klevoz.ru страница 1
скачать файл
Кафедра дитячої стоматології

МОДУЛЬ 1. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології
СТРУКТУРА ОЦІНЮВАННЯ

Поточний контроль засвоєння модуля (макс.)

Практичні заняття


Кількість балів ( макс)

Одне заняття

Разом

Змістовий модуль 1

Теми 1 – 4

5

20

Змістовий модуль 2

Теми 5 – 7

5

15

Змістовий модуль 3

Теми 8-13

5

30

Змістовий модуль 4

Теми 14-18

5

25

Змістовий модуль 5

Теми 19 – 24

5

30

Всього за практичні заняття (максимальний бал)

120

Підсумковий контроль засвоєння модуля (макс.)

Письмовий контроль


30 тестових завдань

30

Пактичні навички

3 навички

15

Усна відповідь

3 ситуаційні задачі

15

4 контрольні питання

20

Всього за підсумковий контроль (максимальний бал)

80

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ за засвоєння Модуля 1


200

Поточний контроль знань Модуля 1

Оцінювання практичних занять здійснюється за 5-ти бальною шкалою.

Оцінюються: тестовий контроль – 1 бал;

усна відповідь – 2 бала;

практичні навички – 2 бала.
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ

Бали


Усна відповідь

Тестові завдання

Практична навичка

2

Повна, правильна відповідь

-

Виконана правильно, згідно алгоритму

1,5

Несуттєві помилки

-

Допущено неточності, алгоритм не порушено

1

Неповне розкриття питання

17-20

Порушено алгоритм виконання навички

0,5

Допущено суттєві помилки

12-16

Виконана незначна частина навику

0

Невірна відповідь

Менше 12

Не виконана


Поточна навчальна діяльність:

Максимальна кількість балів: становить 120 балів

Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю: становить 72 бали

Підсумковий контроль знань Модуля 1 (ПМК)
Розподіл балів при підсумковому модульному контролі

Вид контролю


Кількість балів

1
Письмовий контроль

30 тестових завдань

30

2Практичні навички

3 навички на фантомі

15

3 ситуаційні задачі

15

3

Усна відповідь

4 контрольні питання

20

Загальна кількість балів

80Критерії оцінювання усної відповіді:

5 балів - за повну і правильну відповідь;

4 бали - незначні помилки у відповіді;

3 бали - часткове розкриття питання

2 бали - суттєві помилки у відповіді;

1 бал - розкрито незначну частину матеріалу;

0 балів - відсутня відповідь на запитання.
Критерії оцінювання практичної навички:

5 балів - студент впевнено, послідовно, методично правильно без помилок і неточностей виконує практичний навик.

4 бали - студент послідовно без помилок з деякими технічними неточностями виконує практичний навик.

3 бали - студент послідовно але з помилками та технічними неточностями виконує практичний навик.

2 бали - студент порушує алгоритм виконання навички.

1 бал - студент відтворює незначну частину навику, має нечіткі уявлення про поставлене завдання.

0 балів - студент не виконує практичного навику.
Критерії оцінювання ситуаційної задачі:

5 балів - студент методично правильно і без помилок розв’язав ситуаційну задачу;

4 бали - студент допустив окремі неточності при розв’язуванні ситуаційної задачі;

3 бали - хід виконання ситуаційної задачі вірний, але допущені помилки в кінцевому результаті і неточності у висновках;

2 бали - в задачі допущенні суттєві помилки, відповідь неправильна;

1 бал - більше частина ситуаційної задачі не виконана, висновки і відповідь відсутні;0 балів - ситуаційна задача не розв’язана.


Підсумковий модульний контроль:

Максимальна кількість балів: становить 80 балів

Мінімальна кількість балів для зарахування Модуля 1: не менше 50 балів.

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 1

( Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології )

 1. Основні стоматологічні інструменти для терапевтичного прийому. Види, призначення

 2. Дезинфекція та стерилізація різних видів стоматологічних інструментів.

 3. Анатомічна будова тимчасових зубів верхньої щелепи.

 4. Анатомічна будова тимчасових зубів нижньої щелепи.

 5. Анатомічна будова постійних різців та ікол.

 6. Анатомічна будова постійних премолярів.

 7. Анатомічна будова першого та другого постійних молярів.

 8. Класифікація каріозних порожнин за Блеком. Основні етапи препарування каріозної порожнини.

 9. Особливості формування каріозної порожнини в залежності від вибору пломбувального матеріалу (амальгами, композиту, цементів – традиційних і склоіономерних).

 10. Препарування та формування порожнини 1 класу в тимчасових та постійних зубах у дітей.

 11. Препарування та формування порожнини 2 класу в тимчасових та постійних зубах у дітей.

 12. Препарування та формування порожнини 3 класу в тимчасових і постійних зубах у дітей.

 13. Препарування та формування порожнини 4 класу в тимчасових і постійних зубах у дітей.

 14. Препарування та формування порожнини 5 класу в тимчасових і постійних зубах у дітей.

 15. Класифікація стоматологічних пломбувальних матеріалів.

 16. Техніка приготування штучного дентину та цинк-евгенольної пасти.

 17. Цинк-фосфатні цементи. Склад, властивості, показання до застосування. Техніка приготування та пломбування цинк-фосфатними цементами.

 18. Силікатні та силіко-фосфатні цементи. Склад, властивості, недоліки.

 19. Техніка приготування силікатних та силіко-фосфатних цементів. Техніка пломбування.

 20. Склоіономерні цементи. Загальна характеристика, групи, позитивні властивості та недоліки.

 21. Методика приготування склоіономерного цементу. Техніка пломбування.

 22. Матеріали для прокладок. Групи, основні вимоги. Методика накладання лікувальної і ізолюючої прокладок.

 23. Срібна амальгама. Основні складові компоненти, позитивні та негативні властивості. Типи амальгам.

 24. Техніка пломбування амальгамою. Необхідні інструменти.

 25. Сучасна класифікація композиційних матеріалів. Склад, властивості, показання до використання.

 26. Композиційні матеріали хімічного твердіння. Позитивні та негативні властивості, показання до застосування.

 27. Техніка пломбування каріозної порожнини композиційними матеріалами хімічного твердіння.

 28. Композиційні матеріали світлового твердіння. Позитивні та негативні властивості, показання до застосування.

 29. Техніка пломбування каріозної порожнини фотополімерним композиційним матеріалом.

 30. Адгезивні системи. Види, призначення. Техніка застосування.

 31. Компомери. Загальна характеристика, показання до застосування, переваги та недоліки.

 32. Пломбувальні матеріали для порожнин 1 класу в тимчасових та постійних зубах у дітей, техніка їх використання.

 33. Пломбувальні матеріали для порожнин 2 класу в тимчасових та постійних зубах у дітей, техніка їх використання.

 34. Техніка відновлення контактного пункту при пломбуванні каріозних порожнин 2 класу. Необхідні аксесуари.

 35. Пломбувальні матеріали для порожнин 3, 4 та 5 класів в тимчасових та постійних зубах у дітей.

 36. Особливості пломбування порожнин 3, 4 класів в постійних зубах.

 37. Остаточна обробка постійної пломби. Необхідні інструменти та аксесуари.

 38. Назвіть етапи ендодонтичного лікування.

 39. Топографія порожнини зуба в тимчасових молярах. Техніка розкриття порожнини зуба в тимчасових молярах.

 40. Топографія порожнини зуба в тимчасових і постійних різцях та іклах. Техніка розкриття порожнини зуба в тимчасових і постійних різцях та іклах.

 41. Топографія порожнини зуба в премолярах. Техніка розкриття порожнини зуба в премолярах.

 42. Топографія порожнини зуба в постійних молярах верхньої щелепи. Техніка розкриття порожнини зуба в постійних молярах верхньої щелепи.

 43. Топографія порожнини зуба в постійних молярах нижньої щелепи. Техніка розкриття порожнини зуба в постійних молярах нижньої щелепи.

 44. Етапи інструментальної обробки кореневих каналів. Які інструменти використовуються на кожному етапі?

 45. Сучасна класифікація ендодонтичних інструментів, призначення, правила використання.

 46. Імпрегнаційні методи лікування зубів. Засоби. Техніка сріблення кореневих каналів.

 47. Сучасна класифікація матеріалів для кореневих пломб.

 48. Матеріали, які використовуються для кореневих пломб в тимчасових і постійних зубах. Їх характеристика, переваги та недоліки.

 49. Етапи пломбування кореневих каналів гутаперчею (метод латеральної конденсації). Показання до використання гутаперчевих штифтів в дитячій терапевтичній стоматології.

 50. Помилки при інструментальній обробці кореневих каналів в тимчасових та постійних зубах із несформованим коренем. Методи запобігання.

 51. Помилки при пломбуванні кореневих каналів в тимчасових та постійних зубах із несформованим коренем. Методи запобігання.


Зав. кафедри д.мед. н., проф. Мельничук Г.М.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 1

( Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології )

 1. Вміти відрізняти тимчасові та постійні зуби за анатомічними ознаками.

 2. Володіти технікою препарування каріозних порожнин І класу в тимчасових і постійних зубах.

 3. Володіти технікою препарування каріозних порожнин II класу в тимчасових і постійних зубах.

 4. Володіти технікою препарування каріозних порожнин III класу в тимчасових і постійних зубах.

 5. Володіти технікою препарування каріозних порожнин IV класу в тимчасових і постійних зубах.

 6. Володіти технікою препарування каріозних порожнин V класу в тимчасових і постійних зубах.

 7. Вміти приготувати цинк-фосфатний цемент для пломбування.

 8. Вміти приготувати склоіономіний цемент для пломбування.

 9. Вміти приготувати композиційний матеріал хімічного тверднення для пломбування.

 10. Вміти приготувати амальгаму для пломбування.

 11. Вміти приготувати силікатний та силіко-фосфатний цемент для пломбування.

 12. Володіти технікою травлення емалі та дентину, нанесення адгезивних систем.

 13. Володіти технікою внесення ізолювальних та лікувальних прокладок.

 14. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини І класу в тимчасовому та постійному зубі різними пломбувальними матеріалами.

 15. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини II класу з відновленням контактного пункту в тимчасовому та постійному зубі різними пломбувальними матеріалами.

 16. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини III класу з відновленням контактного пункту в тимчасовому та постійному зубі різними пломбувальними матеріалами.

 17. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини IV класу в тимчасовому та постійному зубі різними пломбувальними матеріалами.

 18. Володіти технікою пломбування каріозної порожнини V класу в тимчасовому та постійному зубі різними пломбувальними матеріалами.

 19. Володіти технікою розкриття порожнини зуба в тимчасових та постійних різцях та іклах.

 20. Володіти технікою розкриття порожнини зуба в постійних премолярах.

 21. Володіти технікою розкриття порожнини зуба в тимчасових та постійних молярах.

 22. Вміти вибрати інструменти для механічної обробки кореневих каналів в тимчасових та постійних зубах з урахуванням ступеню сформованості кореня.

 23. Володіти технікою механічної обробки кореневих каналів в тимчасових та постійних зубах з урахуванням ступеню сформованості кореня.

 24. Володіти технікою медикаментозної обробки кореневих каналів в тимчасових та постійних зубах з урахуванням ступеню сформованості кореня.

 25. Володіти технікою імпрегнаційної обробки кореневих каналів в тимчасових та постійних зубах з урахуванням ступеню сформованості кореня.

 26. Вміти приготувати резорцин-формалінову пасту.

 27. Вміти приготувати цинк-евгенолову пасту для пломбування кореневих каналів.

 28. Володіти технікою пломбування кореневих каналів пастами в тимчасових зубах.

 29. Володіти технікою пломбування кореневих каналів пастами в постійних зубах з урахуванням ступеню сформованості кореня.

 30. Володіти технікою пломбування кореневих каналів гутаперчею в постійних зубах з урахуванням ступеню сформованості кореня.


Зав. кафедри д.мед. н., проф. Мельничук Г.М.
скачать файлСмотрите также:
Модуль пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології структура оцінювання
119.71kb.
Наказ №1354 Про затвердження Положення про громадське спостереження Зареєстровано в Міністерстві юстиції за проведенням зовнішнього України 20 грудня 2011 р за №1481/20219 незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних
144.3kb.
15 грудня 2011 року м. Новоселиця Звіт про виконання Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності в Новоселицькому районі у 2011 році та про Програму запобігання дитячої бездоглядності та захисту прав дитини в Новоселицькому районі на період до 2016
431.62kb.
Руководство по эксплуатации Рязань 2006 г. Модуль охраны «Домен 1ПМ» (gsm)
233.79kb.
Пропедевтика клинических дисциплин
1061.79kb.
Календарно-тематичний план практичних занять з медичної І біологічної фізики для студентів І курсу стоматологічного факультету на 2011-2012 навчальний рік
106.78kb.
Методические указания для студентов 5 курса медицинских факультетов Модуль 1 Содержательный модуль 2 Тема 5 опухоли легкого
92.5kb.
Calix E7-2 gpon-4 Интерфейсный модуль
40.7kb.
Рабочая программа дисциплины Проблемы современной биологии Модуль Современные проблемы биофизики Направление подготовки
288.14kb.
3 Глава I. Создание информационного блока 4 Глава II. Создание компонента веб-сервиса для добавления новостей 5 Глава III. Создание приложения 12
87.62kb.
Архитектура и структура ЭВМ
74.05kb.
Рекомендації щодо ведення класних журналів у 2012/2013 навчальному році та оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов Оформлення записів у класному журналі
101.95kb.