klevoz.ru страница 1
скачать файл
АНАЛОГІЯ
ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА УМОВИВОДІВ ЗА АНАЛОГІЄЮ
Аналогією називається такий умовивід, в якому від схожості предметів в одних ознаках робиться висновок про схожість цих предметів і в інших ознаках.

Умовивід за аналогією відбувається так: якщо порів­нюючи два предмета, встановлюють, що предмет А має ознаки аbсd, а предмет В має ознаки аbс, то роблять здогадний висновок про те, що предмет В має і ознаку d. Схематично структуру умовиводу за аналогією мож­на записати так:


А має ознаки аbсd.

В має ознаки аbс.


Отже, В має ознаку d


Приклад. Під час розслідування кримінальної спра­ви про пожежу на складі слідчим було встановлено, що пожежа виникла перед ревізією; у день пожежі завіду­вач складу був у від'їзді; на складі, через систематичні крадіжки, утворилася велика нестача товарів; пожежа виникла внаслідок навмисного підпалу складу сторон­ньою особою, котра отримала винагороду за підпал від завідувача складу. Розслідуючи іншу справу про поже­жу на складі, слідчий установив, що тут, як і в першому випадку, пожежа виникла перед ревізією; у день поже­жі завідувач складу був у від'їзді, на складі було вияв­лено велику нестачу товарів, яка виникла внаслідок крадіжок протягом тривалого часу, пожежа виникла в результаті навмисного підпалу. На підставі схожості названих ознак другого випадку з ознаками першого випадку висунуто припущення (версія) про те, що у дру­гому випадку до пожежі на складі причетний завідувач складу.
Аналогія — це такий умовивід, у якому рух думки відбувається від окремого до окремого, від часткового до часткового. Вихідним знанням в аналогії є знання про окремий предмет. За допомогою умовиводу за ана­логією ознаки, що належать одному одиничному пред­мету, переносяться на інший одиничний предмет: у на­шому прикладі ознака («до підпалу складу причетний завідувач складу»), установлена під час розслідування одного випадку, перенесена на інший випадок. Аналогія, таким чином, є умовиводом від відомого до невідомого, її висновок є нове знання про окреме, здобуте шляхом опосередкування.

Аналогія, як і будь-яка логічна форма, є відображен­ням певних зв'язків і відношень предметів реальної дійсності. Можливість умовиводів за аналогією зумов­лена необхідним, закономірним характером зв'язку ознак предметів. Якби між ознаками предмета не існувало якогось зв'язку і кожен предмет містив у собі сукуп­ність випадкових властивостей і ознак, то від знання ознак одного предмета не можна було б перейти де знання ознак і іншого предмета. Але оскільки між озна­ками предмета існує стійкий зв'язок і залежність, то від схожості двох предметів з одних ознаках природне при­пущення щодо схожості цих предметів і в інших озна­ках. У багатовіковій практиці людина переконувалася, що якщо в одного предмета, котрий має ознаки аbс, існує й ознака d, то й інший предмет, з ознаками аbс, може мати ознаку d. Мільярди разів відображаючись, такий зв'язок предметів і їхніх ознак закріпився у на­шій свідомості у формі умовиводу за аналогією.

Безпосередньою або логічною основою висновків за аналогією є таке положення: якщо два предмети схожі в одних ознаках, то вони можуть бути схожими і в ін­ших ознаках, виявлених в одному із порівнювальних предметів.

Аналогія дає висновки не достовірні, а тільки імовір­ні. Пояснюється це тим, що порівнювальні предмети, наскільки б вони схожими не були між собою, мають завжди ознаки і відмінності. І може так трапитись, що ознака d, притаманна предмету A, є саме такою ознакою, котрою предмет А відрізняється від предмета В і тому предмет В її не містить. У такому випадку висновок В має ознаку d буде хибним.

Ступінь імовірності висновків в умовиводах за ана­логією залежить від ряду умов:
1. Від кількості порівнювальних предметів. Чим більше встановлено східних ознак у предметів, тим вищий ступінь імовірності висновку за аналогією. Але лише одна кількість ознак, що збігаються, не є вирішальними. Кількість ознак порівнювальних предметів може бути однозначною, але якщо ці ознаки другорядні, випадко­ві, то аналогія буде хибною.
2. Тому однією з важливих умов підвищення ступе­ню імовірності висновку в аналогії є характер зіставлюваних ознак. Чим більше схожих ознак і чим вони істотніші, тим імовірніший висновок. Висновок за аналогією тим цінніший, чим менше ознак, котрими відрізняються порівнювальні предмети, і чим менше вони істот­ніші.
3. Третьою важливою умовою логічної переконливості висновку в умовиводах за аналогією є зв'язок порів­нювальних ознак. Імовірність висновку тим більша, чим тісніше зв'язані між собою схожі ознаки (аbс) і чим істотніший їхній зв'язок із ознакою (d), котра перено­ситься на досліджуваний предмет.
4. Ознака (а), що переноситься, має бути якомога одиотипнішою з ознаками (аbс), на основі котрих один предмет уподібнюється іншому.
5. Якщо предмет, стосовно якого ми робимо умови­від за аналогією, має ознаку, несумісну з тією ознакою, котра йому приписується, то аналогія неможлива.
Аналогія посідає важливе місце в науковому дослі­дженні. Особливо плідно використовується вона на по­чаткових стадіях пізнання. Аналогія є одним із засобів логічного опрацювання фактичного матеріалу і висуван­ня гіпотез. Історії науки відомо чимало випадків, коли наукові висновки було здобуто за допомогою умовиво­дів за аналогією. Наприклад, за аналогією з хвилями на поверхні води було відкрито закони поширення зву­ку і світла; аналогія між поширенням теплоти і поши­ренням електрики дала змогу перенести порівняння, роз­роблені для явищ теплоти, на явища електрики; анало­гія, проведена між рухом пружних шарів і рухом моле­кул газу, створила можливість вирахувати тиск газу, тощо.

Аналогія широко застосовується не тільки у приро­дознавстві під час вивчення явищ природи, а й у суспіль­них науках під час вивчення явищ суспільного життя.

Дехто з логіків розрізняє аналогію предметів і ана­логію відносин.

Під аналогією предметів розуміють такий умовивід, в якому вживаються два одиничних предмети, а пере­носною ознакою виступає властивість одного з цих пред­метів. Коли, наприклад, два порівнювальних предмета мають групову схожість ознак і нову ознаку, виявлену в одного з предметів, переносять на другий, предмет, то такий висновок буде мати аналогію предметів.

Аналогія відносин це такий умовивід, у котрому уподібнюють один одному не два окремих предмети, а два відношення між предметами. Наприклад, Ф. Ен­гельс уподібнює відношення між формальною і діалек­тичною логікою відношенню між арифметикою і вищою математикою.

Розрізняють також точну аналогію і просту (неточ­ну) аналогію.Точною аналогією називають аналогію, у якій вис­новок робиться на основі знання того, що переношува­на ознака (d) перебуває в залежності від ознаки схо­жості (аbс).

Проста аналогія це така аналогія, коли невідомо, чи знаходиться переношувана ознака (d) в залежності від ознак схожості (аbс) чи ні.

Точна аналогія дає висновки вищого ступеню імовір­ності, що наближуються до достовірних, ніж проста ана­логія, висновки котрої можуть бути найменшої імовір­ності.

Аналогія є логічною основою висновків, здобутих за допомогою методу моделювання. Метод моделювання полягає в тому, що при пізнанні певного об'єкта вико­ристовують другий об'єкт, що заміняє перший.

Об'єкт, що безпосередньо цікавить дослідника і за­міняється другим об'єктом, називають оригіналом. А об'­єкт, котрим заміняють оригінал, називають моделлю. Метод моделювання дає змогу вивчити предмет не без­посередньо, а опосередковано, через інший предмет (модель). Під час моделювання, як і в аналогії, знання одного предмета (моделі) переноситься на другий предмет (оригінал). Логічною формою такого висновку є умовивід за аналогією. На основі належності моделі S ознак abcd і належності оригіналу S1 властивостей аbс роблять висновок про те, що виявлена в моделі S властивість d теж належить оригіналу.НАЦІОНАЛЬНА ГІРНИЧА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРЕФЕРАТ


з логіки на тему: “Аналогія”

Виконав: студент групи ЕК-00-2

Большаков Станіслав

м. Дніпропетровськ2000 р.
скачать файлСмотрите также:
Називається такий умовивід, в якому від схожості предметів в одних ознаках робиться висновок про схожість цих предметів і в інших ознаках
59.02kb.
І. Особливості нарахування податків і зборів (обов’язкових платежів) митними органами України
376.88kb.
Художні напрямки та стилі
34.21kb.
Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності
4512.55kb.
Відкритий вогонь (газова плита, сірники, запальнички). Діти, залишаючись дома без батьків, схильні «вивчати» горіння різних предметів і речовин: пластмас, лінолеуму, розчинників, фарб тощо
9.5kb.
Конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти
269.95kb.
Над якою працюють учителі суспільно
119.24kb.
Сертифікат дозволеної передачі Форма 1 (easa form 1), про який йдеться в цих правилах
432.1kb.
Рішення проект від № м. Гола Пристань Про оформлення права власності та видачу гр. КурганЛ.І. свідоцтва про
18.06kb.
«Я поет. Не хвилюйтеся. Я не помру» (Літературна композиція,присвячена 100-річчю від дня народження Л. С. Первомайського)
101.33kb.
План навчального проекту
137.49kb.
Рішення від 23. 04. 2009. №117 м. Володимир Волинський Про розгляд подання Володимир Волинської міжрайонної прокура тури щодо обмеження режиму роботи нічних закладів торгівлі та часу реалізації спиртних напоїв
33.1kb.