klevoz.ru страница 1
скачать файл


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Комітет з конкурсних торгів


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні Комітету з конкурсних торгів МОЗ України

Протокол № 10 від 07.10.2010 року
Голова Комітету з конкурсних

торгів МОЗ України_______________В.П. Лисак


ДОКУМЕНТАЦІЯ

конкурсних торгів24.42.1 Препарати лікарські

(Лікарський засіб для лікування

онкологічних хворих)

Цисплатин, фл., амп., шпр. 10 мг

відкриті торги


2301370 Державна програма «Онкологія»

Київ - 2010

Розділ 1. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом
2. Інформація про замовника торгів:


- повне найменування:

Міністерство охорони здоров’я України
- місцезнаходження:

Україна, 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Лисак Віктор Петрович, заступник Міністра охорони здоров’я України, голова Комітету з конкурсних торгів МОЗ України

Адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 7

тел./факс (044) 253-26-08

E-mail luda@moz.gov.ua


3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

24.42.1 Препарати лікарські (Лікарський засіб для лікування онкологічних хворих) Цисплатин, фл., амп., шпр. 10 мг

- вид предмета закупівлі, кількість:

Кількість: 872 од.

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

DDP- Петропавлівська Борщагівка (Інкотермс-2000) на склад уповноваженого підприємства замовника (Державне українське об’єднання «Політехмед») за адресою: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Оксамитова, 9, аптечний склад №1
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Протягом 2010 року, згідно графіку поставки, зазначеного у договорі про закупівлю
4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

За рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Пропозиція конкурсних торгів складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою учасника торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд учасника).

Якщо учасник не є резидентом України, він може подавати свою пропозицію конкурсних торгів англійською або російською мовами.

Допускається подання учасниками документів, зазнаених у пункті 7 розділу 3 цієї документації, складених/перекладених російською мовою:

- оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, але при цьому вони безпосередньо не здійснюють комерційної діяльності), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника торгів.

- інструкції з використання (для виробів медичного призначення), якщо це не суперечить чинному законодавству і відповідає матеріалам реєстраційного досьє;

- що підтверджують реєстрацію товару в країні виробника (у разі, якщо учасником пропонується товар, виготовлений у країні, законодавством якої не передбачено надання сертифікатів фармацевтичного продукту СРР);

- рекламних проспектів, аналітичних статей


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів окремо за кожною визначеною частиною предмета закупівлі.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

У складі пропозиції учасники обов’язково надають заповнену форму пропозиції конкурсних торгів (два екземпляри), яка оформлюється згідно додатку 1 до цієї документації.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до ...............» (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів відповідно до пункту 2 розділу 4 цієї документації).

Замовник рекомендує учасникам оформлювати конверти з пропозиціями конкурсних торгів у відповідності до додатку 2 до цієї документації.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником, повинна складатися з:

- форми пропозиції конкурсних торгів (див. пункт 1 розділу 3 цієї документації);

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (надати доручення, видане такій особі на право підписувати угоди та інші юридичні документи, якщо особа не уповноважена здійснювати такі дії згідно статуту чи положення);

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником у пункті цій документації (див. пункт 7 розділу 3 цієї документації);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (див. пункт 6 розділу 3 цієї документації).

Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає лист про його згоду з основними умовами договору про закупівлю, складений відповідно до пункту 2 розділу 6 цієї документації конкурсних торгів підтвердження.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


У складі пропозиції конкурснх торгів учасниками надається документ (оригінал), що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі банківської гарантії (гарантійний лист банку) або депозиту (платіжне доручення або корінець прибуткового касового ордеру) в розмірі: не вимагається.

Якщо забезпечення пропозиції конкурсних торгів надається у вигляді банківської гарантії, то банківська гарантія повинна бути безвідкличною та відповідати вимогам постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» від 15 грудня 2004 року № 639. Банківська гарантія повинна свідчити про обов’язок банка виплатити замовнику суму забезпечення пропозиції конкурсних торгів при виникненні обставин, вказаних у пункті 4 розділу 3 цієї документації.

Банківська гарантія сформульована іншим чином, або яка містить відкладні умови набуття нею чинності вважається такою, що не відповідає вимогам цієї документації.

У разі якщо учасник приймає рішення про внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі депозиту – слід письмово звернутися до уповноваженого представника замовника за отриманням рахунку для сплати забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

- строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів повинен становити не менше 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, зазначених у пункті 2 розділу 4 цієї документації.

Примітка: замовник має право зменшити строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі подовження строку подання пропозицій конкурсних торгів, але при цьому строк дії пропозицій конкурсних торгів з дати їх розкриття повинен становити не менше 90 днів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгівЗамовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Примітка: у разі якщо забезпечення пропозиції конкурсних торгів було надане у вигляді банківської гарантії, замовник надає учаснику лист (за підписом голови Комітету з конкурсних торгів або його заступника) на адресу банку про те, що не претендує на забезпечення пропозиції конкурсних торгів і не заперечує проти припинення дії банківської гарантії. На вимогу банку замовник може додатково надати відповідний лист за підписом заступника Міністра охорони здоров’я, який користується правом першого підпису, та копію документа (картки із зразками підписів та відбитка печатки, додаток 7 до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України затвердженого наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 № 221)), який підтверджує таке право.

Оригінал банківської гарантії учаснику або банку не повертається і зберігається у замовника як невід’ємна частина пропозиції конкурсних торгів.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до державного бюджету.


5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.


6. Кваліфікаційні критерії до учасників

У пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно надати документальне підтвердження відповідності таким кваліфікаційним вимогам, встановленим статею 16 Закону:

1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

4) наявність фінансової спроможності.

Учасники повинні підтвердити відповідність кваліфікаційним вимогам наданям таких документів:

1) копій документів, що підтверджують наявність у учасника власного1 чи орендованого2 автотранспорту, з обов’язковим підтвердженням можливості забезпечення умов температурного режиму «холодовий ланцюг» під час перевезення товару цим автотранспортом3 - якщо зберігання та доставка товару потребує дотримання температурного режиму «холодовий ланцюг»;Примітки:

1 Наявність у учасника власного автотранспорту може бути підтверджена копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або ліцензійних карток.

2 Наявність у учасника орендованого автотранспорту може бути підтверджена копіями договорів оренди транспортних засобів або договорів про надання послуг з транспортування, з обов’язковим документальним підтвердженням наявності у іншої сторони договору транспортних засобів.

3 Можливість забезпечення умов температурного режиму «холодовий ланцюг» може бути підтвердження копіями санітарних паспортів на перевезення медичних препаратів або довідок довільної форми, виданих територіальними органами державної санітарно–епідеміологічної служби чи Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів або інструкцій з експлуатації транспортних засобів або паспортів на термоконтейнери.
2) довідкою про кількісний і кваліфікаційний склад працівників учасника станом на день опублікування оголошення у ІБ «Вісник державних закупівель» про проведення цих конкурсних торгів, за формою наведеною у додатку 3 до цієї документації або звітом про кількість працівників, їх якісний склад за формою затвердженою Держкомстатом (за останній звітний період).
3) копіями листів підприємств, установ, організацій які підтверджують факт виконання аналогічних договорів* про закупівлю за державні кошти на суму не меншу за розмір забезпечення пропозиції цих конкурсних торгів (для відповідного лота) за встановленою формою у додатку 4 до цієї документації або копіями виконаних аналогічних договорів про закупівлю за державні кошти (не пізніше ніж дворічної давнини) з підписаними актами прийому-передачі чи підтверджуючими документами поставки товарів (виконаних робіт) на суму не меншу за розмір забезпечення пропозиції цих конкурсних торгів (для відповідного лота);
4) копіями балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за встановленими Мінфіном формами ** (за останній чи передостанній звітний періоди);

довідкою з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.


* Примітка: під аналогічними договорами у цій документації конкурсних торгів розуміється виконання учасником договорів щодо поставок товару (лікарського засобу чи виробу медичного призначення, обладнання або устаткування), який належить за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822 до того ж товару, який є предметом закупівлі для цих торгів.

** Примітка: подання зазначених форм звітності здійснюється виключно суб’єктами господарювання (установами, організаціями), які згідно з чинним законодавством зобов’язані вести таку звітність.

У разі, якщо суб’єкт господарювання здійснює діяльність за системою оподаткування, що не потребує ведення зазначених форм звітності, такий суб’єкт подає у складі своєї пропозиції:

довідку у довільній формі із обов’язковим зазначенням розміру доходів, витрат, прибутку отриманого суб’єктом від здійснення господарської діяльності за два останні податкові періоди і зазначенням органу Державної податкової служби на обліку якого він перебуває;

довідку з обслуговуючого банку про рух коштів учасника за два останні податкові періоди;

довідку в довільній формі про наявність майна учасника (у т.ч. основні фонди та оборотні засоби),що не перебуває в заставі та не обтяжено в інший спосіб.
Замовник прийме рішення про відмову учаснику у процедурі закупівлі та відхилить пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником або не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник прийме рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилить пропозицію конкурсних торгів у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник або учасник попередньої кваліфікації не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Відповідно до статті 17 Закону, учасникам необхідно додатково до документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, надати:

1) довідка ДПІ (оригінал або нотаріально посвідчена копія) не більш ніж десятиденної давнини до дня кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів про відсутність заборгованості із сплати обов’язкових податків і зборів в Україні;2) нотаріально завірені копії статуту, установчого договору (за наявності), свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про включення в ЄДРПОУ (за наявності) документів органів Державної податкової служби про взяття на облік як платника податків та які свідчать про систему оподаткування учасника. Якщо учасник є нерезидентом, відповідні документи повинні бути легалізовані установленим чином (крім випадків, якщо чинним законодавством встановлено звільнення від легалізації).
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним вимогам:

 • лікарські засоби повинні бути зареєстрованими в Україні;

 • лікарські засоби повинні бути зареєстрованими в країні виробника;

 • строк придатності товару на момент поставки на склад уповноваженого підприємства замовника повинен становити не менше 18 місяців.

Інформація про відповідність запропонованих товарів медико-технічним вимогам цієї документації повинна бути наведена наступними документами:

 • копією реєстраційного посвідчення на лікарський засіб (копією сертифікату про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату);

 • у разі, якщо до закінчення строку дії реєстраційного посвідчення (сертифікату про державну реєстрацію) залишається менше 90 днів – листом Державного фармакологічного центру (МОЗ України) про факт подання заяви про перереєстрацію;

 • у разі, якщо до закінчення строку дії реєстраційного посвідчення (сертифікату про державну реєстрацію) залишається від 90 днів до одного року – гарантійним листом заявника (у тлумаченні пункту 3 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376) про те, що до Державного фармакологічного центру (МОЗ України) буде подано заяву про перереєстрацію у встановлені законодавством строки;

Примітка: у разі якщо заявник не є виробником, необхідно надати документи, що підтверджують повноваження заявника на здійснення перереєстрації товару.

 • у разі закупівлі товару іноземного виробництва - копією сертифіката фармацевтичного продукту СРР, що підтверджує реєстрацію лікарських засобів у країні виробника (з обов’язковим зазначенням «Країна імпорту – Україна»);

Примітка: у разі якщо учасником пропонується товар, виготовлений у країні, законодавством якої не передбачено надання сертифікатів фармацевтичного продукту СРР, учасник зобов’язаний надати лист виробника, який підтверджує цей факт. У такому разі вимога щодо надання копії сертифіката фармацевтичного продукту СРР, що підтверджує реєстрацію лікарських засобів у країні виробника (з обов’язковим зазначенням «Країна імпорту – Україна») вважатиметься необов’язковою. Разом з тим, учаснику у складі пропозиції конкурсних торгів необхідно надати документи, що підтверджують реєстрацію товару в країні виробника.

 • копією з оригіналу затвердженої належним чином інструкції з використання.

Учасники повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:

 • оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, але при цьому вони безпосередньо не здійснюють комерційної діяльності), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника торгів

З метою підтвердження можливості поставки товару у відповідності до пропозиції конкурсних торгів учасникам необхідно подати:

 • копію ліцензії на право здійснення учасником оптової торгівлі лікарськими засобами (ліцензії на виробництво лікарських засобів, якщо учасник є виробником запропонованого товару), якщо реалізація товару потребує наявності такої ліцензії згідно чинного законодавства.
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання окремих частин пропозиції конкурсних торгів за окремими частинами предмету закупівлі (лотами) цією документацією конкурсних торгів не передбачено

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:
- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
Особисто або поштою


м. Київ, вул. Грушевського, 7, каб. 138, 01601


3 грудня 2010 року, до 10 год. 00 хв.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

м. Київ, вул. Грушевського, 7, каб. 138, 01601


3 грудня 2010 року, о 11 год. 00 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника (якщо представник учасника не уповноважений згідно статуту або положення на укладання договорів) підтверджуються дорученням, виданим такій особі на право представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати угоди та інші юридичні документи.

Для підтвердження особи представника замовник має право ознайомитися з паспортом або іншим документом, що згідно з законодавством посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначено критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів відповідно до абзацу третього частини п’ятої статті 28 Закону, а саме:

єдиним критерієм оцінки є ціна пропозиції конкурсних торгів.

Замовником найбільш економічно вигідною пропозицією з тих, що будуть допущені до оцінки, буде визнано пропозицію конкурсних торгів, що має найнижчу ціну.

2. Виправлення арифметичних помилок

Будь-які зміни до змісту поданих учасниками пропозицій конкурсних торгів, під час їх розкриття і подальшого детального вивчення та оцінки не будуть вноситись, за винятком змін, зумовлених суто арифметичними помилками, у разі виявлення таких помилок.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному цією документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Умови та порядок виправлення арифметичних помилок наступний.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди учасника на таке виправлення.

Виявлені арифметичні помилки виправляються коректурним засобом з обов’язковим визначенням суми прописом таким чином:

а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

в) якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача або суто технічна помилка при друкуванні, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація


Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї закупівлі.

Під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді (крім інформації передбаченої частиною другою статті 14 Закону).

.

Замовник має право передавати учасникам будь-яку інформацію (крім інформації передбаченої частиною другою статті 14 Закону) щодо торгів електронною поштою (на зазначену учасниками електронну адресу) з подальшим підтвердженням у письмовому паперовому вигляді.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв встановлених статтею 16 Закону та / або цією документацією конкурсних торгів, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону та / або цій документації конкурсних торгів чи факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхилить пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та/або не подав документи щодо підтвердження його кваліфікаційним критеріям відповідно до пункту 6 розділу 3 цієї документації конкурсних торгів;

учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки у порядку встановленому пунктом 2 розділу 5 цієї документації конкурсних торгів;

учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів відповідно до пункту 3 розділу 3 цієї документації конкурсних торгів;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону та/або не подані документи про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачені пунктом 6 розділу 3 цієї документації конкурсних торгів чи наявні підстави вказані в частині сьомій статті 28 Закону, абзаці четвертому пункту 3 розділу 5 цієї документації;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам цієї документації конкурсних торгів, у тому числі змісту передбаченому пунктом 2 та/або пунктом 7 розділу 3 цієї документації.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

(Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту).

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Валютою Договору є гривня України.

Загальні обсяги та сума Договору підлягають зменшенню у разі зменшення бюджетних призначень, у тому числі під час уточнення показників Державного бюджету України на 2010 рік, а також у випадку обмеження або припинення бюджетного фінансування.

Оплата здійснюється Замовником протягом семи робочих днів після поставки Товару, за повідомленням Уповноваженого підприємства Замовника про таку поставку, у разі відсутності фінансування – по мірі надходження фінансування з Державного бюджету України.

Постачальник забезпечує поставку Товару на умовах поставки DDP згідно документації конкурсних торгів.

Поставка Товару здійснюється у відповідності до узгодженого Графіку поставки, який додається до Договору і є його невід’ємною частиною.

У разі, якщо ціна Товару сформована з перевищенням граничних надбавок (націнок), встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» Постачальник зобов’язується скоригувати ціну Товару в установлених межах.

Датою виконання Постачальником зобов’язань щодо поставки Товару у повному обсязі вважається дата надходження Товару у кількості та якості, що відповідають вимогам цього Договору до закладів охорони здоров’я відповідно до розподілу Замовника. Постачальник не несе відповідальності за невиконання зобов’язань щодо поставки до закладів охорони здоров’я у разі, якщо це відбулося з вини Уповноваженого підприємства Замовника.

Постачальник гарантує якість Товарів, що постачаються. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України.

Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні.

Товар, що постачається, повинен мати необхідні сертифікати, реєстраційні посвідчення або свідоцтва про реєстрацію, інструкції українською мовою, затверджені в установленому порядку, супроводжуватися документами щодо кількості, термінів придатності. найменування, виробника. Кожна серія повинна супроводжуватися сертифікатом якості, виданим виробником.

Під час зберігання і транспортування Товару Постачальником до місця поставки повинен дотримуватись необхідний для даного Товару температурний режим. Повідомлення про необхідний температурний режим повинно бути нанесено на упаковці.

Строк придатності Товару на момент факту приймання Товару повинен відповідати умовам документації конкурсних торгів та пропозиції Постачальника.

Якщо протягом строку придатності Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний Товар. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості несе Постачальник.

Пакування, у якому відвантажується Товар, та умови транспортування Товару повинні відповідати характеру Товару. Постачальник забезпечує цілісність Товару, збереження його якості під час перевезення від місця відвантаження до місця поставки Товару та мати сертифікат на тару.

У випадку затримки поставки Товару понад встановлений термін, Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення поставки Товару, а за прострочення понад 30 календарних днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вартості непоставленого Замовнику (неприйнятого Замовником) Товару.

За порушення умов зобов’язання щодо якості та/або комплектності Товару з Постачальника стягується штраф у розмірі 20 % вартості неякісного (некомплектного) Товару.

Сплата штрафних санкцій, штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку поставити Товар відповідно до умов Договору.

У випадку відсутності або припинення бюджетного фінансування та фінансування програми Замовник не несе ніякої майнової відповідальності перед Постачальником.

Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за цим Договором.

Зобов`язання Постачальника перед Замовником вважаються виконаними з моменту підписання акту про поставку (передачу) Товару та виконання умов договору.

Постачальник відшкодовує витрати Уповноваженого підприємства Замовника на поставку Товару до кінцевих одержувачів (закладів охорони здоров’я) та інші витрати, пов’язані з організацією виконання Замовником цього Договору, у розмірі 1,5 % від загальної вартості Товару відповідно до умов окремого договору між Уповноваженим підприємством Замовника та Постачальником

Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2010 року.

Замовник має право у будь-який час припинити дію Договору повністю або частково у випадку якщо відпала необхідність закупівлі даного Товару або у разі припинення фінансування.

Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов’язання за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди інших Сторін.

Договір може бути змінено у випадках, передбачених чинним законодавством України.

У разі, якщо Постачальник порушує права держателя патенту, Постачальник зобов’язаний повідомити власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатити йому відповідну компенсацію згідно з чинним законодавством.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

Додаток 1
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ конкурсних торгів
1. Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах свою пропозицію:

1. Повне найменування учасника (зазначається згідно статутних документів)
2. Юридична та фактична адреса учасника
3. Код ЄДРПОУ учасника
4. Телефон (факс), е-mail
5. Номер оголошення про заплановану закупівлю, опублікованого в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель», номер та дата інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель»
6. Предмет закупівлі (зазначається відповідно до абзацу першого рядку другого пункту 3 розділу 1 цієї документації)
7. Торговельна назва товару (зазначається згідно реєстраційного посвідчення)
8. Лікарська форма, вид і розмір упаковки (форма випуску, доза-упаковка), яка пропонується учасником (зазначається згідно реєстраційного посвідчення)
9. Виробник, країна (зазначається згідно реєстраційного посвідчення)
10. Кількість:
11. Цінова пропозиція (зазначається без або у тому числі ПДВ):

 • ціна за одиницю товару

 • ціна пропозиції (вказати загальну вартість всього обсягу поставки цифрами та прописом)
12. Строки поставки:
13. Строк придатності:

 • загальний строк придатності товару, згідно інструкції по застосуванню

 • строк придатності товару на момент поставки
14. Умови зберігання товару
15. Прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи учасника, яку призначено ним відповідальною за проведення процедури закупівлі, контактні телефони (бажано вказати мобільний телефон), е-mail
2. Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня її розкриття, встановленого Вами. Наша пропозиція є обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати договір про закупівлю у строки, визначені Законом України „Про здійснення державних закупівель” і виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю.

4. У разі підписання договору про закупівлю ми зобов’язуємося зменшити ціну товару в установлених межах, якщо вона перевищить граничні надбавки (націнки), встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення». При цьому ми погоджуємося, що у разі зменшення ціни кількість товару може коригуватися в межах суми договору, але при цьому кількість товару не перевищуватиме кількість, запропоновану нами у цій пропозиції.

5. Цим підписом ________________ безумовно і беззастережно засвідчує свою згоду з усіма положеннями

(вказати назву учасника)

документації конкурсних торгів (у тому числі щодо відповідності їх чинному законодавству) та безумовно погоджується на виконання всіх вимог, передбачених документацією конкурсних торгів.


Уповноважена особа ___________ __________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М П

Додаток 2
Зразок оформлення конвертів, що містять пропозиції конкурсних торгівУчасник:
ЗАТ «Медичні поставки»
09100

Київська область

м. Біла Церква

вул. Київська, 1

тел. (04463) 2-22-22

факс. (04463) 2-22-23

код ЄДРПОУ 00100001
ПРОПОЗИЦІЯ

конкурсних торгів


24.42.2 Препарати фармацевтичні різні

(тест-системи для визначення рівня вірусного навантаження ВІЛ-1, сумісні з приладом Abbott m2000sp та ампліфікатором Abbott Real-time m2000rt) – 98 081 од. *

(оголошення № 00000 у Віснику державних закупівель № 00(00) від 01.01.2010)
2301370 Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу**НЕ ВІДКРИВАТИ ДО 30.09.2010***!


Замовник:
Міністерство охорони здоров’я України

01601


м. Київ

вул. Грушевського, 7

* Назва предмету закупівлі зазначається відповідно до абзацу першого рядку другого пункту 3 розділу 1 цієї документації, кількість – відповідно до рядку третього пункту 3 розділу 1 цієї документації

** Програма зазначається відповідно до титульної сторінки ціїє документації

*** Зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів згідно пункту 2 розділу 4 цієї документації.
Примітка: Назва, адреса та телефон/факс учасника, код ЄДРПОУ, номер оголошення є прикладами і заповнюються кожним учасником окремо в залежності від конкретної процедури закупівлі у відповідності до цієї документації

Додаток 4Форма листа щодо підтвердження
виконання учасником аналогічних договорівБланк підприємства (установи, організації) (за наявності)
від _________________№___________

(реквізити листа підприємства (установи, організації))Міністерство охорони здоров`я
Комітет з конкурсних торгів
Щодо виконання

аналогічних договорів

Цим листом _________________ (найменування підприємства (установи, організації)) підтверджуємо, що з _______________________ (найменування учасника, код його ЄДРПОУ) нами було укладено договір про закупівлю за державні кошти ________________(реквізити договору) щодо поставки _________(найменування товару, що був предметом закупівлі), який протягом строку визначеного цим договором виконано в повному обсязі на загальну суму ___________________(ціна договору закупівлі за державні кошти, що був виконаний), яка є ціною договору укладеного відповідно до чинного законодавства.
Порушень встановленого договором графіку поставки товару та претензій щодо його якості, інших істотних умов договору з боку ____________(найменування підприємства (установи, організації)) до постачальника (виконавця)____________________(найменування учасника) не було.


(посада керівника, або уповноваженої ним особи підприємства, організації, установи )

(підпис)

(ім'я., по батькові., прізвище)
М. П.Додаток 3Форма листа - довідки щодо наявності працівників відповідної

кваліфікації, їх кількісний та якісний склад
Бланк учасника (за наявності)
від _________________№___________

(реквізити листа-довідки)Міністерство охорони здоров`я
Комітет з конкурсних торгів

Щодо працівників

Цим листом _________________ (найменування учасника, код його ЄДРПОУ) зазначає, що кількісний та якісний склад працівників нашого підприємства (установи, організації) станом на _________________ (дата, станом на яку подається довідка) наступний:
 1. Облікова кількість штатних працівників, всього;
 1. Кількість працівників, які мають вищу освіту; 1. Кількість працівників, які мають середню чи середню спеціальну освіту; 1. Кількість працівників, які мають повну чи базову вищу медичну освіту;
 1. Кількість працівників, які мають середню чи середню спеціальну медичну (фармацевтичну) освіту.


(посада керівника, або уповноваженої ним особи учасника )

(підпис)

(ім'я., по батькові., прізвище)
М. П. (за наявності)

скачать файлСмотрите также:
Міністерство охорони здоров’я україни комітет з конкурсних торгів
413.86kb.
Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація
67.21kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 13. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
374.85kb.
Міністерство охорони здоров'я україни затверджено
1792.89kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від
373.22kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів ват «Кіровоградгаз»
407.26kb.
Запит цінової пропозиції Замовник: комітет з конкурсних торгів Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України»
188.15kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 червня 2011р. №36 Голова комітету Д. Ф. Тютюнник
433.38kb.
Севастопольська квартирно-експлуатаційна частина морська
689.05kb.
Міністерство охорони здоров’я україни
874.02kb.
Наказ № Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами
115.3kb.
Документація конкурсних торгів на закупівлю книг, брошур, листівок друкованих та продукції аналогічної
3730.65kb.