klevoz.ru страница 1
скачать файл

Приватне підприємство

Аудиторська фірма “Украудит – Рівне”ЄДРПОУ 35440568

вул. Відінська, буд.25, к.50, м.Рівне, 33018,

тел. 8(0362)26-14-05

Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО № 815231

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4065 від 15.11.2007 року

Аудитор: Балабат Н.Б. сертифікат серії А № 005666 від 29.04.2004 р.

_________________________________________________________

Висновок незалежного аудитора

про фінансову звітність

відкритого акціонерного товариства

Клеванський лісозавод „ Промінь”за 2010 рік

Адресат: - управлінський персонал ВАТ „Клеванський лісозавод „Промінь”

 • акціонери ВАТ „Клеванський лісозавод „Промінь”

 • ДКЦПФР (у складі регулярної інформації емітента)

У відповідності з договором від 20 лютого 2011 року аудиторською фірмою “Украудит - Рівне” проведена аудиторська перевірка фінансових звітів відкритого акціонерного товариства „Клеванський лісозавод „Промінь” (надалі „Підприємство”), а саме: • Баланс станом на 31.12.2010 року;

 • Звіт про фінансові результати за 2010 рік;

 • Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік;

 • Звіт про власний капітал за 2010 рік;

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами Закону України „Про аудиторську діяльність”, Міжнародних стандартів аудиту 700,701,720, Положення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку , затвердженого рішенням № 1528 від 19.12.2006 року та інструктивного листа, затвердженого рішенням № 69 від 31.01.2008 року.
Перевірка проводилась на підставі наданих „Підприємством” документів:

 • Установчих документів, протоколів загальних зборів акціонерів;

 • господарських договорів;

 • актів інвентаризації;

 • бухгалтерських документів: головної книги, журналів-ордерів, оборотних відомостей, форм квартальної звітності, первинних бухгалтерських документів з 01 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року.

Згідно з Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996 – XIV від 16.07.1999 року відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів несе керівництво ВАТ „Клеванський лісозавод „Промінь”. Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю, стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів; вибір та застосування відповідної облікової політики.

Аудитор несе відповідальність за висловлювання думки щодо фінансових звітів на основі аудиторської перевірки, відповідно до Закону України „Про аудиторську діяльність”, а також МСА 200 „Мета та загальні принципи аудиту фінансових звітів”.

Аудиторську перевірку проведено згідно з МСА, які зобов’язують аудиторів планувати і здійснювати аудит з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудиторська перевірка включає в себе отримання аудиторських доказів для висловлення необхідної думки стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах ”Підприємства” станом на 31.12.2010 року.

Аудиторські докази отримані в результаті поєднання тестів системи контролю та процедур перевірки на суттєвість. Аудит охоплював оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку згідно з П(С)БО і суттєвих попередніх оцінок, здійснених керівництвом „Підприємства”, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

На думку аудитора проведена нами перевірка є обгрунтованою підставою для висловлення думки щодо фінансових звітів за 2010 рік.


Висновок
В результаті проведеної перевірки бухгалтерського обліку фінансово – господарської діяльності та фінансової звітності відкритого акціонерного товариства „Клеванський лісозавод „Промінь” встановлено, що концептуальну основу для підготовки фінансових звітів „Підприємства” становлять Національні стандарти бухгалтерського обліку та Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996 – XIV від 16.07.1999 року.

Бухгалтерський облік на “Підприємстві” ведеться в журнально-ордерній формі. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку та статтям балансу.

В бухгалтерському обліку „Підприємством” застосовувались рахунки бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій згідно плану рахунків та Інструкції про їх застосування, затвердженої наказом Міністерства Фінансів України № 291 від 30.11.1999 року.

Облікова політика в 2010 році не змінювалась.

Фінансова звітність за 2010 рік складена на основі бухгалтерського обліку, окремі показники окремих форм фінансової звітності взаємопов’язані.

Форми квартальної та річної звітності подаються у відповідні органи своєчасно та в повному об’ємі.Пояснюючий параграф:
Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації товариства станом на 01.11.2010 року, тому що ця дата передувала початку проведення аудиторської перевірки.

Через характер облікових записів компанії ми не змогли за допомогою інших аудиторських процедур підтвердити кількість запасів та стан дебіторської заборгованості.

Приймаючи до уваги можливий вплив на фінансову звітність питань зазначених вище, даний аудиторський висновок можна вважати умовно-позитивним.
На наш погляд, фінансова звітність ВАТ„Клеванський лісозавод „Промінь” представляє, в усіх суттєвих аспектах, достовірну і об’єктивну картину фінансового стану товариства станом на 31.12.2010 року; відповідає вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики.

І. Загальні відомості
Свідоцтво про державну реєстрацію відкритого акціонерного товариства “Клеванський лісозавод “Промінь” серії АОО N 226454 видане Рівненською райдержадміністрацією 22.12.1995р.

Згідно Закону України „Про акціонерні товариства” внесено зміни до найменування „Підприємства”: публічне акціонерне товариство „Клеванський лісозавод „Промінь”. Свідоцтво про державну реєстрацію серії АО1 № 451381 публічного акціонерного товариства „Клеванський лісозавод „Промінь” видане Рівненською районною державною адміністрацією 25.01.2011 р.

Юридична та фактична адреса товариства: 35311, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2.

Код ЄДРПОУ - 13979681

Предметом діяльності відкритого акціонерного товариства “Клеванський лісозавод “Промінь” є лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини, виробництво теслярських та столярних виробів, оптова торгівля лісоматеріалами.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність за відповідний період були:

- з правом першого підпису - голова правління – Лекай О.В. ;

- з правом другого підпису - головний бухгалтер Камишан О.М.ІІ. Аудит активів

Необоротні активи
Станом на 31.12.2010 року вартість нематеріальних активів становить за первісною вартістю 7 тис. грн., накопичена амортизація – 3 тис. грн.

Згідно П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлено на “Підприємстві”.
Станом на 31.12.2010р. балансова вартість основних засобів становить 15260 тис. грн., знос основних засобів 6433 тис. грн.

Дані синтетичного обліку основних засобів відповідають даним аналітичного обліку.

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс “Підприємства” за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об”єкт основних засобів.

Відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” та наказу товариства № 2 від 03.01.02 р. „Про облікову політику”, товариство обрало норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством.

Згідно ст.10 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” N996-XIV від 16.07.1999р. на “Підприємстві” проведена річна інвентаризація основних , станом на 01.11.2010р. Результати інвентаризації відображені в бухгалтерському обліку в листопаді 2010 року.

Довгострокових біологічних активів на “Підприємстві” немає.

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, становлять на кінець 2010 року – 1204 тис. грн.
Оборотні активи
Перевіркою правильності відображення в обліку надходження, використання та вибуття товаро-матеріальних цінностей порушень не виявлено. Станом на 31.12.2010р. обліковується виробничих запасів в сумі 2456 тис. грн.; незавершеного виробництва – 3897 тис. грн.; готової продукції на суму 2835 тис. грн.; товарів –12 тис. грн.

Згідно Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” та придбані та вироблені запаси зараховуються на баланс “Підприємства” за первинною вартістю, при відпуску запасів (сировини) у виробництво оцінка здійснюється за методом ідентифікованої собівартості, а готової продукції – методом нормативних витрат.

Інвентаризація запасів в звітному періоді прведена згідно Наказу № 43/1 від 01.11.2010 р., станом на 01.11.2010 р. Результати інвентаризації відображені в бухгалтерському обліку в листопаді 2010 року.
Дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, строк позовної давності якої минув, не виявлено. Станом на 31.12.2010р. рахується заборгованість в сумі 6904 тис. грн. Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Дебіторська заборгованість за розрахунками: • з бюджетом - 3358 тис. грн.;

Інша поточна дебіторська заборгованість – 3438 тис. грн.

Інвентаризація дебіторської заборгованості не проводилась.

Частково суми заборгованості підтверджені актами звірки взаєморозрахунків.

Визнання, облік та оцінка дебіторської заборгованості, в основному, проводиться відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України N 20 від 31.01.2001р.

Грошові кошти на 31.12.2010р. складають 203 тис. грн.

Облік безготівкових операцій проводився без порушень.

Облік касових операцій проводився згідно з „Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України”, затвердженим Постановою правління НБУ від 15.12.2004 року №637.

Облік розрахунків в інвалюті проводився згідно ЗУ “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994 р. № 185/94 – ВР.

На 31.12.2010 року інші оборотні активи становлять 304 тис. грн.

ІІІ. Аудит зобов’язань
Визнання, облік та оцінка зобов”язань проводиться відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов”язання”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України N 20 від 31.01.2001 р.

Довгострокові зобов’язання, а саме інші довгострокові зобов’язання на кінець 2010 року становлять 18051 тис. грн.

Поточні зобов’ язання в балансі відображені за сумою погашення.

Заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2010 року становить 4124 тис. грн.

Поточні зобов’ язання на 31.12.2010р. за розрахунками становлять:

- з одержаних авансів - 94 тис. грн.;

- з бюджетом - 1647 тис. грн.;

- зі страхування - 243 тис. грн.;

- з оплати праці - 198 тис. грн.;

Інші поточні зобов’язання на кінець 2010 року становлять 10542 тис. грн.

Інвентаризація зобов’язань не проводилась.

Розмір зобов’язань реальний та відповідає даним аналітичного обліку, інвентаризаційним актам, частково підтверджений актами звірки взаєморозрахунків.

Станом на 31.12.2010р. сум раніше визнаних зобов’язань, що не підлягають погашенню, не виявлено.
Забезпечення для відшкодування майбутніх витрат на “Підприємстві” не нараховуються.

Зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами у „Підприємства” немає.

„Підприємство” не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

IV. Аудит власного капіталу
Власний капітал товариства складається із статутного та іншого додаткового капіталу, зменшених на суму непокритого збитку.
Розмір статутного капіталу становить 1500000 грн., що складає 150000000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01рн. кожна.

Статутний капітал сплачений повністю у встановлені чинним законодавством терміни.

Ведення обліку коштів на рахунку 40 „Статутний капітал” відповідає вимогам чинного законодавства.
Інший додатковий капітал становить 773 тис. грн.
Непокритий збиток на 31.12.2010р. - 3730 тис. грн.

Статті першого розділу пасиву балансу справедливо та достовірно відображають інформацію про власний капітал „Підприємства” станом на 31.12.2010 року відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.


Розрахункова вартість чистих активів (-1457 тис. грн.), на кінець звітного періоду, менша розміру статутного капіталу (1500 тис. грн.), що не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
V. Аудит фінансових результатів
Доходи обліковуються на рахунках класу 7 в момент їх нарахування.

Суми попередньої оплати товарів (послуг) в склад доходів в бухгалтерському обліку не включались, що відповідає Положенням П(С)БО 15 “Дохід”.


За звітний 2010 рік “Підприємство” отримало доходів:
- від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 5392 тис. грн.;

- інші операційні доходи - 5887 тис. грн.;

- інші фінансові доходи - 2 тис. грн.

- інші доходи - 58 тис. грн.;

Разом: - 11339 тис. грн.
При перевірці достовірності даних про виручку (дохід) від реалізації товарів (робіт, послуг) у відповідності з П(С) 15 “Дохід”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999р. № 290, виявлено, що доходи на “Підприємстві” визначаються під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Відповідно до П(С)БО 16 витрати Підприємства обліковуються на балансових рахунках “90”, “91”, “92”, “93”,”94”, “97”, ”98” без використання класу 8 рахунків “Витрати за елементами”.

За звітний 2010 рік витрати товариства складають:


- собівартість реалізованої продукції - 5657 тис. грн.;

- адміністративні витрати - 1092 тис. грн.;

- витрати на збут - 302 тис. грн.;

- інші операційні витрати - 5444 тис. грн.;

- фінансові витрати - 871 тис. грн.;

- інші витрати - 84 тис. грн.;

- податок на прибуток - 4 тис. грн.

Разом: - 13454 тис. грн.


Збиток “Підприємства” за 2010 рік становить 2115 тис. грн.
Протягом звітного періоду „Підприємство” проводило дії, визначені ч.1 ст.41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, які можуть

вплинути на фінансово – господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, а саме:

- 19.05.2010 року, на підставі рішення Наглядової Ради від 19.05.2010 р.в складі посадових осіб товариства відбулись зміни. Особлива інформація розміщена в інформаційній базі ДКЦПФР 19.05.2010 року.

Директор Н.Б. Балабат

АФ “Украудит – Рівне”19 квітня 2011 року

м.Рівне, Відінська, 25 / 50
скачать файлСмотрите также:
Приватне підприємство “Аудиторська фірма “Украудит – Рівне” єдрпоу 35440568
110.57kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Приватне акціонерне товариство «Патріот» Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство Ідентифікаційний код за єдрпоу: 23726159
22.69kb.
Аудиторська фірма ДіВо
249.69kb.
Внесена в Реєстр апу 29. 09. 2005 р
87.35kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник: Найменування: Державне підприємство «Національна Енергетична Компанія «Укренерго». Ідентифікаційний код за єдрпоу: 00100227. Місцезнаходження
26.31kb.
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності та про фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія «статус» станом на 31 грудня 2011 року користувачам фінансової звітності
289.57kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник. Найменування замовника: Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово- транспортних споруд м. Києва". Ідентифікаційний код за єдрпоу
77.12kb.
Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник Найменування: Державне спеціалізоване підприємство "чорнобильський спецкомбінат" Ідентифікаційний код за єдрпоу: 37197165 Місцезнаходження
27.54kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів №12 від 04. 04. 2012 Замовник Найменування: Державне спеціалізоване підприємство "чорнобильський спецкомбінат" Ідентифікаційний код за єдрпоу
103.33kb.
Звіт про результати проведення відкритих торгів №1 від 29. 07. 2011 року Замовник: Найменування: Державне підприємство обслуговування повітряного руху України Ідентифікаційний код за єдрпоу: 19477064
52.57kb.
Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується виконувати роботи із перекладу з англійської мови на українську (або навпаки) мову текстів, документів тощо
26.96kb.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (дата виникнення «15» серпня 2013 року) Загальні відомості Повне найменування емітента: приватне підприємство «метал-сервіс»
27.88kb.