протоколу Торремолінос не пізніше ніж до 1 червня 1999 року.


 1. Держави-члени гарантують, що ті положення в Главах IV, V, VII і IX у Додатку до Протоколу Торремолінос, застосовуються до суден довжиною 45 метрів і більше також застосовуються до нових суден довжиною 24 метри і більше під їх прапором, якщо інше не передбачено у Додатку II до цієї Директиви.

 2. Однак, держави-члени повинні гарантувати, що судна під їхнім прапором, які ведуть промисел у певних зонах відповідатимуть положенням для відповідних зон, як визначено у Додатку III.

_____________

(1) ОВ L 319, 12.12.1994, p. 20.
В


 1. Держави-члени гарантують, що судна під їх прапором відповідатимуть визначеним положенням безпеки, викладеним у Додатку IV.

 2. Держави-члени повинні заборонити риболовним суднам під прапором третьої країни вести промисел у своїх внутрішніх водах чи територіальних морях або здавати улов у своїх портах, якщо вони не сертифіковані адміністрацією держави, під чиїм прапором вони ведуть промисел, на відповідність положенням згаданим частин1, 2, 3 і 4 статті 5.

 3. Морське обладнання перераховане у Додатку A. 1 до Директиви 96/98/EC, яке відповідає положенням останнього, коли встановлено на борт риболовного судна відповідає положенням цієї Директиви автоматично вважається відповідним такими положеннями, не зважаючи на те, чи ці положення вимагають чи не вимагають того, що це обладнання повинно бути затверджене і протестоване для задоволення адміністрації держави, під прапором якої знаходиться судно.

Стаття 4

Специфічні вимоги, звільнення та еквіваленти

1. Якщо держава-член або група держав-членів вважає, що певні ситуації в наслідок специфічних місцевих обставин або особливостей судна вимагають специфічних заходів безпеки для риболовних суден, що ведуть промисел у певних зонах, і якщо це при необхідності продемонстровано, вони можуть згідно з процедурою частини 2, ухвалити такі специфічні заходи безпеки, які враховують такі місцеві обставини, як природні та кліматичні умови вод, в яких ведеться промисел, тривалість їхнього перебування, або їх особливості, такі як матеріали, використані для конструкції.

Ухвалені заходи додаються до Додатку III.

2. держави-члени повинні застосовувати положення регламенту 3, частини 3 глави 1 Додатку до Протоколу Торремолінос, для ухвалення заходів, які містять звільнення, згідно з процедурою викладеною у частині 4 цієї статті.

3. держава-член може ухвалювати заходи, які дозволяють еквіваленти у відповідності до регламенту 4, частини 1 статті 1 Додатку до Протоколу Торремолінос згідно з процедурою викладеною у частині 4 цієї статті.

4. держава-член, яка користується положеннями частин 1, 2 або 3 повинна діяти згідно наступної процедури:

(а) держава-член повинна повідомити Комісію про заходи, які вона має намір ухвалити, включаючи особливості до меж необхідних для підтвердження того, що рівень безпеки підтримується належним чином.

(b) Якщо протягом шестимісячного терміну з часу повідомлення вирішено, у відповідності до процедури викладеної у статті 9, що запропоновані заходи є невиправданими, згадана держава-член може бути зобов’язана виправити або не ухвалювати запропоновані заходи.

(с) Ухвалені заходи повинні бути визначені у відповідному національному законодавстві і передані Комісії, яка повинна інформувати інші держави-члени про усі деталі.

(d) Будь-який з таких заходів повинен застосовуватись до усіх риболовних суден, що ведуть промисел в однакових визначених умовах, без дискримінації з огляду на їх прапор чи національність їх оператора.

(е) Заходи згадані у частині 2 повинні застосовуватись тільки до тих пір поки риболовне судно веде промисел за вказаних умов.
Стаття 5

Стандарти проектування, будівництва та обслуговування
Стандартами для проектування, будівництва та обслуговування корпуса. Основного і допоміжного двигуна, електричної та автоматичної систем риболовного судна повинні бути діючі на дату будівництва правила визначені визнаною організацією або ті, що використовуються адміністрацією.

В

Для нових суден, ці правила повинні бути у відповідності до процедури і предметом для положень викладених у статті 14 (2) Директиви 94/57/EC.
Стаття 6

Огляди і сертифікати

1. Держави-члени видають риболовним суднам під їх прапором, виконуючи статтю 3 і 5, сертифікат відповідності термінам цієї Директиви, з додаванням списку обладнання і, де необхідно, сертифікатом звільнення. Сертифікат відповідності, список обладнання і сертифікат звільнення мають форму визначену Додатком V. Сертифікат видається адміністрацією тієї держави, під чиїм прапором перебуває судно або визнаною організацією, яка діє від її імені після первинного огляду, проведеного особливими інспекторами адміністрації держави, під чиїм прапором перебуває судно або визнаною організацією або державою-членом, уповноваженою державою, під чиїм прапором перебуває судно у відповідності до регламенту 6, пункту (1)(a) глави 1 Додатку до Протоколу Торремолінос.

2. Терміни дії сертифікатів, визначених частиною 1, не повинні перевищувати, встановлені у регламенті 11, главі 1 Додатку до Протоколу Торремолінос терміни. Відновлення сертифікату відповідності, яке повинно видаватись після періодичного огляду, повинно проводитись у відповідності до регламенту 6, глави 1 Додатку до Протоколу Торремолінос.
Стаття 7

Положення контролю
1. Риболовні судна, які ведуть промисел у внутрішніх водах або територіальному морі держави-члена або здають свій улов у її портах, не будучи риболовними суднами під прапором цієї держави, повинні бути суб’єктами контролю зі сторони держави-члена у відповідності до статті 4 Протоколу Торремолінос без дискримінації по відношенню до прапору, чи національної приналежності оператора для того, щоб пересвідчитись, що вони відповідають цій Директиві.

2. Риболовні судна, які не ведуть промисел у внутрішніх водах або територіальному морі держави-члена і не здають свій улов у портах держави-члена та знаходяться під прапором іншої держави-члена повинні бути суб’єктом контролю зі сторони держави-члена, коли знаходяться у її порту у відповідності до статті 4 Протоколу Торремолінос без дискримінації по відношенню до прапору, чи національності оператора, для того щоб пересвідчитись, що вони відповідають цій Директиві.

3. Риболовні судна, під прапором третьої країни, які не ведуть промисел у внутрішніх водах або територіальному морі держави-члена і не здають свій улов у портах держави-члена, повинні бути суб’єктом контролю зі сторони держави-члена, коли знаходяться у її порту у відповідності до статті 4 Протоколу Торремолінос без дискримінації по відношенню до прапору, чи національності оператора, для того щоб пересвідчитись, що вони відповідають цій Директиві.

Стаття 8

Адаптації

У відповідності до процедури, викладеної у статті 9:

(a) положення може бути ухвалене і включене для:

- узгодження інтерпретацій положень Додатку до Протоколу Торремолінос , що були залишені на розгляд адміністрацій індивідуальних сторін, що домовляються, настільки наскільки необхідно для гарантування їх послідовного виконання у Співтоваристві,

- виконання цієї Директиви, без розширення кола її питань

b) статті 2, 3, 4, 6 і 7 цієї Директиви можуть бути ухвалені і їх можуть бути виправлені для застосування, згідно з цілями цієї Директиви, наступних поправок до Протоколу Торремолінос


В

які вступили в силу після прийняття цієї Директиви.

▼M3

Поправки до міжнародного інструмента згаданого у статті 2(4) можуть бути виключені із кола цієї Директиви, у відповідності до статті 5 Регламенту (EC) № 2099/2002 Європейського Парламенту і Ради від 5 листопада 2002 року, яка установлює Комітет з Безпеки Морів і Попередження Забруднення Кораблями1 (COSS) (1).Стаття 9

Комітет(и)
1. Комісії допомагає Комітет з безпеки морів і попередження забруднення кораблями (COSS) створений статтею 3 (EC) № 2099/2002.

2. Там де міститься посилання на цю частину, статті 5 і 7 Рішення Ради 1999/468/EC від 28 червня 1999 року, яке встановлює процедуру для здійснення застосування влади наданої Комісії 2(2) мають застосовуватись, беручи до уваги положення його статті 8.

Період, визначений у статті 5 (6) Рішення 1999/468/EC встановлюється на рівні два місяця.

3. Комітет ухвалює свої правила процедури.

В

Стаття 10

Повідомлення до IMO

Голови Ради і Комісії повинно повідомити IMO про ухвалення цієї директиви, шляхом посилання, яке повинно бути зроблено, на статтю 3(5) Протоколу Торремолінос .


Стаття 11

Штрафи

Держави-члени повинні встановити систему штрафів за порушення національних положень ухвалених у відповідності до цієї Директиви і вживати усі заходи необхідні для гарантування того, що ці штрафи застосовуються. Штрафи передбачені таким чином повинні бути ефективними, пропорційними і переконуючими.


Стаття 12

Виконання

1. Держави-члени вводять в дію закони, регламенти і адміністративні положення необхідні для виконання цієї Директиви до 1 січня 1999 року. Про, що вони негайно повідомляють Комісію.

Коли держави-члени ухвалять ці заходи, вони повинні містити посилання на цю Директиву або супроводжуватись таким посиланням у випадку їх офіційної публікації. Методи для здійснення таких посилань повинні бути викладені державами-членами.

2. Держави-члени негайно передати Комісії усі положення внутрішнього законодавства, які вони ухвалили у полі дії цієї Директиви. Про що Комісія повинна повідомити інші держави-члени.

В

Стаття 13

Введення в дію

Ця Директива входить в дію на 20-тий день після її опублікування в Офіційному віснику Європейських Співтовариств.Стаття 14

Адресати

Ця Директива адресована державам-членам.


M2

ДОДАТОК I

Адаптація положень Додатку до Протоколу Торремолінос по застосуванню статті 3 (1) Директиви 97/70/EC

Для цього Додатку:

1. „Нове риболовне судно, побудоване після 1 січня 2003 року” означає нове риболовне судно для якого:


 1. на 1 січня 2003 року або після цієї дати був укладений контракт на будівництво чи на основну реконструкцію; або

 2. контракт на будівництво чи на основну реконструкцію був укладений до 1 січня 2003 року, і який був виконаний через три або більше років після цієї дати; або

 1. за відсутності контракту на будівництво на 1 січня 2003 року або після цієї дати:

- був закладений кіль, або

- починається, будівництво пов’язане з конкретним судном, або

- почалось збирання, яке включає принаймні 50 тон, або 1 % оціненої маси всього структурного матеріалу, беручи до уваги те, яке з цих двох менше;
ЧАСТИНА A

Ухвали, що застосовуються до усіх риболовних суден, до яких звернена Директива, окрім нових риболовних суден побудованих після 1 січня 2003 року

ГЛАВА I: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯРегламент 2: Визначення

Частина (1) „Нове судно” заміняється за визначенням на «нове риболовне судно», що міститься у статті 2 цієї Директиви.

ГЛАВА V: ЗАХИСТ ВІД ВОГНЮ, ВИЯВЛЕННЯ ВОГНЮ, ТУШІННЯ ВОГНЮ ТА БОРОТЬА З ВОГНЕМ

Регламент 2: Визначення

Частина (2) «стандартний тест на вогонь», повинен читатися з наступними змінами в кінці по відношенню до стандартної температурної кривої:

« … Стандартна часово-температурна крива визначається пологою кривою проведеною через наступні температурні точки внутрішньої печі:


- початкова температура печі:

20 ºC

- на кінець перших п’яти хвилин

576 ºC

- на кінець 10 хвилин

679 ºC

- на кінець 15 хвилин

738 ºC

- на кінець 30 хвилин

841 ºC

- на кінець 60 хвилин

945 ºC’

скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Консолідований текст
760.05kb.
Представляет собой текст художественного или публицистического стиля (200 300 слов) среднего уровня орфографической и пунктуационной сложности
78.51kb.
Прослушайте текст и выполните задание C1 на отдельном подписанном листе. Сначала напишите номер задания, а затем текст сжатого изложения
1068.65kb.
3. Заміни вислови одним словом і запиши. Склади речення з одним із висловів
104.69kb.
Культура. Наука. Просвещение 100 великих русских художников [Текст] / авт текста Ю. А. Астахов. М. Белый город, 2008. 517 с
380.8kb.
Текст "Веданта Панчадаши" (Шри Видьяранья). Шравана. Настроиться на Гуру. Тренировать ум. Аналитическое мышление. Брахман, Ишвара, Джива. Пройти Путь. Опираться на концепцию "я брахман"
208.57kb.
Русская рок-поэзия: текст и контекст выпуск 12
5074.77kb.
9 класс Вариант раздел чтение Задания 9—10 Прочитайте следующий текст и выполните задания 9—10
142.95kb.
Текстовий редактор word практична робота 1 Тема: Введення и редагування тексту за зразком Практичну роботу рекомендується виконувати в такій послідовності
65.07kb.
Сăмахсене пуплевре ачасем уçăмлă калама пĕлмелле, ударени тĕрĕс лартмалла. Хăнăхнă сăмахсенчен тăракан текст содержанине ăнланмалла, кĕскен каласа пама пултармалла
64.59kb.
Как способ предъявления учебных тем иностранным учащимся (к вопросу о тактической организации работы с текстом) // Материалы IV международной научно-методической конференции Текст: проблемы и перспективы
61.88kb.
Современный текст
36.02kb.