klevoz.ru страница 1
скачать файл
Валерій Яценко

ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

valery.v.yatsenko@gmail.com
СТУДЕНТСЬКІ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ

В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ
Науково-дослідна робота студентів у вищій школі України здійснюється відповідно до Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю. Ця Програма передбачає реалізацію низки заходів з розвитку творчих здібностей студентів, формування у них навичок до самостійного наукового пізнання та інноваційної діяльності. Серед таких заходів, що проводяться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – Всеукраїнська студентська олімпіада, яка за останнє десятиріччя стала найбільш масовою формою пошуку і підтримки обдарованої студентської молоді та певним індикатором залучення студентів до науково-дослідної роботи. За період 2000-2010 рр. кількість студентських олімпіад в Україні зросла в півтора рази, а кількість студентів, які брали в них участь, збільшилась майже вдвічі [1].

Студентські олімпіади сприяють підвищенню якості вищої освіти, розвитку особи та її творчих здібностей, забезпеченню професійної мобільності фахівців різних галузей економіки, а також вирішенню проблеми кадрового забезпечення в умовах розширення високотехнологічних виробництв. Викладачі кафедри вищої математики та інформатики ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» приймають активну участь в реалізації завдань й основної мети студентської олімпіади з інформатики – виявленні та активізації обдарованої молоді, здібної до наукової діяльності в області інформатики.

Всеукраїнська студентська олімпіада з інформатики проводиться щорічно та має два тури – перший визначає найкращих в конкретних навчальних закладах, а другий – обирає переможців на державному рівні. Студенти змагаються в творчому використанні отриманих у своїх навчальних закладах знань, умінь і навичок з комп'ютерної алгоритмізації і програмної реалізації олімпіадних задач. Окрім запропонованих організаторами завдань з програмування у другому турі студенти презентують та захищають у конкурсному змаганні оригінальні авторські IT-проекти, демонструючи більш глибокій досвід розробки програмних засобів за допомогою сучасних інструментальних технологій.

Олімпіада вирішує ряд завдань: активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів і реалізація їх творчих здібностей; виявлення, відбір і підтримка обдарованої студентської молоді; розвиток алгоритмічного мислення, підвищення рівня знань і практичних навичок студентів; системне вдосконалення навчального процесу; підвищення якості підготовки фахівців для економіки України. При цьому особливої цінності набувають уміння швидко і всебічно проаналізувати проблемну ситуацію, здатність знайти цікаве (нестандартне) рішення проблеми, взяти відповідальність за прийняття рішення.

Підготовка та участь студентів в олімпіаді безпосередньо впливають на формування у них інформатичної компетентності як інтегративного утворення особистості, яке поєднує в собі знання, уміння, досвід у галузі інформатики та комп’ютерної техніки і виявляється у прагненні, здатності і готовності до ефективного застосування сучасних засобів інформаційних та комп’ютерних технологій для розв’язання завдань у професійній діяльності і повсякденному житті, усвідомлюючи при цьому значущість предмету і результату діяльності [2]. У процесі підготовки студента до олімпіади формується евристичність та креативність мислення, його інтелектуальна мобільність – здатність переходити до вирішення нетипових завдань як у своїй сфері знань, так і в суміжних, незалежність мислення, саморефлексія, що є провідними здатностями людини, необхідними для здійснення дослідницької діяльності у будь-якій професійній сфері.

Цілеспрямована робота викладача інформатики орієнтована на організацію протягом декількох років регулярного режиму підготовки, зануренню студента-олімпіадника в високотехнологічне інформаційне та наукове середовище з метою підготовки його, крім змагань, також і до майбутньої фахової діяльності економіста, яка передбачає: високу напружену інтелектуальну діяльність, обумовлену складністю проблем, які вимагають оперативного вирішення (у мінімальні строки); високопрофесійне використання інформаційних технологій для ведення і контролю систем фінансового та бухгалтерського обліку; неперервний контроль за змінами законодавства у галузі фінансів та бухгалтерського обліку; комунікабельність – уміння контактувати з людьми, орієнтуватися в оперативній обстановці; самостійність, що вимагає від працівника уміння самостійно приймати рішення, власноруч фіксувати і підтверджувати факти, діяти; самоосвіту протягом всієї професійної діяльності.

У системі підготовки висококваліфікованих фахівців важливу роль відіграє оптимальне поєднання творчої, наукової і практичної підготовки студентів. Олімпіада, як форма навчально-дослідницької роботи студентів, дозволяє перенести в навчальному процесі акцент з навчання, як процесу пасивного, репродуктивного засвоєння знань, на активну форму продуктивного пізнання, розвитку пізнавальної активності і творчого мислення, набуття студентами навичок і методів ведення наукової роботи, самостійних експериментальних досліджень, розвитку наукової ерудиції.

В ході підготовки до олімпіад у студентів не лише формується творчий потенціал майбутнього фахівця і визначаються його наукові інтереси, але і розвиваються особистісні якості, необхідні для дослідницької діяльності: ерудиція, логічне і нестандартне мислення, цілеспрямованість, наполегливість в досягненні мети, ініціативність, відповідальність, вольові якості, адекватна самооцінка, самоконтроль, самоорганізованість (уміння планувати і організовувати самостійну роботу).

Системна робота автора, викладача інформатики, з підготовки студентів до участі в олімпіадах всеукраїнського рівня забезпечила високі результати. Протягом останніх років студенти Української академії банківської справи НБУ неодноразово входили до трійки найкращих студентів України з інформатики, а студент академії, переможець всеукраїнської олімпіади 2011 року, Акіменко В. був нагороджений компанією Microsoft за досягнення у сфері вивчення та впровадження її інформаційних технологій та отримав звання Microsoft Student Partners.

Студенти-економісти, які залучаються до проведення наукових досліджень у процесі навчання у ВНЗ, беруть участь в студентських олімпіадах і наукових конференціях, як правило, конкурентоздатні на ринку праці, творчо підходять до виконання своїх функціональних обов'язків, у них більш високий рівень психологічної готовності до професійної діяльності, а так само менший період адаптації до нового місця роботи.


Література

  1. Наукова діяльність студентів як пріоритет вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/index.php/ua/3428-naukova-dіyalnіst-studentіv-yak-prіoritet-vishchoi-osvіti2

  2. Головань, М. С. Модель процесу розвитку інформатичної компетентності студентів економічного вузу [Текст] / М. С. Головань // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 14. – С. 17-20.
скачать файлСмотрите также:
Науково-дослідна робота студентів у вищій школі України здійснюється відповідно до Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю
47.11kb.
Науково-дослідна і творча робота студентів
14.68kb.
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року»
59.73kb.
Одеської обласної державної адміністрації
1628.06kb.
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету банківської справи національного банку україни (М. Київ) за 2011 рік
302.79kb.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 01. 11. 2007 року №374 „Про обласну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, з метою практичної підготовки та перепідготовки
33.95kb.
Про інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах"
268.6kb.
Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика
417.96kb.
У процесі всього курсу навчання читання в початковій школі вчителем здійснюється робота з удосконалення навички читання
92.63kb.
Контрольна робота з навчальної дисципліни організація роботи з кадрами виконав: прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
223.84kb.
Завдання щодо роботи з обдарованими дітьми в умовах загальноосвітнього навчального закладу
92.64kb.
Контрольна робота з курсу "Технологія матеріалів" для студентів 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності "Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах"
153.16kb.