klevoz.ru страница 1
скачать файл


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-3.03


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
______________________________________________________________________________________________

(найменування центрального органу управління освітою, власник)Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УкраїниМЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ

_______________________________________________________________________________


(назва навчальної дисципліни)ТИМЧАСОВА Програма


нормативної навчальної дисципліни

(до прийняття галузевого стандарту)

підготовки ____бакалавр____________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму ___0201 Культура _____________________

(шифр і назва напряму)

спеціальності___8.020101 – Культурологія __

(шифр і назва спеціальності)
(Шифр за ОПП_____)

Харків

2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: __ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: доцент кафедри теорії культури і філософії науки філософського факультету Харківського національного університету ім. В. Каразніа О. С. Філоненко

___________________________________________________________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії культури і філософії науки філософського факультету

Протокол № 16 від 12 червня 2012 р.

Завідувач кафедри теорії культури і філософії науки


_______________________ (Білецький І. П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною комісією

філософського факультету

Протокол №__10_ від “20”__червня____2012 р.
“_20” _червня____2012 р. Голова___________( _Голіков С. О.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методика викладання культурологічних дисциплін у вищій школі” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки __магістр_____ напряму 0201 Культура

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

(спеціальності) “8.020101 – Культурологія ”.Предметом вивчення навчальної дисципліни є надання практичних та теоретичних навичок з викладання культурологічних дисциплін у вищій школі, можливих методичних прийомів та педагогічних технік викладання.
Міждисциплінарні зв’язки: ___студентам допоможуть вивчені курси «Педагогіка», «Психологія», «Практикум з викладання культурологічних дисциплін», «Основи загальної теорії культури», а також знання з культурології та культурної антропології, методики викладання.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:1. Культурологія у науці та освіті Основи викладацької діяльності у вищій школі.

2. Складові викладацької технології.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Методика викладання культурологічних дисциплін у вищій школі” є

ознайомлення студентів з навчальним процесом у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, вироблення навичок викладання культурологічних дисциплін, опанування різноманітними методами та методичними прийомами викладання культурологічних дисциплін.

.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика викладання культурологічних дисциплін у вищій школі” є :вивчення сутності, особливостей і закономірностей навчального процесу та його складових: навчання, виховання, навчально-дослідної роботи, моральної та психологічної підготовки, розвитку, самовиховання та самоосвіти відповідно до вимог Болонського процесу; надання культурологам-магістрам систематизованого уявлення про деякі професійні "секрети" викладання культурології навіть у найбільш несприятливих щодо цього умовах; впровадження у систему вищої освіти нових технологій освіти, навчання, виховання та інше; перебудова навчально-виховного процесу відповідно до вимог Болонського процесу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати :

методику та методичні прийоми викладання культурологічних дисциплін;

оперувати існуючим теоретичним потенціалом щодо засад викладацької діяльності у її різноманітних регістрах та стосовно різних наукових доменів, що фундаментують типи вищої спеціальної освіти;

володіти найбільш ефективними технологіями викладання, вдало поєднувати витончені професійні знання зі знаннями психології та філософії освітнього процесу, у якому приймають участь (та об'єктами-суб'єктами якого виступають) досить сформовані індивідуальності;

ефективно "стикувати" навіть локальні цілі культурологічної освіти з універсальними цільовими установками освіти загальноспеціальної, вибудовувати своєрідні міждисциплінарні стратегії осмислення та логізування поза зонами суто науково-спеціальної приналежності, тобто реалізовувати одно з найцікавіших достоїнств культурологічної науки - її вміння з філософських вишин аналізувати суттєву специфіку та розвиток когнітивних процесів.
вміти :

- скласти план та лекційне заняття, семінарське заняття;

- провести всі види навчальних занять;

- контролювати знання та успішність студентів;

- проводити наукову та виховну роботу у різних видах навчальних закладів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться_54_ години/__1,5 кредити ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.

«Культурологія у науці та освіті Основи викладацької діяльності у вищій школі». Культурологія як наукова дисципліна: специфіка. Спектр культурологічних дисциплін. Культурологія у структурі вищої освіти. Основи викладацької діяльності у вищій школі Культура й особистість. Основи планування процесу викладання культурології у вищій школі.

.

Змістовий модуль 2.

«Складові викладацької технології». Специфіка лекційної подачі матеріалу. Принципи освоєння культурологічних дисциплін у режимі семінару. Запрошення до творчості.


3. Рекомендована література


1. Антропология и история культуры. – М., 1993.

2. Алексюк А. А. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. – К., 1998.

3. Гуревич П. С. Философия культури. – М., 1994.

4. Емельянов Ю. Н. Введение в культурантропологию. – СПб., 1992.

5. Ерасов Б. С. Социальная культурология. – М., 1996.

6. Ерасов Б. С. Социальная культурология. Ч. 2. – М., 1994.

7. Иконникова С. Н. История культурологии: Идеи и судьбы. – СПб., 1996.

8. Ковалев А. А. Самосознание критики: Из истории советского искусствознания 1920-х годов // Советское искусствознание. Вьіп. 26. – М., 1990. – С. 344 – 380.

9. Культура: теории и проблемы: Учебное пособие для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей / Т. Ф. Кузнецова, В. М. Межуев, И. О. Шайтанов и др. – М.,1995.

10. Культурология. – М., 1993.

11. Культурология. Основы теории и истории культуры: Учебное пособие. – СПб., 1996.

12. Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука: Логико-методологический анализ. – М., 1983.

13. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К.:Знання, 2005

14. Новиков А. В. От позитивизма к интуитивизму. – М., 1976.

15.Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2005.

16.Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібник. – К., 1996.

17. Пальчевський С. С. Педагогіка: Навч. посібник. – К.:Каравела, 2007.

18. Титар О. В. Комплекс навчально-методичних матеріалів з курсу “Культурологія” (навчальне видання для студентів природничих факультетів). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2004. – 40 с

19. Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологии. – М., 1994.

20. Университетское образование: Приглашение к размишлению. – М., 1995.21. Флиер А. Я. Культурогенез. – М., 1995
  1. Форма підсумкового контролю успішності навчання ____диференц.залік, педпрактика, оцінюються за національною 5-ти бальною системою оцінювання та системою оцінок ESTC________


  2. Засоби діагностики успішності навчання ____поточний модульний контроль (за результатами практичних занять), допуск до практики за документацією до педпрактики, залік, результати педпрактики.


скачать файлСмотрите также:
Наказ №880 ерство І науки, молоді та спорту україни 2012 р. № Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 15. 06. 2012 №703
127.2kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
152.9kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
88.28kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
58.66kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
60.71kb.
Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація
67.21kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
1642.62kb.
Міністерство освіти і науки, Ministry of Education, Science, Youth молоді та спорту України and Sports of Ukraine
41.94kb.
Щодо підготовки та проведення оздоровчої кампанії влітку 2012 року
104.84kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет
28.93kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет Бердянський економіко-гуманітарний коледж
232.21kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ м. Київ 07. 02. 2012 №116 Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні»
84.69kb.