klevoz.ru страница 1
скачать файл
Конспект уроку

з української літератури

6 клас


Розроблено вчителем української

мови та літератури БСШ №16,

учителем-методистом

Грицан Г.Л.

Тема уроку: Ліна Костенко «Кольорові миші». Ідея зіткнення неповторності й стан-

дарту. Образ особливої дівчинки Анни. Алегоричний образ кольорових

мишей.

Мета уроку: допомогти учням збагнути суть поезії «Кольорові миші», учити школя-

рів виразно читати поезію, характеризувати образи героїв літературного

твору; познайомити з культурознавчими термінами: гризайль, антитеза;

розвивати логічне мислення, уміння коментувати зміст твору, порівню-

ти героїв поезії; виховувати позитивне мислення, прагнення в учнів са-

мостверджуватися, самовдосконалюватися, бути неординарною особис-

тю, плекати в душах шестикласників ідеали людяності та добра.

Цілі: після проведення уроку


 • учні знатимуть

 • зміст поезії «Кольорові миші»;

 • суть літературних понять: художня деталь, образ-символ, антитеза;

 • учні умітимуть

 • аналізувати ідейно-художній зміст вірша «Кольорові миші»;

 • розкривати алегорію образу кольорових мишей, давати йому оцінку;

 • характеризувати образ Анни, пояснювати причину її відокремленості від загалу;

 • висловлювати власне ставлення до проблеми, піднятої у творі.

Соціокультурна лінія: «Сьогодні кожна людина може, як райдуга, всі свої сім кольо

рів показати» (М.Стельмах)Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво, українська мова

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Обладнання: фотовернісаж робіт Берна Хогарта, пейзажні замальовки, К.Фріч «За-

стілля», ілюстративний матеріалФорми роботи: фронтальна, парна, індивідуальна, динамічна група

Літературознавчий контекст: художня деталь, образ-символ, антитеза

Мистецький контекст: техніка гризайль
Хід уроку

І. Етап визначення теми та цілей уроку.
1.Оголошення теми уроку. (Слайди № 1,2)

«Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі».Часто спадають на думку ці слова Ліни Костенко, коли відкриваєш для себе новий поетичний твір. А якщо знайомишся з віршами самої шістдесятниці , ці рядки звучать актуально завжди. Тож і сьогодні ми продовжуємо пізнавати багатий поетичний світ Ліни Костенко через вірш «Кольорові миші». Запишіть тему уроку.

2.Цілевизначення.

Ознайомтеся цілями й доповніть їх власними.( Слайд № 3)

3.Позитивна настанова.

Я чекаю від вас активності на уроці, нестандартних думок. Хай настановою в роботі для вас будуть слова М.Стельмаха «Сьогодні кожна людина може, як райдуга, всі свої сім кольорів показати». (Слайд № 4)


ІІ. Мотиваційний етап.
1.З’ясування емоційного настрою.

Гра-перевтілення «Художники»

Пізнаймо один з ваших кольорів. Уявіть, що ви художник. Виберіть із палітри фарб один колір і зробіть на майбутній картині перший мазок, який відповідає вашому настрою на початку уроку.

- Який колір ви обрали? Чому?


2.Створення проблемної ситуації.

- Чи можна, на вашу думку, створити емоційну картину, використовуючи лише один колір? Якщо так, то який саме?


3.Мистецький коментар.

Серед західних художників є представники техніки гризайль. Її основа – використання одного кольору – переважно чорного. Одним із найкращих художників, що працює в цій техніці, є американець Берн Хогарт. (Слайди № 5-8) Він прагне дослідити виражальні можливості світла й тіні – царство настроїв та сильних емоцій.

А ось німецька художниця Катарина Фріч, створюючи скульптурну групу «Застілля» (Слайд № 9), свідомо використовує тільки чорний колір, доповнюючи його білим, для показу однаковості багатьох людей. Такий вибір не випадковий, бо поєднання білого та чорного утворює сірий колір – колір сірої, безбарвної маси, у якій кожна людина схожа на іншу.
ІІІ. Змістово-пошуковий етап.
1.Актуалізація суб’єктивного досвіду та опорних знань.

Методика «Акваріум».

Питання для обговорення в групі: «Бути таким, як інші – добре чи погано».

(у цей час перевірка творчих домашніх завдань) (Слайд № 10)

Тим, хто спостерігав:


 • Чи погоджуєтеся з думкою групи?

 • Чи наведені всі аргументи?

 • Що було найбільш переконливим?

4.Передбачення.

- Як ви гадаєте, яка позиція Ліни Костенко з питання «Бути таким, як інші – добре чи погано»?

- Знайдемо відповідь на це питання в поезії «Кольорові миші». (Слайд № 11)
5.Первинне знайомство з поезією (використання аудіозапису). (Слайд № 12)

6.Обмін враженнями від прочитаного. Словесне малювання.

- Чим вразив вірш?

- Про яку подію розповідається у творі?

- Описана в поезії ситуація реальна чи уявна? Чому?

- Яким ви уявили приміщення суду?

- Якою уявили героїню поезії?

- Яка пора року відбувається у вірші? Які художні деталі свідчать про це?


7.Робота над змістом тексту.

Завдання-гра

Завдання: зібрати осінні листки, на яких питання за змістом твору. (Слайд № 13)


 • Якого року відбувалася подія у творі?

 • Чим у ті часи розважали юрму?

 • Скільки років було Анні?

 • У чому звинувачували дівчину?

 • З листків якого дерева робила Анна кольорових мишей?

 • Який вирок виніс суддя?

 • У якому місті відбувалися події у творі?


ІV. Адаптаційно-перетворювальний етап.
1.Літературознавчий коментар.

- Ми зібрали жмуток яскравих осінніх листків. Чому саме осінь зображена у творі? (як контраст сірому, протиставлення)

- Один із префіксів іншомовного походження, який запозичила українська мова, має значення «проти». Назвіть його.(анти-) (Слайд № 14)

- Саме він використаний у новому для вас літературному терміну – антитеза.

( Антитеза – це явище протиставлення обставин, композиційних елементів, людських характерів)

- Хто з героїв твору протиставляється один одному? Зверніть на це увагу під час повторного читання поезії.


2.Повторне читання поезії.

- Хто з героїв поезії протиставляється ?

- Що допомогло вам це зрозуміти? (зміст твору, поведінка героїв, мовні засоби)
3.Групове дослідження змісту та мови твору

( технологія «Мозаїка»)І ряд : установіть послідовність подій, що відбуваються у творі, та підкресліть найнапруженіший момент. Поясніть свій вибір. (Слайд № 15)

1
2
3
4
5
А Підсудна Анна.

Б Вирок судді.

В Кольоровий кіт.

Г Сива давнина.

Ґ Обвинувачення сусіда.
( 1 – Г, 2 – А, 3 – Ґ, 4 – Б, 5 – В )
ІІ ряд : Рольова гра

Ви станете безпосередніми учасниками подій. Уявіть, що ви суддя на цьому судовому процесі. Виголосіть свій обґрунтований вирок, виступивши на захист Анни чи обвинувачень сусіда.


ІІІ ряд : Який художній засіб виражається яскравим кольоровим прикметником? Випишіть 6-7 епітетів з означувальними словами.

Після перевірки: Чи однакові за емоційним сприйняттям виписані вами епітети? Згрупуйте їх по можливості. З якими образами асоціюються епітети кожної групи?

( І – розлючений сусід, сірі двері, сірий стіл, сірий день, сірий сусід; ІІ – багряне листя, кольорові миші, кольоровий кіт, сухі листочки).

4.Мовленнєвий пошук.

- Основне смислове навантаження у творі виконують, безперечно, епітети, виражені прикметниками. Але значна роль припадає й на дієслова.

- У якому контексті й з якою метою авторка двічі використовує не часто вживане слово «хукати»? (при використанні однакових засобів, прийомів результат дії залежить від того, якою особою вона виконується: якщо позитивною, оригінальною, то й створюється щось неповторне). (Слайд № 16)

5. «Словник школяра»

Хукати – дихати на кого- або що-небудь, щоб зігріти, охолодити, притлумити біль.

Висновок: отже, у творі зіткнулися буденне й неповторне, що втілені в образах сусіда й Анни.

5.Хвилина релаксації. (Слайд № 17)

Мелодія невідомого автора ХІV ст. «Зелені рукави».

- Який характер прослуханої мелодії?

- З яким образом поезії асоціюється вона? Чому?
6.Створення асоціативних портретів героїв. (Слайд № 18)

(Робота в парах, один біля дошки)Запропоновані асоціації: типовість, стандарт, оригінальність, сірість, кольоровість, неповторність, індивідуальність, романтизм, приземленість, буденність.
7.Виразне читання поезії.

- Анна асоціюється у вас з яскравими кольорами. А який колір сусіда? Як би ви читали його слова?

- Який тон обрали б для судді? (строгість, сухість)

- Прочитайте в ролях поезію від слів «Було тій Анні...» до слів «Сиділа тихо…»


V. Систематизаційно-узагальнюючий етап.
1.Синтез думок.

- Через який алегоричний образ ми спостерігали неповторність Анни?

- Чому саме мишей авторка зробила кольоровими? (навіть в сірому Ліна Костенко побачила оригінальність, неповторність)

- Чому ніхто з героїв твору не захистив Анни?

- На чиєму боці Ліна Костенко? Чи захистила вона свою героїню? (образ кольорового кота)

- Яка головна думка поезії? (слід бути неповторною особистістю, прагнути самовдосконалюватися, самостверджуватися, розвивати творчу уяву, толерантно ставитися до всіх).

- Наш висновок перегукується з епіграфом уроку – словами М.Стельмаха. Вибір за вами.

- Кому легше жити: Аннам, яких не завжди розуміють, чи сусідам?


VІ. Рефлексійно-оцінювальний етап.
1.Кольорова рефлексія власної діяльності.

- Чи змінився ваш настрій?

- Останній мазок на вашому малюнку, якого він тепер кольору?
2.Оцінювання учнів.
3.Домашнє завдання.( Слайд №19)

1.Стор.128-129, виразне читання, відповіді на питання

*2.Міні-твір «Кому легше жити: Аннам, яких не завжди розуміють, чи сусідам?»

*3.Намалюйте кольорову гаму свого імені, ураховуючи «забарвлення» кожної букви, що входить до його складу.(Слайд № 20)
скачать файлСмотрите также:
Конспект уроку з української літератури 6 клас Розроблено вчителем української мови та літератури бсш №16, учителем-методистом Грицан Г. Л. Тема уроку
81.54kb.
Урок української мови. 6 клас
104.26kb.
Відповіді на тести зно з української мови І літератури 2010 року (ІІІ сесія) Українська мова І література. Відповіді на завдання тесту з української мови І літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року
116.25kb.
Кз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека
34.66kb.
Тема лекції
441.69kb.
Міська науково-практична конференція іппо ку імені Бориса Грінченка для вчителів української мови та літератури
96.33kb.
Екзаменаційна робота з української літератури складається з 3 частин. На її виконання відводиться 235 хвилин
87.16kb.
Планування та моделювання уроків з української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання
179.75kb.
Укладач: Паніотова Л. М
580.53kb.
Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури (знз з румунською мовою навчання) 2011/2012 н р. ІІІ етап українська мова
113.48kb.
Уроків з української мови «Скдаднопідрядне речення «та презентацію до цієї теми. Орієнтованийна шкільну програму з української мови для дев»
156.46kb.
Педагогіка та освіта Організація уроку іноземної мови в початковій школі за педагогічною системою Марії Монтессорі
102.11kb.