klevoz.ru страница 1страница 2 ... страница 5страница 6
скачать файл
 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ДИРЕКТОРА ШКОЛИ
1. Загальні положення

1.1.Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу та нормативно-правових документів Міністер-ства освіти, науки, молоді і спорту України.


1.2.Відповідно до статті 20 Закону України “Про освіту” керівник закладу освіти, що є у загальнодержавній власності і підпорядковується Міністерству освіти України, обирається за конкурсом і призначається на посаду відділом освіти або шляхом укладання з ним контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, чи трудового договору.
1.3.Директор школи повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше ніж 5 років на педагогічних чи керівних посадах, а також пройти відповідну атес-тацію.
Директорові школи суміщення посади з іншими керівними посадами (крім наукового й науково-методичного керівництва) в межах школи чи поза нею не дозволяється.
Посадові обов’язки директора школи не можуть виконуватися за сумісництвом.
1.4.Директор школи підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти.
1.5.Директорові школи безпосередньо підпорядковуються його заступники. Директор школи уповноважений у межах своєї компетенції давати обов’язкові для виконання вказівки (розпорядження) будь-якому працівнику школи чи учневі. Директор школи уповноважений відмінити розпорядження будь-якого іншого працівника школи.
1.6.У своїй діяльності директор школи керується Конституцією та законами Украї-ни, Указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання; правилами й нормами охорони пра-ці, техніки безпеки та протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі цими Посадовими обов’язками), трудовим договором(контрактом).
Директор школи дотримується норм Конвенції про права дитини.

2. Функції

До основних напрямів діяльності директора школи належать:


2.1. Організація освітньої (навчально-виховної) роботи школи.
2.2. Забезпечення адміністративно-господарської (виробничої) роботи школи.
2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в школі.

3. Посадові обов’язки

Директор школи виконує такі посадові обов’язки:


3.1.Здійснює загальне управління діяльністю школи в усіх напрямах відповідно до її Статуту й законодавства України.
3.2.Спільно з радою школи визначає стратегію, мету й завдання розвитку школи, приймає рішення про програмне планування її роботи.
3.3.Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку закладу, ос-вітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних документів.
3.4.Визначає структуру управління школою, штатний розпис.
3.5.Вирішує наукові, навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності школи.
3.6.Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників школи (в межах трудового законодавства).
3.7.Здійснює підбір, прийом на роботу і розстановку кадрів.
3.8.Визначає посадові обов’язки працівників, створює умови для підвищення рівня їхньої професійної майстерності (відповідно до трудового законодавства).
3.9.Встановлює посадові оклади працівників школи в межах власних фінансових засобів з урахуванням обмежень, визначених державними та місцевими нормативами.
3.10.Визначає надбавки й доплати до ставок і посадових окладів працівників школи.
3.11.Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи й педагогічне навантаження працівників школи, тарифікаційні списки і графіки відпусток (погодивши з виборним органом профорганізації).
3.12.Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат у колективі.
3.13.Визначає спільно з виборним органом профорганізації порядок і розміри премі-ювання працівників школи.
3.14.Формує контингент школярів у межах визначеної ліцензією квоти чи відповід-но до Положення про загальноосвітні заклади, забезпечує соціальний захист і захист прав учнів.
3.15.Забезпечує державну реєстрацію школи, ліцензування освітньої діяльності, дер-жавну атестацію та акредитацію закладу.
3.16.Забезпечує створення в школі необхідних умов для роботи підрозділів організа- цій громадського харчування і медичних закладів, контролює їхню роботу з метою охорони й зміцнення здоров’я учнів та працівників школи.
3.17.Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).
3.18.Організовує і вдосконалює методичне забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності вчительських (педагогічних) товариств і організацій, методичних об’єд - нань.
3.19.Керує діяльністю педагогічної ради школи.
3.20.Координує в школі діяльність громадських (в тому числі дитячих і молодіжних) організацій (об’єднань).
3.21.Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для нор мальної роботи органів громадського самоврядування, профспілкової організації.
3.22.Забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел; надає засновникові та громадськості щорічних звіт про забезпечення і витрати фінансових коштів і матеріальних засобів.
3.23.Забезпечує залучення з метою здійснення діяльності, передбаченої Статутом школи, додаткових джерел коштів і матеріальних засобів, у тому числі використання банківського кредиту.
3.24.Представляє школу в державних, місцевих, громадських та інших органах, орга- нізаціях, закладах.
3.25.Забезпечує облік, збереження й поповнення навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації, організовує діловодство, ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності.
3.26.Організовує у встановленому порядку роботу з призначення допомоги, державного соціального забезпечення та пенсій.
3.27.Керує на правах оперативного управління майном, що є власністю школи, розпо ряджається кредитами.

3.28.Організовує роботу зі створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу відповідно до чинного законодавства про працю, міжгалузевих і відомчих нормативних документів та інших локальних актів з охорони праці і Статуту школи, очолює цивільну оборону школи.

3.29.Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці, своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень освітнього закладу.

3.30.Призначає осіб, відповідальних за дотримання вимог з охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі тощо, а також у підсобних приміщеннях.


3.31.Затверджує посадові обов’язки із забезпечення безпеки життєдіяльності для педагогічного колективу.

3.32.Організовує заходи із впровадження пропозицій членів колективу. Спрямованих на подальше покращення й оздоровлення умов проведення освітнього процесу.


3.33.Виносить на обговорення педагогічним колективом пропозиції щодо організації роботи з охорони праці.

3.34.Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, забезпечення оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків.

3.35.Організовує забезпечення працівників школи спецодягом, спецвзуттям та інши ми засобами індивідуального захисту відповідно до чинних типових норм та інструк цій, а також учнів під час проведення суспільно корисної і продуктивної праці, прак-

тичних та лабораторних робіт тощо.


3.36.Проводить профілактичну роботу із запобігання травматизму та зниження рівня захворюваності працівників і учнів.

3.37.Оформляє прийом нових працівників тільки за наявності позитивного висновку медичного закладу, контролює своєчасне проведення диспансеризації працівників і учнів.

3.38.Організовує в установленому порядку роботу комісії щодо прийому школи до

нового навчального року, підписує відповідні акти.


3.39.Забезпечує виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, постанов органів управління освітою, державного нагляду і технічної інспекції.
3.40. Негайно повідомляє про груповий важкий нещасний випадок і випадки зі смертельним наслідком безпосередньо керівникові органу управління освітою, батькам травмованої особи чи особам, що їх замінюють, вживає всіх можливих заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного та об’єктивного розслідування відповідно до чинних положень.
3.41.Укладає щорічну угоду з охорони праці й організовує спільно з профспілковим комітетом її виконання, підбиває підсумки виконання угод з охорони праці один раз

на півріччя.

3.42.Затверджує за узгодженням із профспілковим комітетом інструкції для працівник- ків і учнів з охорони праці, в установленому порядку організовує перегляд чин

них інструкцій.


3.43.Проводить вступний інструктаж з охорони праці з прийнятими на роботу особами, інструктаж на робочому місці з працівниками освітнього закладу, оформляє

проведення інструктажів у відповідному журналі.


3.44.Планує в установленому порядку періодичне навчання працівників школи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці на короткотермінових

курсах і семінарах, що організовуються органами управління освітою.


3.45.Вживає заходів спільно з профспілковим комітетом, батьками щодо покращення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приго

тування їжі в їдальні, буфеті школи.


3.46. Співпрацює з виборним профспілковим органом в організації роботи комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування з ТВП.
3.47.Вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в навчальному закладі.
3.48.Забезпечує навантаження працівників і учнів з урахуванням їхніх психофізіоло- гічних можливостей, забезпечує оптимальний режим праці та відпочинку.
3.49.Забороняє проведення освітнього процесу за наявності небезпечних умов для здоров’я учнів чи працівників.
3.50.Проходить періодичне медичне обстеження.
3.51.Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, всеобучі, громадських місцях.

4. Права

Директор школи має право в межах своєї компетентності:


4.1.Видавати накази й давати розпорядження працівникам школи.
4.2.Заохочувати і притягати до дисциплінарної та іншої відповідальності працівників школи.
4.3.Вживати заходів дисциплінарного впливу на учнів за вчинки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи та Правилами про заохочення й покарання.
4.4.Укладати договори, в тому числі трудові.
4.5.Відкривати й закривати рахунки в банках.
4.6.Бути присутнім на будь-яких заняттях, що проводяться з учнями школи (без права входити в клас після почату заняття без термінової необхідності і робити зауваження вчителеві під час заняття).
4.7.Вносити в необхідних випадках тимчасові зміни до розкладу занять, відміняти уроки, тимчасово об’єднувати групи й класи для проведення спільних занять (погодивши з виборним органом профорганізації).
4.8.Делегувати свої повноваження, давати доручення.

5. Відповідальність

5.1.Директор школи несе відповідальність за рівень кваліфікації працівників школи, реалізацію освітніх програм відповідно до навчального плану й графіка навчального процесу, якість освіти випускників, життя і здоров’я, дотримання прав і свобод уч-нів і працівників школи у встановленому законодавством України порядку.


5.2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних нормативних доку- ментів, законних розпоряджень органів управління освітою, посадових обов’язків, в тому числі за невикористання наданих прав, директор несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення.
5.3.За використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фі -зичним або психічним насиллям над особистістю учня, а також споєння іншого аморального вчинку директор може бути звільнений з посади відповідно до чинного трудового законодавства.
5.4.За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу директор школи притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.
5.5.За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки директор школи несе матеріальну від повідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Директор школи:


6.1.Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, встановленим відпо відно до 40-годинного робочого тижня.
6.2.Директор школи взаємодіє:
6.2.1.З органами громадського самоврядування навчального закладу, профспілковою організацією.
6.2.2.З опікунською радою школи.
6.2.3.З педагогічною радою школи.
6.2.4.З органами місцевого самоврядування (узгодження річних календарних навчальних графіків).
6.3.Директор школи самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальну чверть.
6.4.Директор школи надає у встановлені терміни та у визначеній формі звітність засновнику та іншим уповноваженим державним і місцевим органам.
6.5.Директор школи одержує від засновника, державних і місцевих органів інформа цію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
6.6.Директор навчального закладу систематично обмінюється інформацією зі своїми заступниками та іншими працівниками школ 

 

 ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

З НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОЇ РОБОТИ

1.Загальні положення

1.1.Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора закладу освіти, затвердженої наказом _____________.


Під час розробки Посадової інструкції враховувалися рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітніх закладах Міністерства освіти України.
1.2.Заступник директора школи з навчально-виховної роботи призначається на посаду і звільняється з неї начальником відділу освіти.
На період відпустки чи тимчасової непрацездатності заступника директора школи з навчально-виховної роботи його обов’язки можуть бути покладені на заступника директора з виховної роботи або вчителя з числа найбільш досвідчених педагогів. Тимчасове виконання обов’язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням вимог законодавства про працю.
1.3.Заступник директора школи з навчально-виховної роботи повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше ніж 5 років на педагогічних чи керівних посадах.
1.4.Заступник директора школи з навчально-виховної роботи підпорядковується безпосередньо директору школи.
1.6.У своїй діяльності заступник директора школи з навчально-виховної роботи керується Конституцією України, Законом України “Про освіту”, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом, локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами й розпорядженнями директора, цими Посадовими обов’язками), трудовим договором (контрактом).
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності заступника директора школи з навчально-виховної роботи є:


2.1.Організація навчально-виховного процесу в школі, управління ним і контроль за розвитком цього процесу.
2.2.Методичне керівництво педагогічним колективом.
2.3.Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному процесі.

3. Посадові обов’язки

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи виконує такі посадові обов’язки:


3.1.Організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу.
3.2.Координує роботу вчителів та інших педагогічних працівників з виконання навчальних планів та програм.
3.3.Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.
3.4.Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об’єктивністю оцінювання результатів освітньої підготовки учнів, роботою гуртків і факультативів, відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педагогічними працівниками школи, аналізує їхні форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів.
3.5.Організовує роботу з підготовки й проведення підсумкової державної атестації.
3.6.Організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації навчально-виховного процесу.
3.7.Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій.
3.8.Здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів.
3.9.Складає розклад навчальних занять та іншої освітньої, в тому числі й культурно-розважальної, діяльності, забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків.
3.10.Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів та журналів груп продовженого дня, іншої документації.
3.11.Бере участь у комп’ютеризації школи, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.
3.12.Контролює дотримання учнями правил для учнів.
3.13.Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності, керує роботою методоб’єднань, підвищує свою кваліфікацію.
3.14.Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере участь у роботі педагогічної ради школи.
3.15.Бере участь у підготовці й проведенні атестації педагогічних та інших працівників школи.
3.16.Веде, підписує і передає директору школи табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому вчителів та навчально-допоміжного персоналу.
3.17.Здійснює заходи щодо забезпечення навчальних кабінетів сучасним обладнанням, наочними посібниками й технічними засобами навчання, поповнення бібліотеки науково-методичною, художньою, навчальною літературою, фаховими газетами та журналами.
3.18.Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм і правил охорони праці.
3.19.Здійснює контроль за безпечним станом обладнання, приладів, технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі.
3.20.Дозволяє проведення навчального процесу з учнями, вихованцями за наявності обладнаних для таких цілей навчальних приміщень, що відповідають нормам і правилам безпеки життєдіяльності і прийняті до експлуатації з укладанням відповідного акту.
3.21.Організовує за участю заступника директора з адміністративно-господарської роботи своєчасне та якісне проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, а також підсобних приміщень.
3.22.Складає на підставі даних, отриманих від медичного закладу, списки осіб, які підлягають періодичному медичному огляду, із зазначенням факторів, які зумовлюють необхідність проведення останнього.
3.23.Організовує розробку і періодичний перегляд (не менше одного разу на 5 років) інструкцій з охорони праці, а також розділів, що стосуються вимог безпеки життєдіяльності, в методичних вказівках до виконання практичних і лабораторних робіт.
3.24.Контролює своєчасне проведення інструктажів для учнів, вихованців, їх реєстрацію у відповідному журналі.
3.25.Спільно із заступником директора школи з виховної роботи визначає методику, порядок навчання правил дорожнього руху, поведінки на воді й вулиці, пожежної безпеки. Здійснює перевірку зазначених знань учнів, вихованців.
3.26.Здійснює спільно з профспілковою організацією адміністративно-господарський контроль за дотриманням правил безпечного користування навчальними приладами та обладнанням, хімічними реактивами, наочними посібниками, шкільними меблями та їх зберіганням. Своєчасно вживає заходів щодо вилучення хімічних реактивів, навчального обладнання, приладів, не передбачених типовим переліком, в т ому числі саморобних, встановлених у майстернях, навчальних та інших приміщеннях без відповідного акту-дозволу; зупиняє навчальний процес у приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров’я працівників і учнів умови.
3.27.З’ясовує обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками, учнями, вихованцями.
3.28.Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.
3.29.Надає учнівським колективам допомогу у проведенні оздоровчих, культурно-освітніх та інших заходів.
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Посадова інструкція директора школи загальні положення
766.22kb.
I. Загальні положення Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 2-го розряду безпосередньо підпорядковується
35.85kb.
Затверджено” Директор школи М. А. Волянюк «30» серпня 2012р. Посадова інструкція оператора топочної
67.34kb.
Посадова інструкція лікаря-бактеріолога
54.26kb.
Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України І. Загальні положення
541.73kb.
Положення про профспілкову організацію працівників освіти І науки України Шосткинського інституту Сумського державного університету Загальні положення
143.33kb.
Положення 16 вересня 2004 року м. Суми №2 Про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендії для надання матеріальної допомоги та заохочення І. Загальні положення
38.69kb.
Назва установи, організації
42.32kb.
Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
295.65kb.
В. О. Касьяненко документація конкурсних торгів
740.47kb.
2012 Корсунь Світлана Віталіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, Кремінської школи-гімназії, м. Кремінна, Луганська обл Славимо вчителя ім’я
112.47kb.
Заступник директора Директор школи Крученова В. М. Алексєєнко В.І
204.41kb.