klevoz.ru страница 1
скачать файл
Публічне акціонерне товариство «Автотранспортник»

83022, Донецька область, місто Донецьк, вул. Гладковського, буд. 9

Повідомляє, що 29 квітня 2013 року в 14:00 відбудуться чергові Загальні збори акціонерів за адресою: 83022, Донецька область, м. Донецьк, вул.. Гладковського, буд. 9.

Реєстрація учасників зборів 29.04.2013 р. відбудеться з 13:00 – 13:45 за адресою місця проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 20.04.2012 р. Учасникам зборів при собі мати паспорт,представникам акціонерів – паспорт та доручення. Ознайомитись з матеріалами, що стосуються порядку денного, можна за вищевказаною адресою, у робочі дні, робочий час ПАТ «Автотранспортник».

Довідки за телефоном: (062) 203-31-18

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Сергій Миколайович Старих.Перелік питань, що виносяться на голосування:

  1. Обрання голови , секретаря, лічильної комісії та регламенту загальних зборів.

  2. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.

  3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2012 рік.

  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії товариства.

  5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «Автотранспортник» за 2012 рік (тис.грн.)

Найменування показника звітний (2012 р.) попередній (2011р.)

Усього активів 1712,8 1728,3

Основні засоби 1196,7 1135,6

Довгострокові фінансові інвестиції 14,2 14,2

Запаси 10,8 10,8

Сумарна дебіторська заборгованість 69,0 190,3

Грошові кошти та їх еквівалентність 0,0 5,2

Нерозподілений прибуток (1390,0 ) (1404,6)

Власний капітал 1646,2 1631,6

Статутний капітал 1643,2 1643,2

Довгострокові забав’язання

Додатковий капітал 1393,0 1393,0

Поточні забов язання 66,6 96,7

Чистий прибуток (збиток) 38,7 2,4

Середньорічна кількість (шт.) 6572668 6572668

Кількість власних акцій, викуплених протягом

періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних

акцій протягом періоду. - -Численність працівників на кінець періоду 15 19

Голова правління Старих С.М.
скачать файлСмотрите также:
Реєстрація учасників зборів 29. 04. 2013 р відбудеться з 13: 00 13: 45 за адресою місця проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 20. 04. 2012 р
18.84kb.
Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів чергові позачергові X дата проведення 15. 04. 2011 Кворум зборів, 94,8 Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах
24.96kb.
Рішення, прийняті на Загальних зборах акціонерів
82.51kb.
Рішення загальних зборів асоціації міст україни та громад 4 грудня 2003 року Київ Про склад робочої Президії Загальних зборів Асоціації міст України та громад Розглянувши пропозиції Правління Асоціації
198.01kb.
Згідно з рішенням Загальних зборів від 23. 04. 2012 року відбулися наступні зміни складу посадових осіб
26.77kb.
Державне підприємство „антонов”
463.34kb.
Чортківський державний медичний коледж
3441.59kb.
Після ознайомлення та обговорення «Положення про рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних кадрів» колектив кафедри прийняв рішення довести до вашого відома наступні зауваження
44.18kb.
Постанова від 28 жовтня 2004 р. N 1445 Київ
36.93kb.
Реєстрація учасників Вітальні слова почесних гостей та організаторів
21.89kb.
Організувати прибирання та дотримання порядку у приватних та загальних подвір’ях і на території, що до них прилягає
17.61kb.
Завершено прийом документів від осіб, які бажають узяти участь у конкурсі з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2012 році
33.35kb.