klevoz.ru страница 1страница 2
скачать файл
Методика організації діяльності

-

«Регіонального консультативного центру»Зміст.

 1. Загальні положення ………………………………………………....

 2. Організаційна структура центру ……………………………….…..

 3. Загальна організація поточної роботи центру ………………….…

 4. Методичні засади надання консультаційних послуг ………….…

 5. Організація роботи з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Одеської області ………………………………….……

 6. Організація роботи з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування прикордонних повітів Румунії ……………………..…

Висновки та рекомендації ……………………………………………
Додаток 1. Положення про «Регіональний консультативний центр»


 1. Загальні положення.

Метою створення Регіонального консультативного центру (далі – «РКЦ») є сприяння формуванню сприятливого інвестиційного клімату в прикордонних регіонах України та Румунії.
Конкретними завданнями його діяльності є:

 1. Створення ефективної системи взаємодії регіональних і місцевих органів влади, підприємств, регіональних організацій та інвестиційних фондів з метою збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку прикордонних регіонів України та Румунії.

 2. Підвищення рівня інформаційного забезпечення щодо інвестиційних можливостей та створення позитивного іміджу прикордонних регіонів України та Румунії.

 3. Посилення інституційних і технічних можливостей підприємств та органів влади прикордонних районів в сфері залучення інвестицій і роботи з потенційними інвесторами.

 4. Підготовка рекомендацій для регіональних і місцевих органів влади прикордонних районів з питань інвестиційної діяльності, розробка планів по створенню та функціонуванню індустріальних парків на території прикордонних регіонів.

При цьому кінцевий ефект транскордонного впливу діяльності РКЦ полягає в загальній співпраці по створенню взаємної бази даних з інвестиційними пропозиціями, інвестиційними профайлами та каталогами прикордонних районів, створення веб-сайту з постійним відновленням актуальної інформації про інвестиційну діяльність в регіонах та представлення передового досвіду в рамках проекту що будуть узагальнені в керівних принципах, які будуть розміщені на веб-сайті проекту і можуть бути використані всіма зацікавленими сторонами.

В умовах гострого дефіциту інвестиційних ресурсів в Україну одним із пріоритетних завдань РКЦ є збільшення обсягів іноземних інвестицій в реальний сектор економіки.

Прямі іноземні інвестиції відіграють провідну роль у регіональній економіці Україні і Румунії і є важливим джерелом для іноземного капіталу під час кризи. Тому основним результатом роботи РКЦ повинно бути створення сприятливого інвестиційного клімату в прикордонних регіонах України та Румунії і надання консультативної допомоги всім організаціям, на всіх рівнях для покращення діяльності з іноземними інвесторами. Опосередкованим результатом повинно стати зменшення терміну реалізації інвестиційних проектів, створення нових робочих місць та розвиток регіональної економіки в цілому.

Цільовими групами діяльності РКЦ є регіональні і місцеві влади, підприємства прикордонних районів Румунії та України, іноземні інвесторі.

Є широко визнаним той факт, що прямі іноземні інвестиції (ПІІ) відіграють важливу роль у всесвітньому економічному розвитку. Значне число країн, що розвиваються з економікою перехідного періоду забезпечує підтримку своїх програм розвитку за рахунок залучення ПІІ.

РКЦ, покликаний сприяти активізації інвестиційних процесів, може в значній мірі збільшити обсяги надходжень ПІІ за рахунок підтримки іноземних інвесторів. Сам просування інвестицій може бути визначене як комплекс дій, спрямованих на поширення інформації щодо можливості вкладення інвестицій у даний регіон чи сектор економіки з одночасним наданням комплексу інвестиційних послуг для передбачуваного інвестора. При цьому, метою реалізації на державному рівні інвестиційних програм може служити не тільки залучення іноземного капіталу в країну, а й розвиток ділової активності, сприятливого як для іноземних компаній, так і для національного бізнесу.Можна виділити три основні завдання, які вирішуються РКЦ:

 1. передача і поширення інформації серед потенційних інвесторів щодо стану та можливостей ділового середовища прикордонних районів. Така інформація має бути представлена ​​на досить високому рівні і бути доступною для всіх зацікавлених сторін. Однак, в країнах з перехідною економікою, інформація - недостатньо точний ресурс, тому що існує ринок тіньового капіталу, а практика добросовісної конкуренції не досить розвинена;

 2. координація дій, здійснюваних при підготовці та реалізації інвестиційних програм, починаючи від поліпшення ділового клімату та практичної допомоги працюючим інвесторам і закінчує лобіюванням на законодавчому рівні реформ, необхідних для формування та розвитку інвестиційного середовища;

 3. практична робота з підготовки пропозицій по залученню інвестицій в конкретні сектори економіки або компанії, пошук потенційних інвесторів та налагодження інвестиційного процесу.

Незважаючи на те, що отримання однозначної оцінки ефективності роботи РКЦ по залученню інвестицій досить проблематично, можливим і головним індикатором цієї роботи може служити кінцевий результат - обсяг залучених ПІІ. Відомі підходи до оцінки ПІІ, базуючись на різних методиках, вказують на суттєву позитивну кореляцію між роботою РКЦ по залученню інвестицій та інвестиційними потоками, що прийшли в конкретні галузі економіки. Крім того, ефективність дій центру може бути оцінена на основі зіставлення даних за обсягом іноземних інвестицій, залучених за допомогою РКЦ, щодо всього потоку інвестицій. 1. Організація поточної роботи центру.

Практична робота РКЦ із залучення інвестицій ґрунтується на вирішенні чотирьох основних завдань:

 1. формування позитивного іміджу об'єкта інвестування (держава, регіон, прикордонні райони та галузь економіки),

 2. генерація інвестицій (пошук інвестора, вироблення та обґрунтування інвестиційних пропозицій),

 3. підтримка поточного інвестиційного процесу,

 4. політика захисту інвестицій.


Таблиця 1. Головні функції РКЦ.Функції

Цілі

Дії

1

Формування позитивного образу країни (прикордонних районів що є учасниками проекту)


Створення представлення про країну, як привабливе місце для міжнародних інвестицій

 • організація та розвиток web-site агентства;

 • проведення PR акцій в іноземних інформаційних мас медіа засобах;

 • проведення інвестиційних форумів

 • формування відносин співробітництва з журналістами та представниками бізнесу.

2

2 Стратегічне планування інвестицій.


Цілеспрямоване залучення інвестицій в певні сектори економіки прикордонних районів що є учасниками проекту або компанії.


 • пошук і визначення потенціальних інвесторів;

 • розсилка поштою інформаційних буклетів, телефонні контакти;

 • семінари для інвесторів, які запрошуються до співпраці.

3

Огляд основних послуг по вкладенню інвестиційного капіталу.


Передінвестиційні послуги.


Сприяння іноземному інвестору по входженню в економіку; допомога в аналізі вкладення капіталу і прийняття рішення. • інформаційне обслуговування;

 • "покрокове" обслуговування: від реєстрації до послуг підтримки

 • маркетингові дослідження

 • різна допомогу у виділенні земельних ділянок, пошуку постачальників тощо.

Після інвестиційна підтримка.

Допомога іноземному інвестору в його бізнесі, сприяння у прийнятті рішення про розвиток інвестицій в майбутньому

 • юридична або інша консультативна підтримка при просуванні закордонного інвестиційного проекту

 • боротьба з бюрократією і т.д.

4

Політика захисту інвестицій.


Поліпшення інвестиційного клімату, базуючись на ефективному зворотному зв'язку між інвестором і місцевими органами влади

 • розвиток приватного сектора
  • підготовка пропозицій по удосконаленню законодавчої та нормативної бази
  • лобіювання інтересів інвесторів


Формування позитивного образу регіону.

Однією з важливих місій РКЦ є формування в світі позитивного міжнародного іміджу певного регіону: прикордонних районів що є учасниками проекту, для потенційних інвесторів.

Рішення задачі формування позитивного образу, - особливо важливо для країни з бідним інвестиційним кліматом і низьким рівнем ПІІ, як основа для того, щоб згодом розпочати генерування інвестиційного інтересу. Тому саме з цією етапу і рекомендується розпочати діяльність РКЦ. Але і в подальшому, робота з формування позитивного іміджу держави представляє одне з найважливіших напрямків роботи агентства. Вона включає розміщення реклами в спеціалізованих міжнародні засобах інформації, підготовка та поширення серед фінансових і ділових кіл інформації про стан і перспективи розвитку економіки регіону, оперативне інформування про позитивні зміни, що відбулися в країні. До цієї роботи відносяться також громадські акції, з широким колом учасників, як, наприклад, інвестиційні виставки та ярмарки, конференції, організація та проведення інвестиційних семінарів.

Стратегічне планування інвестицій.

У загальному випадку, задача генерації інвестиційних потоків полягає у виділенні певного сектора економіки прикордонних районів Румунії та України, з подальшою розробкою стратегічної програми заходів, покликаних викликати інтерес потенційних інвесторів. Така програма включають організацію і проведення показів та семінарів, орієнтованих на потенційних інвесторів, фондів що спеціалізуються на постановці фінансових програм в певних країнах, секторах, галузях промисловості або для окремих компаній. З цією метою РКЦ організовує відвідування прикордонних районів, в програму яких входять зустрічі з урядовими посадовими особами, учасниками інфраструктури інвестиційного ринку, представниками громадських організацій підприємців і провідних компаній. Конкретна програма планування іноземних інвестицій визначається відповідно до пріоритетів роботи РКЦ, специфікою економічних умов прикордонних районів тощо.Огляд основних послуг по вкладенню інвестиційного капіталу.

Переважна більшість РКЦ в усьому світі роблять значний акцент у своїй роботі на створення і розвиток інфраструктури підтримки та обслуговування інвестицій, надання допомоги інвесторам, яка є невід'ємною частиною інвестиційного сприяння. Постановка завдання сприяння інвестиціям тягне за собою організацію широкого обсяг послуг, покликаних допомогти інвесторам в аналізі інвестиційних рішень, організацію бізнесу і його підтримки. При цьому весь діапазон інвестиційного сервісу може бути умовно розділений на дві умовні категорії:

• перед-інвестиційні послуги;

• після-інвестиційні послуги.

Особливістю роботи більшості РКЦ є те, що їх робота в основному сконцентрована на забезпечення послуг інвестору на перед-інвестиційної стадії. До неї належить надання зацікавленим сторонам інформації щодо країни, її макроекономічної ситуації, головних галузей промисловості, законодавства і процедур, що визначають інвестиційний процес, інвестиційних стимулів та іншої інформації, яка може полегшити прийняття рішення інвестором про початок бізнесу або організації спільного підприємства. РКЦ зазвичай допомагають інвесторам в роботі по розробці та запуску їх інвестиційних проектів. При цьому ними застосовується покроковий підхід до реалізації інвестиційного процесу, який ґрунтується на поетапній схемі вирішення основних завдань по реалізації проекту.

Відповідно до проекту, перелік заходів, що плануються до виконання, включає: • збір, обробка та узагальнення інформації для створення бази даних з інформацією про інвестиційний потенціал, діяльності та пропозиції прикордонних районів України та Румунії;

 • організація ряду тренінгів та семінарів із залучення інвестицій та інвестиційної діяльності, інвестиційний холдинг суду;

 • організація експертної оцінки, досліджень та розробка рекомендацій щодо вдосконалення інвестиційного клімату;

 • консультаційна підтримка.

Переінвестіціі, з боку міжнародної ділової спільноти, складають істотну частину припливу ПІІ в багатьох країнах Центральної та Східної Європи. Очевидно, що умовою розширення вкладених раніше інвестицій є успіх попередньої інвестиційної діяльності, якому сприяла існуюча інвестиційна інфраструктура і ставлення до інвесторів з боку уряду і місцевих органів влади. Значну роль в цьому покладається на РКЦ, які орієнтовані на практичну допомогу іноземним інвесторам в подоланні виникаючих проблем, наданні оперативних консультації. Консультаційні послуги що при цьому надаються, побічно допомагають ідентифікувати існуючі адміністративні та інші бар'єри до припливу іноземних інвестицій і, таким чином, полегшити виконання такої важливої ​​функції РКЦ, як захист інвестицій.

Політика захисту інвестицій.

Важливою функцією РКЦ є захист інвестицій в прикордонних районах. Завдяки повсякденним контактам з представниками приватного сектора, РКЦ можуть розглядатися в якості сполучного мосту між приватним сектором та місцевими органами влади. Знаючи, що треба зробити для вдосконалення інвестиційного режиму, РКЦ буде працювати в широкому діапазоні дій: від підготовки пропозицій щодо поправок законодавства до корекції адміністративних процедур, покликаних полегшити дії інвестора в регіоні.

Поєднання різних послуг, що пропонуються РКЦ, повинно відповідати існуючому навколишньому бізнес-середовищу, в якій працює центр і його пріоритетам.


 1. Організаційна структура центру.

Ефективність РКЦ кардинально залежить від його організаційної структури.

Звичайно, експерти РКЦ повинні виконувати дії, які більш типові для приватного сектора. РКЦ повинні володіти відповідною гнучкістю по відношенню до запитів інвесторів, пристосовуватися до зміни ринкових умов і автономією, щоб проводити і здійснювати задану інвестиційну стратегію протягом тривалого періоду, ігноруючи політичну навколишнє середовище в країні.

Через особливості згаданих вище функцій РКЦ, проблема підбору персоналу центру є другою за важливістю після вибору його структури.

Штат РКЦ повинен включити людей, що мають як відповідний досвід роботи в інвестиційному бізнесі, так і досвід роботи з державними організаціями. Спеціальну увагу слід приділити вибору керівника центру. Для успішного керівництва роботою РКЦ директор повинен забезпечити контакт з державними організаціями, регулярно зв'язуватися з політичними і донорськими організаціями. З іншого боку, директор повинен наладити співпрацю з національними та закордонними бізнес-структурами.

Організаційна структура РКЦ в першу чергу повинна забезпечити виконання основних функцій по наданню перед-інвестиційних та після-інвестиційних послуг. Тому крім адміністративної групи, в структуру РКЦ повинні входити експерти, які будуть працювати безпосередньо з учасниками інвестиційного процесу.

Фінансування роботи РКЦ.

Громадський характер роботи РКЦ передбачає фінансування його роботи в першу чергу за рахунок громадських фондів. Але для фінансування подальшої діяльності необхідно визначення додаткових джерел доходів для покриття операційних і експлуатаційних витрат. Це завдання повинно бути покладено на експертів та консультантів. В результаті, крім забезпечення поточної роботи РКЦ, буде створений відповідне інституційне середовище. 1. Методичні засади надання консультативних послуг.

Послуги, які може запропонувати|консалтінг| РКЦ |фірма-виготовлювач|, в першу чергу визначаються галузевими особливостями інвестиційного проекту, способу його фінансування, рівнем попередньої розробки проекту тощо.

Отримання|здобуття| технічного завдання|задавання| на консультаційні послуги по розробці інвестиційного проекту|консалтінг| є|з'являється| кульмінацією як спільної діяльності клієнта, експерта та інвестора, так і зусиль кожного окремо|нарізно|.

Експерт РКЦ повинен мати здібності, яких немає у клієнта та інвестора, або їх у них недостатньо. І, навпаки, у клієнта і інвестора може бути цілий ряд|лава| спірних питань або проблем, які експерт може допомогти їм вирішити, але|та| вони повинні відповідати деяким критеріям, перш ніж для їх вирішення буде запитана|запросити| допомога з боку:


 1. Проблема має бути розпізнана як така, і клієнт повинен визначитися в тому, що треба робити|чинити| для її вирішення. Проблема може бути очевидною (наприклад, передислокація фабрики). Але|та| експерти і самі можуть стимулювати потреби в результаті|унаслідок| своєї маркетингової діяльності.

 2. Визначення проблеми має бути питанням першорядної ваги і клієнт повинен прагнути щось зробити в цьому відношенні вже зараз.

 3. Клієнт повинен вірити, що проблема може бути вирішена|рішати|. Маркетинг консультаційних послуг має бути націлений на формування такої упевненості, так само як і на те, що проблема, що стоїть перед клієнтом, має для нього першорядне|первинне| значення.

 4. Клієнт усвідомлює необхідність допомоги з боку – будь то експертиза або досвід|дослід|, або просто об'єктивна думка відомого професіонала в даній області.

Частина|частка| процесу організації надання консультаційних|консалтінг| послуг зводиться до визначення того,|аби| що клієнт відповідає вказаним вище критеріям готовності. Тому у момент укладення договору необхідно отримати|одержувати| від перспективного клієнта|начеб| визнання|зізнання|:

 • так|та|, дане питання відповідає моєму бізнесу і його слід розглянути|розглядувати|;

 • проблеми в організації інвестиційного процесу заслуговують на увагу саме зараз;

 • це питання може бути вирішений з|із|а рахунок допомоги експерта РКЦ.

Важливим чинником при |із|цьому є урахування специфіки інвестиційного бізнесу: для будь-якої консультативної|консалтінг| практики значну цінність представляє|уявляє| налагоджена мережа|сіть| взаємин і контактів експертів з|із| їх колишніми і сьогоднішніми|теперішніми| клієнтами, посередниками тощо. Тому обов'язок кожного експерти РКЦ створювати і підтримувати ці зв'язки.

Організація виконання консультаційного|консалтінг| проекту.

Основою успішного консультаційного|консалтінг| проекту в інвестиційній сфері є|з'являється| чітка домовленість між експертом і клієнтом, інвестором про: • зміст|вмісті| роботи;

 • том, як вона повинна виконуватися;

 • тому, що у результаті отримає|одержуватиме| клієнт.

Це означає|значить|, що з самого початку необхідного встановити чіткий круг|коло| повноважень; багато проблем по виконанню консультаційних|консалтінг| проектів виникають із-за невідповідності результатів очікуванням|чеканням| з самого початку проекту.

Проведення попереднього дослідження

Перш ніж укласти контракт за яким-небудь певним проектом, експерт повинен провести попереднє дослідження, щоб|аби| оцінити|оцінювати| його характер|вдачу| і розміри. Це дослідження вже само по собі міні-проект, в ході виконання якого необхідно: • зібрати|повизбирувати| дані з певної інвестиційної проблеми;

 • проаналізувати їх і виявити основні питання;

 • визначити, по яких напрямах|направленнях| слід рухатися|сунути| для вирішення цих питань;

 • спланувати хід робіт над інвестиційним проектом;

 • визначити, які необхідні консультанти і інші ресурси.

В деяких випадках все це вже може бути зроблено клієнтом – наприклад, якщо необхідна допомога експерта як фахівця|спеціаліста| в комплексному проекті по залученню інвестицій, який вже виконується. Але|та| найчастіше попередні дослідження є|з'являються| першою стадією багатоетапного інвестиційного проекту.

В деяких випадках експерт вже тим, що встановить проблему, може надати|робити| значну послугу своєму клієнтові. Коли експерт бере участь у визначенні всіх стадій до початку інвестиційного проекту, то у нього повинен бути заздалегідь|наперед| заготовлений перелік питань, які необхідно|схоче| з'ясувати.

Під час попереднього дослідження дуже важливо|поважно| визначити саму проблему, а не її симптоми.

Підготовка інвестиційної пропозиції.|речення|

Проводячи попереднє дослідження, експерт повинен постаратися зібрати|повизбирувати| досить дані для підготовки інвестиційної пропозиції|речення|, яка буде|з'являтиметься| документом, що обкреслює круг|коло| повноважень за самим інвестиційним проектом.

У всіх випадках, проте|однак|, існують ключові|джерельні| питання, які приводяться|призводять| нижче, що мають бути детально розглянуті|розглядувати| консультантом| і узгоджені|, принаймні, в принципі, з|із| клієнтом та інвестором:


  1. розуміння проблеми: у самому крайньому випадку це представлення клієнтом тієї інформації, яка необхідна по проекту. Проте|однак|, набагато краще, якщо експерт проінтерпретуєте отримані|одержувати| дані з|із| глибшим розумінням, щоб|аби| клієнт побачив цю проблему в іншому, перспективнішому|перспективному| вигляді|виді|.

  2. Зміст|вміст| і цілі роботи. Вони позначать межі|кордони| проекту, а також те, що має бути досягнуте в межах цих меж|кордонів|.

  3. Підхід до рішення|розв'язання|: може використовуватися загальновідомий, стандартний підхід до виконання завдання|задавання|, але|та| іноді консультант має бути новатором при впровадженні рішень|розв'язань|.

  4. Програма необхідних робіт. Звичайно це стадії планування|планерування| і на цьому етапі вже мають бути описані основні завдання|задачі|, хоч би|хоча би| у загальних рисах. Технічне завдання|задавання| може розпадатися на ряд|лаву| окремих етапів роботи|:

 • Визначення обсягів необхідних інвестицій|обладнання|;

 • Прибутковість проекту;

 • Ризики проекту, тощо

  1. Короткий виклад очікуваного|сподіваного| ефекту (прибуток) від виконання проекту.

  2. Необхідні ресурси.

Перетворення інвестиційної пропозиції|речення| на договір с РКЦ.

Інвестиційна пропозиція|речення| є|з'являється| основою договору між клієнтом і експертом РКЦ і в цьому сенсі|змісті| повинно містити|утримувати| відповідь на наступні|слідуючі| питання: • робота, яку повинні виконати експерт і робота, яка виконуватися не буде;

 • ресурси, які повинен забезпечити клієнт;

 • графік виконання робіт і тривалість проекту в цілому|загалом|;

 • принципи оплати роботи.

Іноді|інколи| деякі з цих аспектів можуть бути переглянуті в ході проекту. Якщо так відбувається|походить|, то необхідно це закріпити документально.

Експерт рідко може гарантувати отримання|здобуття| розрахункового ефекту від проекту і договір повинен відображати|відбивати| це. Крім того, клієнт можливо захоче|схоче| мати деякі гарантії дотримання конфіденційності.

Інші статті можуть стосуватися питання авторських| та патентного права, роялті і інших питань, пов'язаних із захистом інтелектуальної власності, інших обмежень відносно консультанта, таких як отримання|здобуття| роботи у клієнта, або виконання подібної роботи для інших клієнтів в тому ж секторі.


 1. Організація роботи з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Одеської області.

Кінцевою метою консультування з боку РКЦ є|з'являється| допомога місцевим органами виконавчої влади та місцевого самоврядування Одеської області здійснити прогресивні зміни його соціально-економічного розвитку. Експерт допомагає виявляти і вирішувати|рішати| специфічні технічні проблеми, стосуючись, в той же час, людських проблем і аспектів організаційних змін.

Основним завданням|задачею| РКЦ|консалтінгу| є|з'являється| ідентифікація і знаходження шляхів|колій| вирішення наявних проблем в сфері залучення інвестицій в прикордонні регіони. Консультаційні|консалтінг| послуги з боку РКЦ здійснюються як у формі|у формі| разових консультацій, так і у формі|у формі| консультативних|консалтінг| проектів.

Будь-який консультативний|консалтінг| проект включає наступні|слідуючі| основні етапи:


 • діагностика (виявлення проблем);

 • розробка рішень|розв'язань|;

 • впровадження рішень|розв'язань|.

Слід відзначити, що при цьому, консультативний проект, окрім проектної стадії, включає передпроектну і послепроектную| стадії.

Першим кроком передпроектної стадії є|з'являється| визнання|зізнання| посадовими особами органів влади наявності такої проблеми, вирішення якої вони хотіли би здійснити за рахунок залучення інвестицій. Це визнання|зізнання| є|з'являється| результатом двостороннього|двобічного| процесу: з одного боку - усвідомлення клієнтом наявності проблеми як такий, з іншої - формування у посадових осіб бажання розпочати інвестиційний процес.

Післяпроєктна стадія полягає в аналізі змін, що відбулися в соціально-економічному розвитку регіону, вирішенні питань, пов'язаних з можливим розширенням проекту у зв'язку з новими проблемами, - які були виявлені в ході реалізації проекту, або виникли як наслідок досягнення підприємством, що залучили інвестиції, нового стану|достатку| в результаті|унаслідок| реалізації проекту.

Консультаційний|консалтінг| проект може займати|позичати| від декількох днів до декількох місяців. При вирішенні проблем застосовується комплексний підхід, при якому враховується взаємозв'язок різних аспектів інвестиційного процесу.

В основі організації консультативного процесу органів влади є метод розвитку і зміни організацій. Метою|ціллю| застосування|вживання| даного методу є|з'являється| підвищення ефективності місцевого (прикордонного) господарського комплексу, що досягається за участю консультанта РКЦ. У цьому сенсі|змісті| консультант повинен виконати два завдання|задачі|: з одного боку - стежити за вирішенням існуючих проблем в розвитку економіки регіону, з іншої - показати шляхи|колії| залучення та використання інвестицій.

Існує декілька типових завдань|задавань| на консультування органів влади залежно від якості або рівня інвестиційного, з|із| якою зіткаються звичайно органи влади: • завдання|задача| на виправлення ситуації, яка погіршала в сфері соціально-економічного розвитку;

 • завдання|задача| на удосконалення стану, яка вже існує;

 • завдання|задача| на створення|створіння| абсолютно|цілком| нової ситуації (розвиток галузі, підготовка цільових програм тощо).

Слід також відзначити дві сторони можливих змін в організації діяльності органів влади:

 • технічна сторона, що стосується характеру|вдачі| управлінської або комерційної проблеми, з|із| якою стикаються посадові особи; консультант проводить аналіз і пропонує рішення|розв'язання|;

 • людська сторона, тобто взаємини між консультантом і посадовими особами, реакція людей в організації замовника на зміни; консультант допомагає в плануванні|планеруванні| цих взаємин і їх здійсненні.

Ефективне консультування показує, як потрібно справлятися з|із| двома цими сторонами змін в організації. Ці проблеми взаємозв'язані і експерт повинен це розуміти. До основних видів змін, які можуть відбуватися в результаті діяльності консультантів РКЦ слід віднести:

 • зміни в навколишньому середовищі;

 • організаційні зміни в структурі органів влади:

 • запровадження новітніх технології;

 • зміни управлінських структурах і процесах.

Але в Україні, де політичні, економічно, соціальні, технологічні і інші зміни відбуваються|походять| хаотично, експерти і їх клієнти не повинні забувати, що і люди, і підприємства потребують не тільки|не лише| змін|перерв|, але і в стабільності і спадкоємності. І знаходження рівноваги між змінами і стабільністю є|з'являється| першим| завдання|задач| консультанта.

Результатом співпраці РКЦ та органів влади повинно стати по'єднення і доповнення Державної стратегії регіонального розвитку та програми залучення іноземних інвестицій в Одеську область у 2011/2015 рр. відповідно до пріоритетів: • Розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу,

 • Розвитку та модернізація транспортної інфраструктури,

 • Розвиток зв'язку та телекомунікаційних послуг,

 • Розвиток туризму і рекреаційного комплексу.

В результаті:

 • Одеська область повинна стати привабливою галуззю для інвестицій з конкурентоспроможною економікою.

 • Одеська область має стати зона з чистого навколишнього середовища, високої культури, туризму і відпочинку.

 • Одеська область має стати зона з високим рівнем людського розвитку людських ресурсів, продуктивної зайнятості населення та ефективної системи надання соціальних послуг.

Відповідно до існуючої структури економіки і наявних конкурентних переваг регіону, можуть бути визначені пріоритетні сектори для залучення інвестицій в середньостроковій перспективі в майбутньому:

 • Транспорт і логістика;

 • Інфраструктурні проекти;

 • Розвиток морської інфраструктури (транспорт, судноремонт, рибна промисловість тощо) і техніки;

 • Стимулювання прикордонного співробітництва;

 • Туризм і відпочинок;

 • Агропромисловий комплекс;

 • Модернізація житлово-комунального господарства;

 • Водопостачання, впровадження ресурсозберігаючих і енергозберігаючих технологій

В результаті сприяння виконанню проекту з боку експертів РКЦ слід очікувати такі зміни в структурі економіки прикордонних районів:

 • Зменшення обсягів державних витрат на соціально-економічний розвиток та розвиток інфраструктури відповідно до затверджених програм для середніх і короткі терміни;

 • Завантаження виробничих потужностей економічно активних підприємств і пошук інвесторів з наміром використовувати наявні активи виробничого потенціалу;

 • Повне використання ресурсного потенціалу і конкурентних переваг територій за рахунок введення нових підприємств, створення нових компаній і промислових парків;

 • Реструктуризація сільськогосподарського сектора у зв'язку з розвитком галузі з передовими технологіями і великими товарно-виробничих компаній, стимулювання підприємницької діяльності в сільській місцевості;

 • Розвиток інноваційної інфраструктури та підтримки інноваційної діяльності різних компаній;

 • Розвиток інфраструктури логістики. 1. Організація роботи з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування прикордонних повітів Румунії.

В першому підході, експерти РКЦ при організації роботи з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування прикордонних повітів Румунії повинні забезпечити формування та узгодження загального уявлення щодо існуючих проблем в інвестиційній сфері та можливості їх розв’язання, встановлення взаємозв'язку між всіма учасниками цього процесу на всіх рівнях.

Зрозуміло, що прямі іноземні інвестиції відіграють провідну роль у регіональній економіці Румунії та Україні і є важливим джерелом для іноземного капіталу під час кризи. Тому першочерговою задачею є створення сприятливого інвестиційного клімату та допомоги як для місцевого бізнесу, так і для іноземних інвесторів, активізації діяльності органів влади з іноземними інвесторами, що в своїй перспективі сприятиме збільшенню інвестицій в прикордонних регіонах України та Румунії.

Відомо, що основною перешкодою для залучення інвестицій в прикордонних районах є відсутність інституту, який має справу безпосередньо з залученням інвестицій і допомагає регіональним властям і бізнес-організації взаємодії з іноземними інвесторами, відсутність інформаційної кампанії про інвестиційний потенціал регіонів та відсутність промоцій них заходів, які сприятимуть співпраця з інвесторами і в результаті сприятиме залученню інвестицій в регіональну економіку.

Цільовими групами роботи к експертів РКЦ є регіональні і місцеві влади, підприємства та організації всіх прикордонних районів. Кінцевими бенефіціарами є регіональні і місцеві органи влади, підприємства, комерційні організації та регіональні громади, тому що можливе збільшення обсягів залучених інвестицій буде сприяти створенню нових робочих місць, підвищення рівня життя в регіоні і у підсумку надасть потужний імпульс для розвитку регіональної економіки.

Важливим моментом діяльності експертів РКЦ є формування ефекту транскордонного впливу, який полягає в організації загальній співпраці по створенні взаємної бази даних з інвестиційними пропозиціями, інвестиційних профайлів та каталогів прикордонних районів. Відповідно до поставленої задачі, експерти РКЦ повинні виконати наступну роботу:


 • Провести експертне оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств, регіонів та розробити комплекс рекомендацій по пріоритетним напрямкам з розвитку інвестиційного потенціалу регіонів;

 • Розробити плани комплексного розвитку зазначених прикордонних територій для активізації діяльності місцевих і регіональних влад в сфері залучення інвестицій та реалізації інвестиційних проектів.

 • Організацію інформаційної кампанії, в тому числі друк інформаційних матеріалів і компакт-диски, запуск реклами про інвестиційний потенціал регіонів, проведення інвестиційного форуму тощо.

 • Проведення експертної оцінки інвестиційного потенціалу прикордонних районів та підготовка рекомендацій щодо вдосконалення інвестиційного клімату в регіонах.

 • Розробка планів комплексного розвитку регіону у сфері залучення інвестицій та реалізації інвестиційних проектів.

Реалізація зазначених заходів буде ефективним стимулом для формування сприятливого інвестиційного клімату в прикордонних регіонах України та Румунії.

Розглядаючи як кінцевий результат підготовку рекомендацій для регіональних і місцевих органів влади визначених прикордонних районів по розробці планів розвитку їх інвестиційного потенціалу, експертами РКЦ будуть підготовлені практичні рекомендації для керівництва українських та румунських прикордонних районів та запропоновані конкретні плани з розвитку інвестиційного потенціалу районів.Висновки та рекомендації.
Представлений огляд проблеми створення та організації роботи РКЦ свідчить про його значну потенційну ролі в підтримки інвестиційних процесів і можливості по залученню ПІІ в прикордонні райони України та Румунії.

Створення інвестиційного РКЦ, як міжнародної організації, місія якої полягає у збільшенні обсягів надходжень зарубіжних інвестицій, має відповідати ряду вимог. 1. РКЦ має забезпечити поширення інформації про ділове середовище в прикордонних районах України та Румунії та можливості, які існують для потенційних інвесторів.

 2. Робота РКЦ має бути прозорою для інвестиційного співтовариства, включаючи іноземних інвесторів, що вже працюють в країні.

 3. Щоб бути ефективним, РКЦ повинно мати ділову орієнтації, сильні зв'язки з приватним сектором, і одночасно, бути підтримано найвищими рівнями уряду.

 4. Для забезпечення ефективності роботи РКЦ, необхідно щоб воно було автономним.

 5. РКЦ має забезпечити виконання основних функцій класичного інвестиційного агентства. Перелік послуг, що пропонуються, повинен відповідати існуючому бізнес-середовищу, в якому воно працює і його цілям.

 6. Основні послуги РКЦ надаються безкоштовно. Тому вирішення питання про державне фінансування є визначальним.Додаток.


скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Організаційна структура центру
441.54kb.
Таким чином, в індустріально розвинутих країнах зв’язок розглядається як один з важливих факторів економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності виробництва і процвітання нації
40.44kb.
Жюль Верн Путешествие к центру Земли
3091.83kb.
Інвестуймо в Запорізьку область
194.28kb.
Одеської обласної державної адміністрації
1628.06kb.
Л. В. Жеребньова, завідувач обласного центру практичної психології і соціальної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Т. Б. Артеменко
233.15kb.
Донецька філія Центру гуманітарної освіти Національної академії наук України Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка Лабораторія підручників Українського культурологічного центру проблеми сучасного підручника середньої І вищої школи збірник наукових
1617.31kb.
Архитектура и структура ЭВМ
74.05kb.
Билет 25 вопрос 1 Отраслевая и территориальная структура хозяйства России, её изменения в последние десятилетия
37.04kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації
20.25kb.
Картка адміністративної послуги
39.72kb.
Иван Алексеевич Бунин и Александр Иванович Куприн
11.61kb.