klevoz.ru страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать файл


ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"

РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ


до виконання контрольної роботи з дисципліни


для студентів заочної форми навчання
Зміст

Ст. 1. Мета та завдання вивчення дисципліни, її спрямування,

зв’язок з іншими дисциплінами..................................................................................3

 1. Загальні вказівки до виконання контрольної роботи..........................................................3

 2. Завдання для виконання контрольної роботи.......................................................................5

 3. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи...........................................20

 4. Список основної та допоміжної літератури ………………………….......................... 21

Додатки...........................................................................................................................................26

  1. Мета та завдання вивчення дисципліни, її спрямування,

зв’язок з іншими дисциплінами

Дисципліна „Фінанси” передбачає засвоєння студентами знань з питань теорії та практики фінансових відносин і є обов’язковою за навчальними планами вищих навчальних закладів для всіх економічних спеціальностей.Метою викладання дисципліни „Фінанси” є підготовка майбутніх спеціалістів фінансового профілю, які володіли б теоретичними основами та практичними навичками державних фінансів та фінансового менеджменту.

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, кредитування тощо) пов’язані з фінансами.

Завданням дисципліни є надання фундаментальних знань з функціонування державних фінансів та їхнього впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

Вивчення матеріалу з курсу „Фінанси” нерозривно пов’язане з дисциплінами „Фінанси підприємств”, „Бухгалтерський облік”, „Економічний аналіз”, „Фінансовий аналіз”, „ Фінансовий менеджмент”, „Податки і оподаткування” тощо.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: об’єктивні передумови виникнення, суть, функції, характерні ознаки фінансів; структуру фінансової системи і принципи її побудови; об’єктивні засади, структуру, інструменти фінансового ринку. Після вивчення даного курсу студенти повинні вміти:


 • чітко обґрунтовувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни;

 • застосовувати під час прийняття рішень фінансові методи, важелі, стимули, санкції;

 • використовувати у фінансовій практиці методи управління фінансами, фінансове планування, організаційні форми фінансового контролю;

 • обчислювати суми податків і обов’язкових надходжень до бюджету держави та бюджетів і регіональних фондів, територіальних громад;

 • ефективно поєднувати форми і методи бюджетного планування на різних стадіях бюджетного процесу;

 • визначати джерела формування фінансових ресурсів підприємницьких структур, оптимізувати їхні рівень та структуру.

Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.


  1. Загальні вказівки до виконання контрольної роботи

Кожний студент виконує контрольну роботу, яка складається із двох теоретичних питань і трьох задач. Варіант контрольної роботи визначається за двома останніми цифрами номера залікової книжки. Згідно із варіантом вибираються номери завдань за таблицею 1.

Наприклад: номер залікової книжки студента 191527. Двом останнім цифрам залікової книжки (варіант - 27) відповідають номера завдання - 3, 53, 28, 80, 73 (табл. 1). Тобто теоретичні питання за номерами - 3, 53 та номери задач - 28, 80, 73.

На титульному листі, поряд з відомостями про студента, який виконав контрольну роботу, слід навести номер залікової книжки.

Контрольна робота надсилається чи здається у заочне відділення вузу не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії. Роботи, які надходять пізніше вказаного строку, перевіряються у десятиденний термін.Таблиця 1

Варіант

Завдання

Варіант

Завдання

Варіант

Завдання

00

1, 26, 1, 68, 54

34

10, 60, 35, 72, 66

67

18, 37, 67, 75, 33

01

2, 27, 2, 69, 55

35

11,61,36,73,65

68

19, 38, 68, 76, 32

02

3, 28, 3, 70, 56

36

12,62,37,74,64

69

20, 39, 69, 77, 31

03

4,29,4,71, 47

37

13, 63, 38, 75, 63

70

21, 40, 70, 78, 30

04

5, З0, 5, 72, 46

38

14, 64, 39, 76, 62

71

22, 41, 71, 79, 29

05

6, 31, 6, 73, 45

39

15, 65, 40, 77, 61

72

23, 42, 72, 80, 28

06

7, 32, 7, 74, 44

40

16, 66, 41, 78, 60

73

24, 43, 73, 81, 27

07

8, 33, 8, 75, 43

41

17, 67, 42, 79, 59

74

25, 44, 74, 83, 26

08

9, 34, 9, 76, 42

42

18, 68, 43, 80, 58

75

1, 35, 75, 83, 25

09

10, 35, 10, 77, 41

43

19, 69, 44, 81, 57

76

2, 36, 76, 68, 24

10

11,36,11,78,40

44

20, 70, 45, 82, 56

77

3, 37, 77, 69, 23

11

12, 37, 12, 79, 35

45

21, 71, 46, 83, 55

78

4, 38, 78, 70, 22

12

13, 38, 13, 80, 34

46

22, 72, 47, 68, 54

79

5, 39, 79, 71, 21

13

14, 39, 14, 81, 33

47

23, 73, 48, 69, 53

80

6, 40, 80, 75, 20

14

15, 40, 15, 82, 32

48

24, 74, 49, 71, 52

81

7, 41, 81, 76, 19

15

16,41,16,83,31

49

25, 75, 50, 72, 51

82

8, 42, 82, 77, 18

16

17, 42, 17, 69, 84

50

1,76,51,73,50

83

9, 43, 83, 78, 17

17

18, 43, 18, 70, 83

51

2, 77, 1, 74, 49

84

10, 44, 84, 79, 16

18

19, 44, 19, 71, 82

52

3, 78, 52, 75, 48

85

11,45,51,80,15

19

20, 45, 20, 82, 81

53

4, 79, 53, 76, 47

86

12, 46, 52, 81, 14

20

21, 46, 21, 73, 80

54

5, 82, 54, 77, 46

87

13, 47, 53, 82, 13

21

22, 47, 22, 74, 79

55

6, 81, 55, 78, 45

88

14,48,54, 83,12

22

23, 48, 23, 75, 78

56

7, 82, 56, 79, 44

89

15, 49, 55, 68, 11

23

24,49, 24,76, 77

57

8, 83, 57, 80, 43

90

16, 50, 56, 69, 10

24

25, 50, 25, 77, 76

58

9, 84, 58, 81, 42

91

17, 26, 57, 70, 9

25

1, 51, 26, 78, 75

59

10, 85, 59, 82, 41

92

18, 27, 58, 71, 8

26

2, 52, 27, 79, 74

60

11,86,60,83,40

93

19, 28, 59, 72, 7

27

3, 53, 28, 80, 73

61

12, 87, 61, 68, 39

94

20, 29, 60, 73, 6

28

4,54,29,81, 72

62

13, 88, 62, 69, 38

95

21, 80, 61, 74, 5

29

5, 55, 30, 82, 71

63

14, 33, 63, 70, 37

96

22, 81, 62, 75, 4

30

6, 56, 31, 83, 70

64

15, 34, 64, 72, 36

97

23, 82, 63, 76, 3

31

7, 57, 32, 68, 69

65

16, 35, 65, 73, 35

98

24, 83, 64, 77, 2

32

8, 58, 33, 70, 68

66

17, 36, 66, 74, 34

99

25, 84, 65, 80, 1

33

9, 59, 34, 71, 67
У разі неповного висвітлення, чи невірного викладення матеріалу, контрольна робота повертається студенту для доопрацювання або переробки.

Виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання є обов'язковою умовою допуску до заліку з дисципліни "Фінанси".


  1. Завдання до виконання контрольної роботи

Теоретична частина

  1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. Основні ознаки і межа дії фінансів і фінансових відносин. Фінанси і фінансові відносини.

  2. Сутність і місце фінансів в системі держави. Фінансові і грошові відносини. Гроші і фінанси.

  3. Підвищення ролі фінансів в умовах переходу економіки України до ринкових відносин.

  4. Вплив фінансів на суспільне виробництво.

  5. Фінансові категорії, їх сутність і загальна характеристика.

  6. Шляхи перебудови фінансових відносин у період формування ринкової економіки України.

  7. Шляхи фінансової стабілізації економіки України. Роль фінансів у відтворювальному процесі.

 1. Теоретичні та практичні основи побудови фінансової системи.

 2. Моделі фінансових відносин у суспільстві.

 3. Структурна будова та засади функціонування фінансової системи.

 1. Фінансова система України і перспективи її розвитку.

 2. Вплив фінансової системи на темпи й пропозиції розвитку економіки.

 3. Актуальні проблеми вдосконалення фінансової системи України.

 1. Сутність, складові і типи фінансової політики.

 2. Форми і методи реалізації фінансової політики.

 3. Фінансове право.

 4. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики.

 5. Державна політика у сфері малого підприємництва.

19.Економічна суть і призначення фінансових ресурсів.

20.Склад і структура фінансових ресурсів в економіці держави.

21.Валовий внутрішній продукт як основне джерело фінансових ресурсів.

22.Баланс фінансових ресурсів і витрат у державі.

23.Призначення і роль фінансового механізму.

24.Структура фінансового механізму держави.

25.Використання фінансового механізму для активізації економічного зростання держави.

26. Система фінансових планів держави.

27. Зведене фінансове планування.

28. Фінансові баланси в економічній системі держави.

29. Регіональне планування і проблеми його вдосконалення.

30. Призначення і роль державних фінансів.

31. Правові й організаційні засади державних фінансів.

32. Становлення та розвиток державних фінансів України.

33. Фінанси державних підприємств та організацій.

34. Бюджетний устрій та бюджетна система України.

35. Бюджетний процес в Україні.

36. Механізм міжбюджетних відносин в Україні,

37. Міжбюджетні транcферти в Україні.

38. Система доходів державного бюджету.

39. Система видатків державного бюджету.

40. Касове виконання державного бюджету України.

41. Управління бюджетною системою.

42. Можливі стани державного бюджету та управління ними.

43.Теоретичні основи становлення та розвитку місцевих фінансів.

44.Доходи й видатки місцевих бюджетів України.

45.Основні напрямки зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

46.Фінансове забезпечення місцевого господарства.

47. Податкова система України, її становлення і розвиток.

48. Податкова політика на сучасному етапі розвитку економіки України.

49. Загальнодержавні податки в Україні.

50. Місцеві податки і збори в Україні.

51. Державні цільові фонди України.

52. Перспективне оподаткування в Україні.

53. Податок на прибуток.

54. Податок на додану вартість.

55. Акцизний збір в Україні.

56. Непряме оподаткування в Україні.

57. Платежі за ресурси.

58. Прибутковий податок з громадян.

59. Спрощені системи оподаткування.

60. Оподаткування малих підприємств.

61. Сучасні податкові системи зарубіжних країн.

62.Особливості функціонування фінансів різних організаційно - правових форм.

63.Фінансове забезпечення підприємницької діяльності.

64.Фінансове регулювання підприємницької діяльності.

65.Фінанси комерційних підприємств.

66.Фінанси підприємств та організацій недержавної форми власності.

67.Фінанси акціонерних товариств.

68.Фінанси орендних підприємств.

69.Фінанси товариств з обмеженою відповідальністю.

70.Фінанси підприємств малого бізнесу.

71.Фінанси спільних підприємств.

72.Фінансові ресурси підприємницьких структур.

73.Фінансові ресурси і капітал підприємницьких структур.

74.Методи організації фінансової діяльності підприємств в умовах ринкової економіки.

75. Призначення і структура фінансового ринку.

76. Валютний ринок і валютні операції.

77. Кредитний ринок України.

78. Ринок цінних паперів.

79. Фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.

80. Фондові індекси та рейтинги в Україні.

81. Використання фінансових інструментів з метою зниження фінансових ризиків.

82. Портфельні інвестиції в Україні.

83. Зміст і призначення фінансового контролю.

84. Методи фінансового контролю в Україні.

85. Зовнішньоекономічні фінансові відносини та їх структура.

86. Економічна природа й призначення міжнародних фінансів.

87. Міжнародний фінансовий ринок.

88. Міжнародні розрахунки та валютне регулювання.


Практична частина
Задача 1. Статутний фонд ВАТ Пролісок становить 650 тис.грн. Серед акцій – прості та 10 % привілейованих з фіксованою дохідністю 25 % річних. Номінальна ціна акції – 50 грн. За результатами роботи за рік підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 20 тис. грн. На загальних зборах акціонерів було вирішено 100 % прибутку спрямовувати на виплату дивідендів. Визначте розмір дивідендів на кожну акцію.

Задача 2. Із закінченням звітного року фірма мала на поточному рахунку 39,5 тис.грн. Грошові кошти в касі становили 3,5 тис.грн. Вартість необоротних активів становила 405 тис.грн., у тому числі нарахована амортизація дорівнювала 22,37 тис.грн. Вартість виробничих запасів – 15 тис.грн, готової продукції – 26,5 тис.грн. Дебіторська заборгованість становила 26 тис.грн., кредиторська – 21,1 тис.грн. Заборгованість акціонерам із виплати дивідендів – 1,2 тис.грн. Внески власників фірми у статутний фонд – 381 тис.грн., короткостроковий банківський кредит – 80 тис.грн., сума нерозподіленого прибутку - 9,83 тис.грн. Складіть бухгалтерський баланс фірми на кінець звітного року, визначте співвідношення між власним та позичковим капіталом.

Задача 3. Визначте повну початкову вартість основних фондів підприємства, якщо відомо, що річна норма амортизаційних відрахувань становить 15 %, а сума щорічних амортизаційних відрахувань – 4 800 гривень.

Задача 4. Визначте суму податку на прибуток, відрахованого до бюджету, якщо прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – 250 тис.грн., ставка податку на прибуток – 25 %, сума пільг – 35 тис.грн.

Задача 5. Чиста виручка від реалізації продукції становить 64 200 тис.грн., собівартість реалізованої продукції – 32 620 тис.грн., адміністративні витрати – 8 840 тис.грн., витрати на збут – 6 000 тис.грн., інші витрати – 1 000 тис.грн. Податок на прибуток – 25 %. Визначте валовий прибуток підприємства від реалізації продукції, прибуток від операційної діяльності, чистий прибуток, рентабельність реалізованої продукції.

Задача 6. Працівнику у березні 2008 року була нарахована ЗП в розмірі 800 грн. На 1 січня цього року підприємство є його основним місцем роботи. Визначте суму податку з доходів фізичних осіб.

Задача 7. Митна вартість товару, що надійшов на територію України, становить 1 000 дол. США. Ставка імпортного мита відповідно до Єдиного митного тарифу – 15 %, митний збір за митне оформлення товару – 0,2 % митної вартості. Ставка акцизного збору – 35 %, ставка ПДВ – 20 %. Визначте суму імпортного мита, митного збору, акцизного збору та податку на додану вартість. Курс НБУ – 1 дол. США – 5,5 грн.

Задача 8. На підставі наведених даних про фінансово-господарську діяльність трьох комерційних підприємств ( табл. 2 ) визначте:

 1. розмір прибутку до оподаткування кожного підприємства;

 2. суму податку на прибуток.

Таблиця 2
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
679.81kb.
Методичні рекомендації щодо організації роботи у навчальних закладах по вшануванню пам’яті жертв Голодомору Черкаси 2008
1080.73kb.
Контрольна робота з курсу "Технологія матеріалів" для студентів 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності "Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах"
153.16kb.
Контрольна робота з навчальної дисципліни організація роботи з кадрами виконав: прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
223.84kb.
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт
653.37kb.
Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт з "Перекладознавства" для студентів спеціальності
390.97kb.
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт
795.65kb.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Дослідження операцій»
1944.19kb.
Методичні вказівки до розрахунково графічної роботи «головний електропривод стругального верстата»
326.68kb.
Методичні рекомендації Організація моніторингової діяльності в зпо
135.68kb.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах
200.1kb.
Методичні рекомендації з дисципліни: практикум з контролю виробництва збк робота №17. Операційний контроль
66.05kb.