klevoz.ru страница 1
скачать файлНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ


26.04.2012

м. Київ

N 583

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 травня 2012 р. за N 789/21102

Про порядок подання відповідальною особою небанківської фінансової групи інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про існування, структуру власності небанківської фінансової групи та про зміни щодо структури власності та видів діяльності учасників небанківської фінансової групи


Відповідно до статті 161 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Закону України від 19 травня 2011 року N 3394-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Встановити такий порядок подання відповідальною особою небанківської фінансової групи (далі - відповідальна особа) інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) про існування небанківської фінансової групи, структуру власності відповідної небанківської фінансової групи та про зміни щодо структури власності та видів діяльності учасників небанківської фінансової групи:

1.1. Відповідальна особа протягом 30 днів з дати повідомлення про прийняття Комісією рішення щодо погодження такої відповідальної особи надає до загального відділу центрального апарату Комісії інформацію про існування небанківської фінансової групи та структуру власності небанківської фінансової групи відповідно до додатка 1 до цього рішення.

1.2. Відповідальна особа зобов'язана забезпечити дотримання небанківською фінансовою групою вимог, установлених цим рішенням.

2. Взаємодія між учасниками небанківської фінансової групи та відповідальною особою здійснюється відповідно до встановлених у групі облікових процедур, інформаційних систем, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі.

3. Учасники небанківської фінансової групи не пізніше 10 календарних днів після зміни своєї структури власності та видів діяльності зобов'язані повідомити про це відповідальну особу.

4. Відповідальна особа надає до загального відділу центрального апарату Комісії наступну інформацію:

щорічну, не пізніше 1 лютого - інформацію про учасників відповідної небанківської фінансової групи та інформацію про небанківську фінансову установу (небанківські фінансові установи), яка (які) здійснює(ють) у групі переважну діяльність, відповідно до додатка 2 до цього рішення, складену станом на 1 січня;

інформацію про зміни щодо структури власності небанківської фінансової групи та видів діяльності її учасників - не пізніше 30 календарних днів після настання таких змін відповідно до додатка 3 до цього рішення.

5. Під час розгляду інформації про існування небанківської фінансової групи, структуру власності відповідної небанківської фінансової групи та про зміни щодо структури власності та видів діяльності учасників небанківської фінансової групи, наданої відповідальною особою, Комісія може зробити запит щодо пояснення окремих їх положень або щодо надіслання протягом 10 днів уточненої інформації.

6. Державний контроль за дотриманням вимог цього рішення здійснює Комісія.

7. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

9. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенка.

 


Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
кервіник апарату

В. П. Павленко

 


Протокол засідання Комісії
від 26 квітня 2012 р. N 20

 


Додаток 1
до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
26.04.2012 N 583


До центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкуВід відповідальної особи _______________________________________________________________.
(вказуються повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса, вид діяльності, реквізити та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності), банківські реквізити: найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ банку, МФО, поточний рахунок)

Інформація про існування небанківської фінансової групи та структуру власності небанківської фінансової групи


Інформація про учасників небанківської фінансової групи*__________________________________.
(вказуються повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса, веб-сайт у мережі Інтернет (у разі наявності), вид діяльності, реквізити та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності), банківські реквізити: найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ банку, МФО, поточний рахунок)Інформація про структуру власності відповідної небанківської фінансової групи*
_____________________________________________________________________________________.
(вказується інформація про юридичних та фізичних осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи)Інформація про контролера небанківської фінансової групи _________________________________.
(вказуються: для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса, веб-сайт у мережі Інтернет (у разі наявності), код за ЄДРПОУ, вид діяльності, реквізити та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності), банківські реквізити: найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ банку, МФО, поточний рахунок;
для фізичних осіб - П. І. Б., місце проживання, телефон, факс, електронна адреса (у разі наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті))Інша додаткова інформація, яка може бути корисною для повного та всебічного розуміння щодо існування небанківської фінансової групи та структури власності відповідної небанківської
фінансової групи* _____________________________________________________________________.______________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 ____________
* Інформація щодо кожного учасника небанківської фінансової групи зазначається окремо.

 

Директор департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж

О. Науменко

 


Додаток 2
до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
26.04.2012 N 583


До центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкуВід відповідальної особи _______________________________________________________________.
(вказуються повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса, вид діяльності, реквізити та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності), банківські реквізити: найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ банку, МФО, поточний рахунок)

Інформація про учасників відповідної небанківської фінансової групи та інформація про небанківську фінансову установу (небанківські фінансові установи), яка (які) здійснює(ють) у групі переважну діяльність


Інформація про учасників небанківської фінансової групи* __________________________________.
(вказуються повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса, веб-сайт у мережі Інтернет (у разі наявності), вид діяльності, реквізити та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності), банківські реквізити: найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ банку, МФО, поточний рахунок)Інформація про небанківську фінансову установу (небанківські фінансові установи), які здійснюють у групі переважну діяльність* ________________________________________________.
(вказується середньоарифметичне значення активів за останні чотири звітні квартали небанківської фінансової установи (небанківських фінансових установ) у групі)Інша додаткова інформація, що дає змогу визначити переважну діяльність небанківської фінансової установи (небанківських фінансових установ) у небанківській фінансовій групі
_____________________________________________________________________________________.______________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 ____________
* Інформація щодо кожного учасника небанківської фінансової групи зазначається окремо.

 

Директор департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж

О. Науменко

 


Додаток 3
до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
26.04.2012 N 583


До центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкуВід відповідальної особи _______________________________________________________________.
(вказуються повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса, вид діяльності, реквізити та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у разі наявності), банківські реквізити: найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ банку, МФО, поточний рахунок)

Інформація про зміни щодо структури власності небанківської фінансової групи та видів діяльності її учасників


Інформація щодо учасників відповідної небанківської фінансової групи до змін

Інформація щодо учасників відповідної небанківської фінансової групи після змін (у тому числі відхилення ± від попередніх показників)

 

 ______________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

 

Директор департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж

О. Науменко
скачать файлСмотрите также:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №1236-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
32.57kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №098-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
41.93kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
76.57kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №26 -ку про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
31.33kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
355.49kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку кримське територіальне управління постанова №333-кр-1-Е
29.21kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №357-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
42.56kb.
М. Харків «29» березня 2012 року Я, Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
35.6kb.
Постанова №4 6 9 до про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
16.84kb.
Постанова №619-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
37.43kb.
Постанова №184-лв про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Львів 08 вересня 2011 року
46kb.
Постанова №117 кі про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів
33.04kb.