klevoz.ru страница 1
скачать файл
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384Форма № Н-3.03

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙШкільний курс світової літеоратури

та методика його викладання

Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалавра напряму 6.020303 «Філологія»

спеціальності «Мова та література» (російська)»,

«Українська мова та література»

(Шифр за ОПП________)

Бердянськ

2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Бердянський державний педагогічний університет


РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Співак Ірина Едуардівна

Обговорено та рекомендовано до видання вченою радою Бердянського державного педагогічного університету

“30” серпня 2012 року, протокол №2Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки: 6.020303 Філологія спеціальності «Мова та література (російська)», «Українська мова та література ».Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст, методи, прийоми, види та форми навчальної діяльності, спрямовані на реализацію освітньо-виховних завдань шкільної дисципліни «Світова література»

Міждисциплінарні зв’язки: Вступ до літературознавства; історія російської, української та зарубіжної літератури; методика викладання української літератури; методика викладання літератури (інтегрований курс); педагогіка; психологія; історія зарубіжних країн; лінгвістика; іноземні мови, теорія перекладу; мистецтвознавство; естетика ; культурологія; компаративістика.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:


1. Методика викладання світової литератури як навчальна дисципліна


2. Шкільний предмет «Світова література» як складова вітчизняної гуманітарної освіти

3. Методи, прийоми та види навчальної діяльності учнів на уроках світової літератури

4. Организація навчально-виховного процесу в школі

5. Етапи вивчення творів світової літератури

6. Сприйняття й аналіз творів світової літератури в їх родо-жанровій специфіці

7. Розвиток мовленнєвої культури та творчих здібностей школярів засобами мистецтва слова


1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання» є формування у студентів-філологів знань, умінь і навичок викладання курсу світової літератури в середніх навчальних закладах усіх типів.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання» є

 • формувати у студентів ґрунтовні теоретичні знання у галузі викладання шкільного курсу світової літератури, завдяки чому студенти повинні усвідомити специфіку цього предмету в системі інших шкільних предметів;

 • розвивати особистісно-зорієнтований підхід до навчання і виховання учнів, навичок розвитку в них критичного мислення і творчих здібностей;

 • удосконалювати навички науково обґрунтованого планування навчально-виховного процесу з курсу «Світова література», організації та проведення сучасного уроку світової літератури завдяки комбінуванню змісту, форм і методів художнього пізнання;

 • удосконалювати вміння здійснювати аналіз художніх творів різними шляхами та видами;

 • поглибити розуміння педагогічної інноватики, технології літературного аналізу, готовності до технологізації вивчення світової літератури в школі;

 • розвивати здатність застосовувати різні прийоми засвоєння учнями понять і явищ теорії та історії літератури;

 • удосконалювати навички використовувати основні методи, прийоми та принципи вивчення біографії письменника.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • теоретичні засади МВСЛ, зміст, завдання та структуру МВСЛ як навчальної дисципліни

 • зміст, специфіку та структуру шкільного курсу «Світова літератур», його особливу роль в системі шкільної освіти;

 • сучасний стан розвитку методики викладання світової літератури, основні тенденції вдосконалення шкільного курсу літератури у зв'язку з оновлення шкільної освіти і технологій його викладання; основні положення нової Концепції літературної освіти, державних стандартів базової і повної середньої освіти, зміст діючих шкільних програм (у тому числі і програми для профільного навчання), навчально-методичних комплексах зі світової (зарубіжної) літератури;

 • про сучасні наукові дослідження в галузі теорії методики викладання світової літератури, про нові педагогічні технології, методичні досягнення, а також про передовий досвід вчителів-словесників; про особливості організації процесу літературної освіти в умовах сучасної школи;

 • теоретичні поняття (літературознавчі та методичні), за допомогою яких можна ефективно вирішувати навчальні, виховні та розвиваючі завдання у процесі викладання світової літератури в школі;

 • основні вимоги до самостійної роботи з навчально-методичною літературою, до оформлення конспектів, рефератів, наукових статей, курсових робіт;

вміти :

 • орієнтуватися в літературознавчій та методичній теоріях і, спираючись на них, знаходити найбільш ефективні способи вирішення методичних проблем;

 • визначати освітні цілі і завдання шкільного курсу «Світова література» на кожному етапі викладання предмета;

 • складати план і конспект уроку на основі літературознавчого та методичного аналізу досліджуваної теми, продуманого відбору теоретичних відомостей, системи питань, найбільш ефективних технологій, методів, способів і прийомів навчання та з урахуванням типових помилок у засвоєнні даного літературного матеріалу;

 • планувати навчальну діяльність учнів, реалізуючи ідеї індивідуального підходу до дитини в процесі викладання літератури;

 • організовувати на уроці роботу, орієнтовану на формування в учнів усіх видів мовленнєвої діяльності в їх єдності та взаємозв'язку, а також на розвиток творчих здібностей учнів і навичок самостійної діяльності;

 • проводити різні види опитування, аргументовано оцінювати усні та письмові висловлювання учнів;

 • організовувати роботу, спрямовану на вдосконалення навичок зв'язного висловлювання в процесі проведення уроків різного типу і вивчення всіх розділів і тем шкільного курсу «Світова література»;

 • володіти різноманітними прийомами педагогічного спілкування;

 • проводити позакласну роботу з предмета, організовувати роботу шкільного кабінету літератури;

 • використовувати технічні засоби навчання і різні засоби наочності у навчальному процесі, самостійно складати схеми, таблиці, опорні конспекти відповідно до теми уроку.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити ECTS (4-й курс), 60 годин / 2 кредити ECTS (3-й курс)
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Методика викладання світової литератури як навчальна дисципліна


Тема 1. Зміст, завдання і структура курсу МВСЛ

Тема 2. Етапи формування і розвитку МВСЛ як навчальної дисципліни


Змістовий модуль 2. Шкільний предмет «Світова література» як складова вітчизняної гуманітарної освіти

Тема 1. Шкільний курс «Світова література»: мета, завдання, специфіка змісту та принципи побудови

Тема 2. Зміст, методи і форми вивчення біографії письменника в школі

Тема 3.. Питання теорії літератури в шкільному вивченні


Змістовий модуль 3. Методи, прийоми та види навчальної діяльності учнів на уроках світової літератури

Тема 1. Класифікація методів в дидактиці та методиці

Тема 2. Методи , прийоми та види навчальної діяльності учнів на уроках світової літератури

Тема 3. Проблемне навчання на уроках світової літератури


Змістовий модуль 4. Организація навчально-виховного процесу в школі

Тема 1. Учитель світової літератури і професійні вимоги до нього

Тема 2. Кабінет літератури як творча майстерня вчителя

Тема 3.Типологія і методика сучасного уроку світової літератури

Тема 4. Педагогічні технології на уроках світової літератури

Тема 5.Розвиток писемного та усного мовлення на уроках світової літератури

Тема 6. Естетичне виховання і розвиток творчих здібностей школярів засобами світової літератури

Тема 7.Облік і оцінка знань й умінь учнів, види і форми перевірки знань учнів на уроках світової літератури


Змістовий модуль 5. Етапи вивчення творів світової літератури

Тема 1. Підготовка до сприйняття та читання твору

Тема 2. Аналіз художнього твору

Тема 3. Підсумковий етап вивчення художнього твору


Змістовий модуль 6. Сприйняття й аналіз творів світової літератури в їх родо-жанровій специфіці

Тема 1. Вивчення епічних творів: основні етапи, ефективні методичні прийоми

Тема 2. Вивчення драматичних творів

Тема 3. Вивчення ліричних творів у середніх і старших класах: специфіка, основні етапи, методи і прийомиТема 4. Місце та роль навчання виразному читанню на уроках світової літератури

3. Рекомендована література

Базова


 1. Буряк С.Д., Острова Г.О. Інтерактивні й нестандартні уроки зарубіжної літератури. – Х.: Вид. Група «Основа», 2005. – 160 с.

 2. Гринченко И.С. Современные средства оценивания результатов обучения. Учебно-методическое пособие. – М.:УЦ Перспектива, 2008. –132с.

 3. Дитькова С.Ю. Уроки зарубежной литературы: образное постижение художественного текста. – Запорожье: «Просвіта”, 2002. – 160с.

 4. Куцевол О., Ніколенко О. Сучасний урок зарубіжної літератури.: Навчальний посібник. – К., 2000. –187с.

 5. Куцевол О.М. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія): Монографія . – К.: Освіта України, 2008. – 464 с.

 6. Мартинець А.М. Сучасний урок зарубіжної літератури. – Х.: Вид. Група «Основа», 2005. – 176с.

 7. Методика преподавания литературы: Пособие для студентов и преподавателей / Под ред. О.Ю. Богдановой, С.А.Леонова, В.Ф.Чертова. – М.: «Академия», 2002. – 400с.

 8. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник. – К.:Вища школа, 2007. – 415 с.

 9. Новые педагогические и информационные технологи в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системи повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В.Мойсеева, А.Е.Петров; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. Центр "Академия", 2002. – 224с.

 10. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник. – К.: А.С.К., 2004. – 192с.

 11. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Харків: Основа, 2003. – 80с.

 12. Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. – К.: Міленіум, 2002. –320 с.

Допоміжна

 1. Баліна К. Діалог між навчальними дисціплинами – запорука кращого засвоєння кожної з них // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. –2007. – №3. –С.14–15

 2. Білоус М. Формування культури сприймання художнього твору // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 5. – С. 58 – 59

 3. Дига Н. Роль інтегрованих зв’язків у вивченні літератури в школі // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 5. – С. 39 – 41

 4. Ісаєва О. Виразне читання. Методичні поради щодо його проведення та оцінювання за 12-бальною системою // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.– 2000. – №4.– С.17–18

 5. Караман С. Інтегроване навчання // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – №1. – С. 46 – 51

 6. Лісовський А. Вивчення художнього твору в його літературно-естетичній цілісності // Українська мова й література в школі. – 2001. – №5. – С.20-23

 7. Овдійчук Л. Взаємодія мистецтв на уроках літератури як один із чинників формування естетичних почуттів та уподобань школярів // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 4. – С. 24 – 30

 8. Скрипник Т.П. Сугостопедична техніка: використання музичних творів на уроках літератури // Всесвітня література та культура в середніх навчальних закладах України. – 2007.– №6. – С.13 –17

 9. Халін В. До проблеми художнього сприймання творів літератури // Українська література в загальноосвітній школі. - 2004. - № 5. – С. 5 – 7

 10. Шалагинов Б. Познать мир и себя (О принципах отбора художественных произведений для школьного курса литературы) // Русская словесность. –2003. –№3. – С.2 –3


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен (3-й курс), ПМК (4 курс).

5.Засоби діагностики успішності навчання: тестування, співбесіда, виконання практичних завдань, написання контрольної роботи.

скачать файлСмотрите также:
Наказ №880 ерство І науки, молоді та спорту україни 2012 р. № Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 15. 06. 2012 №703
127.2kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
152.9kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
88.28kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
58.66kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
60.71kb.
Інформаційний лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство охорони здоров’я України Всеукраїнська громадська організація
67.21kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
1642.62kb.
Міністерство освіти і науки, Ministry of Education, Science, Youth молоді та спорту України and Sports of Ukraine
41.94kb.
Щодо підготовки та проведення оздоровчої кампанії влітку 2012 року
104.84kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет
28.93kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Бердянський державний педагогічний університет Бердянський економіко-гуманітарний коледж
232.21kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ м. Київ 07. 02. 2012 №116 Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні»
84.69kb.