klevoz.ru страница 1
скачать файл
Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ


КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Організація роботи з кадрами
ВИКОНАВ: прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

СТУДЕНТ ГРУПИ: ____________________

ПЕРЕВІРИВ: прізвище та ініціали викладача

Івано-Франківськ, 2013
Міністерство аграрної політики України

Івано-Франківський коледж ЛНАУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни


“Організація роботи з кадрами ”

для студентів заочної формИ навчання


за напрямом 5.03040101 “Правознавство”

м.Івано-Франківськ , 2013
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Організація роботи з кадрами ” для студентів заочної форми навчання за напрямом 5.03040101 – “Правознавство”

Укладач Лещишин Ю.С..

Затверджено цикловою комісією юридичних дисциплін

Протокол № _______від “_____”____________2013 р.

Голова циклової комісії_____________ Ю.С. Лещишин

ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………….……………..

1 Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт.……..

2 Варіанти тем контрольних робіт…………….……………………. .……....

3 Питання до заліку……………………………..…………………… ……....

Список літератури……………………………..………………….….……..

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи....

ВСТУП
Вироблення кадрової політики в умовах ринкової економіки передбачає,

перш за все, підходити до роботи з кадрами, розглядаючи її в

нерозривному зв’язку з сутністю проблем, що вирішуються на даному етапі,

підбираючи кадри у відповідності з новими задачами. Вирішальним

критерієм при підборі і оцінці кадрів, перш за все керівних кадрів, є їх

відношення до роботи в умовах ринку, причому відношення не на словах, а

на ділі. Особливе значення має висунення і підтримка людей ініціативних,

мислячих, енергійних, які можуть і бажають на практиці активно просувати

в життя курс на розвиток підприємства в умовах ринкової економіки.

На сучасному етапі особлива увага приділяється використанню людського

фактору, підвищенню якості і творчої віддачі інтелектуального, кадрового

потенціалу, покращенню підготовки і використання спеціалістів.

Робота з кадрами – одна із складових частин управлінської роботи по

керівництву даним підприємством. Вона, як і вся робота керівника,

вимагає передусім планомірності та обдуманості дій, уміння протиставити

калейдоскопу справ, які щоденно оточують нас, твердий, попередньо

підготовлений план.

Управління персоналом набуває все більш важливе значення як фактор

підвищення конкурентної спроможності, довгострокового розвитку.

Більшість спеціалістів формулюють сучасну концепцію управління людськими

ресурсами достатньо широко, підкреслюючи й відмінності за критеріями

оцінки ефективності (більш повне використання потенціалу співробітників,

а не мінімізація витрат..

Дані методичні вказівки містять двадцять пять варіантів тем контрольних робіт із зазначеної дисципліни. Містять також пояснення студентам-заочникам щодо правил обрання однієї з них, перелік рекомендованої до використання під час написання роботи літератури, вимоги до оформлення контрольної роботи і терміни її подання на перевірку викладачеві. Також містяться питання для підготовки студентів до заліку з «Організації роботи з кадрами».
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 512 с.


2. Виноградський М. Д., Беляева С. В., Виноградська А. М., Шканова О.М. Управління персоналом: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 504 с.
3. Голобокова Г. М. Международный менеджмент: Учеб. пособие/ Международный педагогический университет. Магадан: Изд. МПУ, 1997. - 107 с.
4. Ґріфін P., Яцура В. Основи менеджменту. Підручник. - Львів: БаК, 2001. - 624 с.
5. Данюк В. М., Петюх В. М., Цимбалюк С. О., Крушельницька Я. В., Леонтенко О. М. Менеджмент персоналу: Навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2004. - 398с.
6. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. Учебник для вузов по специальности "Менеджмент". - 2-е изд., изм. и доп. - М.: Издательство НОРМА, 2001. - 528 с.
7. Крушельницька О. В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене й доповнене. - К., "Кондор". - 2005. - 308 с.
8. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под ред. П.В. Шеметова. - М.: ИНФРА - М, Новосибирск: НГАЭИ, - 1999.- 312с.
9. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. посіб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - 311 с. 
10. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
11. Сухарський В.С. Менеджмент: теорія, методологія, практика. Монографія. - Тернопіль: Астон, 2002. - 416 с.
12. Савельєва В. С, Єськов О. Л. Управління персоналом: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 336 с.
13. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. - М.: Дело, 1995.- 336 с.
14. Управління персоналом фірми: Навчальний посібник. Крамаренко В.І. - Київ: ПУЛ, 2003. - 272 с.
15. Храмов В. О., Бовтрук А. П. Основи управління персоналом: Навч.-метод. посіб. - К.: МАУП, 2001. - 112 с.
16. Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 5-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2004. - 280 с.

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Метою написання контрольних робіт є закріплення знань з відповідного навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і літературних джерел.

Контрольну роботу з навчальної дисципліни "Організація роботи з кадрами " студенти виконують відповідно до затвердженої тематики згідно списку.. Крім того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної роботи.

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про вибрану тему. Після цього слід приступити до поглибленого вивчення нормативних актів, монографічної літератури та інших матеріалів. Особливу увагу треба звернути на аналіз джерел права. Після вивчення необхідної літератури і складання плану її використання можна розпочати написання контрольної роботи.

Контрольна робота повинна включати:

план роботи;

вступ;


матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи;

висновок;

список використаної літератури.

Робота пишеться від руки. Загальний обсяг роботи - шкільний зошит. Оформлена контрольна робота здається на заочне відділення (ауд. № 202) для рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть складати екзамен з цієї дисципліни.

Слід мати на увазі, що невідрецензована або недоопрацьована щодо зауважень викладача контрольна робота позбавляє студента можливості складати залік.

Варіант 1
 1. Мета і зміст кадрового менеджменту.

 2. Роль і завдання соціально – психологічної служби на підприємстві.

 3. Облік трудових книжок.

Література:


1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательства. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.


Варіант 2

 1. Моделі управлінських культур.

 2. Поняття «кадри» та їх класифікація.

 3. Право на державну службу. Вимоги до держслужбовця.

Література:

1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 3
 1. Стратегічні концепції управління персоналом за кордоном.

 2. Роль і функції державної служби зайнятості.

 3. Особливості адаптації. Етапи прийому на роботу.

Література:


1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 4


 1. Сучасний розвиток території організації.

 2. Планування роботи з кадрами.

 3. Мета, порядок і методи з кадрами.

Література:

1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 5


 1. Рішення, які приймаються за наслідками роботи атестаційної комісії.

 2. Основні напрями і методи управління кадрами.

 3. Мета і завдання підбору кадрів.

Література:


1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 6


 1. Роль державних органів по праці та соціальних питаннях.

 2. Поточна інформація про стан кадрів і звітність.

 3. Професійний відбір. Ціль і методи.

Література:

1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.


Варіант 7
 1. Правові основи кадрової політики.

2. Облік особового складу і порядок ведення особових справ.

3. Підбір кадрів як функція управління.


Література:
1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 8


 1. Структура та завдання кадрової політики.

 2. Встановлення професійної придатності.

 3. Оцінка за основними параметрами діяльності.

Література:

1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 9


 1. Плинність кадрів як соціальне явище.

 2. Професійне навчання робітників.

 3. Оцінка за основними параметрами діяльності.

Література:


1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 10


 1. Відділ кадрів: структура, завдання, функціональні групи.

 2. Профорієнтація як система.

 3. Організаційна (корпоративна) культурна.

Література:

1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 11


 1. Зміст роботи, що передує атестації. Присвоєння рангів державним службовцям у межах відповідної категорії посад

 2. Професіограма як короткий опис професії, її використання.

 3. Значення і місце документації по особовому складу.

Література:


1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.


Варіант 13


 1. Класифікація кадрових документів.

 2. Підготовка і підвищення кваліфікації працівників.

 3. Управління нововведеннями.

Література:

1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 14
 1. Основні положення з оформлення та ведення трудових книжок.

 2. Схема керівництва, соціальні типи керівників.

 3. Формування кадрового резерву (мета, структура, методи, етапи).

Література:


1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 15


 1. Професійне навчання робітників.

 2. Введення уніфікованих форм документів.

 3. Застосування технічним засобів у комунікаціях. Системи інформаційного забезпечення.

Література:

1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 16
 1. Основні функції керівника.

 2. Імідж організації («обличчя» фірми). Складові іміджу.

 3. Методи попередження плинності кадрів.

Література:
1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.


Варіант 17


 1. Облік та звітність з професійного навчання працівників.

 2. Формування та розвиток трудового колективу, його впливу на процес плинності кадрів.

 3. Кадровий резерв державної служби.

Література:

1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.


Варіант 18
 1. Класифікація груп технічних засобів.

 2. Принципи та норми службового етикету.

 3. Ведення уніфікованих форм документів.

Література:


1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 19


 1. Критерії ефективності кадрової роботи.

 2. Зміст балансу трудових ресурсів та планів укомплектованості.

 3. Професія і спеціальність. Класифікаційний довідник.

Література:

1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 20


 1. Різновидності адаптації: професійна, соціально – організаційна, соціально - психологічна.

 2. Планування роботи з кадрами.

 3. Стилі керівництва, соціальні типи керівників.

Література:
1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.


Варіант 21


 1. Модель керівника, вимоги до керівника.

 2. Показники ефективності діяльності підрозділів по управлінню персоналом.

 3. Мета, порядок і методи проведення атестації.

Література:

1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 22
 1. Підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів.

 2. Робота з молодшими спеціалістами.

 3. Роль державної служби зайнятості в комплектуванні штатів.

Література:


1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 23


 1. Функції комплектування штатів.

 2. Мета і зміст кадрового менеджменту.

 3. Облік трудових книжок.

Література:

1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 24


 1. Основи кадрової політики підприємства.

 2. Шляхи залучення кваліфікованих та перспективних працівників.

 3. Сучасний розвиток теорії організації.

Література:


1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.

3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.

Варіант 25
1.Поняття «кадри» та їх класифікація.


 1. Професійний відбір. Ціль і методи.

 2. Планування роботи з кадрами.

Література:

1. Нестерчук В.П. Мотивация и мотивационьій менеджмент: Учеб. пособие/ Европейский ун – т. – К.: Издательство Увропейського университета, 2001. – 144с.

2. Самойленко С.М. Сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип. 192. В 4т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 895 – 899.3. Шаховий В.А., Шапиро С.А. Мотивация трудовой деяльности: Учеб. пособие/ Российская академія предпринимательствап. – М.: Вершина, 2003. – 222 с.

4. Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, зим, и доп. – М.: Изд – во НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА – М), 200. – 560 с.
скачать файлСмотрите также:
Контрольна робота з навчальної дисципліни організація роботи з кадрами виконав: прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
223.84kb.
Контрольна робота дисципліни: Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах Виконав: студент зеіп vк
199.01kb.
Контрольна робота з курсу "Технологія матеріалів" для студентів 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності "Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах"
153.16kb.
Опис навчальної дисципліни
230.36kb.
Контрольна робота з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням Варіант №
320.3kb.
Урок контролю знань, умінь та навичок
24.22kb.
Робоча програма навчальної дисципліни політична регіонал істика
425.25kb.
Навчальної дисципліни
575.16kb.
Прізвище, ім’я, по батькові
93.41kb.
Робоча програма навчальної дисципліни оптика галузі знань 0402
294.36kb.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
565.06kb.
Обгрунтування
64.57kb.