klevoz.ru страница 1
скачать файлМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.02. 2012 № 188

м. Київ
Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту

щодо діяльності спеціалізованих

вчених рад від 17.02.2012


Відповідно до підпункту 26 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410, пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423, розділу І Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 17.02.2012
НАКАЗУЮ:
1. Утворити спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається.
2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 1.

3. Відмовити в утворенні спеціалізованих вчених рад у зв’язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1170/19908, відповідно до переліку згідно з додатком 2.


4. Внести зміни до складу:

спеціалізованих вчених рад для проведення разових захистів дисертацій згідно з додатком 3.

спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 4.
5. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

Міністр Д. В. ТабачникВитяг

з наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

від 17.02.2012 № 188

Перелік

спеціалізованих вчених рад

ТЕХНІЧНІ НАУКИ
У ДВНЗ «Національний гірничий університет» спеціалізована вчена рада Д 08.080.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин», 05.15.08 «Збагачення корисних копалин» та 21.06.01 «Екологічна безпека» строком на три роки.

Голова ради:

1. Пілов Петро Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.08.

Заступник голови:

2. Прокопенко Василь Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.03.

Вчений секретар:

3. Панченко Валерій Васильович, к.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.03.
В Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України спеціалізована вчена рада Д 26.255.01з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та 05.13.06 «Інформаційні технології» строком на три роки.

Голова ради:

1. Довгий Станіслав Олексійович, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, професор, директор-засновник, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02.

Заступник голови:

2. Трофимчук Олександр Миколайович, д.т.н., професор, заступник директора, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02.

Вчений секретар:

3. Глебчук Ганна Сергіївна, к.т.н., старший науковий співробітник, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, спеціальність 01.05.02.
У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського спеціалізована вчена рада К 45.052.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» та 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт» строком на три роки.

Голова ради:

1. Драгобецький Володимир В’ячеславович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 05.03.05.

Заступник голови:

2. Маслов Олександр Гаврилович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 05.03.05.

Вчений секретар:

3. Пузир Руслан Григорович, к.т.н., доцент кафедри, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, спеціальність 05.03.05.
У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» спеціалізована вчена рада Д 64.051.14 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.13.03 «Системи та процеси керування» та 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» строком на три роки.

Голова ради:

1. Качанов Петро Олексійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.13.03.

Заступник голови:

2. Кондрашов Сергій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.13.05.

Вчений секретар:

3. Ліберг Ігор Геннадійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.13.05.
У Харківському національному університеті радіоелектроніки спеціалізована вчена рада Д 64.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» та 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» строком на три роки.

Голова ради:

1. Петров Едуард Георгійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 01.05.02.

Заступник голови:

2. Невлюдов Ігор Шакирович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.12.

Вчений секретар:

3. Безкоровай Володимир Валентинович, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.12.
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
У Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) спеціалізована вчена рада Д 17.127.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» строком на один рік.

Голова ради:

1. Порохня Василь Михайлович, д.е.н., професор, професор кафедри, Класичний приватний університет, спеціальність 08.00.11.

Заступник голови:

2. Корінєв Валентин Леонідович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Класичний приватний університет, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Томарева Вікторія Валеріївна, к.е.н., доцент кафедри, Класичний приватний університет, спеціальність 08.00.04.
У Черкаському державному технологічному університеті спеціалізована вчена рада К 73.052.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» строком на один рік.

Голова ради:

1. Качала Тамара Миколаївна, д.е.н., професор, проректор, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.05.

Заступник голови:

2. Петкова Леся Омелянівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.05.

Вчений секретар:

3. Миндра Ірина Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.05.
У Чернігівському державному технологічному університеті спеціалізована вчена рада К 79.051.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» строком на три роки.

Голова ради:

1. Бутко Микола Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.05.

Заступник голови:

2. Ільчук Валерій Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

3. Дерій Жанна Володимирівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет, спеціальність 08.00.04.
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара:

спеціалізована вчена рада К 08.051.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.02.01 «Українська мова» та 10.02.02 «Російська мова» строком на два роки.

Голова ради:

1. Пристайко Тамара Степанівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.02.

Заступник голови:

2. Панченко Олена Іванівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.02.

Вчений секретар:

3. Левун Ніна Віталіївна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.02.01;


спеціалізована вчена рада К 08.051.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.02 «Російська література», 10.01.04 «Література зарубіжних країн» та 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» строком на три роки.

Голова ради:

1. Гусєв Віктор Андрійович, д.філол.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.01.02.

Заступник голови:

2. Потніцева Тетяна Миколаївна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.01.04.

Вчений секретар:

3. Левченко Олексій Володимирович, к.філол.н., доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 10.01.05.


У Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького спеціалізована вчена рада К 73.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 «Українська література» строком на два роки.

Голова ради:

1. Поліщук Володимир Трохимович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.01.01.

Заступник голови:

2. Кавун Лідія Іванівна, д.філол.н., професор, професор кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.01.01.

Вчений секретар:

3. Вертипорох Оксана Володимирівна, к.філол.н., доцент кафедри, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність 10.01.01.
У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна спеціалізована вчена рада К 64.051.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 «Українська література» та 10.01.02 «Російська література» строком на два роки.

Голова ради:

1. Московкіна Ірина Іванівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 10.01.02.

Заступник голови:

2. Безхутрий Юрій Миколайович, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 10.01.01.

Вчений секретар:

3. Кремінська Інна Миколаївна, к.філол.н., доцент кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 10.01.01.
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
У Міжнародному гуманітарному університеті спеціалізована вчена рада К 41.136.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком на два роки.

Голова ради:

1. Крижановський Анатолій Федорович, д.ю.н., професор, ректор, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 12.00.01.

Заступник голови:

2. Берназ Василь Дмитрович, д.ю.н., професор, проректор з наукової роботи, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 12.00.09.

Вчений секретар:

3. Кравцов Денис Володимирович, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 12.00.01.
У Національному авіаційному університеті спеціалізована вчена рада К 26.062.16 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком на два роки.

Голова ради:

1. Калюжний Ростислав Андрійович, д.ю.н., професор, заступник директора з наукової роботи, Юридичний інститут Національного авіаційного університету, спеціальність 12.00.07.

Заступник голови:

2. Колпаков Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:

3. Сопілко Ірина Миколаївна, к.ю.н., доцент, директор, Юридичний інститут Національного авіаційного університету, спеціальність 12.00.07.
МЕДИЧНІ НАУКИ
У Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 11.600.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.12 «Ревматологія» та 14.03.04 «Патологічна фізіологія» строком на два роки.

Голова ради:

1. Синяченко Олега Володимировича, д.м.н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, спеціальність 14.01.12.

Заступник голови:

2. Зябліцев Сергій Володимирович, д.м.н., професор, завідувач відділу, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, спеціальність 14.03.04.

Вчений секретар:

3. Єрмолаєва Майя В’ячеславівна, д.м.н., професор, професор кафедри, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, спеціальність 14.01.12.
У ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 29.600.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 14.01.32 «Медична біохімія» (медичні науки) та 14.01.32 «Медична біохімія» (біологічні науки) строком на два роки.

Голова ради:

1. Комаревцева Ірина Олександрівна, д.м.н., професор завідувачка кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет», спеціальність 14.01.32 (медичні науки).

Заступник голови:

2. Смірнов Сергій Миколайович, д. біол. н., професор, професор кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет», спеціальність 14.01.32 (біологічні науки).

Вчений секретар:

3. Вишницька Ірина Анатоліївна, к. мед. н., доцент, доцент кафедри, ДЗ «Луганський державний медичний університет», спеціальність 14.01.32 (біологічні науки).
У ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя» МОЗ України спеціалізована вчена рада Д 26.630.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 14.03.06 «Токсикологія» (медичні науки) та 14.03.06 «Токсикологія» (біологічні науки) строком на два роки.

Голова ради:

1. Жмінько Петро Григорович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя», спеціальність 14.03.06 (медичні науки).

Заступник голови:

2. Кокшарева Наталія Володимирівна, д.м.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя», спеціальність 14.03.06 (біологічні науки).

Вчений секретар:

3. Петрашенко Ганна Іванівна, к. мед. н., старший науковий співробітник, учений секретар, ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя», спеціальність 14.03.06 (медичні науки).
У ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України» спеціалізована вчена рада Д 26.553.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.10 «Педіатрія» та 14.01.01 «Акушерство та гінекологія» строком на два роки.

Голова ради:

1. Антипкін Юрій Геннадійович, доктор мед. наук, професор, академік НАМН України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України», спеціальність 14.01.10.

Заступник голови:

2. Омельченко Людмила Іванівна, д.м.н., професор заступник директора, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України», спеціальність 14.01.10.

Вчений секретар:

3. Квашніна Людмила Вікторівна, д.м.н., професор, завідувачка відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України», спеціальність 14.01.10.
У ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології» МОЗ України створити спеціалізовану вчену раду Д 41.608.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» строком на один рік.

Голова ради:

1. Бабов Костянтин Дмитрович, д.м.н., професор, директор, ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології», спеціальність 14.01.33.

Заступник голови:

2. Золотарьова Тетяна Ананьївна, д.м.н., професор, заступник директора, ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології», спеціальність 14.01.33.
Вчений секретар:

3. Дмитрієва Галин Олександрівна, к.м.н., старший науковий співробітник, вчений секретарь, ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології», спеціальність 14.01.33.


Директор департаменту

атестації кадрів В. Бондаренко

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту України

17.02.2012 № 188
Перелік

спеціалізованих вчених рад, в утворенні яких відмовлено

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

У Київському славістичному університеті докторська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 1.1 і 2.5 Положення про спеціалізовану вчену раду та достатньою кількістю рад за цією спеціальністю в Україні.


В Одеському національному політехнічному університеті кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 07.00.07 «Історія науки й техніки». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 1.1 і 2.5 Положення про спеціалізовану вчену раду.
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

У Запорізькій державній інженерній академії кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 1.1 і 2.6 Положення про спеціалізовану вчену раду та достатньою кількістю рад за цією спеціальністю в Південно-Східному регіоні


ЮРИДИЧНІ НАУКИ

У Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 1.1, 2.5 і 2.9 Положення про спеціалізовану вчену раду.


ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

У ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» докторська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 1.1 і 2.5 Положення про спеціалізовану вчену раду.


У Національному університеті «Острозька академія» кандидатська спеціалізована вчена рада за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Відмовлено в утворенні ради у зв’язку з порушенням вимог пунктів 1.1 і 2.2 Положення про спеціалізовану вчену раду.

Директор департаменту атестації кадрів В. Д. Бондаренкоскачать файлСмотрите также:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
152.9kb.
Наказ №880 ерство І науки, молоді та спорту україни 2012 р. № Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 15. 06. 2012 №703
127.2kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
88.28kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ м. Київ 07. 02. 2012 №116 Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні»
84.69kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
58.66kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
60.71kb.
Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація
67.21kb.
Міністерство освіти і науки, Ministry of Education, Science, Youth молоді та спорту України and Sports of Ukraine
41.94kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
1642.62kb.
Щодо підготовки та проведення оздоровчої кампанії влітку 2012 року
104.84kb.
Наказ №39 м. Київ Про підсумки проведення проектного етапу Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «ман-юніор» Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №785 від 27. 08. 2010
435.28kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет
28.93kb.