klevoz.ru страница 1
скачать файл
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний

університет імені В.Г. Короленка

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

ПНПУ імені В.Г. Короленка

_________________ проф. М.І. Степаненко

23 лютого 2013 року

Програма

вступного випробування з географії

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»

Полтава — 2013


Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / Укладач: доц. Кушнір Л.М..

Рецензенти:

Шевчук С.М. — канд. географічних наук, доцент кафедри географії та краєзнавства ПНПУ

Логвин М.М. — канд. географічних наук, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка складена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1179 від 12.10.2011 року. Вона повністю відповідає шкільній програмі з курсу «Географія».

Загалом структура програми відповідає встановленим нормам і складається з пояснювальної записки, змісту програми, вимог до рівня сформованості знань, умінь і навичок абітурієнтів, посилань на нормативні документи та списку рекомендованої літератури.

Також слід зазначити, що пункти програми вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка відповідають складовим програми зовнішнього незалежного оцінювання з Географії, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.Зміст Прорграми
І. Загальний огляд земної кулі

План місцевості. Поняття про план місцевості. Горизонт. Сторони горизонту. Способи орієнтування на місцевості. Уміння користуватися компасом. Азимут. Масштаб і його види. Абсолютна і відносна висоти точок місцевості. Використання планів у практичній діяльності людей

Географічна карта. Поняття про географічну карту. Основні відмінності географічної карти від плану місцевості. Типи карт. Вимірювання відстаней по карті за допомогою масштабу. Уміння по карті виміряти довжину річки, визначати висоту гір, глибину океанів і морів. Особливості картографічного зображення. Градусна сітка на карті та її елементи. Географічна широта і довгота. Окомірна зйомка місцевості. Значення карти в житті та господарській діяльності людини.

Форма і рух Землі. Сонячна система та її будова. Розвиток уявлень про форму Землі. Фізико-географічне значення форми Землі. Розміри земної кулі. Добове обертання Землі. Місцевий, поясний і декретний час, лінія зміни дат. Річний рух Землі та його наслідки. Тропіки і полярні кола.

Літосфера і рельєф. Внутрішня будова Землі. Поняття "літосфера". Типи земної кори. Зовнішні сили, які змінюють поверхню Землі. Вивітрювання. Робота вітру. Робота текучих вод. Робота льодовиків. Внутрішні сили, що зумовлюють зміни земної кори. Вулкани та райони їх поширення. Землетруси та райони їх поширення. Утворення материків і океанів. Форми земної кори: рівнини, низовини, плоскогір’я, гори і нагір’я. Гори складчасті, брилові, складчасто-брилові. Поняття про річкову долину. Значення рельєфу в господарській діяльності людини. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору. Рельєф дна Світового океану. Надра та їх охорона.

Атмосфера. Поняття про атмосферу. Висота, межі і будова атмосфери. Загальна циркуляція атмосфери. Нагрівання атмосфери. Зміна температури повітря залежно від географічної широти, висоти над рівнем океану. Тиск атмосфери і його вимірювання. Вітри та їх походження. Бризи, мусони, пасати, циклони і антициклони. Водяна пара в атмосфері. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Вимірювання кількості опадів. Погода. Характеристика складових стану погоди. Спостереження за погодою. Значення вивчення погоди для народного господарства.

Клімат. Залежність клімату від географічної широти, близькості моря, морських течій, рельєфу і висоти місцевості. Значення клімату в господарській діяльності людини.

Гідросфера. Поняття про гідросферу. Світовий кругообіг води. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки. Суходіл в Океані. Географічне положення, особливості рельєфу дна Океану. Характерні риси клімату Тихого, Атлантичного, Індійського, Північно-Льодовитого океанів, Основні морські течії. Господарське освоєння океанів. Температура і солоність води. Уміння визначати глибини на карті. Рух води в Світовому Океані. Морські течії. Господарське освоєння морів. Розчленованість берегової лінії. Підземні води. Джерела. Використання підземних вод і джерел. Річка та її частини. Живлення річок. Басейни і вододіли. Канали та водосховища. Використання річок у господарській діяльності. Озера, типи озерних улоговин та їх господарське використання. Болота та їх використання. Льодовики.

Біосфера. Поняття про біосферу. Походження та поширення життя на Землі. Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану.

Географічна оболонка. Поняття про географічну оболонку. Загальні риси географічної оболонки. Поняття про природний комплекс. Взаємодія рельєфу і клімату та їх вплив на ґрунти, рослинність, тваринний світ. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людей.

Фізико-географічний огляд частин світу. Європа. Азія. Африка. Північна Америка. Південна Америка. Австралія. Антарктида.

Типовий план характеристики. Фізико-географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Рельєф. Природні ресурси. Клімат. Природні зони.
ІІ. Географія України

1. Фізична географія України.

Географічне положення. Предмет фізичної географії України. Оцінка вигідності фізико-географічного положення України. Географічне положення. Місце України на Землі. Дослідження території України. Джерела географічної інформації.

Рельєф, геологічна будова і корисні копалини. Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова і основні форми рельєфу. Закономірності поширення, характеристика і господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.

Клімат і кліматичні ресурси. Основні кліматотворні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температур повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. Несприятливі погодні явища. Енергетичні кліматичні ресурси. Прогноз погоди.

Внутрішні води. Загальні гідрографічні особливості території України. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річки, річкові басейни. Канали. Озера і водосховища. Підземні води. Болота, їх типи і поширення. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорона.

Ґрунтовий покрив, земельні ресурси. Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси України. Охорони земельних ресурсів.

Рослинність і тваринний світ. Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків, боліт. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичні комплекси лісової, лісостепової, степової зон, Українських Карпат і Кримських гір. Несприятливі фізико-географічні явища і процеси.

Природні комплекси України і фізико-географічне районування. Умови розвитку і характерні риси природних комплексів. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення. Природно-господарська характеристика природних зон України: мішаних лісів, лісостепової, степової, Українських Карпат і Кримських гір. Природні комплекси морів, що омивають Україну, проблеми використання і охорони їхніх вод.

2. Економічна і соціальна географія України.

Економіко- і політико-географічне положення України. Проголошення незалежності України та її вплив на геополітичну ситуацію в Європі. Економіко-географічне положення і його господарська оцінка. Сучасний адміністративний поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. Місце України на політичній і економічні карті світу.

Населення і трудові ресурси. Територіальні відмінності та чинники розміщення і населення. Природні й екологічні умови життя населення та їхній вплив на основні показники його розміщення. Природний рух населення. Вікова і статева структура. Погіршення демографічної ситуації та шляхи розв’язання цієї проблеми. Економічна криза і демографічна політика. Міграція населення, види і причини. Національний та етнічний склад населення. Українська діаспора і причини її виникнення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та його територіальні відмінності. Демографічні проблеми сільського населення України, шляхи їх вирішення. Трудові ресурси та їх розподіл за галузями господарства і в регіонах. Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття і його географічні аспекти.


3. Формування господарського комплексу України, його структура.

Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Історія формування господарського комплексу. Основні риси галузевої структури господарства. Сучасні проблеми розвитку та територіальної організації.Промисловість. Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості. Галузева структура, спеціалізація і основні міжгалузеві комплекси. Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.

Паливна промисловість. Структура, місце і роль у господарському комплексі. Вугільна промисловість. Райони добування і використання вугілля. Проблеми і перспективи дальшого розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Перспективи розвитку нафтової та газової промисловості.

Електроенергетика. Структура, розвиток і розміщення основних типів електростанцій, ліній електропередач. Екологічні проблеми розвитку паливної промисловості та електроенергетики.

Металургійна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми і перспективи розвитку металургії України.

Машинобудування та металообробка. Значення, місце і роль у господарстві. Структура і принципи розміщення. Розміщення окремих галузей. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.

Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.

Лісова та деревообробна промисловість. Структура і значення. Лісове гос­подарство (лісозаготівельна промисловість). Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Лісохімічна і гідролізна промисловість. Проблеми і перспективи розвитку лісової промисловості.

Промисловість будівельних матеріалів. Структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Географія цементної промисловості.

Легка промисловість. Художні промисли. Структура, принципи розміщення і географія.

Харчова промисловість. галузева структура, особливості спеціалізації, принципи розміщення і географія. Проблеми і перспективи розвитку.

Сільське господарство. Роль, місце і значення сільського господарства. Галузева структура сільського господарства його основні ланки. Земельний фонд. Рослинництво. Зернові культури. Вирощування технічних культур. Вирощування картоплі та овочів, садівництво. Ягідництво і виноградарство. Тваринництво.

Соціальна сфера. Галузева структура, значення. Сфера послуг. Структура галузі. Рекреаційно-туристське господарство. Територіальна організація. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

Транспорт і зв'язок. Роль і значення транспорту. Основні види транспорту і особливості їх розміщення.

Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв'язки України.

Економічні райони. Географічний поділ праці й економічне районування України. Донецький район. Придніпровський район. Північно-Східний район. Столичний район. Центральний район. Причорноморський район. Подільський район. Північно-Західний район. Карпатський район (коротка економіко-географічна характеристика).

Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона. Вплив господарської діяльності на природні умови і природні ресурси. Геоекоситуація в Україні. Види впливу на довкілля. Раціональне використання та охорона природних умов і природних ресурсів. Мінерально-сировинні ресурси. Кліматичні ресурси. Проблеми охорони природних систем Чорного та Азовського морів і водних ресурсів. Земельні ресурси та їх використання. Природоохоронні комплекси.

Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України.
ІІІ. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн. Сучасна політична карта Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії, Океанії.

Міжнародні організації.

Географія світових природних ресурсів. Світові природні ресурси. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, рекреаційних, Світового океану. Ресурсозабезпеченість і ресурсозберігання.

Географія населення світу. Чисельність населення світу і його динаміка. Природний рух населення та його відтворення. Демографічна політика. Статевий склад населення. Віковий склад населення. Етнічний (національний) склад населення. Найчисельніші народи. Мовні сім’ї. Релігії народів світу. Нерівномірність розміщення населення на Землі. Урбанізація та її проблеми. Міське і сільське населення світу. Міграційні процеси. Трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.

Світове господарство. Поняття про світове господарство та етапи його формування. Чинники і принципи розміщення. Світове господарство в період НТР, основні риси НТР.

Географія промисловості світу. Структура промисловості. Світова паливно-енергетична система. Географія вугільної, нафтової і газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і кольорова металургія, основні райони розвитку і розміщення цих галузей. Машинобудування, його структура і географія основних галузей. Хімічна промисловість.

Географія сільського господарства. Галузева структура. Особливості розміщення галузей рослинництва (землеробства) і тваринництва.

Географія транспорту. Значення і місце у світовому господарстві. Розвиток та розміщення найважливіших видів транспорту: залізничного, автомобільного, повітряного і морського.

Зовнішні економічні зв'язки. Суть та основні форми економічного співробітництва.

Міжнародний географічний поділ праці. Поняття про міжнародний географічний поділ праці та його особливості. Спеціалізація і кооперування в країнах світу. Інтеграція країн світу.

Глобальні проблеми людства. Виникнення і суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану та шляхи їх розв'язання.

Економіко-географічна характеристика країн світу. Природні умови і ресурси. Населення і трудові ресурси. Загальна характеристика господарства. Промисловість та її структура. Характеристика основних галузей рослинництва і тваринництва. Транспорт, основні його види та географія.

Країни Європи і Азії: Німеччина. Великобританія. Франція. Італія. Польща. Білорусь. Росія. Японія. Індія. Китай. Туреччина.

Країни Америки: США. Канада.

Загальна характеристика країн Латинської Америки.Загальна характеристика країн Африки.

Загальна характеристика країн Австралії і Океанії.

Австралійський Союз.
ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ

ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Вступник повинен знати:

1) предмет, завдання, мету курсу “Географія”;

2) наукову термінологію з географії;

3) основні напрями в фізичній та економічній географії;

4) головні наукові підходи до вивчення географії в сучасних умовах.


Вступник повинен вміти:

1) чітко аналізувати фізико- та економіко-географічні явища та процеси;

2) користуватися понятійним апаратом даної дисципліни;

3) характеризувати Україну на географічній карті;

4) проводити аналогії, давати порівняльні характеристики основним фізико- та економіко-географічним об’єктам;

5) характеризувати окремі територіальні одиниці за типовим планом.Рекомендована література з географії для вступників

 1. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. - Скуратович О.Я., Круглик Л. І., Коваленко Р. Р.

 2. Загальна географія: Підруч. для 6 кл. - К.: Зодіак-ЕКО, 2005. - 319 с.

 3. Пестушко В. Ю., Сасихов В. О., Уварова Г. Є. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. серед. шк. - К.: Абрис, 2003. - 376 с.

 4. Кобернік С.Г., Скуратович О.Я. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Навчальна книга, 2005. - 319 с.

 5. Корнєєв В.П., Герасимчук В.М., Пічугін Б.В. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. - К.: Освіта, Шкільна освіта, 2003. - 256 с.

 6. 3аставний Ф.Д. Фізична географія України: Підруч. для 8 кл. - К., 2003. - 239с.

 7. Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. серед. шк. -К.: Зодіак-ЕКО, 2004. - 432 с.

 8. Чернов Б. В. Фізична географія України: Підруч. для 8 кл. - К.: Освіта, 2002. - 254 с.

 9. Гілецький Й.Р. Географія України (Фізична географія з основами загального землезнавства): Підруч. для 8 кл. - Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. - 150 с.

 10. Дітчук І. Л., Заставецька О. В., Ткач Д.В. Географія України: Навч. посібник. - Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2006. - 168 с.

 11. Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Зодіак-ЕКО, 2005. - 256 с.

 12. Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. - К.: Форум, 2003. - 239с.

 13. Масляк П.О. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Педагогічна преса, 2005. - 288 с.

 14. Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Освіта, 2001. - 222 с.

 15. Яценко Б.Г. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. - К.: Форум, 2004. - 248 с.

Програму складено на основі (нормативні документи):

 1. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради. — 2002. — №20. — Ст. 134 (зі змінами та доповненнями).

 2. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (затверджене наказом Міністерства освіти України від 2.06.1993 р. №161).

 3. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання» № 791 від 14.07.2011 р.

 4. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України" № 1179 від 12.10.2011 р.

 5. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з географії (Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання» № 791 від 14.07.2011 р.)

 6. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання «Географія» (затверджена Міністерством освіти і науки України).
скачать файлСмотрите также:
Програма вступного випробування з географії для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
141.6kb.
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії пнпу м.І. Степаненко 23 лютого 2011 р. Програма
179.02kb.
Кредитно-економічний факультет
322.39kb.
Робоча програма навчальної дисципліни біологія Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
369.69kb.
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття
213.69kb.
Робоча програма з навчального курсу "Комп’ютерні мережі" (за вимогами кмсонп) Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр
202.65kb.
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за
145.69kb.
Програма матеріалів для вступного іспиту
30.24kb.
Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший
245.67kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
90.34kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технічна електрохімія»
132.74kb.
Програма вступного екзамену з математики для вступників на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) 2012
141.02kb.