klevoz.ru страница 1
скачать файл
Міністерство освіти й науки України
Кафедра українознавства

Контрольні роботи для студентів

усіх спеціальностей заочної форми навчання

з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»

2011
Правила виконання контрольної роботи
1. Текст контрольної роботи пишеться від руки в зошиті.

2. Першу сторінку зошита (зверніть увагу, не обкладинку) необхідно підписати за таким зразком:

Міністерство освіти й науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Кафедра українознавства

Контрольна робота з дисципліни

„Українська мова за професійним спрямуванням”

Варіант № (зазначається номер варіанта)

Перевірив: ст. викл.

(ініціали та прізвище викладача)


Розробив: студент

групи (номер групи)

(особистий підпис) І.О. Іванов

01.02.2011 (дата виконання)

2011

3. Варіант обирається студентом за останньою цифрою залікової книжки (наприклад, якщо остання цифра 5, то обирається варіант 5 або 15, якщо 0, то студент може обрати 10 чи 20 варіант).

4. Завдання оформляються в тому порядку, як вони розміщені в переліку.

5. Формулювання завдань (те, що виділено напівжирним шрифтом) необхідно переписати.

6. Якщо завдання вимагає провідмінювати прізвища, імена й по батькові, не забудьте навести форми таких відмінків: називний (відповідає на питання хто? (що? – для неістот)), родовий (кого? (чого?)), давальний (кому? (чому?)), знахідний (кого? (що?)), орудний (ким? (чим?)), місцевий (на кому? (на чому?)), кличний (не має спеціального питання). Якщо для виконання завдання необхідно провідмінювати числівник, необхідно навести форми усіх відмінків, крім кличного. За умови наявності паралельних форм відмінювання числівника слід вказувати обидві, наприклад: п‘ять – форма родового відмінка п‘яти (п‘ятьох), орудного п’ятьма (п’ятьома).

7. Завдання, які вимагають записати числівники словами, розкривши дужки, слід виконувати таким чином: числівник записується як кількісний, іменник, поданий у дужках, узгоджується з іменником згідно з правилами, наприклад: 3 (тонна) – три тонни (відповідь третя тонна – неправильна, оскільки третій – порядковий числівник).

8. Якщо в документі потрібний реквізит «особистий підпис», його можна відтворювати різними способами: поставити довільний особистий підпис, написати прізвище тієї особи, яка підписується, або ж просто написати слово підпис. Якщо документ має включати печатку, в тому місці, де має бути розміщений цей реквізит, необхідно поставити літери МП або написати слово печатка.

9. Якщо завдання вимагає виправити помилки в оформленні літературного джерела, то необхідно одразу записувати правильний варіант. Зверніть увагу, що бібліографічний опис літератури має бути оформленим згідно з ДСТУ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.9. Виконуючи контрольну роботу, користуйтеся підручниками, посібниками та словниками, перелік яких наведений нижче.
Якщо відхилення від зазначених вимог виявляються значними, викладач має право зарахувати це як грубу помилку й повернути контрольну роботу для переробки та доопрацювання.

Список рекомендованої літератури
Посібники та підручники:


 1. Ботвина Н.В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі): навч. посібник / Н.В. Ботвина. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: АртЕк, 2001. – 280 с.

 2. Віденко А.Н. Сучасне діловодство: навч. посіб / А.Н. Віденко. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.

 3. Галузинська Л.І. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник / Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк. – К.: Знання, 2008. – 430 с.

 4. Глущик С.В. Сучасні ділові папери / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – К.: А.С.К., 2002. – 400 с.

 5. Грищенко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посібник / Т.Б. Грищенко. – К.: Кондор, 2010. – 166 с.

 6. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П.Загнітко, І.Г.Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 480 с.

 7. Культура української мови. Довідник. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

 8. Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування: навч. посібн./ З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич. – К.: Каравела, 2005. – 352 с.

 9. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: навч. посібн. / Мозговий В.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

 10. Українська ділова мова: Практичний посібник на щодень / за ред. д.техн.н., акад. УНГА М.Д. Гінзбурга. – Х.: Термін, 2003. – 592 с.

 11. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови. – [4-те вид., випр. й доповн.]. – К.: Наук. думка, 2001. – 240 с.

 12. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: підручник / С.В. Шевчук. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 480 с.

 13. Чорненький Я.Я. Українська мова за професійним спрямуванням. Ділова українська мова: теорія, практика, самостійна робота: навч. посібн. / Чорненький Я.Я. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.Словники:


 1. В.Карачун Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки. –К.: Рось, 1994. – 361с.

 2. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики/ Відп.ред. В.Т. Бусел. – К., 2003.

 3. Вирган І.О. Русско – украинский словарь устойчивых выражений. – Х.: Прапор, 2000. – 863с.

 4. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови: Термінологія процесових понять / АН України. – К.: Вирій, 1997. – 256с.

 5. Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови / Д.Г. Гринчишин, О.А. Сербенська. – К.: Рад. шк., 1986. – 222 с.

 6. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики / С. Караванський. – [2-ге вид., доповн. і випр.]. – Львів: БаК, 2006. – 562 с.

 7. Карачун В.Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Понад 30 тис. слів/ В.Я.Карачун. – К.: Криниця, 1999.– 524 с.

 8. Козак Л.В. Словник-довідник з електротехніки, автоматики, промислової електроніки і метрології / Л.В. Козак. – Кривий Ріг: ВАТ Кривбасавтоматика, 1997. – 280 с.

 9. Коноплянко З.Д. Цифрові мережі та системи телекомунікацій: Тлумачний словник. – К.: / Інститут системних досліджень освіти, 1994. – 60с.

 10. Новий російсько-український тлумачний словник з інформатики: Основні терміни. Приблизно 3 тис. термінів / укл. М.Д.Гінзбург. – Х.: Корвін, 2002. – 653с.

 11. Прокопенко А.І. Комп’ютерознавство українсько-російсько-англійський навчальний тлумачний словник. Основні терміни: близько 2 500 термінів / [за ред. В.Г. Вайнера, М.Д. Гінзбурга]. – Х.: Бізнес Інформ, 1997. – 344 с.

 12. Радіотехніка. Енциклопедичний навчальний довідник / за ред. проф. Ю.Л.Мазора, Є.А.Мачуського, В.І.Правди. – К.: Вища школа, 1999

 13. Російсько-український загальнотехнічний словник. Приблизно 113000 слів / Мацько Л.І., Трегуб І.Г. . – К.: Вища школа, 1994. – 173с.

 14. Радіотехніка: енциклопедичний навчальний довідник / [за ред. Ю.Л. Мазора, Є.А. Мачуського, В.І.Правди]. – К.: Вища шк., 1999. – 838 с.

 15. Рицар Б. Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелектроніки / Б. Рицар, К. Семенистий, І. Кочан. – Львів: Логос, 1995. – 608 с.

 16. Російсько-українсько-англійський словник з електрозв’язку / [під заг. ред. М.О. Чумака]. – К.: ДВІА «Звя’зок», 1997. – 207 с.

 17. Російсько-український словник з інформатики та обчислювальної техніки з покажчиком українських термінів / [уклад.: В.Я. Карачун, Г.Г. Гульчук, О.О. Карачун, Ю.З. Прохур]. – К.: Рось, 1994. – 362 с.

 18. Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничука. – К.: Головна редакція УРЕ, 1985. – 966 с.

 19. Словник іншомовних слів / [уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута]. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

 20. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень /[уклад.: Л.О. Пустовіт, О.І. Скопненко, Г.М. Сюта та ін.]. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.

 21. Словник синонімів української мови: в 2 т. / [А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін.]. – К.: Наук. думка, 2001.

 22. Словник скорочень в українській мові: Понад 21 000 скорочень/ [уклад.: Н.Д. Гула, В.В. Жайворонок, Л.П. Жарова та ін.; за ред. Л.С. Паламарчука]. – К.: Вища шк., 1988. – 512 с.

 23. Тлумачний російсько-англійсько-український словник з електро- та радіозв’язку [навч. посібн. для ВНЗ] / [О.О. Артемов, О.В. Гайдук, М.Д. Гінзбург та ін.; за ред. М.Д. Гінзбурга, Г.І. Загарія]. – Х.: Регіон-інформ, ХФВ «Транспорт України», 2002. – 552 с.


Варіант 1


 1. Оформіть автобіографію.

 2. Оформіть протокол загальних зборів Вашого трудового колективу з таким порядком денним: 1. Звіт керівника підприємства про виконання річного плану 2. Розподіл грошових премій.

 3. Запишіть українською мовою іншомовні слова та прізвища: энциклопедия, балансир, циферблат, инсталляция, индикатор, приоритет; Луговской, Водопьянов, Грачёв, Яковлев, Прокофьев.

 4. Сформуйте і запишіть у стовпчик пари з українських слів та їхніх іншомовних відповідників: виправлення, винайм, нісенітниця, заохочення, найкращий, прибутковий, кругообіг, тотожний, уподібнення, зменшення; циркуляція, уніфікація, мінімізація, корекція, оптимальний, рентабельний, стимул, нонсенс, оренда, ідентичний.

 5. Поясніть значення паронімів: унітарний, утилітарний; дискваліфікація, декваліфікація; дефектний, дефективний; дискримінація, дискредитація; категорійний, категоричний; градація, гравітація; стимуляція, симуляція.

 6. Випишіть зі словника по 5 термінів Вашого фаху, утворених способами основоскладання та словоскладання. Наприклад: гіперпосилання, кредитоспроможність (основоскладання), факс-модем, банк-модем (словоскладання).

 7. Відредагуйте подані словосполучення: більш складніший проект, менш важливіше питання, заступник декана по учбовій роботі, відношення між країнами, приятельські відношення, подякувати його, пануюча думка, я вибачаюсь, відчитуватися про роботу, на протязі довгого часу, завіряти у своїй повазі, час приймати міри, прикладається справка з місця роботи, вступив до залізничного технікуму, відсутній по хворобі, він являється директором фірми, по необережності, об’єм попиту, завідуючий сектором економіки.Варіант 2


 1. Оформіть звіт від імені працівника про виконану роботу.

 2. Оформіть заяву від імені працівника, в якій висловлюється прохання надати позачергову відпустку.

 3. Запишіть українською мовою іншомовні слова та прізвища: субъект, ассимиляция, тонна, Дизель, дизель, Чили; Руднев, Щипачев, Виноградов, Каменев, Филипьев, Николаев.

 4. Випишіть зі словника 10 складених термінів Вашого фаху, дайте їм визначення, укажіть модель. Наприклад: відкритий конфлікт (прикметник + іменник) – це…, гіпоцентр землетрусу (іменник + іменник) – це….

 5. Від поданих власних назв утворіть прикметники за допомогою відповідних суфіксів. Наприклад: Гадяч – гадяцький. Прага, Рига, Волга, Казбек, Генуя, Гонконг, Забайкалля, Карпати, Кременчук, Калуш, Гаага, Чехія, Лейпциг. Відзначте, в яких прикметниках відбувається чергування приголосних, а в яких не відбувається.

 6. Підберіть іншомовні антоніми до термінів: активний, мінімальний, гомогенний, регулярний, горизонтальний, суб’єктивний, аналіз, дедуктивний, макросистема, динамічний, прогрес.

 7. Перекладіть українською мовою слова та словосполучення: считывающее устройство, записывающий прибор, решающий, последующий, предшествующий, действующее законодательство, несущая частота, заведующий кафедрой, госслужащий, управляющий банком, подключаемый модем, проживающий по адресу, решающий голос, противодействующая сила, окружающая среда.


Варіант 3


 1. Оформіть лист-вимогу на виконання певних зобов’язань.

 2. Оформіть заяву про прийняття на роботу за сумісництвом.

 3. Розкрийте дужки, запишіть кількісні числівники словами, утворивши словосполучення з іменниками: 121 (біт, двері, правило), 1057 (хвилина, миля, гривня), 5 (комп’ютер, студент), 3 (двері, звук, аркуш), 2 (сайт, тиждень, ват), 10 (професор, провайдер), 1,2 (сторінка, відсоток, центнер), ¾ (метр, кілометр, склянка), 1,8 (градус, частина), 6 з половиною (тонна, кілограм, частина), 54 з половиною (тонна, мегабайт, відсоток).

 4. Запишіть 10 абревіатур Вашого фаху, визначте їх вид. Наприклад: РЕА – ініціальна, звукова; матаналіз – змішаного типу.

 5. Користуючись словником, розкрийте значення термінів, які вони набувають в різних галузях науки. Наприклад: символ – 1) літ. художній образ, який умовно відтворює певну ідею, думку тощо; 2) мат., фіз. Умовне позначення якої-небудь величини, поняття. Конструкція, реконструкція, порт, команда, програма, агент, адаптація, акт, активний, актуальний, корінь, елемент, валентність, нейтралітет, дерево.

 6. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові від імен: Антон, Сергій, Володимир, Ігнат, Василь, Ігор, Віталій, Олег, Євген, Микола, Петро, Ілля, Юрій, Валентин, Геннадій, Григорій.

 7. Перекладіть українською мовою словосполучення: на протяжении двух месяцев, получить три компьютера, по состоянию здоровья, согласно приказу директора, екзамен по дисциплине, специалист по программированию, приоритеты по вопросам экономики, сообщить по факсу, сбой в системе по техническим причинам, компания по ремонту компьютерной техники, выдающийся специалист в области программирования, является объектом исследования, распределение доходов, внести предложение, самое выгодное условие, рассмотрев проблему, долгосрочный кредит.


Варіант 4


 1. Оформіть лист-прохання.

 2. Оформіть документ, що пояснює причину Вашого запізнення на роботу.

 3. Запишіть українською мовою іншомовні слова та прізвища: барьер, балласт, абсцисса, идентификатор, микропроцессор, Мацеев, Лихачев, Орехов, Тихомиров, Бедный.

 4. Складіть речення з поданими словами таким чином, щоб було розкрите їх лексичне значення: ділянка – дільниця, ­економія – економіка, об’єм – обсяг, положення – становище – стан, робітник – працівник, складає – становить, кампанія – компанія, адрес – адреса, гарантійний – гарантований.

 5. Поясніть значення іншомовних слів. Утворіть від них антоніми за допомогою іншомовних префіксів. Наприклад: утопія (це…) ­– антиутопія. Логічний, експліцитний, імпортер, конструк­тивний, еволюція, симпатія, теза, симетричний, баланс, вірус, організувати, мобілізація, монтаж, шифратор, націоналізація, вальвація, централізація, соціальний, кваліфікація, типовий, модулятор, гармонія, пропорція, баланс, інтеграція.

 6. Утворіть форму звертання: шановна Оксана Дмитрівна, Ольга Валеріївна, пан Іван, Микола Васильович, пані Ксенія, пан професор, пан директор, шановний декан, шановні пани, доцент Марія Володимирівна, пан голова, шановна аудиторія, Григорій В’ячеславович, шановні користувачі, Лариса Георгіївна, пан Ющук, громада, адвокат, програміст, інженер, слухач.

 7. Виправте помилки в словосполученнях: економний потенціал країни, прибуток складає 23 відсотків, тактична людина, спілкуватися по-англійськи, спеціаліст по промисловій області, вибачте мене, згідно Конституції України, поставляти по самим низьким цінам, по даним технічної перевірки, був відсутнім із-за хвороби, по закінченні університету, слідуюче питання, розроблені міроприємства, приймати міри, пояснююча записка, розглянути любі питання, завідуючий кафедри, комп’ютери на продажу, підняти питання про звільнення.


Варіант 5


 1. Оформіть лист-відповідь з відмовою.

 2. Оформіть заяву на ім’я декана Вашого факультету, в якій висловлюється прохання продовжити сесію.

 3. Підберіть українські відповідники до іншомовних слів: фальсифікація, адаптувати, ординарний, глобаль­ний, гомогенний, аргумент, інтенсивний, класифікація, екстра­ординарний, експеримент, кореляція, субординація, ва­ріація, концентрувати, компонент, дефініція, тираж, інформація, ліміт, нейтралітет, конфіденційний, структура, стабільний, синхронний, критерій, конфронтація, моніторинг.

 4. Випишіть зі словника 10 термінів Вашого фаху з міжнародними терміно­елементами (авто-, відео-, радіо-, електро-, стерео-, фазо-, моно-, теле-, кіно-, фото-, фоно-, макси-, мульти-, квазі-, полі-, псевдо-, фото-, -лог, -графія, -метр, -скоп). Наприклад: радіоапаратура, телекомунікація…. Подайте їх визначення.

 5. Поставте іменники у родовому відмінку однини: комерційний банк, Вашингтон, Дунай, віце-прем’єр, факультет, модем, шифратор, Інтернет, сайт, діловий папір, червоний атестат, Тернопіль, Сталінград, кабель, монітор, системний блок, процесор, цифровий запис, паспорт, перетворювач, принтер, радіус, центр кола, трикутний, мегабайт, ват, динамік.

 6. Перекладіть українською мовою словосполучення: двум менеджерам, тремя компьютерами, четырьмя годами, шести акций, шестидесяти программистов, семьюдесятью экземплярами, на девяноста семи сайтах, двумстам пятидесяти девяти байтам, сорока арендных предприятий, пятнадцатью ассоциациями, поэты-шестидесятники.

 7. Перекладіть українською мовою: объем информации, уволен по собственному желанию, в течении месяца, каждый понедельник, получить деньги по доверенности, извините его, долг предприятия составляет один миллион, специалист по веб-дизайну, замечания по докладу, фирма по ремонту компьютерной техники, небольшой по размеру экран, по Вашему требованию, по 10 часов в день, по диагонали, по делам службы, объем полученной информации, сделал по ошибке, сообщить по телефону, встречи по четвергам, распространять информацию.


Варіант 6


 1. Оформіть від свого імені доручення про одержання поштового переказу.

 2. Оформіть доповідну записку на ім’я директора підприємства про незадовільний ремонт комп’ютерної техніки.

 3. Випишіть зі словника по 5 термінів-антонімів, синонімів, паронімів. Наприклад, антоніми: мікромолекула – макромолекула; синоніми: комп’ютер – електронно-обчислювальна машина, цифровий диск – CD-диск; пароніми: ділянка - дільниця.

 4. Запишіть українською мовою слова іншомовного походження та прізвища: брифинг, аннотация, аудиенция, приоритет, архивация, дезинформация; Беляев, Александров, Бондарев, Аркадьев, Глущик.

 5. Поясніть лексичне значення паронімів: комунікативний – комунікаційний – комунікабельний, особовий – особистий – особливий, гарантійний – гарантований, чисельний – числовий – численний, громадський – громадянський, паз – пас, графік – графіка, жорсткий – жорстокий, компіляція – комбінація, процес – процесор, адрес – адреса.

 6. Виправте помилки в оформленні бібліографії:

Д.Д. Бондар Практикум з металооброблення: Навч. посібник. – Донецьк: Майстер, 1991. – 130 с.

Наука і життя. – 2004. – № 3. – 15-38 с. //Маслюков І.П. Чи є життя на Марсі?Томан І. Мистецтво говорити. – Київ: Либідь. – Вид 2-ге. – 1989, 298 с.


 1. Перекладіть словосполучення українською мовою: на протяжении учебного года, обоюдное согласие, повестка дня, принимать меры, принимать участие в мероприятии, принести вред, привлечение специалистов, злоупотреблять служебным положением, источник финансирования, на следующий год, отсутствовал по семейным обстоятельствам, проректор по воспитательной работе, в следующий раз, в соответствии с действующим законодательством, переслать по почте, по какому делу Вы пришли? работать по расписанию, бывший директор.


Варіант 7


 1. Оформіть особисту розписку.

 2. Оформіть лист-відмову.

 3. Запишіть терміни відповідно до орфогра­фічних норм: авто/трансформатор, асинхрон(н)ий порт, вітро/дв(е,и)гун, вторин(н)ий граф, г(е,и)н(е,и)ратор, дво(х)обмотковий, дво(х)фазний, диф(ф)ерен­ціатор, диф(ф)еренційно/скінчен(н)а модель, електро/вакуумник, електро/зв/язок, електро/механічна систем(м)а, залізно/нікелевий ак(к)уму­лятор, захис(т)на електро/апаратура, ком(м)утатор, зв/язуван(н)я контурів, кон/юнкція, коеф(ф)іцієнт потоко/(зч,щ)еплення, метод Фібонач(ч)і, ак(к)умулятор, мікро/осцил(л)ограф, напів/про­відниковий шар, приймально/передавальна станція, селектив­но/поглинальний фільтр, сельсин/приймач, ступінь бе(з,с)реактивності, сум(м)арний потік, ро(з,с)в/язувальний фільтр, т(е,и)ристор, частот­но/модульний, аналого/цифровий, двійкові дан(н)і, крипто/графія.

 4. Уведіть подані іменники в речення, зважаючи на закінчення родового відмінка, що диференціює значення слів. Наприклад: Цей плащ не має пояса. Дослідження радіаційного поясу проводилося у два етапи. Інструмент, термін, листопад, центр, пояс, потяг, апарат, блок, акт, детектив, папір.

 5. Із поданих слів сформуйте пари з українських слів та їхніх іншомовних відповідників: уподібнення, неоднорідний, легітимний, узгодження, гетерогенний, відшкодування, сепаратизм, координація, право, обізнаність, юстиція, відокремлення, законний, асиміляція, компенсація, вада, переважний, хаотичний, взаємодоповнювальний, домінантний, компетент­ність, дефект, безладний, комплементарний.

 6. Запишіть числівники словами: до 376 додати 7, від 292 відняти 24, до 3624 додати 9, від 3 112383 відняти 22, скласти 23 з 2 873, скільки разів 8 міститься в 72?, скільки разів 11 міститься в 187?, сума чисел дорівнює 203.

 7. Перекладіть українською мовою словосполучення: назначить своим заместителем, подготовить мероприятие, штатное расписание, отсутствие опыта работы, внимательное отношение к сотрудникам, чрезвычайное положение, пользоваться авторитетом, стабильное положение экономики, бывший директор фирмы, специалист по программированию, он является штатным работником фирмы, взыскать штраф, действовать на основании устава, заключить соглашение, нанести ущерб, распределяющая способность экрана, телефон обладает сенсорным дисплеем, оставаться на связи при помощи портативного телефона.


Варіант 8


 1. Оформіть супровідний лист.

 2. Оформіть заяву про переведення на іншу посаду.

 3. Запишіть 10 вузькогалузевих термінів Вашого фаху. Складіть з ними речення, визначте стиль.

 4. З кожним поданим прізвищем складіть речення так, щоб воно мало форми давального та орудного відмінка для осіб жіночої та чоловічої статі: Біленко, Марчук, Лобода, Швець, Куц, Зварич, Сергєєва.

 5. Запишіть у три колонки по 10 простих, складних та складених термінів Вашого фаху.

 6. Розкрийте дужки, запишіть кількісні числівники словами: 2 (кілограм, провайдер), 3 (президент, учасник), 762 (біт), на 97 (сайт), про 73 (виборець), до 1731 (аркуш), 3/4 (розчин), з 543 (учасник), за 3,5 (година), 53 з половиною (відсоток, кілобайт).

 7. Виправте стилістичні помилки у словосполученнях: багаточисельні порушення, бувший директор, в деякій мірі, в залежності від завдань, взнати покажчики по прибутках, виключити прибори, вияснити проблему, давайте почнемо інформувати, добавити два документа, доказувати теорему, досвід по розробці відзива, настоювати на своєму, заключити договір, заслуговує уваги, зробити заключення, мова йде про недостатки у роботі, удосконалювати навики, намітити план дій, нанести шкоду.Варіант 9


 1. Оформіть гарантійний лист.

 2. Оформіть заяву про прийняття на роботу.

 3. Запишіть українською мовою слова іншомовного походження та прізвища: дециметр, диапазон, аксиома, экстраординарный, приоритет; Жуковский, Соловьёв, Николаевский, Григорьев, Крамской, Матвеев.

 4. Утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові: Федір, Ігор, Семен, Валерій, Вадим, Дмитро, Василь, Володимир, Григорій, Ілля, Матвій, Сидір.

 5. Доберіть українські синоніми до запозичених термінів: експеримент, еквівалент, дистанція, елементарний, диференціювати, ідентичний, інтервал, критерій, раціонально, трансформувати, контракт, резолюція, конкуренція, ембарго, реальний, реєстр, моніторинг, тираж, комунікація.

 6. Визначте спосіб творення термінів, вкажіть словотвірні засоби: спроба, ймовірність, двокрапка, поділ, файл-сервер, міні-ЕОМ, радіозв’язок, чотирикутник, ДОС, добуток, січна, нерівність, АТС, розподіл, розра­хунок, проміжок, нескінченність, ХНУРЕ, яскравомір, циклометр, циклічний буфер, напрям опуклості, похибка, подвійний, мікроампер, програма-інтерпретатор, асинхронний порт, підсилювач, кодування, передача даних, АЦП, протиструм, підпрограма. Наприклад: РЕА – ініціальна звукова абревіація; шумоізоляція – складання основ; радіочастотні коливання - аналітичний спосіб, двокомпонентна модель (прикметник + іменник), компонент «радіочастотні» утворений морфологічним способом (терміноелемент радіо- та суфікс -н).

 7. Виправте стилістичні помилки у словосполученнях: більша половина присутніх, вищеприведені рішення, відповідно рішенню, вражаючі скидки, ділити пополам, добре відноситись до підлеглих, довіреність на машину, договоритися про поставку, об’єм продукції, заказний лист, заключне рішення, звернутись по адресу, задіювати у міроприємствах, залізнодорожній вокзал, заставити підписатися на журнал, згідно закону, здавати іспити, лишній раз, мішати працювати, отримати три комп’ютера та два принтера, не хватає часу, область виробництва.


Варіант 10


 1. Оформіть лист-запрошення на наукову конференцію.

 2. Оформіть доповідну записку про виконання певних професійних доручень.

 3. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою відповідних суфіксів. Наприклад: Гадяч – гадяцький. Прилуки, Андорра, Тбілісі, завод, Волга, Овруч, узбек, Калуга, Галич, Чорне море, парламент, Відень, таджик, товариш, Санкт-Петербург, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, Казань.

 4. Поясніть значення паронімів: квадрат – квадрант, відносини – відношення, диференціальний – диференційний – диферен­ційований, завдання – задача, запитання – питання, методичний – методологічний, систематизований – систематичний – системний, степінь – ступінь, частина – частка – частинка, швидкий – швидкісний, чисельник – числівник, об’єктний – об’єктивний, ордината – координата.

 5. Запишіть українською мовою слова іншомовного походження та прізвища: пенни, барьер, барельеф, Мадрид, Ватт, ватт, коэффициент; Лесков, Кривой, Тимофеев, Марьинов, Зуев.

 6. Виправте помилки в оформленні бібліографії:

Паратова І.В. Особливості планування грошового обігу. У журналі „Кредити й ресурси”. – 2004, № 7. – 56-73 с.

За ред. проф. Колотова А.К. Усе, що ви хотіли знати про вищу математику, але боялися спитати. – Харків: Нове видавництво, 2004.Російсько-український математичний словник: 12000 термінів / Уклад. Ф.С. Гудименко та ін. – Харків: «Основа», 1990 рік. – С. 155.

 1. Відредагуйте слова та словосполучення: стверджуюче речення, приймати до уваги доводи оратора, радіо-звязок, лишній слой фарби, цінити кожне сказане слово, мати діло з конфліктною людиною, виконати роботу по проекту, ложне судження, переконуюче мовлення, цвях програми, прийняти міри, поставити питання, згідно діючому наказу, він являється директором фірми, користуватися повагою в колективі, чотири важливих блока, прийняти участь у конференції, набрати номера телефонів, сама дорога техніка.


Варіант 11


 1. Оформіть лист-повідомлення.

 2. Оформіть заяву на ім’я начальника відділу субсидій про надання пільг за комунальні послуги.

 3. Виправте орфографічні помилки в словах-термінах: ампер-метр, аннотація, асиммет­ричний, аеро-метр, псевдо-основа, ІР-адрес, блок­схема, радіо-активація, кіловат година, механікотехнологічний, між-операційний, контрасний, проти струм, пресс, ренгено­графія, двухядерний процессор, винчестер, діаграмма, звуко поглинач, стерео звук, дизайн-графіка, П.К., гама випромінювання, напів автомат, десінхронізація, сіметрія, приоритет.

 4. Випишіть у три колонки прості, складні та складені терміни. Поясніть лексичне значення підкреслених термінів. Адаптер, системний блок, рядок, відеокарта, хакер, інсталяція, програмний файл, операційна система, селекція сигналів, убування, тарування, низьковольтний, точність відтворення, вінчестер, блок-схема, ПЗП, атрибут, табулятор, об’єкт, комп’ютерний вірус, редактор, інформаційний продукт, чипсет, йонізатор, інтегроване середовище, текстполе, текстовий редактор, мікро­процесор, модем, біт.

 5. Утворіть форму родового відмінка однини: шрифт, кластер, формат, сервіс, файл, екран, робочий стіл, статус, тариф, принтер, вигляд, кошик, символ, веб-вузол, рядок, список, модем, розрив, кабель, інтерфейс, курсор, інтернет, рисунок, динамік, горизонт, сканер, сигнал, ромб, еліпсоїд, мікрометр.

 6. Провідміняйте такі прізвища, імена й по батькові: Наталя Василівна Петренко, Федір Іванович Білик, Сергій Андрійович Коваленко, Марія Ігнатівна Кирилюк.

 7. Перекладіть українською мовою словосполучення: до следующей встречи, скажу вам следующее, по собственной воле, старший по возрасту, по состоянию здоровья, встретимся на следующей неделе, поехать в командировку согласно приказу, по окончании работы, по специальности он программист, отсутствовать по болезни, работать по графику, в половине первого, в следующий раз, вовлекать в работу, в зависимости от…, в знак уважения, при таких условиях, при написании отчета, фирма по производству оргтехники.Варіант 12 1. Оформіть службову розписку.

 2. Складіть доповідну записку на ім’я директора підприємства про незадовільний ремонт комп’ютерної техніки.

 3. Від поданих власних назв утворіть прикметники за допомогою відповідних суфіксів. Наприклад: Запоріжжя – запорізький. Словаччина, Чехія, Мекка, Гадяч, Острог, Таганрог, Париж, Овруч, Кременчук.

 4. Виправте, де потрібно, орфографічні помилки в термінах: авто запуск, дисковід, чіп, мікро-схема, сканнер, вебдокумент, форма­тованний, сортування, де-фрагментація, процессор, масштаб, атребути, обновлення, електронна почта, видалення тексту, корректор, екскізи сторінок, архив данних, ІР-адрес, двухядерний процесор, стиснута zip-папка.

 5. Поясніть значення термінів-паронімів: автоматизований – автоматичний – автоматний, активація – активізація, база – базис, вигляд – вид, виділяти – приділяти, відтинок – відтінок, декоративний – декораційний, завдання – задача, ілюстрація – ілюстрування, інформативний – інформаційний, керування – керівництво, механізований – механічний, програмний – програмовий – програмований.

 6. Запишіть, розкривши дужки й поставивши іменники в потрібному відмінку: підручник (Гуріна Тетяна Степанівна), захід, присвячений (Василь Стус), звернутися до (Ковальчук Павло Олексійович), написати (Коваленко Іван Дмитрович), розмовляти з (Панаско Юлія Едуардівна), спілкуватися в присутності (Кришталь Степан Геннадійович), звинувачувати (Чепрага Ірина Володимирівна), запросити (Шевчук Микола Ігорович), оформити доручення на (Остапенко Павло Романович).

 7. Виправте помилки в словосполученнях: вправи по англійській мові, згідно Конституції, по заявках, відповідно з постановою, згідно останніх даних, по технічним причинам, заходи по вдосконаленню, по власній ініціативі, по вівторках, надати вихідні по хворобі, по службових справах, фахівець по комп’ютерних програмах, по індивідуальним замовленням, на слідуючому сайті, згідно зауважень рецензента, виконати роботу по проекту, два системних блока, винести догану, самий дешевий монітор.


Варіант 13


 1. Оформіть оголошення про майбутній захід.

 2. Напишіть заяву з проханням перевести Вас з однієї посади на іншу.

 3. Запишіть слова українською мовою і поставте їх у родовому відмінку однини: монитор, принтер, експорт, мишьяк, Крит, Аристотель, профессор, архив, тариф, водород, процессор, радиус, миллион, електролиз, Ирак, Санкт-Петербург, Вашингтон, динимик, диапазон, связь, нанометр, бит, лазер, фильтр, гигабайт.

 4. Провідміняйте числівники: 286, 645, 598-ий (порядковий).

 5. Перекладіть українською мовою словосполучення: предоставить слово директору Мазурец Ольге Андреевне, выступить в защиту Коваленко Николая Федоровича, вынести выговор Пивоваровой Марии Юрьевне, пригласить к телефону Демьяненко Наталию Владимировну, предоставить отпуск Чепраге Марине Викторовне, зайти к Дьяченко Олегу Игоревичу, уволить Пехоту Светлану Ильиничну.

 6. Підкресліть загальнонаукові терміни, визначте, у яких галузях знань їх використовують, поясніть їх значення в комп’ютерній термінології. Директорія, діаграма, курсор, дизайн, шрифт, інтернет, живлення, статус, панель задач, консоль, мікроелемент, доменна адреса, моделювання, режим, середовище, робочий стіл, інтервал, стрілка, індекс, реєстрація, швидкість, малюнок, символ, дискета, документ, шаблон, біг, шлях, аналізатор.

 7. Виправте помилки в словосполученнях: багаточисельні порушення, бувший директор, в деякій мірі, в залежності від завдань, взнати покажчики по прибутках, виключити прибори, вияснити проблему, давайте почнемо інформувати, добавити два документа, доказувати теорему, досвід по розробці відзива, настоювати на своєму, заключити договір, заслуговує уваги, зробити заключення, мова йде про недостатки у роботі, удосконалювати навики, намітити план дій, нанести шкоду.


Варіант 14


 1. Оформіть лист-претензію.

 2. Оформіть документ, у якому пояснюється, чому студенти Вашої групи не з’явилися на заняття.

 3. Складіть нормативні словосполучення, використовуючи подані іменники й прикметники: округ / округа: автономний, мальовничий, військовий, виборчий, промисловий, навколишній; адрес / адреса: домашній, службовий, вітальний, тимчасовий, підписаний, електронний, ІР, поштовий; кар’єр / кар’єра: артистичний, піщаний, відкритий, стрімкий, занедбаний, гранітний; обсяг / об’єм: цистерни, роботи, продукції, пам’яті диска, конуса, витрат, тіла, води, навчального матеріалу, книги; положення / становище /стан: вертикальний, супутникової антени, справ, роботи, матеріальний, економічний, рідини, зв’язку.

 4. Запишіть українською мовою словосполучення: зачислить на обучение Момот Наталью Васильевну, уволить с занимаемой должности Пырьева Александра Николаевича, зайти к директору Александровой Татьяне Михайловне, пройти повышение квалификации Ильенко Катерине Григорьевне, доверенность Малеева Аркадия Юрьевича, заверить расписку Микитенко Ивана Игоревича, характеристика Ореховой Анны Матвеевны, обсуждать при Тихомирове Леониде Ильиче.

 5. Виправте помилки в оформленні бібліографії:

Д.Д. Бондар Практикум з металооброблення: Навч. посібник. – Донецьк: Майстер, 1991. – 130 с.

Наука і життя. – 2004. – № 3. – 15-38 с. //Маслюков І.П. Чи є життя на Марсі?Томан І. Мистецтво говорити. – Київ: Либідь. – Вид 2-ге. – 1989, 298 с.

 1. Розкрийте дужки, запишіть кількісні числівники словами, утворивши словосполучення з іменниками: 121 (біт, двері, правило), 1057 (хвилина, миля, гривня), 5 (комп’ютер, студент), 3 (двері, звук, аркуш), 2 (сайт, тиждень, ват), 10 (професор, провайдер), 1,2 (сторінка, відсоток, центнер), ¾ (метр, кілометр, склянка), 1,8 (градус, частина), 6 з половиною (тонна, кілограм, частина), 54 з половиною (тонна, мегабайт, відсоток).

 2. Перекладіть українською мовою словосполучення: распространить методички, мнения совпадают, выполнил задание, благодаря вам, работник вычислительного центра, сотрудничество в научной области, распространять слухи, по состоянию здоров’я, производственные отношения, получить по доверенности, журнал по компьютерным технологиям, внесистемный блок, энергоноситель, по указанию декана, рекомендации по улучшению производства, при обработке данных, при этих условиях.Варіант 15


 1. Оформіть автобіографію.

 2. Оформіть пояснювальну записку (від імені старости) про порушення навчальної дисципліни студентами Вашої групи.

 3. Утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові від імен: Федір, Ігор, Семен, Валерій, Вадим, Дмитро, Василь, Володимир, Григорій, Ілля, Юрій, Микола.

 4. Запишіть числівники словами: до 376 додати 7, від 292 відняти 24, до 3624 додати 9, від 1632 відняти 4, скласти 23 з 2 873, скільки разів 8 міститься в 72?, скільки разів 11 міститься в 187?, сума чисел дорівнює 203.

 5. Поясніть значення термінів-паронімів: автоматизований – автоматичний – автоматний, активація – активізація, покажчик – показник, програмний – програмовий – програмований, систематичний – систематизований – системний, текст – тест, централізований – центральний, циклічний – цикловий, швидкий – швидкісний.

 6. Утворіть форму родового відмінка однини: вектор, газ, активатор, ацетон, генератор, спектр, блиск, звук, тон, кабель, каталізатор, допуск, метр, дисонанс, закон, заряд, параметр, радар, масштаб, механізм, метод, редактор, ньютон, неон, розчин, обмін, перекис, підігрів, поляроїд, потенціал, ват, фактор, темп, цикл, ефект.

 7. Поясніть значення іншомовних слів. Утворіть від них антоніми за допомогою іншомовних префіксів. Наприклад: утопія (це…) ­– антиутопія. Логічний, експліцитний, імпортер, конструк­тивний, еволюція, симпатія, теза, симетричний, баланс, вірус, організувати, мобілізація, монтаж, шифратор, націоналізація, вальвація, централізація, соціальний, кваліфікація, типовий, модулятор, гармонія, пропорція, баланс, інтеграція.Варіант 16


 1. Оформіть тези короткого виступу на тему «Роль комп’ютерних технологій у сучасному житті».

 2. Оформіть заяву на позачергову відпустку.

 3. Запишіть українською мовою іншомовні слова та прізвища: барьер, балласт, абсцисса, идентификатор, микропроцессор, Мацеев, Лихачев, Орехов, Тихомиров, Бедный.

 4. Розкрийте дужки, запишіть кількісні числівники словами, утворивши словосполучення з іменниками: 121 (біт, двері, правило), 1057 (хвилина, миля, гривня), 5 (комп’ютер, студент), 3 (двері, звук, аркуш), 2 (сайт, тиждень, ват), 10 (професор, провайдер), 1,2 (сторінка, відсоток, центнер), ¾ (метр, кілометр, склянка), 1,8 (градус, частина), 6 з половиною (тонна, кілограм, частина), 54 з половиною (тонна, мегабайт, відсоток).

 5. Із поданих слів сформуйте пари з українських слів та їхніх іншомовних відповідників: уподібнення, неоднорідний, легітимний, узгодження, гетерогенний, відшкодування, сепаратизм, координація, право, обізнаність, юстиція, відокремлення, законний, асиміляція, компенсація, вада, переважний, хаотичний, взаємодоповнювальний, домінантний, компетент­ність, дефект, безладний, комплементарний.

 6. Визначте спосіб творення термінів, назвіть словотвірні засоби: випромінювання, теплообмін, заряд, саморегулювання, звук, дефор­мація, рух, громовідвід, гучномовець, спалах, частотність, густота, арит­мічний, блокування, вибух, хвилястий, інверсійний, оксид, показник, актива­ційний, неподільний, мікропроцесор, ультрафіолетовий, ДОС, добуток, січна, нерівність, АТС, розподіл, розра­хунок, проміжок, нескінченність, протиструм, підпрограма. Наприклад: РЕА – ініціальна звукова абревіація; шумоізоляція – складання основ; радіочастотні коливання - аналітичний спосіб, двокомпонентна модель (прикметник + іменник), компонент «радіочастотні» утворений морфологічним способом (терміноелемент радіо- та суфікс -н).

 7. Перекладіть українською мовою слова та словосполучення: решающий голос, записывающий прибор, решающий, последующий, предшествующий, действующее законодательство, несущая частота, заведующий кафедрой, госслужащий, окружающая среда, управляющий банком, подключаемый модем, проживающий по адресу, считывающее устройство, противодействующая сила.


Варіант 17


 1. Оформіть звіт від імені працівника про виконану роботу.

 2. Оформіть документ, що пояснює причину Вашого запізнення на роботу.

 3. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою відповідних суфіксів. Наприклад: Гадяч – гадяцький. Прилуки, Андорра, Тбілісі, завод, Волга, Овруч, узбек, Калуга, Галич, Чорне море, парламент, Відень, таджик, товариш, Санкт-Петербург, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, Казань.

 4. Поясніть значення термінів-паронімів: автоматизований – автоматичний – автоматний, активація – активізація, база – базис, вигляд – вид, виділяти – приділяти, відтинок – відтінок, декоративний – декораційний, завдання – задача, ілюстрація – ілюстрування, інформативний – інформаційний, керування – керівництво, механізований – механічний, програмний – програмовий – програмований.

 5. Перекладіть українською мовою словосполучення: предоставить слово директору Мазурец Ольге Андреевне, выступить в защиту Коваленко Николая Федоровича, вынести выговор Пивоваровой Марии Юрьевне, пригласить к телефону Демьяненко Наталию Владимировну, предоставить отпуск Чепраге Марине Викторовне, зайти к Дьяченко Олегу Игоревичу, уволить Пехоту Светлану Ильиничну.

 6. Виправте помилки в оформленні бібліографії:

Паратова І.В. Особливості планування грошового обігу. У журналі „Кредити й ресурси”. – 2004, № 7. – 56-73 с.

За ред. проф. Колотова А.К. Усе, що ви хотіли знати про вищу математику, але боялися спитати. – Харків: Нове видавництво, 2004.Російсько-український математичний словник: 12000 термінів / Уклад. Ф.С. Гудименко та ін. – Харків: «Основа», 1990 рік. – С. 155.

 1. Виправте стилістичні помилки у словосполученнях: багаточисельні порушення, бувший директор, в деякій мірі, в залежності від завдань, виключити прибори, вияснити проблему, давайте почнемо інформувати, добавити два документа, доказувати теорему, досвід по розробці відзива, настоювати на своєму, він являється директором фірми, користуватися повагою в колективі, заключити договір, заслуговує уваги, зробити заключення, мова йде про недостатки у роботі, удосконалювати навики, намітити план дій, нанести шкоду.


Варіант 18


 1. Оформіть протокол загальних зборів Вашого трудового колективу з таким порядком денним: 1. Звіт керівника підприємства про виконання річного плану 2. Розподіл грошових премій.

 2. Оформіть заяву від імені працівника, в якій висловлюється прохання надати вихідні дні.

 3. Користуючись словником, розкрийте значення термінів, які вони набувають в різних галузях науки. Наприклад: символ – 1) літ. художній образ, який умовно відтворює певну ідею, думку тощо; 2) мат., фіз. Умовне позначення якої-небудь величини, поняття. Конструкція, реконструкція, порт, команда, програма, агент, адаптація, акт, активний, актуальний, корінь, елемент, валентність, нейтралітет, дерево.

 4. Утворіть форму родового відмінка однини: алгоритм, аналіз (математичний), аспект, багатокутник, біквадрат, куб, варіант, вектор, вимір, відрізок, відсоток, градус, дециметр, диференціал, дріб, ігрек, індекс, інтервал, коефіцієнт, компонент, косинус, логарифм, параграф, масштаб, мільярд, об’єм, одночлен, пери­метр, перпендикуляр, радіус, рівнокутник, розрахунок, сегмент, тангенс, трильйон, фактор, фрагмент, центнер, циліндр, чисельник, чинник, ярлик.

 5. Поясніть лексичне значення паронімів: комунікативний – комунікаційний – комунікабельний, особовий – особистий – особливий, гарантійний – гарантований, програмний – програмовий – програмований чисельний – числовий – численний, громадський – громадянський, інформативний – інформаційний, дослідний – дослідницький, поверхневий – поверховий, систематичний – систематизований – системний, циклічний – цикловий, швидкий – швидкісний.

 6. Провідміняйте числівники: 376, 645, 487-а (порядковий).

 7. Перекладіть українською мовою словосполучення: выдающийся специалист в области программирования, распределение доходов, на протяжении двух месяцев, получить три компьютера, по состоянию здоровья, согласно приказу директора, екзамен по дисциплине, специалист по программированию, приоритеты по вопросам экономики, сообщить по факсу, компания по ремонту компьютерной техники, является объектом исследования, внести предложение, самое выгодное условие, рассмотрев проблему, долгосрочный кредит, сбой в системе по техническим причинам.Варіант 19


 1. Оформіть власне резюме.

 2. Оформіть супровідний лист.

 3. Випишіть зі словника по 5 термінів-антонімів, синонімів, паронімів. Наприклад, антоніми: мікромолекула – макромолекула; синоніми: комп’ютер – електронно-обчислювальна машина, цифровий диск – CD-диск; пароніми: ділянка - дільниця.

 4. Утворіть форму звертання: шановна Оксана Дмитрівна, Ольга Валеріївна, пан Іван, Микола Васильович, пані Ксенія, пан професор, пан директор, шановний декан, шановні пани, доцент Марія Володимирівна, пан голова, шановна аудиторія, Григорій В’ячеславович, шановні користувачі, Лариса Георгіївна, пан Ющук, громада, адвокат, програміст, інженер, слухач.

 5. Запишіть у три колонки по 10 простих, складних та складених термінів Вашого фаху.

 6. Запишіть українською мовою іншомовні слова та прізвища: энциклопедия, балансир, циферблат, инсталляция, индикатор, приоритет; Луговской, Водопьянов, Грачёв, Яковлев, Прокофьев.

 7. Перекладіть словосполучення українською мовою: принимать меры, принимать участие в мероприятии, на протяжении учебного года, обоюдное согласие, повестка дня, принести вред, привлечение специалистов, злоупотреблять служебным положением, работать по расписанию, бывший директор, источник финансирования, на следующий год, отсутствовал по семейным обстоятельствам, проректор по воспитательной работе, в следующий раз, в соответствии с действующим законодательством, переслать по почте, по какому делу Вы пришли?


Варіант 20


 1. Оформіть лист-вимогу на виконання певних зобов’язань.

 2. Оформіть тези короткого виступу на тему «Переваги й недоліки комп’ютерного перекладу».

 3. Доберіть українські синоніми до запозичених термінів: експеримент, еквівалент, дистанція, елементарний, диференціювати, ідентичний, інтервал, критерій, раціонально, трансформувати, контракт, резолюція, конкуренція, ембарго, реальний, реєстр, моніторинг, тираж, комунікація.

 4. Випишіть у три колонки прості, складні та складені терміни. Поясніть лексичне значення підкреслених термінів. Адаптер, системний блок, рядок, відеокарта, хакер, інсталяція, програмний файл, операційна система, селекція сигналів, убування, тарування, низьковольтний, точність відтворення, вінчестер, блок-схема, ПЗП, атрибут, табулятор, об’єкт, комп’ютерний вірус, редактор, інформаційний продукт, чипсет, йонізатор, інтегроване середовище, текстполе, текстовий редактор, мікро­процесор, модем, біт.

 5. Розкрийте дужки, запишіть кількісні числівники словами: 2 (кілограм, провайдер), 3 (президент, учасник), 762 (біт), на 97 (сайт), про 73 (виборець), до 1731 (аркуш), 3/4 (розчин), з 543 (учасник), за 3,5 (година), 53 з половиною (відсоток, кілобайт).

 6. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони мали форми давального та орудного відмінка для осіб жіночої та чоловічої статі: Гнатенко, Кравчук, Лобода, Швець, Буц, Зварич, Сєрова, Калініна.

 7. Виправте стилістичні помилки у словосполученнях: більша половина присутніх, вищеприведені рішення, відповідно рішенню, вражаючі скидки, ділити пополам, добре відноситись до підлеглих, довіреність на машину, договоритися про поставку, об’єм продукції, заказний лист, заключне рішення, звернутись по адресу, задіювати у міроприємствах, залізнодорожній вокзал, згідно закону, здавати іспити, лишній раз, мішати працювати, отримати три комп’ютера та два принтера, не хватає часу, область виробництва.
скачать файлСмотрите также:
Контрольна робота з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням Варіант №
320.3kb.
Основні розділи та структура курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Завдання, предмет та об’єкт курсу, його наукові, навчальні та розвиваючі елементи
113.05kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра української філології для неспеціальних факультетів
505.47kb.
Контрольна робота з фонетики варіант 1
258.7kb.
Контрольна робота з навчальної дисципліни організація роботи з кадрами виконав: прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
223.84kb.
Тема українська мова як державна та національна мова
1355.35kb.
Контрольна робота дисципліни: Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах Виконав: студент зеіп vк
199.01kb.
Українська мова 8 клас
104.18kb.
Контрольна робота 10 клас (гуманітарний профіль) І варіант І рівень
129.72kb.
Контрольна робота з курсу "Технологія матеріалів" для студентів 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності "Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах"
153.16kb.
Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. К.: Вища шк., 2004
26.91kb.
Контрольна робота з теми «Пісні літературного походження. М. Вороний. Т. Шевченко»
43.32kb.