klevoz.ru страница 1
скачать файл
Перелік питань для підсумкового контролю.

Модуль І. Змістовий модуль 1. Предмет фізичної хімії. Основи термодинаміки. 1. Предмет і методи фізичної хімії.

 2. Основні етапи розвитку хімічної хімії.

 3. Предмет і основні поняття термодинаміки: система, процес, термодинамічні змінні.

 4. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія як функція стану системи. Математичний вираз першого закону термодинаміки.

 5. Застосування першого закону термодинаміки до різних процесів.

 6. Ентальпія. Зв’язок між теплотами ізохорного та ізобарного процесів.

 7. Закон Гесса як висновок першого закону термодинаміки. Практичне значення закону Гесса.

 8. Стандартні ентальпії утворення та згоряння, застосування їх для визначення теплових ефектів реакцій.

 9. Калориметрія. Значення термохімічних вимірів для складання теплових балансів хімічних та фармацевтичних виробництв.

 10. Залежність теплового ефекту реакції від температури. Рівняння Кірхгофа та його практичне значення.

 11. Другий закон термодинаміки. Ентропія, фізичний зміст і розмірність.

 12. Обчислення зміни ентропії в різних процесах.

 13. Статистичний характер другого закону термодинаміки. Зв’язок між ентропією і термодинамічною ймовірністю стану системи.

 14. Характеристичні функції. Термодинамічні потенціали і їх застосування для визначення можливості, напрямку і границі.

 15. Рівняння Гіббса-Гельмгольца, його аналіз і практичне застосування.

 16. Хімічна рівновага, її ознаки. Закон діяння мас. Константа хімічної рівноваги і способи її вираження.

 17. Рівняння ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа, його аналіз і застосування.

 18. Вплив температури на зміщення рівноваги. Рівняння ізохори та ізобари хімічної реакції Вант-Гоффа, їх практичне застосування.

 19. Розрахунок константи хімічної рівноваги за допомогою таблиць термодинамічних величин. Значення цього методу для фармацевтичної практики.

Змістовий модуль 2. Термодинаміка фазової рівноваги і розчинів.

 1. Поняття про фазу, число компонентів і число незалежних компонентів, число ступенів свободи (варіантність) системи.

 2. Правило фаз Гіббса, його аналіз і практичне застосування.

 3. Діаграма стану однокомпонентної системи (на прикладі води), аналіз її за допомогою правила фаз Гіббса.

 4. Рівняння Клаузіуса-Клапейрона, його аналіз. Розрахунок теплових ефектів фазового переходу за експериментальними даними.

 5. Фазові діаграми двокомпонентних систем, їх аналіз із застосуванням правила фаз.

 6. Поняття про фізико-хімічний аналіз. Термічний аналіз (теорія і практика), застосування для дослідження фармацевтичних об’єктів.

 7. Трьохкомпонентні системи. Розподіл речовини між двома рідкими фазами. Коефіцієнт розподілу. Різноманітні форми рівнянь закону розподілу.

 8. Екстрагування. Рівняння однократної і багатократної екстракції (виведення).

 9. Поняття про розчини (загальна характеристика, способи вираження складу). Практичне значення розчинів для фармації і медицини.

 10. Тиск насиченої пари-одна із найважливіших властивостей рідин і рідких розчинів. Закон Рауля для ідеальних розчинів.

 11. Реальні розчини. Відхилення від закону Рауля. Приклади.

 12. Поняття про активність. Узагальнення рівняння Рауля.

 13. Залежність між складом рідкого розчину та рівноважної з ним пари. Ізотерми і ізобари Коновалова. Закони Коновалова.

 14. Практичне значення законів Коновалова. Дистиляція сумішей. Фракційна перегонка, пояснення цього процесу за допомогою кривих Коновалова.

 15. Ректифікація. Принцип роботи ректифікаційної колони. Практичне застосування реактифікаційних процесів.

 16. Взаємна розчинність рідин. Обмежена взаємна розчинність рідин. Верхня та нижня критичні температури розчинності. Типи діаграм, застосування до них правила важеля.

 17. Взаємно нерозчинні рідини. Перегонка з водяною парою. Принцип одержання рідких лікарських форм (ароматних вод).

 18. Колігативні властивості розбавлених (зниження тиску насиченої пари, зниження температури кристалізації та підвищення температури кипіння, осмотичний тиск), їх застосування для визначення молекулярних мас розчинених речовин (неелектролітів).

 19. Осмотичні властивості розчинів неелектролітів. Осмотичний тиск. Ізотонічні розчини.

 20. Кріоскопія, ебуліоскопія і осмометрія для розчинів електролітів.

Змістовий модуль 3. Електрохімія.

 1. Електрична провідність розчинів електролітів. Питома електрична провідність, залежність її від різних факторів.

 2. Молярна електрична провідність, залежність її від розведення для сильних і слабких електролітів. Закон Кольрауша.

 3. Кондуктометричне визначення добутку розчинності, ступеня і константи дисоціації слабкого електроліту.

 4. Кондуктометричне титрування, застосування його у фарманалізі.

 5. Електродний потенціал. Механізм виникнення. Рівняння Нернста.

 6. Електроди першого роду, рівняння потенціалу. Стандартний електродний потенціал, фізичний зміст.

 7. Водневий електрод. Ряд стандартних електродних потенціалів.

 8. Електроди другого ряду, рівняння потенціалу. Хлорсрібний, каломельний електроди як електроди порівняння.

 9. Окисно-відновні електроди, рівняння потенціалу, прості та складні редокселектроди.

 10. Іонселективні електроди (ІСЕ). Механізм виникнення потенціалу. Коефіцієнт селективності.

 11. Скляний електрод, рівняння потенціалу. Воднева функція скляного електроду. Визначення рН.

 12. Застосування ІСЕ у фармацевтичному аналізі.

 13. Гальванічні елементи. Оборотні та необоротні гальванічні елементи. Рівняння для розрахунку ЕРС оборотного елементу.

 14. Електрохімічні кола з переносом і без переносу. Приклади.

 15. Концентраційні гальванічні елементи. Дифузійний потенціал, механізм виникнення, способи елімінування дифузійного потенціалу.

 16. Потенціометрія. Визначення термодинаміки характеристики реакцій.

 17. Визначення іонного показника (водневого, металевого, аніонного) за допомогою іонселектричних електродів. Методика роботи з ІСЕ. Застосування ІСЕ у фармації.

 18. Потенціометричне титрування. Переваги потенціометричного титрування. Застосування у фармацевтичному аналізі.

 19. Потенціометричне титрування сумішей електролітів та багатоосновних електролітів. Диференціююча дія розчинників. Неводне потенціометричне титрування в аналізі лікарських речовин.

 20. Визначення константи дисоціації методом потенціометричного титрування. Використання величин рК для дослідження біологічно активних речовин.

Змістовий модуль 4. Кінетика хімічних реакцій та каталіз. Фізико-хімія поверхневих явищ.

 1. Предмет хімічної кінетики, її значення для фармацевтичної науки і практики.

 2. Швидкість реакції та методи її експериментального вимірювання.

 3. Залежність швидкості реакції від різних факторів. Закон діяння мас. Константа швидкості реакції, її фізичний зміст.

 4. Класифікація хімічних реакцій.

 5. Молекулярність і порядок реакцій. Приклади збігання і незбігання молекулярності та порядку реакції. Псевдомолекулярні реакції.

 6. Кінетичне рівняння реакцій першого порядку (виведення, приклади).

 7. Кінетичне рівняння реакцій другого порядку (виведення, приклади).

 8. Інтегральні та диференціальні методи визначення порядку реакцій.

 9. Залежність константи швидкості реакції від температури. Правило Вант – Гоффа. Використання його для визначення термінів зберігання ліків.

 10. Основні положення теорії активних співударів Арреніуса. Рівняння Арреніуса. Енергія активації, її фізичний зміст, способи визначення.

 11. Недоліки теорії Арреніуса. Поняття про теорію перехідного стану. Рівняння для розрахунку абсолютної швидкості реакцій. Стеричний фактор, його фізичний зміст.

 12. Складні реакції (паралельні, послідовні спряжені та зворотні). Ланцюгові та фотохімічні реакції.

 13. Особливості гетерогенних реакцій. Швидкість гетерогенних реакцій і фактори, що її визначають.

 14. Каталіз. Гомогенний та гетерогенний. Значення каталізу для фармації.

 15. Вільна поверхнева енергія та поверхневий натяг. Поверхневі явища та їх значення для фармації. Визначення поверхневого натягу за методом П. А. Ребіндера.

 16. Поверхнево-активні й поверхнево-неактивні речовини. Рівняння Шишковського. Поверхнева активність. Методи її визначення.

 17. Адсорбція. Рівняння адсорбції Гіббса. Зв’язок між адсорбцією та поверхневою активністю. Рівняння адсорбції Ленгмюра. Фізичний зміст констант рівняння Ленгмюра. Ізотерма адсорбції Ленгмюра.

 18. Застосування рівняння Ленгмюра для розрахунку граничної адсорбції.

 19. Визначення площі молекули адсорбтиву на межі розподілу розчин-повітря. Етап експерименту та розрахунки.

 20. Емпіричне рівняння адсорбції Фрейндліха. Визначення констант рівняння Фрейндліха графічним і алгебраїчним методами.

 21. Зв’язок між рівняннями Фрейндліха і Нернста та Шилова – Лепинь для розподілу речовини між двома фазами.

 22. Явище змочування. Крайовий кут змочування. Рівняння Юнга. Вибіркові змочування. Теплове змочування.

 23. Еквівалентна та вибіркова адсорбція сильних електролітів. Правило Панета – Фаянса.

 24. Іонообмінна адсорбція. Іоніти. Застосування іонітів у техніці та фармації.

 25. Хроматографія, сутність явища. Використання хроматографії для одержання та аналізу лікарських речовин.

Змістовий модуль 5. Колоїдні системи. Елетрокінетичні явища. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості колоїдних систем.

 1. Предмет колоїдної хімії, її значення для фармації.

 2. Класифікація дисперсних систем. Зв’язок питомої поверхні із розміром частинок.

 3. Методи одержання дисперсних систем і їх очищення (діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація).

 4. Молекулярно-кінетичні властивості систем. Броунівський рух, його характеристики.

 5. Дифузія в дисперсних системах. Закон Фіка.

 6. Рівняння Ейнштейна і його застосування для визначення розмірів колоїдних частинок.

 7. Осмотичний тиск у дисперсних системах.

 8. Седиментаційно-дифузійна рівновага в дисперсних системах. Рівняння Лапласа. Седиментаційна стабільність.

 9. Ультрацентрифуга, її застосування для дослідження колоїдних систем.

 10. Седиментаційний аналіз дисперсних систем.

 11. Оптичні властивості колоїдних розчинів. Ефект Тиндаля. Рівняння Ренея.

 12. Оптичні методи визначення форм і розмірів частинок у дисперсних системах.

 13. Механізм виникнення електричного заряду колоїдних частинок. Будова подвійного електричного шару.

 14. Будова колоїдної міцели гідрофобного золю.

 15. Електрокінетичні явища: електрофори, електроосмос, потенціал протікання. Практичне застосування цих явищ у техніці, медицині і фармації.

Змістовий модуль 6. 1. Кінетична та агрегативна стійкість колоїдних систем. Фактори стійкості.

 2. Коагуляція і фактори, що її викликають. Поріг коагуляції, його визначення.

 3. Правило Шульце-Гарді. Теорія коагуляції ДЛФО.

 4. Складні випадки коагуляції. Колоїдний захист. Застосування цього явища при виготовлення лікарських форм.

 5. Дисперсні системи з рідким дисперсійним середовищем. Суспензії. Одержання, властивості, застосування у фармації.

 6. Емульсії, одержання, властивості, застосування у фармації.

 7. Дисперсні системи з газовим дисперсійним середовищем. Аерозолі. Одержання, властивості, застосування у фармації.

 8. Порошки. Одержанні, властивості, застосування у фармації.

 9. Колоїдні ПАР, класифікація, застосування у фармації та побуті.

 10. Міцелоутворення у розчинах колоїдних ПАР. Критична концентрація міцелоутворення, методи експериментального визначення. Солюбілізація.

 11. Поняття про ВМР. Класифікація, застосування ВМР у медицині та фармації.

 12. Фізичний та фазовий стан ВМР. Зв’язок між будовою та механічними властивостями ВМР.

 13. Набрякання і розчинення ВМР. Механізм набрякання. Стадії набрякання. Вплив різних факторів на величину набрякання.

 14. Рівняння Ньютона і Пуазейля. Можливість застосування цих рівнянь для розчинів ВМР.

 15. В’язкість розчинів ВМР (питома, приведена, характеристична).

 16. Віскозиметричний метод визначення молекулярної маси ВМР.

 17. Схожість і відмінність у властивостях ліофобних золів і розчинів ВМР.

 18. Поліелектроліти: будова, класифікація.

 19. Ізоелектрична точка. Вплив рН на набрякання і в’язкість розчинів поліелектролітів.

 20. Гелі (драглі). Умови їхнього утворення і вплив на цей процес різних факторів (температури, рН, концентрації електролітів). Застосування драглів у фармації.

Перелік навчально-методичної літератури.


Основна


 1. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. – М.: Химия, 1976

 2. Дулицкая Р. А., Фельдман Р. И., Практикум по физической и коллоидной химии. – М.: Высш. шк., 1978.

 3. Евстратова К. И., Купина Н. А., Малахова Е. Е., Физическая и коллоидная химия. – М.: Высш. шк. 1990.

 4. Еткимс П. «Физическая химия» - М.: Мир 1980

 5. Ельцов С. В., Водолазкая Н. А. Физическая и коллоидная химия. – ХНУ им. В. Н. Каразина, 2005

 6. Захарченко В. Н. Коллоидная химия. – 2е изд. Перераб и доп. – М.: Высш. шк. 1989

 7. Кабачний В. І., Осіпенко Л. К. та ін. Фізична і колоїдна хімія. – Х.: Прапор, Видавництво УкрФА, 1999.

 8. Красовский И. В., Вайль Е. И. Безуглый В. Д. Физическая и коллоидная химия, К: Вища школа, 1983.

 9. Лебідь В. І. Фізична хімія. – Харків “Фоліо”, 2005 р.

 10. Мороз А. С., Ковальова А. Г. Фізична та колоїдна хімія. – Львів: Світ, 1994.

 11. Мороз А. С., Яворська Л. П., Луцевич Д. Д. та ін. Біофізична та колоїдна хімія. – Вінниця: Нова книга, 2007.

 12. Практикум по физической и коллоидной химии (под ред. К. И. Евстратовой), М.: Высш. шк. – 1990.

 13. Стрромберг А. Г., Семченко Д. П. Физическая химия. М.: Высш. школа, 1998

 14. Тащук К. Г. Присяжнюк П. В. Халатурник М. В. та інш. Посібник із загальної та фізико-колоїдної хімії. – Чернівці: Прут, 1998.

 15. Хмельницкий Р. А. Физическая и коллоидная химия. – М.: Высш. шк., 1998

 16. Яцимерский В. К. Фізична хімія процесів. Навчальний посібник. - К: ВЦ Київський університет, 1999.


Додаткова

 1. Айвазов Б. В. Введение в хроматографию. – М.: Высшая школа. - 1983.

 2. Балезин С. А. Практикум по физической и коллоидной химии. – М.: Просвещение. 1972.

 3. Коренман И. М. Методы количественного химического анализа. _ М.: Химия, 1989.

 4. Каданер Л. І. Фізична та колоїдна хімія. – Київ: Вища школа, 1983.

 5. Маршев П. Н. Практикум по физической и коллоидной химии. – М.: Высш. шк., 1967.

 6. Мушкамбаров Н. Н. Физическая и коллоидная химия. – М.: Гэотар – Мэд. 2001.

 7. Посыпайко В. И. Химические методы анализа. – М.: Высшая школа, 1989

 8. Физико- химические методы анализа (Под ред. В. Б. Алесковского). – Л.: Химия, 1988.
скачать файлСмотрите также:
Перелік питань для підсумкового контролю
103.13kb.
2 Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання Поточного та семестрового контролю: питання Поточного та семестрового контролю. Модуль 1
68.77kb.
Література навчальна та довідкова література
21.98kb.
Модуль пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології структура оцінювання
119.71kb.
Інформація про структурні підрозділи з питань туризму районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад Перелік районних держадміністрацій, міських рад
134.34kb.
Система контролю та оцінювання Метою контролю
34kb.
Перелік питань на перевірку знання конституції україни
43.41kb.
Полтавська обласна державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
160.04kb.
“Комп’ютерні презентації” вивчається в 10 класі. На її вивчення відводиться 4 години за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів та в тих випадках
48.41kb.
Методичні рекомендації з дисципліни: практикум з контролю виробництва збк робота №17. Операційний контроль
66.05kb.
Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів чергові позачергові X дата проведення 15. 04. 2011 Кворум зборів, 94,8 Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах
24.96kb.
Інформація щодо проблемних питань впровадження такої технології. Відсутність повноцінного структурного підрозділу Південної митниці у пункті контролю «Одеса Лiски»
43.87kb.