klevoz.ru страница 1
скачать файл

ЗАТВЕРДЖЕНО


Голова комітету з конкурсних торгів

____________________П.О. Кишкар


Документація конкурсних торгів на закупівлю товару:

33.20.70. Прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування.


Дніпропетровськ - 2011

Розділ 1. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VІ (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:


- повне найменування:

Публічне акціонерне товариство «Дніпрогаз».

- місцезнаходження:

49029 Україна,м. Дніпропетровськ, вул.Володарського 5
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Федоренко Сергій Олександрович – заступник начальника ВМТП, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Володарського 5, тел.: (0562) 32-04-49.

3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

33.20.70. Прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування.
- вид предмета закупівлі:

Товар
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Учасник повинен здійснювати поставку товару до місця призначення, вказаного Замовником: 49029 Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Володарського 5.

36 позицій.


- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

липень – грудень 2011р.
4. Процедура закупівлі

Відкриті торги
5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Розрахунки за товар здійснюватимуться у національній валюті України – гривні.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Пропозиція конкурсних торгів, що надається учасником, повинна бути складена українською мовою.


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень

до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У випадку надання роз’яснення щодо змісту документації конкурсних торгів та/або внесення до неї змін, замовник повинен забезпечити їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 3 робочих днів з дня їх прийняття, але не пізніше як за сім днів до дати розкриття пропозиції.

Всі питання щодо документації конкурсних торгів надсилаються учасниками, які отримали документацію конкурсних торгів у письмовій формі за адресою замовника.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

У випадку надання роз’яснення у відповідності з пунктом 2.1.цього розділу замовник, повинен забезпечити їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 3 робочих днів з дня їх прийняття, але не пізніше як за сім днів до дати розкриття пропозиції.


Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита ниткою, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися за переліком:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується витягом з протоколу засідання засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів);

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (Додаток 1);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (Перелік зазначених документів міститься у п. 6 цього Розділу документації конкурсних торгів);

- форми «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток 2).

Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих учасником документів.


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. 
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

--
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 календарних днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.6. Кваліфікаційні критерії до учасниківЗамовник визначає кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані , які відповідають таким критеріям:

1. Довідка, складена у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

2. Довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

3. Довідка, складена у довільній формі із зазначенням № та дати договорів, контрагентів, їх юридичних адрес та телефонів, найменування товару; або копії договорів з постачання аналогічного товару;

4. – Копія балансу за останній звітний період;

- Копія звіту про фінансові результати за останній звітний період;

- Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період;

- Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами

5. Оригінал довідки з ДПІ про відсутність заборгованості по обов’язкових платежах до бюджету, дійсну на момент розкриття

6. Копія Статуту або іншого установчого документу. Звертається увага учасників на необхідність надання усієї копії статуту, а не окремих його сторінок.

7. Протокол засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання договору.

8. Оригінал довідки з агентства з питань банкрутства, або департаменту з питань банкрутства міністерства економіки України про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. (довідка чинна на момент розкриття, але не більше двохмісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів)

9. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство.

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

10. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

11. Копія довідки статистики з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі міститься у Технічній специфікації (Додаток 1), яка є невід’ємною частиною даної документації конкурсних торгів.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Умовами цієї документації конкурсних торгів не встановлено.
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення Учасника про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується, у відповідності із Розділом 3 п.1., додатково позначених «Зміни» або «Відкликання» відповідно.


Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:


- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою.- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

49029 м. Дніпропетровськ, вул. Володарського 5, кімната 209.


- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):


Строк: 22 червня 2011 р. до 9:00 за київським часом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:


- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

49029 м. Дніпропетровськ, вул. Володарського 5, актова зала.

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:


Дата: 22 червня 2011 р.

Час: 11:00 за київським часом.


До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується документом, або завіреною печаткою та підписом учасника копією документу :

- випискою з протоколу засновників,

- наказом про призначення,

- довіреністю, дорученням

- або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів на відповідний предмет закупівлі.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів предмета закупівлі. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону згідно Додатку 3 цієї документації.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Умови та порядок виправлення арифметичних помилок:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація


Не врахована учасником вартість окремих елементів витрат не сплачується замовником окремо, вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

При розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів учасник не має права включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

Учасник повинен мати та надати всі необхідні дозволи, сертифікати та ліцензії на товар, який є предметом закупівлі та запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, сертифікатів та ліцензій.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


Учасник не має права відступити від істотних умов, але має право їх конкретизувати.

Істотними умовами договору про закупівлю: • предмет договору;

 • кількість товарів, послуг та вимоги щодо їх якості;

 • порядок здійснення оплати;

 • ціна договору;

 • термін та місце поставки товарів, надання послуг гарантійного обслуговування;

 • строк дії договору;

 • права та обов'язки сторін;

 • зазначення умови щодо можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

 • відповідальність сторін
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається


ДОДАТОК 1
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

1. Предмет закупівлі: газо регуляторне обладнання в кількості, асортименті та з технічними вимогами відповідно до специфікації, наведеної нижче:№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

1

Пункт газо-регуляторний шафового типу ШРП-Norval 495.50.02

ТУ У 29.1-23164313.010-2003 або еквівалент.шт.

13

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, мін-макс

1-3

 1. Номінальний вихідний тиск, бар

0,03

 1. Продуктивність, нм3/год

500

 1. Тип регулятора

Norval 495 DN50 з вбудованим запобіжно-запірним клапаном, виробник «Pietro Fiorentini», Італія або еквівалент.

 1. Запобіжно-скидний клапан

На регуляторах і додатково на вихідному трубопроводі

(КЗВ-Н25/20, виробник ТОВ «ТеХС», Україна) або еквівалент. 1. Запірна арматура

Крани кульові муфтові «EUROTHERM TEKHNOLOGY» та фланцеві «МАРШАЛ», затвори поворотні «EUROTHERM TEKHNOLOGY» або еквівалент. Дозволи на застосування в системах газопостачання

 1. Крани під манометри і напороміри

Кнопочні G ½”

 1. Фільтри

Виробник «MADAS», Італія, супінь очистки 20 мкм або еквівалент.

 1. Труби та фасонні частини (труби, фланці, відводи, переходи)

Згідно вимог ДБН В.2.5-20-2001

 1. Конфігурація

2 лінії редукування

 1. Настройки запобіжних органів

Для кільцевого газопроводу

 1. Пакет документів

Керівництво з експлуатації (паспорт) на ШРП і комплектуючі (регулятори, запобіжно-скидний клапан, запірну арматуру, манометри, напороміри)

 1. Манометри, напороміри

Показуючі, на вході Р=0,4 МПа, на виході Р=6 кПа, кл.т. не менше1,5, з діючою повіркою

 1. Вимоги до захисного покриття трубопроводів та шафи

Порошкове фарбування(70-150 мкм), шагрень, гарантійний термін не менше 15 років

 1. Вимоги до кольору захисного покриття

Жовтий (1023)

 1. Приєднання трубопроводів

Фланцеве, нижнє, вхід справа, вихід зліва (в комплекті заглушки та відповідні фланці)

Діаметри трубопроводів, мм
 1. вхід

65

 1. вихід

100

 1. Випробування

Згідно вимог ДБН В.2.5-20-2001 та технічних умов

 1. Упаковка

Захист від опадів при транспортуванні
№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

2

Пункт газо-регуляторний шафового типу ШРП-Norval 495.50.02 ТУ У 29.1-23164313.010-2003 або еквівалент.

шт

1

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, мін-макс

1-3

 1. Номінальний вихідний тиск, бар

0,03

 1. Продуктивність, нм3/год

750

 1. Тип регулятора

Norval 495 DN50 з вбудованим запобіжно-запірним клапаном, виробник «Pietro Fiorentini», Італія або еквівалент.

 1. Запобіжно-скидний клапан

На регуляторах і додатково на вихідному трубопроводі

(КЗВ-Н25/20, виробник ТОВ «ТеХС», Україна) або еквівалент. 1. Запірна арматура

Крани кульові муфтові «EUROTHERM TEKHNOLOGY» та фланцеві «МАРШАЛ», затвори поворотні «EUROTHERM TEKHNOLOGY» або еквівалент. Дозволи на застосування в системах газопостачання

 1. Крани під манометри і напороміри

Кнопочні G ½”

 1. Фільтри

Виробник MADAS, Італія, супінь очистки 20 мкм або еквівалент.

 1. Труби та фасонні частини (труби, фланці, відводи, переходи)

Згідно вимог ДБН В.2.5-20-2001

 1. Конфігурація

2 лінії редукування

 1. Настройки запобіжних органів

Для кільцевого газопроводу

 1. Пакет документів

Керівництво з експлуатації (паспорт) на ШРП і комплектуючі (регулятори, запобіжно-скидний клапан, запірну арматуру, манометри, напороміри)

 1. Манометри, напороміри

Показуючи, кл.т. не менше1,5, з діючою повіркою

 1. Вимоги до захисного покриття трубопроводів та шафи

Порошкове фарбування(70-150 мкм), шагрень, гарантійний термін не менше 15 років

 1. Вимоги до кольору захисного покриття

Жовтий (1023)

 1. Приєднання трубопроводів

Фланцеве, бокове, вхід справа, вихід зліва (в комплекті заглушки та відповідні фланці)

Діаметри трубопроводів, мм
 1. вхід

80

 1. вихід

125

 1. Випробування

Згідно вимог ДБН В.2.5-20-2001 та технічних умов

 1. Упаковка

Захист від опадів при транспортуванні
№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

3

Пункт газо-регуляторний шафового типу ШРП-Norval 495.50.02 ТУ У 29.1-23164313.010-2003 або еквівалент.

шт

2

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, мін-макс

1-3

 1. Номінальний вихідний тиск, бар

0,03

 1. Продуктивність, нм3/год

1000

 1. Тип регулятора

Norval 495 DN50 з вбудованим запобіжно-запірним клапаном, виробник «Pietro Fiorentini», Італія або еквівалент.

 1. Запобіжно-скидний клапан

На регуляторах і додатково на вихідному трубопроводі

(КЗВ-Н25/20, виробник ТОВ «ТеХС», Україна) або еквівалент. 1. Запірна арматура

Крани кульові муфтові «EUROTHERM TEKHNOLOGY» та фланцеві «МАРШАЛ», затвори поворотні «EUROTHERM TEKHNOLOGY» або еквівалент. Дозволи на застосування в системах газопостачання

 1. Крани під манометри і напороміри

Кнопочні G ½”

 1. Фільтри

Виробник MADAS, Італія, супінь очистки 20 мкм або еквівалент.

 1. Труби та фасонні частини (труби, фланці, відводи, переходи)

Згідно вимог ДБН В.2.5-20-2001

 1. Конфігурація

2 лінії редукування

 1. Настройки запобіжних органів

Для кільцевого газопроводу

 1. Пакет документів

Керівництво з експлуатації (паспорт) на ШРП і комплектуючі (регулятори, запобіжно-скидний клапан, запірну арматуру, манометри, напороміри)

 1. Манометри, напороміри

Показуючи, кл.т. не менше1,5, з діючою повіркою

 1. Вимоги до захисного покриття трубопроводів та шафи, гарантійний термін

Порошкове фарбування(70-150 мкм), шагрень, гарантійний термін не менше 15 років

 1. Вимоги до кольору захисного покриття

Жовтий (1023)

 1. Приєднання трубопроводів

Фланцеве, бокове, вхід справа, вихід зліва

Діаметри трубопроводів, мм
 1. вхід

80

 1. вихід

150

 1. Випробування

Згідно вимог ДБН В.2.5-20-2001 та технічних умов

 1. Упаковка

Захист від опадів при транспортуванні№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

4

Пункт газо-регуляторний шафового типу ШРП-Norval 630.80.02 ТУ У 29.1-23164313.010-2003 або еквівалент.

шт

2

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, мін-макс

1-3

 1. Номінальний вихідний тиск, бар

0,03

 1. Продуктивність, нм3/год

2000

 1. Тип регулятора

Norval 630 DN80 з вбудованим запобіжно-запірним клапаном, виробник «Pietro Fiorentini», Італія або еквівалент.

 1. Запобіжно-скидний клапан

На регуляторах і додатково на вихідному трубопроводі

(КЗВ-Н25/20, виробник ТОВ «ТеХС», Україна) або еквівалент. 1. Запірна арматура

Крани кульові муфтові «EUROTHERM TEKHNOLOGY» та фланцеві «МАРШАЛ», затвори поворотні «EUROTHERM TEKHNOLOGY» або еквівалент. Дозволи на застосування в системах газопостачання

 1. Крани під манометри і напороміри

Кнопочні G ½”

 1. Труби та фасонні частини (труби, фланці, відводи, переходи)

Згідно вимог ДБН В.2.5-20-2001

 1. Конфігурація

2 лінії редукування

 1. Настройки запобіжних органів

Для кільцевого газопроводу

 1. Пакет документів

Керівництво з експлуатації (паспорт) на ШРП і комплектуючі (регулятори, запобіжно-скидний клапан, запірну арматуру, манометри, напороміри)

 1. Манометри, напороміри

Показуючи, кл.т. не менше1,5, з діючою повіркою

 1. Вимоги до захисного покриття трубопроводів та шафи, гарантійний термін

Порошкове фарбування(70-150 мкм), шагрень, гарантійний термін не менше 15 років

 1. Вимоги до кольору захисного покриття

Жовтий (1023)

 1. Приєднання трубопроводів

Фланцеве, бокове, вхід справа, вихід зліва (в комплекті заглушки та відповідні фланці)

Діаметри трубопроводів, мм
 1. вхід

125

 1. вихід

200

 1. Випробування

Згідно вимог ДБН В.2.5-20-2001 та технічних умов
№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

5

Регулятор тиску газу Norval 630 DN80

виробник «Pietro Fiorentini», Італія або еквівалент.шт

1

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, макс

8

 1. Номінальний вихідний тиск, бар

0,03

 1. Продуктивність, нм3/год

2000 при вхідному тиску 1 бар

 1. Пакет документів

Паспорт, керівництво з експлуатації

 1. Приєднання

Фланцеве

 1. вхід, мм

80

 1. вихід, мм

80

 1. маса, кг

97

 1. клас точності АС

5

Матеріали:
 1. корпус

Сталь литтєва ASTM A216 WCB

 1. кришки

Кована вуглецева сталь

 1. діафрагма

Прогумоване полотно

 1. сідло клапана

Нержавіюча сталь

 1. ущільнення

Нитриловий каучук

 1. Упаковка

Захист від пошкодження при транспортуванні
№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

6

Монітор Norval 630 DN80 виробник «Pietro Fiorentini», Італія або еквівалент.

шт

1

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, макс

8

 1. Номінальний вихідний тиск, бар

0,03

 1. Продуктивність, нм3/год

2000 при вхідному тиску 1 бар

 1. Настройки запобіжних органів

Для кільцевого газопроводу

 1. Запобіжно-запірний клапан

Вбудований

 1. Пакет документів

Паспорт, керівництво з експлуатації

 1. Приєднання

Фланцеве

 1. вхід

80

 1. вихід, мм

80

 1. маса, кг

105

 1. клас точності АС

5

Матеріали:
 1. корпус

Сталь литтєва ASTM A216 WCB

 1. кришки

Кована вуглецева сталь

 1. діафрагма

Прогумоване полотно

 1. сідло клапана

Нержавіюча сталь

 1. ущільнення

Нитриловий каучук

 1. Упаковка

Захист від пошкодження при транспортуванні№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

7

Регулятор тиску газу Norval 630 DN100 виробник «Pietro Fiorentini», Італія або еквівалент.

шт

1

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, макс

8

 1. Номінальний вихідний тиск, бар

0,03

 1. Продуктивність, нм3/год

3000 при вхідному тиску 1 бар

 1. Пакет документів

Паспорт, керівництво з експлуатації

 1. Приєднання

Фланцеве

 1. вхід, мм

100

 1. вихід, мм

100

 1. маса, кг

126

 1. клас точності АС

5

Матеріали:
 1. корпус

Сталь литтєва ASTM A216 WCB

 1. кришки

Кована вуглецева сталь

 1. діафрагма

Прогумоване полотно

 1. сідло клапана

Нержавіюча сталь

 1. ущільнення

Нитриловий каучук

 1. Упаковка

Захист від пошкодження при транспортуванні
№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

8

Монітор Norval 630 DN100 виробник «Pietro Fiorentini», Італія або еквівалент.

шт

1

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, макс

8

 1. Номінальний вихідний тиск, бар

0,03

 1. Продуктивність, нм3/год

3000 при вхідному тиску 1 бар

 1. Настройки запобіжних органів

Для кільцевого газопроводу

 1. Запобіжно-запірний клапан

Вбудований

 1. Пакет документів

Паспорт, керівництво з експлуатації

 1. Приєднання

Фланцеве

 1. вхід

100

 1. вихід, мм

100

 1. маса, кг

134

 1. клас точності АС

5

Матеріали:
 1. корпус

Сталь литтєва ASTM A216 WCB

 1. кришки

Кована вуглецева сталь

 1. діафрагма

Прогумоване полотно

 1. сідло клапана

Нержавіюча сталь

 1. ущільнення

Нитриловий каучук

 1. Упаковка

Захист від опадів при транспортуванні№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

9

Регулятор тиску газу Norval 630 DN100 виробник «Pietro Fiorentini», Італія або еквівалент.

шт

3

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, макс

8

 1. Номінальний вихідний тиск, бар

0,03

 1. Продуктивність, нм3/год

4000 при вхідному тиску 1 бар

 1. Пакет документів

Паспорт, керівництво з експлуатації

 1. Приєднання

Фланцеве

 1. вхід

100

 1. вихід, мм

100

 1. маса, кг

126

 1. клас точності АС

5

Матеріали:
 1. корпус

Сталь литтєва ASTM A216 WCB

 1. кришки

Кована вуглецева сталь

 1. діафрагма

Прогумоване полотно

 1. сідло клапана

Нержавіюча сталь

 1. ущільнення

Нитриловий каучук

 1. Упаковка

Захист від опадів при транспортуванні
№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

10

Монітор Norval 630 DN100 виробник «Pietro Fiorentini», Італія або еквівалент.

шт

3

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, макс

8

 1. Номінальний вихідний тиск, бар

0,03

 1. Продуктивність, нм3/год

4000 при вхідному тиску 1 бар

 1. Настройки запобіжних органів

Для кільцевого газопроводу

 1. Запобіжно-запірний клапан

Вбудований

 1. Пакет документів

Паспорт, керівництво з експлуатації

 1. Приєднання

Фланцеве

 1. вхід

100

 1. вихід, мм

100

 1. маса, кг

134

 1. клас точності АС

5

Матеріали:
 1. корпус

Сталь литтєва ASTM A216 WCB

 1. кришки

Кована вуглецева сталь

 1. діафрагма

Прогумоване полотно

 1. сідло клапана

Нержавіюча сталь

 1. ущільнення

Нитриловий каучук

 1. Упаковка

Захист від опадів при транспортуванні№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

11

Регулятор тиску газу Reval 182 DN150 виробник «Pietro Fiorentini», Італія або еквівалент.

шт

1

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, макс

16

 1. Номінальний вихідний тиск, бар

0,03

 1. Продуктивність, нм3/год

8000 при вхідному тиску 1 бар

 1. Пакет документів

Паспорт, керівництво з експлуатації

 1. Приєднання

Фланцеве

 1. вхід

150

 1. вихід, мм

150

 1. маса, кг

195

 1. клас точності АС

До 5

Матеріали:
 1. корпус

Сталь литтєва ASTM A216 WCB

 1. кришки

Кована вуглецева сталь

 1. діафрагма

Прогумоване полотно

 1. сідло клапана

Нержавіюча сталь

 1. ущільнення

Нитриловий каучук

 1. Упаковка

Захист від опадів при транспортуванні
№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

12

Монітор Reval 182 DN150 виробник «Pietro Fiorentini», Італія або еквівалент.

шт

1

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, макс

1-3

 1. Номінальний вихідний тиск, бар

0,03

 1. Продуктивність, нм3/год

8000 при вхідному тиску 1 бар

 1. Настройки запобіжних органів

Для кільцевого газопроводу

 1. Запобіжно-запірний клапан

Вбудований

 1. Пакет документів

Паспорт, керівництво з експлуатації

 1. Приєднання

Фланцеве

 1. вхід

150

 1. вихід, мм

150

 1. маса, кг

246

 1. клас точності АС

5

Матеріали:
 1. корпус

Сталь литтєва ASTM A216 WCB

 1. кришки

Кована вуглецева сталь

 1. діафрагма

Прогумоване полотно

 1. сідло клапана

Нержавіюча сталь

 1. ущільнення

Нитриловий каучук

 1. Упаковка

Захист від опадів при транспортуванні
№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

13

Фільтр ФГ-150-0,63 ТУ У 25068140.002-98 Виробник «Промприлад», Україна або еквівалент.

шт

1


 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, макс

6,3

 1. Продуктивність, нм3/год

2500

 1. Пакет документів

Керівництво з експлуатації (паспорт)

 1. Приєднання трубопроводів

Фланцеве

Діаметри трубопроводів, мм
 1. вхід

150

 1. вихід

150

Габаритні розміри, мм
 1. Довжина, мм

450

 1. Зовнішній діаметр, мм

260

 1. Приєднувальний діаметр, мм

225

 1. Діаметр приєднувальних отворів, мм

18

 1. Кількість приєднувальних отворів, шт.

8

 1. Максимальна втрата тиску на фільтрі при максимальній витраті не перевищує, кПа

1,5

 1. Ступінь фільтрації, мкм

50№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

14

Фільтр ФГ-150-0,63

ТУ У 25068140.002-98

Виробник «Промприлад», Україна


шт

4

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар, макс

6,3

 1. Продуктивність, нм3/год

5000

 1. Пакет документів

Керівництво з експлуатації (паспорт)

 1. Приєднання трубопроводів

Фланцеве

Діаметри трубопроводів, мм
 1. вхід

150

 1. вихід

150

Габаритні розміри, мм
 1. Довжина, мм

450

 1. Зовнішній діаметр, мм

260

 1. Приєднувальний діаметр, мм

225

 1. Діаметр приєднувальних отворів, мм

18

 1. Кількість приєднувальних отворів, шт.

8

 1. Максимальна втрата тиску на фільтрі при максимальній витраті не перевищує, кПа

1,5

 1. Ступінь фільтрації, мкм

50№ з/п

НайменуванняОд.

вим.


К-сть

Технічна специфікація

14

Фільтр ФГ-300-0,63

ТУ У 25068140.002-98

Виробник «Промприлад», Україна або еквівалент.


шт

1

 1. Робоче середовище

Природний газ ГОСТ 5542-87

 1. Умови експлуатації

від -30 ºС до +45 ºС

 1. Робочий вхідний тиск, бар

6,3

 1. Продуктивність, нм3/год

10000

 1. Пакет документів

Керівництво з експлуатації (паспорта)

 1. Приєднання трубопроводів

Фланцеве з отворами для приєднання дифманометра

Діаметри трубопроводів, мм
 1. вхід

300

 1. вихід

300

Габаритні розміри, мм
 1. Довжина, мм

900

 1. Зовнішній діаметр, мм

435

 1. Приєднувальний діаметр, мм

395

 1. Діаметр приєднувальних отворів, мм

22

 1. Кількість приєднувальних отворів, шт.

12

 1. Максимальна втрата тиску на фільтрі при максимальній витраті не перевищує, кПа

2,2

 1. Ступінь фільтрації, мкм

50

2. Особливі вимоги до предмету закупівлі:

2.1. Разом з Товаром Постачальник надає Замовникові:

- керівництво з експлуатації, паспорт тощо.

- необхідні дозвільні документи на застосування елементів обладнання в системах газопостачання

3. Товар повинен відповідати вимогам безпеки, охороні праці, екології та пожежної безпеки.

4. Гарантійний строк: не менше 12 місяців.

ДОДАТОК 2
Форма пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.
ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю: 33.20.6.Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні різні.(Лічильники газу мембранного типу), згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, кваліфікаційну документацію та технічну специфікацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції конкурсних торгів за наступними цінами:

Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВВартість пропозиції Σ

Умови розрахунків___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою

ДОДАТОК 3
ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

До оцінки будуть прийняті пропозиції конкурсних торгів Учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям та іншим умовам, визначеним у Документації.Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

Комітетом Замовника з конкурсних торгів визначені наступні критерії оцінки та їх вага:

Найменування критерію

Вага критеріюЦіна

100 балів
ВСЬОГО:

100 балів


1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином:

Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

БАЛ = Ц min / Цобчисл х 100, де

БАЛ = обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
скачать файлСмотрите также:
Прилади та апаратура для автоматичного регулювання та керування. Дніпропетровськ 2011
488.43kb.
Регулювання, керування, об’єкт регулювання. Ручне регулювання. Система автоматичного регулювання та її елементи. Вхідні та вихідні величини елементів систем регулювання
299.78kb.
Тема 14. Механізм правового регулювання
54.18kb.
Постанова від 25 травня 2011 р. №548 Про затвердження Порядку проведення
57.14kb.
Сидоренко Павло Юрійович
327.07kb.
Розпорядження м. Київ № Про внесення змін та доповнень до Порядку складання звітних
193.88kb.
А.Є. Халявцька, С. М. Зибайло, с н. с., к т. н., Ю. Р. Ебіч, проф., д х. н
44.45kb.
Програма конференції 25 березня 2013 р. Дніпропетровськ 2013 Організаційний комітет
84.46kb.
Перед включенням електроприладу необхідно візуально перевірити електрошнур, електропроводку та корпус на наявність механічних порушень
121.74kb.
М. А. Сорокина 2011 г. 2011 г. Кирюхина Н. Ю
279.57kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
76.57kb.
01 октября 2011 г. Перечень платных услуг Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника с 1 октября 2011 года
36.06kb.