klevoz.ru страница 1
скачать файл
Питання до вступного екзамену в аспірантуру

з української мови (за професійним спрямуванням)

 1. Основні розділи та структура курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Завдання, предмет та об’єкт курсу, його наукові, навчальні та розвиваючі елементи.

 2. Професійний мовно-комунікативний потенціал фахівця. Поняття мови й мовлення.

 3. Мова як суспільне явище. Суспільні функції мови.

 4. Соціолінгвістична проблема «Мова й суспільство» в Україні.

 5. Українська мова як державно-національна мова українського народу. Дефініції державної мови і мови національної.

 6. Генеалогічна класифікація української мови. Етапи розвитку та становлення української мови.

 7. Мовна політика в Україні. Поступ та функціонування української мови як мови державної.

 8. Державна мова як мова професійної комунікації. Українське законодавство про мови.

 9. Поняття про літературну мову та її норму. Типи мовних (літературних) норм.

 10. Становлення сучасної української літературної мови.

 11. Розділи стилістики та їх завдання.

 12. Поняття стилю. Типи мовних стилів.

 13. Дефініція функціонального стилю. Характеристика функціональних стилів сучасної української літературної мови.

 14. Офіційно-діловий стиль. Його призначення, сфери використання, підстилі, жанри, характерні риси.

 15. Історія становлення та розвитку офіційно-ділового стилю в Україні.

 16. Лексичні норми офіційно-ділового стилю.

 17. Граматичні норми офіційно-ділового стилю.

 18. Діловодство й справочинство як основні сфери реалізації офіційно-ділового стилю та головні ланки організації роботи установ.

 19. Характеристика наукового стилю.

 20. Характеристика публіцистичного стилю.

 21. Морфологія. Поділ слів на лексико-граматичні класи. Загальна характеристика частин мови.

 22. Морфологічні норми сучасної української літературної мови. Особливості їх вживання в організаційно-розпорядчій документації та професійному мовленні.

 23. Найскладніші випадки вживання частин мови у професійному мовленні: закінчення у родовому відмінку однини іменників ІІ відміни; відмінювання незмінюваних іменників.

 24. Зв’язок числівників з іменниками.

 25. Особливості відмінювання та правопису простих, складних і складних кількісних і порядкових числівників.

 26. Відмінювання іменників. Множинні іменники.

 27. Правопис відмінкових закінчень прикметників. Відмінювання й правопис займенників.

 28. Правопис особових закінчень дієслів.

 29. Іменник у ділових паперах, його парадигматика та правопис.

 30. Прикметник у текстах ділових документів, особливості його граматичної парадигми та правопису.

 31. Особливості вживання займенників у ділових паперах.

 32. Класифікація та парадигматика числівника у ділових паперах.

 33. Прислівник у текстах фахової документації.

 34. Службові частини мови у текстах фахової документації.

 35. Складні випадки синтаксичної керування та сполучуваності прийменника у діловому тексті.

 36. Лексикологія як розділ мовознавства. Стилістична диференціація сучасної української лексики.

 37. Види лексики за походженням.

 38. Види лексики за вживанням.

 39. Перекласти такі найуживаніші фразеологічні звороти ділової мови: административное взыскание, без малейшего отлагательства, безналичный расчет, благодаря рекомендациям, более 30 тысяч, брать обязательства, в соответствии с…, взять верх над…, вне всяких сомнений, восстанавливать в должности, все желающие, вступает в силу, вышла из печати, гражданское законодательство, действующее законодательство, заместитель, заслуживает награды, на протяжении месяца, налогоплательщик, нести ответственность за…, нет расчета делать это, общество с ограниченной ответственностью, отрицательное значение, принять к сведению, принять меры по…, совещательный голос. Пояснити їх вживання.

 40. Професійна лексика й терміни у фаховому мовленні. Види термінів.

 41. Способи творення та особливості використання термінології. «Книжні» слова.

 42. Територіальні та соціальні діалекти. Функціональне значення діалектизмів, жаргонізмів, арготизмів у професійній комунікації.

 43. Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в ділових паперах та професійному спілкуванні.

 44. Лексика наукового, публіцистичного та офіційно-ділового стилю.

 45. Слова іншомовного походження, їх правопис.

 46. Власне українські слова. Чергування звуків в українській мові.

 47. Морфонологія. Чергування звуків (позиційні, історичні).

 48. Фонетика. Звуковий склад української мови, його класифікація.

 49. Графіка. Український алфавіт. Співвіднесення букви й звука.

 50. Орфоепія. Основні орфоепічні норми сучасної української літературної мови.

 51. Поняття культури мови, мовлення. Дефініція мовного етикету. Найуживаніші формули українського мовного етикету.

 52. Види усного ділового мовлення.

 53. Невербальні засоби спілкування, їх роль у професійному спілкуванні.

 54. Публічний виступ, його жанри.

 55. Ділова (службова) телефонна розмова.

 56. Ділова нарада (бесіда).

 57. Орфографія. Орфограма. Принципи орфографії. Орфографічні норми.

 58. Орфографічні норми фахового мовлення. Буквосполучення йо, ьо.

 59. Складні випадки вживання апострофа та м’якого знака у професійній лексиці.

 60. Подвоєння та подовження приголосних у текстах фахового мовлення.

 61. Правопис префіксів, суфіксів.

 62. Спрощення у групах приголосних звуків. Зміни приголосних при словотворенні.

 63. Правопис великої букви.

 64. Написання слів разом, окремо, через дефіс.

 65. Правопис часток не, ні.

 66. Правопис прізвищ та географічних назв іншомовного походження.

 67. Правопис складних географічних назв.

 68. Правила переносу слів.

 69. Поняття про милозвучність мовлення. Засоби милозвучності українського мовлення. Чергування ув, ій.

 70. Творення чоловічих та жіночих імен по батькові. Правопис та відмінювання українських прізвищ.

 71. Поняття про суржик, історія питання, переклад найуживаніших форм суржикових словосполучень.

 72. Поняття про текст ділового мовлення. Основні ознаки тексту. Структура тексту документа.

 73. Загальні вимоги до оформлення тексту ділової кореспонденції.

 74. Синтаксис як розділ граматики. Синтаксичні особливості текстів фахової документації.

 75. Пунктуація як розділ мовознавства. Основні пунктуаційні норми фахового мовлення.

 76. Пунктуаційні норми фахового мовлення. Розділові знаки при однорідних членах речення та у складному безсполучниковому реченні.

 77. Поняття про документ, його функції.

 78. Дефініція документа. Загальні вимоги до організаційно-розпорядчих документів.

 79. Класифікація документів.

 80. Формуляр-зразок документа. Табуляція. Положення табулятора.

 81. Поняття про реквізит. Види реквізитів.

 82. Поздовжній та кутовий штампи в документах. Реквізити штампу. Бланк документа. Вимоги до виготовлення бланків.

 83. Уніфікація організаційно-розпорядчої документації.

 84. Довідка. Оформлення довідки.

 85. Пояснювальна записка, її оформлення.

 86. Доповідна записка, її оформлення.

 87. Службовий лист. Види службових листів. Оформлення службових листів.

 88. Наказ. Види наказів, їх оформлення.

 89. Розпорядження, його оформлення.

 90. Протокол, його оформлення.

 91. Витяг з наказу.

 92. Витяг з протоколу.

 93. Акт, його оформлення.

 94. Розписка, її оформлення.

 95. Доручення, його оформлення.

 96. Заява, її оформлення.

 97. Автобіографія, її оформлення.

 98. Резюме. Оформлення резюме.

 99. Характеристика, її оформлення.

 100. Договори з господарської діяльності. Трудові договори.

 101. Оформлення звіту.

 102. Службова телеграма, її оформлення. Оформлення телефонограми.

 103. Візитна картка як атрибут ділового спілкування.

 104. Анотація. Наукова стаття.

 105. Відгук. Рецензія.

 106. Реферат. Автореферат. Монографія.

 107. Таблиця, список, перелік.

 108. Документація щодо особового складу: визначення та перелік документів, особливості писемного оформлення, вимоги до реквізитів № 10, 11, 16, 21, 23.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет «Українська мова (за професійним спрямуванням)» як мовознавча дисципліна передбачає розгляд майже всіх розділів лінгвістики (орфографії, фонетики, орфоепії, лексикології, фразеології, морфології, лексикографії, стилістики, синтаксису та пунктуації), що в комплексі має сприяти підвищенню культури ділового та професійного спілкування. За основу взято розгляд особливостей функціонування так званих книжних стилів – офіційно-ділового, наукового та публіцистичного – в їх усному й писемному виявах.Структура екзаменаційного білета включає питання всіх розділів програми курсу, а саме: 1) загальні питання дисципліни (розвиток і становлення української літературної мови, особливості мови професійного спрямування, культура спілкування тощо); 2) лінгвістичні питання (складні випадки орфоепії, орфографії, пунктуації; фонетичні, лексичні, фразеологічні, морфологічні та синтаксичні засоби офіційно-ділового стилю); 3) правила оформлення і складання конкретних ділових документів.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна

 1. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1998. – 256 с.

 2. Зарицкий М.С. Стилістика сучасної української мови: Навчальний посібник. – К.: Парламентське вид-во, 2001. – 156 с.

 3. Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д., Чупріна М.О. Ділові папери в менеджменті: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. – 272 с.

 4. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків: Торсінг, 2001. – 384.

 5. Кацавець Р.С., Кацавець Г.М. Мова у професії юриста: Підручник. – К.: Алеута, 2005. – 284 с.

 6. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К.: Вища шк., 1991. – 367 с.

 7. Корж А.В. Ділова українська мова для юристів: Лекції та комплексні завдання.. Зразки документів праводіловодної сфери: Навч. посібник. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 176 с.

 8. Корж А.В. Документація праводілової сфери: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 232 с.

 9. Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводіловодної сфери: навч. посібник. – К.: КНТ, 2009. – 372 с.

 10. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. – К.: Либідь, 1995. – 208 с.

 11. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Підручник. – К.: МАУП, 1998. – 248 с.

 12. Сучасні ділові папери / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. – К.: А.С.К., 1998. – 174 с.

 13. Токарська А.С. Довідник з фахового мовлення для працівників правоохоронних органів. – Львів: ПАІС, 2004. – 140 с.

 14. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 271 с.

 15. Шевчук С.В., Лобода Т.М. Практикум з української мови: Модульний курс: Навч. посібник. – К.: Алеута, 2009. – 304 с.


Додаткова

 1. Антисуржик / За заг. ред. О.Сербенської. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

 2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991.

 3. Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія: Навчальний посібник. – К,: Стилос, 2004. – 277 с.

 4. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. Львів: Світ, 1990.

 5. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 368 с.

 6. Бондарчук К.С. Українська мова: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 288 с.

 7. Бурячок А.А. Що змінилося в "Українському правописі"? – К.: Наук, думка, 1997. – 56 с.

 8. Вербицька Т.С., Чіннікова В.П. Секретарська справа та сучасне справочинство. – Львів: Оріяна-нова, 2001.

 9. Егорова Т.Д. Практичний курс української мови: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 160 с.

 10. Коваль А.П. Ділове спілкування. – К.: Либідь, 1992.

 11. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

 12. Молдованок М.І., Сидорова Т.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992.

 13. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К. : Либідь, 1999. – 240 с.

 14. Сліпушко О. Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. – К.: Криниця, 1999. – 200 с.

 15. Сучасна українська мова: Довідник / За ред. О.Д.Пономаріва. – К.: Либідь, 1993. – 336 с.

 16. Тевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі. – X.: Світ дитинства, 1996. – 56 с.

 17. Тевелєва Л.А., Дудка О.О. Український правопис. Практикум: Навч. посібник. – X.: Світ дитинства, 1998. – 224 с.

 18. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 494 с.

 19. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник. / За ред. В.В.Різуна. – К.: Либідь, 2003. – 272 с.

 20. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1994.


Нормативна

 1. Бабієва Л.І. Російсько-український словник-мінімум універсальної лексики ділового стилю та економічної термінології. К., 2001. – 28 с.

 2. Брицин В.М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування). – К.: Український науково-виробничий центр «Рідна мова», 1996. – 287 с.

 3. Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови / HАH Укpаїни. Ін-т укp. мови. – К.: Наук. думка, 2002. – 464 с.

 4. Войналович О., Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови. – К.: Вирій, Сталкер, 1997. – 256 с.

 5. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання / За ред. В. М. Русанівського. – К.: Наук, думка, 1989. – 832 с.

 6. Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів. Правопис. Граматика. – К.: Криниця, 1999. – 528 с.

 7. Короткий тлумачний словник української мови / Під ред. Д.Г. Гринчишина. – К.: Рад. шк., 1988. – 320 с.

 8. Hовий pосійсько-укpаїнський словник-довідник юpидичної, банківської, фінансової, бухгалтеpської та економічної сфери./ Уклад.: С.Я.Єрмоленко та ін.; HАH Укpаїни. Ін-т укp. мови. – К.: Довіpа, 1999. – 877 с.

 9. Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери / За ред. С.Я.Єрмоленко, Л.О.Пустовіт. – К.: Довіра, 1998. – 783 с.

 10. Оpфоепічний словник укpаїнської мови: У 2 т. / HАH Укpаїни. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні, Ін-т укр. мови, Укр. мовно-інформ. фонд; Уклад. М.М.Пещак. – К.: Довіpа, 2001.

 11. Олійник О. Словник ділової людини (російсько-український). – К. : Слов'янський клуб, 1996. – 448 с.

 12. Орфографічний словник української мови / За ред. С.І.Головащука, В.М.Русанівського. – К. : Наук. думка, 1976. – 856 с.

 13. Російсько-український словник ділової мови / Ред.-упор. О.Мокровольський, О.Шокало. – К., 1992. – 304 с.

 14. Російсько-український словник: (Сфера ділового спілкування) / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Уклад.: О.О.Тараненко та ін. – К.: Основа, 1999. – 398 с.

 15. Русско-украинский словарь юридической терминологии / Под общ. ред. Б.М.Бабия. – К.: Наук. думка, 1985. – 408 с.

 16. Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. – К.: Криниця, 1999. – 512 с.

 17. Словник іншомовних слів / Нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, НАН України. Укр. мовно-інформ. фонд; Уклад.: С.М.Морозов, Л.М.Шкарапута; Ред. Є.І.Мазніченко. – К.: Наук. думка, 2000. – 662 с.

 18. Словник синонімів укpаїнської мови: У 2 т. / А.А. Буpячок, С.І.Головащук та ін.; HАH Укpаїни. Ін-т укp. мови, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Укр. мовно-інформ. фонд. – К.: Hаук. думка, 2001.

 19. Словники України — інтегрована лексикографічна система: Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. Електрон. ресурс / В.А.Широков, І.В.Шевченко, О.Г.Рубалець та ін.; НАН України. Укр. мовно-інформ. фонд. — К., 2001. — 1 електрон. опт. диск.

 20. Сучасний словник-мінімум іншомовних слів. – К.: Довіра, 2002. – 447 с.

 21. Тлумачний словник-мінімум української мови / НАН України. Укр. мовно-інформ. фонд; Уклад.: Л.О.Ващенко, О.М.Єфімов. – К.: Довіра, 2001. – 535 с.

 22. Укpаїнський пpавопис / HАH Укpаїни. Ін-т укp. мови, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні. – К.: Hаук. думка, 2003. – 236 с.

Автор програми:
кандидат філологічних наук О.М.Присяжнюк
скачать файлСмотрите также:
Основні розділи та структура курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Завдання, предмет та об’єкт курсу, його наукові, навчальні та розвиваючі елементи
113.05kb.
Контрольна робота з дисципліни „Українська мова за професійним спрямуванням Варіант №
320.3kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра української філології для неспеціальних факультетів
505.47kb.
Прізвище учня: Не забудьте заповнити!!! Українська мова Завдання 1, 2, 3, 4, 5
84.45kb.
Тема 1 Об’єкт, предмет та завдання дисципліни Економіка праці в організації
29.84kb.
«Українська мова» : практичне оволодіння слухачами підготовчого відділення сучасною українською мовою, як засобом спілкування та успішного навчання у вищому учбовому закладі
180.54kb.
Відповіді на тести зно з української мови І літератури 2010 року (ІІІ сесія) Українська мова І література. Відповіді на завдання тесту з української мови І літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року
116.25kb.
Тема українська мова як державна та національна мова
1355.35kb.
1. Вікова психологія як наука, її предмет та основні завдання
46.42kb.
Тестові завдання з курсу “Християнство в Україні: історія і сучасність”
202.51kb.
Конспект лекцій з курсу «системи життєзабезпечення міста-2» для студентів 2 курсу денної та 1 курсу заочної форм навчання
14.07kb.
Вопросы для по подготовки к зачету по курсу «История политических и правовых учений»
36.93kb.