klevoz.ru страница 1
скачать файл
ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
08200, м.Ірпінь, вул.Шевченка, 2
ШОСТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №141-6-VI

20 січня 2011 року

м. Ірпінь


Про затвердження форми Типового договору

оренди земельної ділянки по м.Ірпінь

Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України "Про оренду землі" та постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 №220 Про затвердження Типового договору оренди землі”, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Типовий договір оренди земельної ділянки в м.Ірпінь (додається).

2. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01.01.2011 року та підлягає опубліку­ванню в газеті "Ірпінський вісник".

3. Юридичним та фізичним особам, які раніше оформили договори оренди землі привести договори оренди земельних ділянок у відповідність до положень цього рішення у місячний термін з дня прийняття рішення. 1. Відділу Держкомзему в м.Ірпінь забезпечити виконання цього рішення.

5. Рішення восьмої сесії п’ятого скликання Ірпінської міської ради від 22.12.2006 р. №258-8-V " Про затвердження форми Типового договору оренди земельної ділянки по м.Ірпінь” визнати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення та комісію земельних відносин, лісових та природоохоронних питань.
Міський голова В.Д.Скаржинський

Додаток


до рішення _________ сесії _____ скликання

Ірпінської міської ради


від _________ 2011 року №___Типовий договір

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО М.ІРПІНЬ

Місто Ірпінь, року.

Ми, нижчепідписані: Ірпінська міська рада (м. Ірпінь, вул..Шевченка, 2а) в особі міського голови________________________________________, діючого на підставі ст. 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу України, надалі - "ОРЕНДОДАВЕЦЬ", з однієї сторони, а ________________________________________________

(повна назва господарюючого суб'єкта, ідентифікаційний код, № свідоцтва про державну реєстрацію, юридична адреса)

надалі - "ОРЕНДАР", з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:


Предмет договору

1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку на підставі п.___ рішення ______ сесії ______скликання Ірпінської міської ради від р. № ___________________________________________________________________________________________,

(цільове призначення)

яка знаходиться __________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження)

Об’єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею____________, у тому числі _________________________________________________________________________________

)
______________________________________________________________________________________

(площа та якісні характеристики земель окремих категорій за їх складом та видами угідь — рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)


3. На земельній ділянці знаходяться об’єкти нерухомого майна

___________________________________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об’єктів)

___________________________________________________________________________________________


а також інші об’єкти інфраструктури ___________________________________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан лінійних споруд,

___________________________________________________________________________________________

інших об’єктів інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям тощо)


4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об’єктів)
5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить _________________________________гривень.
6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________


7. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини _______________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Строк дії договору

8. Договір укладено на ____________ років з „___”______20__р. по „___”______20__р..

Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ______________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.
Орендна плата
9. Розмір орендної плати:


 • річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі ____% (________відсотків) від нормативної грошової оцінки землі.

 • нормативна грошова оцінка земельної ділянки згідно з довідкою відділу Держкомзему в м.Ірпінь №______ від _______________року складає ____________________гривень.Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в сумі:
______________________________________________________________________ при цьому вказана сума

(сума орендної плати)може змінюватись при умові проведення індексації.
на рахунок Орендодавця: рахунок №______________ , код ЄДРПО ___________, код платежу _________________в Управлінні державного ка­значейства у Київській області, МФО ___________.
10. Сума орендної плати за землю уточнюється щороку станом на 1 січня на коефіцієнт індексації грошової оцінки земельної ділянки без внесення змін та доповнень до цього договору.
Розрахунок суми орендної плати з урахуванням коефіцієнту індексації проводиться фінансовим управлінням Ірпінської міської ради на підставі представленої довідки нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за формою, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії (додаток 1).
11. Орендна плата вноситься у такі строки

для всіх категорій платників, крім громадян щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, фізичними особами - громадянами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
12. Розмір орендної плати переглядається один раз на рік __________________________________________________________________та у разі:

(періодичність)

- зміни умов господарювання, передбачених договором;

- зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

- в разі прийняття рішення Ірпінської міської ради щодо зміни розмірів річної орендної плати за землю;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

- в інших випадках, передбачених законом.
13. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі 120 відсотків облікової ставки НБУ __несплаченої суми за кожний день прострочення та штрафні санкції згідно чинного законодавства.

Умови використання земельної ділянки

14. Земельна ділянка передається в оренду для ___________________________________________________________________________________________

(мета використання)

___________________________________________________________________________________________


15. Цільове призначення земельної ділянки ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________


16. Умови збереження стану об’єкта оренди _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

17. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з розробленням) проекту її відведення. (непотрібне закреслити)

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов’язані з цим, покладаються

на орендаря.


18. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


19. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у ___________________________________________________________________________________________

(строк)


після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.
Умови повернення земельної ділянки

20. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних зі зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.
21. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
22. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі,

не підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.


Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

23. На орендовану земельну ділянку

встановлено (не встановлено)

(непотрібне закреслити)

обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ____________________________________________________________________________________________________

(підстави встановлення обмежень (обтяжень)

___________________________________________________________________________________________


24. Передання в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.
Інші права та обов’язки сторін

25. Права орендодавця: • здійснювати контроль за відповідністю використання Орендарем наданої в оренду земель­ної ділянки її цільовому призначенню;

 • додержання екологічної безпеки землекористування, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень, правил забудови у місті Ірпінь;

 • вимагати від Орендаря своєчасного внесення орендної плати, вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за додержанням Орендарем договору;

 • достроково припиняти право оренди у разі порушень умов використання земельної ділянки або інших умов договору;

 • Орендодавець має право в односторонньому порядку збільшити розмір орендної плати у разі збільшення відповідно до законодавства України розміру земельного податку, а також у зв'язку з проведенням щорі­чної індексації грошової оцінки земельної ділянки.

26. Обов’язки орендодавця: • передати Орендарю землю у стані, що відповідає умовам договору та придатна для викори­стання за цільовим призначенням;

 • не вчиняти дій, які перешкоджали б Орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

 • не втручатись у господарську діяльність Орендаря і не створювати йому будь-яких пере­шкод при виконанні цього договору.

27. Права орендаря: • використовувати землю у відповідності з умовами її надання;

 • приступити до використання земельної ділянки після державної реєстрації договору орен­ди;

 • зводити тимчасові (на термін оренди), виробничі і інші будівлі та споруди згідно з проектом, затвердженим та погодженим у встановленому порядку;

 • одержувати продукцію та доходи;

 • поновлення договору після закінчення строку на який було його укладено, переважного
  придбання у власність орендованої земельної ділянки у відповідності до закону в разі добросовісного виконання вимог діючого земельного законодавства України та умов цього договору;

 • за згодою Орендодавця передавати в суборенду земельну ділянку або її частину, у випадках та на умовах, передбачених законом та цим договором;

 • ставити питання про припинення права користування земельною ділянкою та розірвання договору оренди землі;

28. Обов’язки орендаря: • додержуватися вимог ст. 96 Земельного кодексу України, Закону "Про оренду землі" та цього договору;

 • виконувати обов'язки відповідно до умов договору оренди і Земельного кодексу України;

 • додержуватися режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

 • забезпечити вільний доступ до земельної ділянки уповноважених належним чином осіб для контролю за додержанням умов цього договору;

 • ефективно використовувати землю, не допускати погіршення екологічної обстановки на те­риторії в результаті своєї діяльності;

 • здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель, збереження і підвищення родючості ґрунтів та поліпшення інших корисних властивостей землі;

 • своєчасно сплачувати орендну плату;

 • не відчужувати право оренди без письмового дозволу Орендодавця;

 • Орендар забезпечує знімання, використання і збереження родючого шару ґрунту при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель

 • обов'язковими для орендаря є забезпечення вільного доступу для прокладання нових комунікацій ремонту та експлуатації існуючих інженерних споруд, що знаходяться в межах орендованої території.

 • у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки надати копію договору до ОДПІ в м.Ірпінь.


Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини

29. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе орендар


Страхування об’єкта оренди

30. Згідно з цим договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) (непотрібне закреслити) страхуванню на весь період дії цього договору.


31. Страхування об’єкта оренди здійснює орендар.
32. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.
Зміна умов договору і припинення його дії

33. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.
34. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- придбання орендарем земельної ділянки у власність;

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- ліквідації юридичної особи — орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.


35. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню,

- інших підстав, визначених законом.


36. Договір оренди землі з послідуючим вилученням земельної ділянки може бути розірвано без згоди Орендаря за рішенням Орендодавця (міської ради) в разі:

- систематичної несплати орендної плати за земельну ділянку згідно Податкового кодексу України;

- не укладання Орендарем угоди про внесення змін до договору оренди земельної ділянки на виконання рішення Ірпінської міської ради.
37. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи — орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору.

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи — орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду не переходить до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.


Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

38. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.


39. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

40. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця – Ірпінська міська рада, другий — в орендаря, третій — в Ірпінському міському відділі земельних ресурсів (орган, який проводить державну реєстрацію)

___________________________________________________________________________________________

(назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки)

Невід’ємними частинами договору є:


- план або схема земельної ділянки;

- кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

- акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

- акт приймання-передачі об’єкта оренди;

- проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом.

_____________________________________________________________________________________________

(інші документи, що додаються до договору)
Реквізити сторін
Орендодавець Орендар

_________________________________________ _____________________________________________

(ПІП, юридична адреса, банківські реквізити) (фізичні особи: ПІП, паспортні дані серія, номер,

ким і коли виданий, місце проживання

(індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер

будинку та квартири)

ідентифікаційний номер _______________________юридичні особи: найменування юридичної особи, що

діє на підставі установчого документа ким і коли

затверджений), відомості про державну реєстрацію та

банківські реквізити

ідентифікаційний номер _______________________
Підписи сторін
Орендодавець Орендар

____________________________________ _____________________________________

М. П. М. П. (за наявності печатки)
Договір зареєстрований у ______________________________________________________________________________,

(назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки)


про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від «_____» ___________________ 20___ р.

за No___________

М. П. ________________________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи, яка провела державну реєстрацію)


Секретар ради О.Р.Олійнич
Додаток №1

до „Типового договору оренди земельної ділянки по м.Ірпінь”

затвердженого рішенням ________ сесії _______ скликання

Ірпінської міської ради


від ___________ 2011 року №___
РОЗРАХУНОК

розміру орендної плати за земельні ділянки

державної або комунальної власності, грошова

оцінка яких проведена, на ___ _________ 200_ року
--------------------------------------------------------------------------------------------------

|Категорія| Площа, кв. | Нормативна | Ставка | Добуток | Прийнятий | Розмір | Розмір |

| земель | метрів |грошова оцінка|земельного |коефіцієнтів| для |земельного|орендної|

| | (в населених | земельної | податку, | індексації |розрахунку | податку, | плати, |

| | пунктах), | ділянки на |встановлена| грошової | розміру | гривень |гривень |

| | гектарів (за |_____________,| Законом | оцінки | орендної | | |

| | межами | (дата) | України | земельної | плати, | | |

| | населених | гривень |"Про плату | ділянки за | відсотків | | |

| | пунктів) | |за землю", | попередні |нормативної| | |

| | | | відсотків | роки | грошової | | |

| | | |нормативної| | оцінки | | |

| | | | грошової | | земельної | | |

| | | | оцінки | | ділянки | | |

| | | | земельної | | | | |

| | | | ділянки | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------

У межах _________________________

(назва населеного пункту)

________________

Разом


За межами _________________________

(назва населеного пункту)

________________

Разом


Усього

Орендодавець МП ______________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Орендар МП ______________ ______________________

(за (підпис) (ініціали та прізвище)

наявності

печатки)


Секретар ради О.Р.Олійнич

скачать файлСмотрите также:
Рішення №141-6-vi 20 січня 2011 року м. Ірпінь Про затвердження форми Типового договору оренди земельної ділянки по м.Ірпінь
152.04kb.
Рішення від 25 січня 2012 року №1080 Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки в оренду
15.6kb.
Розпорядження від «13» вересня 2011 р. №377 Про затвердження проекту землеустрою та надання земель в оренду
21.46kb.
Розпорядження " 21 " березня 2012р м. Ірпінь №82 Про скликання двадцять восьмої сесії Ірпінської міської ради Керуючись ст. 42, 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні "
55.1kb.
Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки у спільну часткову власність гр гр. Шепіді І. М., Шепіда О. М., Храмченко А. П., Шепіда А.І. та Шепіда А.І
17.98kb.
Рішення №29/ "17" жовтня 2012 р м. Кремінна Про передачу в оренду частки земельної ділянки для утримання перукарні гр
35.78kb.
Рішення " 23 " листопада 2012 року №1910 Про передачу в оренду земельної ділянки Поліщук О. М
10.69kb.
Рішення від 04 квітня 2012 року №298 Про продаж земельних ділянок
18.96kb.
Рішення про надання згоди на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за рахунок земель комунальної власності
12.63kb.
Рішення від " 01 " квітня 2011 року №14 місто Прилуки Про виконання доручень виборців, зауважень та пропозицій, висловлених депутатами Прилуцької міської ради на 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року
155.6kb.
Рішення від 17 лютого 2009 року №1766 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
54.13kb.
Рішення "26" квітня 2012 року №1349 Про надання дозволу Панчуку С. В. на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки
11.95kb.