klevoz.ru страница 1страница 2страница 3
скачать файл


У
К Р А Ї Н А

Чернівецька міська радаРІШЕННЯ

сесія V скликання

_______2008 р. №___ м.Чернівці


Про хід виконання рішення 23 сесії міської ради V скликання від 27.12.2007р. №470 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік” та затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2009 рік

Відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію департаменту економіки міської ради про хід виконання рішення 23 сесії міської ради V скликання від 27.12.2007р. № 470 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік” та розглянувши пропозиції виконавчих органів міської ради щодо Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2009 рік, Чернівецька міська радаВ И Р І Ш И Л А :
1.Інформацію про хід виконання рішення 23 сесії міської ради V скликання від 27.12.2007р. № 470 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2008 рік” взяти до уваги (додається).
2.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2009 рік (додається).
3.Виконавчому комітету, департаментам, управлінням та відділам міської ради забезпечити організацію виконання показників Програми економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2009 рік, систематично аналізувати стан справ в економіці та соціальній сфері міста, продовжити роботу щодо нарощування обсягів промислового виробництва, товарообігу і надання платних послуг, реалізацію заходів міських цільових комплексних програм.
4.Рішення 23 сесії міської ради V скликання від 27.12.2007р. № 470 “Про Програму економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2007 рік” зняти з контролю.
5.Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П., Онацьку І.І., Прокопця Є.Д.
6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, бюджету та фінансів міської ради.
Чернівецький міський голова М.Федорук

Програма

економічного і соціального розвитку міста

Чернівців на 2009 рік

(проект)


Департамент економіки міської ради

Управління соціально-економічного розвитку

2008 рік

м. Чернівці


З М І С Т
стор.

Вступ……………………………………………………………….3

І.Стан,проблеми,невирішені питання 2008 року …………….4

ІІ.Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку

міста Чернівців на 2009 рік…………………………………...4

ІІІ.Забезпечення умов для подальшого економічного

зростання ………………………………………………………5

3.1.Бюджетна політика………………………………………….5

3.2.Промислова політика ………………………………………8

3.3.Розвиток підприємництва та регуляторна політика………11

3.4.Інвестиційна діяльність ……………………………………13

3.5.Зовнішньоекономічна діяльність ………………………….17

3.6.Торгівля та побутове обслуговування …………………….18

3.7.Розвиток туризму …………………………………………...20

3.8.Майнові відносини …………………………………………21

3.9.Житлово-комунальне господарство ………………………23

3.10.Розвиток транспорту та зв’язку ………………………….25

3.11.Житлова політика та капітальне будівництво ……… ….27ІV.Соціальна політика…………………………………………..29

4.1. Соціальний захист та пенсійне забезпечення ……………29

4.2.Зайнятість населення та ринок праці……………………..38

V.Гуманітарна сфера…………………………………………….39

5.1.Охорона здоров’я ………………………………………….39

5.2.Освіта……………………………………………………….45

5.3.Культура ……………………………………………….......48

5.4.Фізична культура та спорт ………………………………..51

5.5.Забезпечення реалізації в місті державної політики

з питань сім’ї, дітей, молоді……………………………….54

VІ.Контроль за виконанням Програми ……………………....57

Вступ
Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2009 рік розроблена відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000р. № 1602 і постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” з урахуванням Стратегічного плану розвитку міста Чернівців до 2011 року, Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців, Програми пріоритетних напрямків розвитку міста Чернівців до 2011 року.

Завдяки новому підходу при підготовці програми, окреслено стратегічні цілі, які будуть вирішуватись протягом 2009 року.

Головною метою програми на 2009 рік є поєднання і практична реалізація Стратегічного плану розвитку міста Чернівців до 2011 року, Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців, галузевих програм та закріплення тенденцій економічного зростання, як основи вирішення всього комплексу питань економічної і соціальної політики міста Чернівців.

І.Стан, проблеми, невирішені питання 2008 року.
У 2008 році у сфері економічного і соціального розвитку міста Чернівців відзначається підвищення ефективності роботи більшості галузей реального сектора економіки, забезпечення зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів життя населення міста. Закріплення позитивної динаміки у господарському комплексі міста через зростання надходжень до бюджету створило підґрунтя для реалізації завдань соціальної та гуманітарної політики, забезпечення життєдіяльності міста.
Головні ознаки економічного розвитку міста Чернівці в 2008 році:
- нарощення випуску промислової продукції у 7 галузях;

- збільшення пасажирських перевезень;

-зростання роздрібного товарообороту у торгівлі та ресторанного господарства;

-приріст обсягів платних послуг населенню;

-поліпшення інвестиційного клімату;

-зростання обсягу іноземних інвестицій;

-збільшення потоку туристів;

-активізація підприємницької діяльності;

-збільшення доходів населення, зростання середньої заробітної плати;

-збереження мережі та забезпечення стабільної роботи закладів охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури і спорту тощо.


Проблемними залишаються такі питання:

-скорочення обсягів промислового виробництва проти рівня попереднього року по галузях:

- оброблення деревини та з виробництва виробів з деревини – на 36,6 %,

- виробництва харчових продуктів та напоїв – на 17,4 %,

- виробництва неметалевої мінеральної продукції – на 3 %.

-недостатній рівень бюджетного фінансування галузей освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, міських цільових програм розвитку;

ІІ.Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку міста

Чернівців на 2009 рік
Головною метою є підвищення життєвого рівня мешканців міста на основі економічного зростання, підвищення рівня соціальних гарантій та поліпшення соціального обслуговування, стабільний розвиток систем забезпечення життєдіяльності міста.

Основними пріоритетами Програми визначені наступні напрями:


 • нарощування та ефективне використання виробничого потенціалу міста, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг;

 • залучення інвестицій в економіку міста та впровадження інвестиційних проектів;

 • розвиток малого та середнього бізнесу;

 • реформування житлово-комунального господарства міста;

 • зростання рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць;

 • підвищення заробітної плати шляхом забезпечення економічного зростання у господарському комплексі міста, подальша ліквідація заборгованості із заробітної плати;

 • розвиток міста, як центру туристичної індустрії Буковини;

 • збереження досягнутих темпів житлового будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, будівництва соціального житла за рахунок бюджетних коштів, коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста, інших джерел;

 • всебічний розвиток гуманітарної сфери:

 • забезпечення соціального розвитку та формування повноцінного життєвого середовища в місті.


ІІІ.Забезпечення умов для подальшого економічного зростання
3.1.Бюджетна політика

Головна мета: Забезпечення доходів до бюджету міста для виконання повноважень органів місцевого самоврядування.

Оцінка поточної ситуації у 2008 році.

За 11 місяців 2008 року до місцевих бюджетів м. Чернівців надійшло 657693,4 тис. грн., що складає 90,7 % до розрахункового плану на 11 місяців (725104,4 тис. грн.), до уточненого плану на рік (796852,4 тис. грн.) – 82,5 %.

Невиконання розрахункового плану на звітну дату пояснюється недоотриманням доходів:

-загального фонду (без трансфертів) – на 862,5 тис.грн., або 0,3 %;

-спеціального фонду бюджету. План по спеціальному фонду (з трансфертами) виконано на 69,7%, без трансфертів - 65,0%.

До загального фонду (з врахуванням трансфертів з державного бюджету) надійшло 480390,5 тис. грн., або 99,8% до плану на 11 місяців (481231,7 тис. грн.).

Трансфертів з державного бюджету (загальний фонд) отримано на суму 228988,9 тис. грн., або 100,0% до плану на 11 місяців (228967,5 тис. грн.). Недоотримано субвенцій на соціальний захист населення – 362,1 тис.грн.

За звітний період до загального фонду місцевих бюджетів міста Чернівці (без трансфертів) надійшло податків і зборів на суму 251401,6 тис. грн., або 99,7 відсотка до плану на 11 місяців (252264,2 тис. грн.), недоотримано - 862,5.Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 60297,5 тис.грн., або на 31,6 %.

Доходів,що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів ( 1 кошик) надійшло 200367,9 тис.грн., що складає 100,8 % до плану на 11 місяців (198691,2 тис.грн.), понад план отримано - 1676,7 тис.грн.

Доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів ( ІІ кошик) отримано 51033,7 тис.грн., що складає 95,3 відостка до плану на 11 місяців (53572,9 тис.грн.), недоотримано -2539,2 тис.грн.

Заробітна плата за 11 місяців 2008 року працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету м. Чернівців, виплачувалася своєчасно та в повному обсязі. Своєчасно проводились розрахунки бюджетними закладами за спожиті енергоносії та комунальні послуги.

Проблемні питання:

Враховуючи важкий фінансовий стан підприємств комунальної форми власності очікується зменшення надходжень по податку на прибуток та частині прибутку, що вилучається до міського бюджету.

Відповідно до проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік” передбачено зарахування до доходів загального фонду місцевих бюджетів коштів від реалізації безхазяйного майна, доведена сума надходжень – 289,7 тис. грн., що не покриває наявної різниці між доходами ІІ кошику, доведеного Мінфіном, та обрахованими фінансовим управлінням (17 млн.).

Розрахунковий обсяг видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, доведений Міністерством фінансів України бюджету м. Чернівців на 2009 рік складає 334853,3 тис. грн. при мінімальній потребі 384870,4 тис. грн. (- 50,0 млн. грн.).

Доведений обсяг видатків не забезпечує бюджетними ресурсами виконання делегованих місцевому самоврядуванню повноважень на належному рівні внаслідок надзвичайно низьких фінансових нормативів бюджетної забезпеченості на 1 учня, дитину дошкільного віку, 1 мешканця.

По галузях соціально-культурної сфери обсяг видатків доведений на рівні, необхідному для проведення видатків з оплати праці працівників бюджетної сфери та розрахунків за енергоносії.

Найбільш критичне становище по галузі «Освіта». Так, розрахунковий показник, доведений Міністерством фінансів України бюджету м. Чернівців на 2009 рік на освіту складає 169992,8 тис. грн. при мінімальній потребі – 193531,9 тис. грн. (- 23,5 млн. грн.).

За розрахунками фінансових органів тільки на захищені статті видатків на 2009 рік необхідно 180641,9 тис. грн., в т. ч.:

- заробітна плата з нарахуваннями – 155184,7 тис. грн. (уточнений план на 2008 рік – 110086,4 тис. грн.);

- харчування – 9269,7 тис. грн. (уточнений план на 2008 рік – 8583,1 тис. грн.);

- енергоносії та комунальні послуги, враховуючи підвищення цін та тарифів, – 16457,2 тис. грн. (уточнений план на 2008 рік – 12558,3 тис. грн.).

З року в рік на фізичну культуру і спорт доводиться показник, який не забезпечує навіть потреби на заробітну плату з нарахуваннями працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Так, на 2008 рік на фізичну культуру і спорт доведено 2581,0 тис. грн., потреба на заробітну плату з нарахуваннями складає 3348,6 тис. грн. (- 767,6 тис. грн.) Касові видатки за 9 місяців на фізичну культуру і спорт склали 2060,6 тис. грн.

Цілі та завдання на 2009 рік:

Забезпечення життєдіяльності міста, нормального функціонування бюджетних установ, надання якісних громадських послуг, покращення матеріального становища та добробуту громадян.Очікувані результати:

Бюджет міста Чернівців на 2009 рік формується у відповідності до Бюджетного кодексу України за формульною системою та в межах показників, доведених Міністерством фінансів України, з врахуванням прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку міста.

Прогнозні показники доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) на 2009 рік по м. Чернівці доведені Мінфіном у сумі 297147,8 тис. грн., та є обґрунтованими і реальними до виконання.

Фінансові показники

з/п


Показники

Один.

виміру


2007рік

факт


(заг. та спец.фонд)

2008р.

очіку-


ване (уточ. пл.(заг. та спец.фонд)

2009р.

прогноз ( з дотацією (заг. та спец.фонд)2009 р в

%% до 2008 р.1.

Доходи місцевих бюджетів з трансфертами)

тис.

грн.


543248,4

799336,4

503919,5

63,0

2.

Видатки місцевих бюджетів (з трансфертами)

тис.

грн.524357,2

809409,0

503919,5

62,2


Примітка: прогноз на 2009 рік обрахований без врахування між бюджетних трансфертів, за виключенням дотації вирівнювання.
3.2.Промислова політика
Головна мета: Створення в місті сприятливого клімату для подальшого зростання промислового потенціалу, підвищення конкурентоспроможності продукції місцевого виробника, сприяння інноваційному енергозберігаючому характеру виробництв, збільшення нових робочих місць тощо.

Оцінка поточної ситуації:

Промисловими підприємствами міста у січні-листопаді п.р.вироблено товарної продукції на 1116,1 млн.грн., що на 245,9 млн.грн. більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Перевищили рівень обсягів виробництва підприємства Першотравневого - на 24 %. Зменшили обсяги виробництва підприємства Шевченківського та Садгірського районів на 17,8 % та на 21,7 відповідно.

В поточному році більшість промислових підприємств спрямували свою діяльність на вдосконалення технологій, випуск інноваційної продукції.

Так, на ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат» відкрито цех по виробництву батонів з добовим випуском близько 15 тонн. В поточному році освоєно 11 нових видів продукції.

Технічне переоснащення та впроваджена система якості на ТОВ «Машзавод» дали можливість збільшити свій експортний потенціал та зайняти достойне місце серед провідних світових виробників нафтогазового обладнання. Так, за 9 місяців 2008 року підприємством збільшено обсяги виробництва на 57,5 млн.грн. в порівнянні до відповідного періоду минулого року. За вересень п.р. вироблено продукції на 66 млн.грн. (вересень 2007 р. – 9 млн.грн.).

Відновлено виробництво підприємством ВАТ «Трикотажна фірма «Арніка», завдяки новому контракту з німецькою фірмою «Тріумф Інтернаціональ». Білизна цієї марки відома в усьому світі. ВАТ «Трикотажна фірма «Арніка» стала першим в Україні виробником білизни марки «Triumph». До кінця року планується чисельність працюючих 200 чоловік, випуск продукції – 1,6 млн.од.

Виробничо-кондитерською фірмою «Буковинка» відкрито нову лінію по випуску вафельних трубочок, що дало змогу збільшити обсяги виробництва на 20 %.

ВАТ «Чернівецький хімзавод» освоєно в поточному році 4 види нової продукції.

На ТОВ «Балакком» за рахунок розширення виробництва створено два нових цехи по пошиттю ковдр, розкрійний цех, закуплено нові напівавтоматичні машини по настилу тканини для розкрою, розроблені та впроваджені нові моделі постільної білизни. За рахунок придбання нового обладнання обсяги виробництва товарної продукції зросли в 3 рази.

ПП «Артон» збільшило виробничі приміщення (біля 4 тис.м.кв), що дасть змогу збільшити обсяги виробництва товарної продукції на 15 % в рік.

Колектив ВАТ «Чернівецький олійножировий комбінат» працює над проектом будівництва нового сучасного заводу по переробці олійних культур, що дасть змогу збільшити випуск промислової продукції в 3,7 разів більше ніж діючий завод ( за 2007 рік обсяги випуску продукції склали 350,5млн.грн.).

З метою збільшення загальних обсягів виробництва промислової продукції в цілому по місту в поточному році до основного кола промислових підприємств залучено 4 малих підприємства (ТОВ “Інтерм” – виробництво напівпровідникових приладів, ТОВ «Антарес 7”- виробництво кондитерських виробів, КП “Золоті литаври – друкована продукція, ПП “Екватор”–виробництво чіпсів).


Проблемні питання:

 • недостатній розвиток внутрішнього ринку промислової продукції

 • залежність підприємств базових галузей промисловості від змін кон’юктури внутрішнього та зовнішнього ринку на продукцію, яку вони виробляють;

 • високий рівень зносу основних виробничих засобів і як наслідок, низька конкурентноздатність продукції;

 • рівень залучення інвестицій недостатній, як внутрішніх так і іноземних, високі процентні ставки по банківських кредитах;

 • низька якість та високий дисбаланс робочої сили, необхідність розробки ефективної системи перекваліфікації та підготовки кадрів робітничих професій;

 • недосконалість нормативної бази з питань реалізації прав власності, належного забезпечення прав акціонерів, нестабільність відповідного законодавства, недосконала податкова система.

Цілі та завдання:

 • забезпечення позитивної динаміки зростання обсягів виробництва по основних видах економічної діяльності;

 • забезпечення конкурентоспроможності виробництва шляхом реалізації інноваційної моделі розвитку промисловості;

 • зменшення залежності від імпортних поставок за рахунок розвитку імпортозамінних високотехнологічних виробництв;

 • пошук ринків збуту в інших регіонах України через співпрацю з торгово-промисловими палатами, регіональними відділеннями союзу промисловців і підприємців;

 • сприяння впровадженню інновацій на підприємствах, рекламна підтримка інноваційної продукції;

 • надання практичної допомоги у вирішенні проблемних питань діяльності промислових підприємств міста ( в т.ч. збиткових, банкрутів);

 • забезпечення підприємств інформацією щодо організації та проведення виставкових заходів (в місті, області, Україні за кордоном),надання організаційної підтримки;

 • популяризація місцевих торгових марок серед мешканців міста шляхом організації промоційних акцій, передсвяткових ярмарків, виставок тощо;

 • реалізація продукції підприємств харчової галузі у всіх супермаркетах міста;

 • проведення акцій вшанування лідерів економічного розвитку міста;

 • залучення малих підприємств до основного кола промисловості».

Очікувані результати:

 • -зростання темпів приросту обсягів виробництва продукції промислових підприємств міста на 8 %;

 • -виробництво сучасної інноваційної конкурентноздатної продукції;

 • -збільшеня частки продукції, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001-2001.

 • приріст прямих іноземних інвестицій в економіку міста.

Основні показники розвитку промислового виробництва


з/пПоказники

Один.

виміру


2007рік

факт


2008р.

очіку-


ване

2009р.

прогноз


2009 р в

%% до 2008 р.1.

Обсяг виробництва

промислової продукції в порівняних цінахмлн.

грн.


925,2

1220,0

1320,0

108,0

2.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу)

млн.

грн.


1088,7

1418,0

1545,0

109,0

3.

Питома вага обсягу реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) в загально обласному обсязі реалізації

%

46,1

47,0

50,0

-

4.

Середньорічна кількість найманих працівників у промисловості

осіб

13357

13700

13700

100,03.3.Розвиток підприємництва та регуляторна політика
Головна мета: Створення сприятливого клімату для розвитку підприємництва в місті та забезпечення розкриття підприємницького потенціалу.

Оцінка поточної ситуації:

У ході реалізації Програми розвитку малого підприємництва на 2007-2008 роки в м.Чернівцях виконано основні заходи щодо сприяння суб’єктам підприємництва у запровадженні власного бізнесу, вирішення проблемних питань розвитку підприємництва, залучення їх до участі у формуванні інфраструктури міста.

Мале підприємництво міста становить 27,7 тис. суб’єктів підприємницької діяльності. Кількість малих підприємств складає 2559 одиниць. У розрахунку на 10 тис. населення припадає 104 малих підприємства.

На початок 2008 року обсяг реалізованої продукції ( робіт, послуг) малими підприємствами міста становив 728,8 млн.грн. За видами економічної діяльності найбільша частка реалізованої продукції (робіт, послуг) в загальних обсягах реалізації малих підприємств була у підприємств торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 43,6%, промисловості – 15,4%, операцій з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг – 13,9%, будівництва – 13,1%.

Забезпечена прозора система планування та підготовки регуляторних актів. Відповідно до Плану реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в м.Чернівцях впродовж 9 місяців 2008 року міською радою прийнято 6 регуляторних актів.

Інфраструктура підтримки малого підприємництва в місті становить 18 громадських організацій та спілок, діяльність яких направлена на надання консультативної, правової допомоги та захист суб’єктів підприємництва. За фінансовою підтримкою міської ради на базі Чернівецького міського Центру захисту приватних підприємців та підприємств малого бізнесу продовжує роботу „Гаряча лінія” з надання інформаційних послуг суб’єктам підприємницької діяльності міста. Впродовж 9 місяців 2008 року зареєстровано 1987 звернень суб’єктів підприємницької діяльності на інформаційну „Гарячу лінію”.

З метою надання суб′єктам малого підприємництва безкоштовно допомоги щодо користування послугами Інтернету, електронною поштовою скринькою, факсом, забезпечення приміщенням для проведення ділових зустрічей, на території КП МТК «Калинівський ринок» продовжує роботу спеціалізоване відділення для підприємців Чернівецької філії ПриватБанку.

Впродовж 9 місяців п.р. проведено 3 засідання міської Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, на яких розглянуто питання виконання заходів міської Програми розвитку малого підприємництва у 2008 році, проведення реконструкції торгового сектору №1 КП МТК «Калинівський ринок», актуальні питання розвитку малого підприємництва за результатами соціологічних досліджень у 2008 році, про ситуацію, яка склалася на території КП МТК «Калинівський ринок» внаслідок стихійного лиха 23-27 липня 2008 року тощо.

В рамках роботи комітету з управління реалізацією Стратегії підвищення конкурентоспроможності м.Чернівців щоквартально аналізується виконання заходів Календарного плану з реалізації Стратегії. В березні 2008 року проведено семінар за результатами впровадження стратегічних планів у містах України , які беруть участь в реалізації проекту USAID "Економічний розвиток міст". У ньому взяли участь представники понад 70 міст з інших регіонів України.

Впродовж 9 місяців 2008 року зареєстровано 295 юридичних осіб та 2265 фізичних осіб - підприємців.

Станом на 01.10.2008 року за спрощеною системою оподаткування працюють 16936 суб’єктів малого підприємництва.

Для стимулювання організації власного бізнесу міським центром зайнятості здійснені одноразові виплати допомоги по безробіттю 27 безробітним на загальну суму 152,0 тис.грн.

Для організації роботи в сфері малого бізнесу пройшли перепідготовку 59 незайнятих громадян.

В липні п.р. організовано та проведено міське свято «Петрівський ярмарок», до участі залучено біля 600 суб′єктів підприємництва міста, області та 18 областей України.

З нагоди професійного свята Дня підприємця в вересні проведено нагородження кращих суб′єктів малого підприємництва.

Станом на 01.11.2008 року оновлена база даних про наявність вільних приміщень виробничого призначення, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, і можуть бути запропоновані суб’єктам малого підприємництва для започаткування власного бізнесу. Загальна площа вільних приміщень становить 56,9 тис.кв.м.


Проблемні питання:

- відсутність чітко сформульованої, через систему правових актів, державної політики у сфері підприємницької діяльності;

- наявність адміністративних бар′єрів ( складні процедури ліцензування, сертифікації, невдосконалість дозвільної системи тощо);

- відсутність дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки;

- нерозвиненість конкурентного середовища в наданні житлово-комунальних послуг;

- недостане використання існуючих ресурсів міста та регіону;

- незначний рівень розвитку виробничої сфери діяльності.

Основні завдання на 2009 рік:

-реалізація державної регуляторної політики шляхом прийняття регуляторних актів, які спрямовані на вирішення проблем розвитку малого підприємництва;

- поєднання на засадах партнерства інтересів суб′єктів підприємництва та влади;

- максимальне використання вигідного географічного положення міста, природно-ресурсного потенціалу регіону;

- забезпечення продуктивної зайнятості населення шляхом створення нових ( економічно доцільних) робочих місць, самозайнятості;

- розвиток виробничої сфери діяльності;

- розвиток установ ринкової інфраструктури;

-подальше впровадження завдань Стратегії підвищення конкурентоспроможності м.Чернівців;


Очікувані результати:

 • збільшення обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) на 5 %;

 • кількість малих підприємств збільшиться на 52 підприємства;
Показники діяльності малого підприємництва

з/п


Показники

Один.

вмиміру


2007рік

факт


2008

очіку-


ване

2009р.

прогноз


2009 р в

%% до 2008 р.1.

Кількість малих

підприємстводин.

2559

2610

2662

102,0

2.

Кількість підприємств, які реалізовували продукцію

один.

1584

1620

1668

103,0

2.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

млн.

грн


728,8

801,7

841,8

105,0

3.

Чисельність штатних працівників

тис.осіб14,1

14,2

14,3

101,0


3.4.Інвестиційна діяльність
Головна мета: Розвиток інвестиційної діяльності в місті, створення привабливого інвестиційного клімату для забезпечення сталого економічного зростання та покращання добробуту територіальної громади, а також поширення інформації про інвестиційні можливості міста серед міжнародних інвестиційних фондів та компаній.
Оцінка поточної ситуації:

Підприємствами та організаціями усіх форм власності у розвиток економіки м. Чернівців за рахунок усіх джерел фінансування станом на 01.10.2008 р. вкладено 747,8 млн. грн.капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (88,0% від загального обсягу) складали інвестиції в основний капітал (капітальне будівництво та на придбання машин і обладнання).

Згідно з статистичними даними за 9 місяців 2008 року інвестиції в основний капітал склали 658,1 млн. грн. (за аналогічний період минулого року – 457,7 млн. грн.).

У м. Чернівцях освоєно 36,9% усіх інвестицій в основний капітал по області.

Більше третини (36,2%) інвестицій в основний капітал освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій.

Порівняно з січнем – вереснем 2007 року зросла частка інвестицій, освоєних за рахунок державного бюджету, кредитів банків та інших позик, коштів населення на будівництво власних квартир, місцевого бюджету. Водночас скоротилась частка інвестицій, освоєних за рахунок власних коштів підприємств та організацій, населення на індивідуальне житлове будівництво.

У розвиток промисловості спрямовано 13,0% усіх інвестицій в основний капітал, їх обсяг у порівнянні з січнем – вереснем 2007 року збільшився майже на третину (32,5 %). На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води освоєно інвестицій в основний капітал на 24,3 млн. грн. (28,4% загального обсягу інвестицій у промисловість), що на 19,7% більше, ніж у січні –вересні 2007 року. У діяльність транспорту та зв’язку направлено 5,3% загального обсягу інвестицій, що у 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Підприємства, які займаються будівництвом, використали 18,9% усіх капіталовкладень. Їх обсяги порівняно з січнем - вереснем 2007 року збільшились у 2 рази.

У соціально-культурну сферу спрямовано 236,2 млн. грн. (35,9% від загального обсягу інвестицій), з них у житлове будівництво – 89,2%. Порівняно з січнем – вереснем 2007 року обсяги інвестицій в соціально-культурну сферу збільшилися на 38,2%, у тому числі у сферу культури та спорту, відпочинку та розваг – у 3,2 рази, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – у 1,6 рази та у житлове будівництво – на 34,3%. Водночас скоротились обсяги інвестицій у сферу освіти – на 6%.

Аналіз динаміки основних показників інвестиційної діяльності в місті свідчить про позитивну тенденцію щодо збільшення обсягу інвестицій та покращання привабливості Чернівців і для іноземних інвесторів. За січень - вересень 2008 р. іноземними інвесторами вкладено 3,8 млн. дол. США прямих інвестицій (за аналогічний період минулого року 0,868 млн. дол. США). Сукупний капітал нерезидентів в економіці міста станом на 01.10.2008 р. становив 36,9 млн. дол. США, що складало 152,2 долара США на одного мешканця міста (на 01.10.2007 р. – 22,1 млн. дол. США, що складало 91,6 долара США на одного мешканця). Прямі іноземні інвестиції у 2008 році здійснили нерезиденти з 35 країн світу. Найвагоміші внески капіталу в економіку міста зробили нерезиденти з Кіпру, Віргінських островів, Британських, Італії, Туреччини, Сполученого королівства, Німеччини, США, Латвії, Польщи та Нідерландів. На ці країни припало 89,6% від загального обсягу прямих інвестицій, які вкладено в економіку міста.

Одна з важливих складових процесу залучення інвестицій – це створення сприятливого інвестиційного іміджу міста в засобах масової інформації. Інформація про залучені інвестиції, розробка та реалізація інвестиційних проектів, участь у них міжнародних фінансових компаній – все це приносить відповідні економічні результати позитивного характеру. Для покращання інвестиційного клімату в місті, зацікавленості як вітчизняних, так й іноземних інвесторів організовано анкетування промислових підприємств для визначення їх інвестиційних потреб та аналіз звернень інвесторів щодо здійснення інвестиційної діяльності. Інформування суб’єктів господарювання з впровадження в місті заходів в інвестиційній діяльності здійснюється через засоби масової інформації та офіційний сайт міської ради в мережі Інтернет. Активізувалась робота у сфері висвітлення інвестиційного потенціалу міста на семінарах, конференціях, виставках, форумах.

Проведений семінар, організований проектом USAID «Економічний розвиток міст» спільно з Чернівецькою міською радою та асоціацією міст України та громад, в рамках якого відбулися презентація кращих практик та досягнень м. Чернівців.

В рамках міжнародних програм з надання технічної допомоги були представлені електронні презентації:

- інвестиційної привабливості м. Чернівців на конференції проекту USAID «Економічний розвиток міст»

- кращих практик «Досвід реновації багатоквартирних будинків у Чернівцях» в рамках міжнародної конференції «Стале самоуправління багатоквартирних будинків».

Підготовлені та представлені в галузевій секції першого Міжнародного інвестиційного форуму Буковини наступні презентації:


 • інвестиційна привабливість м. Чернівців;

 • інвестиційні пропозиції з:

- будівництва Прутського водозабору;

- будівництва зони відпочинку, створення сучасного комплексу для оздоровлення та відпочинку;

- реконструкції міжнародного, внутрішнього та VIP секторів аеровокзалу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Чернівці».

Проведено відкритий інвестиційний конкурс будівництва багатоповерхового готелю з підземним паркінгом на вул. І. Франка, 24. Переможцем конкурсу стало ТОВ «7 Днів».

Впроваджується інвестиційний проект з реставрації фасадів пам’яток архітектури на вул. О. Кобилянської, 51, 53, продовжується подальша розбудова об’єктів інфраструктури парку «Жовтневий».

Використовуються інвестиції на будівництво та реконструкцію спортивних об’єктів в місті, а саме: • реконструкція приміщень залу боксу на вул.. Міцкевича, 8;

 • будівництво тенісних кортів зі синтетичним покриттям на вул. Південно-Кільцева, 45;

 • будівництво стаціонарної льодової ковзанки на вул. О. Гузар, 1.


Проблемні питання:

-недостатні обсяги інвестицій в економіку міста;

-низький рівень доходів населення як потенційного інвестора;

-недостатній обсяг інвестиційних ресурсів;

-нестабільність законодавчої бази;

-різкі зміни темпів інфляції.Цілі та завдання:
-активізація інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, збільшення обсягів інвестицій в основний капітал на 3%;

-збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій на 5 %;

- підвищення інвестиційного іміджу міста;

-виконання завдань Програми розвитку інвестиційної діяльності в м.Чернівцях на 2008-2011 роки.


Очікувані результати:

-нарощування техніко-технологічного виробничого та наукового потенціалу міста, введення в експлуатацію прогресивних іноземних в вітчизняних розробок та результатів досліджень, сприяння розвитку співпраці між науковими установами, вузами і приватними компаніями;

-збільшення кількості конкурентноздатних робочих місць та рівня зайнятості, підвищення ефективності використання місцевого робочого потенціалу;

-досягення сучасного рівня інфраструктурного забезпечення;

-залучення інвестицій у відновлення історичної спадщини, а також розвиток рекреаційного і туристичного потенціалу;

- ефективне використання ринку землі, зміцнення матеріально-технічної бази підприємств житлово-комунального господарства, подальший розвиток малого підприємництва, соціальної інфраструктури міста, зростання обсягів житлового будівництва, збільшення надходжень до міського бюджету.


Внутрішні та зовнішні інвестиції
з/п


Показники

Один.

виміру


2007рік

факт


2008р.

очіку-


ване

2009р.

прогноз


2009 р в

%% до 2008 р.1.

Інвестиції в основний капітал

млн.

грн


879,9

906,3

933,5

103,0

2.

Введення загальної площі житла по всіх джерелах фінансування

в тому числі:

-введення в експлуатацію індивідуальних житлових будинківтис.кв.м

тис.кв.м
122,5

79,1126,0

81,5


129,8

84,0


103,0

103,0


3.

Загальний обсяг іноземних інвестицій

млн.долСША

33,2

39,0

41,0

105,03.5. Зовнішньоекономічна діяльність
Головна мета: Покращання умов для експорту продукції, прискорення темпів зростання двосторонньої торгівлі шляхом впровадження у виробництво європейських стандартів та технічних вимог, підтримка місцевого товаровиробника.
Оцінка поточної ситуації.

Зовнішньоекономічною експертною діяльністю займалося 119 підприємств, а зовнішньоекономічною імпортною діяльністю 154 підприємств та 484 фізичних осіб.

Загальний обсяг зовнішньоекономічної діяльності склав 177,2 млн.дол. США (експорт – 82,8 млн.дол. США, імпорт – 94,4 млн.дол. США), або відповідно 63,1 та 65,1 від загальнообласних показників. Співвідношення експорт /імпорт склало 11,6 млн.дол.США, тобто продовжує зберігатися від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі. Виробництво продукції з давальницької сировини і далі продовжує відігравати значну роль (26,0 % від загального обсягу експорту).

Найбільшими експортерами міста були: ТОВ «Машзавод», ВАТ «Трембіта», ТОВ «Розма», ЗАТ ВТКФ «Буковинка», ПП «Артон», ТОВ «Рікка», ПП «Мелауда», ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат», СП «Сузір’я», ВАТ «Трикотажна фірма «Арніка».


Проблемні питання:

- недостатня конкурентоспроможність продукції міста на міжнародних ринках, яка стримується повільним впровадженням новітніх технологій, незадовільною якістю;

-зменшення обсягів експорту товарів в зв’язку з нестабільною політичною ситуацією.
Цілі та завдання:

-підвищення рівня інформованості громадськості міста з питань євро інтеграційних процесів;

- створення на місцевому рівні умов для наближення до економічних та соціальних стандартів життя європейських країн, забезпечуючи досягнення довгострокових цілей сталого розвитку;
Очікувані результати:
- розширення ринків збуту продукції місцевого товаровиробника за рахунок підвищення її якості та конкурентоспроможності;

-створення позитивного іміджу міста, підприємств та організацій, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність шляхом їх постійної присутності в інформаційному полі.

з/пПоказники

Один.

виміру


2007рік

факт


2008р.

очіку-


ване

2009р.

прогноз


2009 р в

%% до 2008 р.1.

Поставка продукції

на експортмлн.

дол.


США

100,1

108,1

115,4

106,7

2.

Імпорт продукції

млн.

дол.


США

79,2

98,7

92,1

93,3


3.6.Торгівля та побутове обслуговування
Головна мета: Забезпечення стабільного розвитку внутрішнього цивілізованого ринку споживчих товарів та послуг, високого рівня торговельного та побутового обслуговування населення, створення на основі конкуренції сприятливих умов для місцевого товаровиробника, захист громадян від споживання неякісної та небезпечної продукції.
Оцінка поточної ситуації:

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства станом на 01.10.2008 року становив 1836,5 млн.грн., або у порівняних цінах більше обсягу відповідного періоду минулого року на 117,4 %. В загальному обсязі роздрібного товарообороту 98,6 % припадало на обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі і тільки 1,4 % - на ресторанне господарство.

У розрахунку на одну особу через торгову мережу та мережу ресторанного господарства підприємств-юридичних осіб продано товарів на 7417,4 грн., що у 2,6 раза перевищило середньообласний показник (2836 грн.).

Проблемні питання:


 • висока питома вага товарів, що реалізуються на ринках міста;

 • проблеми забезпечення захисту прав споживачів щодо належної якості товарів;

 • необхідність підтримки вітчизняного товаровиробника, особливо місцевого.

Цілі та завдання:

-залучення інвестицій у сферу торгівлі, ресторанне господарство та побутове обслуговування;

-поступове перетворення ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у сучасні торговельні комплекси;

-створення сприятливих умов на ринках для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками та підприємствами переробної галузі;

- посилення контролю за якістю та безпекою товарів, що реалізуються на ринках;

- організація та проведення ярмарок, виставок-продажу, сезонних розпродаж;

- впровадження світового та вітчизняного досвіду у сфері побутового обслуговування населення, підвищення ефективності діяльності господарюючих суб’єктів в цій сфері з метою забезпечення рентабельної роботи підприємств;

-проведення роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації, організація семінарів – навчань, участь у конкурсах професійної майстерності.


Очікувані результати:

 • збільшення загального обсягу роздрібного товарообігу на 20 %;

 • покращання побутового обслуговування населення.


Показники розвитку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування

№з/п

Показники

Один.

виміру


2007рік

факт


2008р.

очіку-


ване

2009р.

прогноз


2009 р в

%% до 2008 р.1.

Об’єкти торгівлі

-товарообіг на одного мешканця

- торгова площа на 1 тис.населення


один.
грн.
кв.м.

1751
7750
290

1800
7800
300

1818
8000
310

101,0
103,0
103,0

2.

Об’єкти ресторанного господарства

-кількість посадкових місць в загальній мережі на 1 тис.населенняодин.
-“-


617
60


580
84


585
85


101,0
101,03.

Об’єкти побутового

обслуговування

в т.ч.

-лазні:


в них місць

-платні послуги на

1 мешканця


один.

-“-


-“-
грн.


1038

6

340


1501

986

6

350


1700

1005

6

383


1750

101,0

100,0


109,0
103,0

4.

Ринки та мікроринки
один.


24

25

25

100,0


5.

Обсяг роздрібного товарообігу, включаючи ресторанне господарство –всього


млн..грн

1906

2200

2640

120,0


6.

Обсяг реалізованих послуг


млн..грн


903,2


1010,0


1111,0


110,0

7.

Ринковий збір


(оплачений)

в т.ч. МТК «Калинівський ринок»

МКП “Газкомплект-прилад”

тис.грн


тис.грн
тис.грн


14958
10910


391,5

14600
10295


419

15650
11500


420

107,0
112,0


100,23.7. Розвиток туризму

Головна мета: Серед стратегічних пріоритетів міста Чернівців важливе місце займає розвиток туристичної сфери та відродження суспільного інтересу до історико-культурної спадщини.

Оцінка поточної ситуації. На виконання заходів міської цільової Програми розвитку туризму на 2004-2010 роки і популяризацію туристичних можливостей міста за 9 місяців 2008 року використано 114 тис. грн.., за рахунок яких забезпечено проведення безкоштовних недільних пішохідних екскурсій історичною частиною міста, представлення туристичних можливостей Чернівців і міського туристично-інформаційного центру у міжнародній туристичній виставці “Україна – подорожі та туризм” (26-28 березня, м.Києв), виготовлення рекламно – інформаційної продукції, друкованих видань інформаційних дошок для туристів тощо.

Координувалася робота туристично – інформаційного центру. На його базі, спільно з центром економічного розвитку міста проведено ряд робочих зустрічей з суб’єктами господарювання – утримувачами закладів розміщення, харчування та надання туристичних послуг. Розглянуто окремі питання їх підготовки до відзначення 600-річного ювілею Чернівців і участі у виданні та розповсюдженні рекламно – інформаційної продукції під час його святкування. Організовано зустріч з учасниками всеукраїнського прес-туру і семінару за результатами впровадження стратегічних планів розвитку міст України в межах реалізації проекту “Економічний розвиток міст” (USAID). В рамках св’яткування 600-річчя першої писемної згадки про місто Чернівці в травні п.р. на Соборній площі міста спільно з міським туристично-інформаційним центром, відділом з питань туризму облдержадміністрації, асоціацією «Туристична Буковина» проведено ІV Буковинський туристичний ярмарок, 13.07.2008року в рамках проведення туристичного ярмарку організовано «Туристичне містечко» (30 суб’єктів господарювання).


Проблемні питання:

 • відсутність належного благоустрою берегів рік і водоймищ для туристичних потреб;

 • якість обслуговування готельних та ресторанних господарств міста.

Цілі та завдання:

 • створення та просування іміджу м.Чернівці, як туристичного центру, в Україні та за її межами;

 • залучення іноземних туристів;

 • розширення використання рекреаційних ресурсів та туристичних можливостей міста;

 • розвиток інфраструктури для бізнесу;

 • участь у міжнародних проектах, залучення коштів міжнародних фондів;

 • забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки у валовому продукті міста та доходній частині бюджетів всіх рівнів.

Очікувані результати:

-підвищення якості науково-методичного та кадрового забезпечення туристичної галузі;

-збільшення залучених туристів в місто.

Показники розвитку туризму

Показники

Один.

виміру


2007ік

факт


2008р.

очіку-


ване

2009р.

прогноз


2009 р в

%% до 2008 р.Кількість обслужених

туристів – всього

З них:

-іноземних;-туристів, які виїзджали за кордон;

-туристів, що подорожу-

вали в Україні


тис.осіб

-“-


-«-
-“-

75,8

8,0


26,6
41,1

81,5

9,0


30,0
42,0

83,5

9,5


32,0
43,0

101,0

105,6


106,0
102,4

Обсяг наданих турпослуг

тис.грн.

29013,0

35000,0

35700,0

102,0


3.8.Майнові відносини

Головна мета: Забезпечення якісного та ефективного управління комунальним майном та раціональності його використання, збільшення надходжень коштів від оренди та приватизації майна, що знаходиться у комунальній власності, підвищення ефективності роботи міських комунальних підприємств

Оцінка поточної ситуації.

Матеріальною основою місцевого самоврядування є рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності територіальній громаді м. Чернівців і станом на 01.01.2008р. його відновлювальна вартість склала 3,6 млрд.грн., а балансова вартість – 2,0 млрд.грн. Відновлювальна вартість майна збільшилася в порівнянні з минулим роком на 0,6 млрд.грн. за рахунок придбання основних засобів, прийняття та індексації житлового фонду.

Для вирішення питань, пов’язаних з виробничою необхідністю серед підприємств міської комунальної власності за 11 місяців цього року проведено:


 • передачу майна з балансу на баланс на суму 20811,4 тис.грн.;

 • зарахування на баланс нежилих приміщень на суму 909,4 тис.грн.;

 • списання основних засобів шляхом ліквідації на суму 2668,9 тис.грн.;

 • продаж майна через Буковинську універсальну біржу на суму 55,3 тис.грн.

Постійно проводиться робота щодо інвентаризації та оформленню права комунальної власності на об’єкти нерухомого майна. Так, за 11 місяців 2008 року оформлено право міської комунальної власності на 102 об’єкти нерухомості.

З метою забезпечення ефективності використання рухомого та нерухомого майна підприємствами, установами, організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Чернівців, департаментом економіки разом з контрольно-ревізійним відділом міської ради здійснюються перевірки щодо стану обліку, збереження та використання майна. Так, за 11 місяців цього року перевірено 5 комунальних підприємств, а саме: МКП «Верховина», МКП «Санітар», МКП «Реклама», КЖРЕП №15, МКП «Дельфін».

З початку 2008р. від оренди об’єктів міської комунальної власності територіальної громади міста Чернівців до міського бюджету надійшло 11389,2 тис.грн. плати за оренду приміщень, що на 1055,1 тис.грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2007 року і на 626,4 тис. грн. більше в порівнянні з планом.

За 11 місяців поточного року приватизовано 92 об’єкти (77 – шляхом викупу, 15 – шляхом продажу з аукціону (в т.ч. 3 – шляхом продажу з аукціону разом з земельними ділянками), до бюджету міста надійшли кошти від приватизації об’єктів комунальної власності міста в сумі 28007,99 тис.грн. ( в т.ч. 2081,77 тис.грн. від продажу земельної ділянки), при плані - 45,0млн.грн.

З метою контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації проводиться певна післяприватизаційна робота: здійснюються перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу. За результатами перевірок складено 114 актів, направлено 3 листи – попередження, 50 претензії та сплачено штрафних санкцій на суму 82,9 тис. грн.

Невирішені проблеми:

-не вирішується питання погашення заборгованості з орендної плати на підставі опрацьованих виконавчою службою рішень Господарського суду Чернівецької області;

-недостатня робота виконавчої служби в частині примусового стягнення заборгованості з орендної плати на підставі наказів Господарського суду Чернівецької області.
Цілі та завдання на 2009рік:

-забезпечення ефективності використання майна, що перебуває у міській комунальній власності територіальної громади міста;

-проведення інвентаризації нерухомого майна та поповнення інформаційної бази даних об’єктів нерухомості;

-забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету в частині надходжень коштів від оренди та приватизації об’єктів міської комунальної власності.


Очікувані результати:

Прогнозуються надходження до міського бюджету в 2009р.:

-від оренди об’єктів міської комунальної власності – 8,0 млн.грн.;

-від приватизації об’єктів комунальної власності міста – 5 млн.грн.

3.9.Житлово-комунальне господарство

Головна мета: Реформування житлово-комунального господарства та забезпечення фінансово-економічної стабільності його функціонування, підвищення рівня обслуговування споживачів, покращання якості житлово-комунальних послуг, поліпшення благоустрою міста, його санітарного стану. Оцінка поточної ситуації:

Житловий фонд комунальної власності утримує 9 комунальних житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств та 4 приватних підприємства, які забезпечують утримання жилих будинків загальною площею 2727,1 тис.кв.м. та прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади м.Чернівців. Крім того, 6 приватних підприємств та дочірнє підприємство обслуговують та утримують прибудинкову територію та прибирають прилоткову частину доріг та тротуари загальною площею 206,3 тис.кв.м.

Станом на 01.12.2008р. в місті діє 144 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, в т.ч. за 11 місяців 2008р. створено 18 ОСББ. Знято з балансу 1-6 квартирних будинків - 2901, в т.ч. за 11 місяців 2008р. – 155 будинків.

З початку приватизації приватизовано 47913 квартир, в тому числі за 11 місяців поточного року 623 квартири.

На капітальний ремонт житлового фонду та реконструкцію інженерних мереж і несучих конструкцій жилих будинків з бюджету міста спрямовано 25,8 млн.грн, що на 9,8 млн.грн. більше в порівнянні до відповідного періоду минулого року. На поточний ремонт житлового фонду профінансовано робіт на 4,4 млн.грн.,що на 637 тис.грн. більше до відповідного періоду 2007 року.

Станом на 01.12.2008р. профінансовано робіт з ремонту та утримання доріг на 25,9 млн.грн. Встановлено 76 нових дорожніх знаків, нанесено 23,5 км дорожньої розмітки.

З метою забезпечення вуличного освітлення на центральних вулицях та між будинкових проїздах замінено 405 світильників з покращеними світлотехнічними характеристиками та замінено 1074 електротехнічних ламп.

Станом на 01.12.2008р. ДКП „Чернівціводоканал” відремонтовано і замінено 2872 м.п. водопровідних мереж та 255 м.п. каналізаційних мереж, 40 пожежних гідрантів, 50 засувок, 19 водорозбірних колонок.


Проблемні питання:

-прискорення темпів створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- зменшення заборгованості населення та інших споживачів за надані житлово-комунальні послуги;

- зношеність основних фондів;

- незначні інвестиції в розвиток та реконструкцію об’єктів комунального господарства.
Цілі та завдання на 2009 рік:


 • реформування житлово-комунального господарства;

 • заміна та реконструкція інженерних мереж в житловому фонді;

 • реконструкція насосно-силового обладнання на водогонах та тепло- розподільчих пунктах;

 • забезпечення надання безперебійних житлово-комунальних послуг населенню;

-створення 25 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Очікувані результати:

-продовження роботи з організації ремонту та утримання міських доріг, забезпечення контролю за їх обсягами і якістю;

- покращання технічного стану вулично-шляхової мережі;

- підвищення якості житлово-комунальних послуг;

- залучення населення до утримання житлового фонду.
Показники розвитку житлово-комунального господарства


/з/п

Показники

Один.

виміру


2007 рік

факт


2008рік

очікуване2009 рік

прогноз


2009р. в %% до 2008р.

1

Житлово-комунальне господарство

- обсяги робіт по капітальному ремонту житлового фонду

в т.ч. ремонт дахів

- обсяги робіт по капітальному ремонту доріг

- реалізація води


тис.грн.

тис.грн.


тис.грн.
тис.куб.м.

19859,7


4191,4
29200,0
13073,3

33995,8


2200,0
29721,2
12382,0

37395,0


3732,3
15000,0
12130,0

110,0


169,6
50,4
98,0

2

Реалізація платних послуг населенню підприємствами, які належать до комунальної власності міста, всього

тис.грн.


31285,6


31900,0


32900,0


103,13.10.Розвиток транспорту та зв’язку

Головна мета: Розвиток транспорту та зв’язку забезпечить в повному обсязі потреби господарського комплексу і населення міста в перевезеннях вантажів, пасажирів та інших транспортних послугах.

Оцінка поточної ситуації:

Обсяг пасажирських перевезень автомобільного транспорту станом на 01.11.2008 року становив 21,2 млн.пасажирів або на 37,3 % від загального обсягу перевезень всіма видами транспорту, пасажирооборот – 312,9 млн.пас.км, або 61,1 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник збільшився на 1,1 %, а пасажирооборот – на 14,7 %.

Міським електротранспортом перевезено 35,7 млн.пасажирів, з них 54,5 % - з платним проїздом, виконано пасажирооборот в обсязі 196,5 млн.пас.км. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ці показники зменшились на 8,8 %. У загальних обсягах пасажирських перевезень та пасажирообороту питома вага міського електротранспорту складала 62,7 % та 38,4 % відповідно.

На ринку пасажирських перевезень працює 176 суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності. На 10-ти тролейбусних та 45-ти автобусних маршрутах задіяно 420 одиниць транспортних засобів.

За 9 місяців 2008 року надано послуг зв’язку населенню, підприємствам та організаціям міста на суму – 267963,4 тис.грн., в тому числі населенню – 109151,1тис.грн.
В установах, організаціях та населенню встановлено 2650 телефонів, з них на квартирах – 2490 телефонів, в т.ч. у квартирах пільговиків – 343.
Проблемні питання:

-незадовільний стан автомобільних шляхів;

-зношеність основних фондів транспортного комплексу;

-несвоєчасна і неповна компенсація підприємствам транспорту втрат від перевезень пільгових категорій громадян;

-незначні обсяги інвестицій у техніко-технологічну модернізацію та розвиток галузі.
Цілі та завдання на 2009 рік:

-забезпечення належного рівня транспортного обслуговування пасажирів;


- покращання санітарно-технічного стану наявних транспортних засобів;
- підвищення безпеки руху транспорту;

-подальший розвиток мережі тролейбусного руху (будівництво тролейбусної мережі на вул.П.Сагайдачного);

-реорганізація схеми дорожнього руху в місті та вдосконалення маршрутної мережі громадського транспорту з залученням до вирішення проблеми науково-дослідних установ;

- залучення до перевезень пасажирів транспортних засобів підвищеної комфортності;

-опрацювання можливості відкриття нових міжнародних прямих авіарейсів до Іспанії, Португалії, Чорногорії;

- розширення діючих мереж зв'язку;

- впровадження додаткових нових послуг телефонного зв'язку з метою задоволення потреб населення, організацій та бізнес-структур;

- застосування новітніх ресурсів та енергозберігаючих технологій в будівництві споруд зв'язку.


Очікувані результати:

- підвищення якості та комфортності внутрішньоміських перевезень; збільшення пасажирообороту на 10%;

- розвантаження центральної частини міста від руху транспорту; зменшення стихійних стоянок автотранспорту;

- якісне, безперебійне обслуговування населення послугами зв'язку.


Показники розвитку електро, автотранспорту та зв’язкуз/п


Показники

Один.

виміру


2007рік

факт


2008р.

очіку-


ване

2009р.

прогноз


2009 р в

%% до 2008 р.1.
Кількість маршрутів електротранспорту:

-обсяги перевезень

пасажирівк-сть
тис/рік


10
46778,4


10
43250,0


11
43250,0


110,0
100,02.

Кількість маршрутів автобусного транспорту:

-обсяги перевезень

пасажирів


к-сть

тис/рік


44

22574


45

22870


46

22900


102,0

100,1


3.

Телефонний зв’язок:

-абонентів в міській телефонній

мережі,

-кількість осіб, які перебувають на черзів т.ч.

пільговиківОсіб
Осіб

осіб


82288
4518

637


86338
3215

320


90300
1900

50


104,5
59,0

15,0


4.

Поштовий зв’язок:

-відділень поштового зв’язкуОдин.

21

21

21

100,0


3.11.Житлова політика та капітальне будівництво

Головна мета: Стимулювання здійснення широкого спектру довготривалих інвестицій, в тому числі іноземних, збільшення їх обсягу та цілеспрямоване використання в соціально-економічних сферах.

Наявність вільних земельних ділянок, відповідної актуалізованої містобудівної документації та місцевої нормативно-правової бази, а також значний досвід з надання відведення в натурі земельних ділянок для містобудівних потреб на конкурентних засадах створює відмінні умови для інвесторів.Оцінка поточної ситуації:

За 10 місяців 2008 року управлінням капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради освоєно коштів на будівництво житла і соціальної сфери на суму 36,6 млн.грн., що у 2,2 рази більше ніж виконання у відповідному періоді минулого року, при цьому профінансовано з державного бюджету 10,1 млн.грн., з міського бюджету 23,5 млн.грн.
Найменування показників, передбачених Програмою

Одиниця виміру

Передбаче-но планом на 2008 р.

Виконано за 10 місяців

2008р.


Виконано за

відповідн. періодіод

2007р.


Інвестиції в основний капітал в галузі будівництва у т. ч.

тис.грн.


65178

36609

16307

Житлове будівництво

тис.грн.


1800

1378

139

Освіта

тис.грн.

4393

1280

822

Комунальне господарство

тис.грн.


18842

9761

3788

Культура

тис.грн.

3596

2541

632

Інші об’єкти будівництва

тис.грн.

15296

8474

5632

Охорона здоров`я

тис.грн.

21251

13175

5294

Протягом звітного періоду введено в експлуатацію 95,4 тис. кв.м загальної житлової площі, що становить 161% до відповідного періоду минулого року, в т.ч. індивідуального житла - 30,8 тис. кв.м.,


Проблемні питання:
- із будівель історико-культурної заповідної території міста австро-угорського та румунського періодів будівництва ( 100-150-200 років тому) близько 70% знаходяться в аварійному стані і потребують негайного ремонтно-реставраційного втручання, яке орієнтовно складає 2-5 млн.грн. на будівлю (кошти з державного бюджету на зазначені цілі за період 2007-2008 роки виділялись обмежено);

- без затверджених Комплексною програмою коштів з державного бюджету України місто не може виконати найнеобхідніші протизсувні заходи по 7-ми активно діючих зсувах;

- у місті з 1981 по 1994 рік Держбудом України знято виконання антисейсмічних заходів в будівництві. За вказаний період в місті без впровадження сейсміки споруджено біля 1,0 млн. кв.м. загальної площі житла, соціально та культурно-побутових, а також промислових об”єктів, з них близько 25% - 9-ти поверхові панельні будинки. При 3-4-х бальних землетрусах, що для міста Чернівців досить звичне явище, несучі конструктиви вказаних будівель дають небезпечні тріщини;

-фінансово забезпечити виконання капітального обстеження, виготовлення необхідної техдокументації по підсиленню несучих конструкцій будівель та виконання робіт по впровадженню сейсмозаходів міська рада самостійно не в спромозі. Кошти з державного бюджету на вказані цілі не виділялись;

-обмеженість бюджетних асигнувань у житлове будівництво, високі відсоткові ставки кредитів комерційних банків на будівництво та придбання житла.

Цілі та завдання на 2009 рік:

-планується завершити будівництво 2-гої нитки заживлення міста газом (будівництво газопроводу-відводу високого тиску від газорозподільчої станції с.Топорівці Новоселицького району до м.Чернівців) та провести реконструкцію газорозподільчої станції с.Топорівці;

-у рамках реалізації міської Програми каналізування м.Чернівців на 2006-2015 роки планується завершити першочергові заходи – будівництво напівроздільної системи каналізування в районі вул.Харківської, Пирогова, Тургенєва, Матросова, Полтавської, Глінки, Нагірної, будівництво каналізаційного дюкера через р.Прут, будівництво каналізаційного колектору від КНС «Сторожинецька» до діючого глибинного колектору на вул. Черняховського, будівництво каналізаційних мереж в жилмасиві «Роша»;

-на виконання пілотних проектів будівництва доступного житла планується завершити будівництво 120 квартирного житлового будинку на вул. Рівненській,10, проектною потужністю 9044,1 м2 загальної площі. При цьому на зазначене будівництво планується залучити кошти населення та кошти міського і державного бюджетів;

-заплановано завершити і реконструкцію гуртожитку в житловий будинок на вул. Чехова,23 та реконструкцію адмінприміщень меблевого комбінату під учбовий корпус архітектурно-будівельного факультету національного університету ім.Ю.Федьковича на вул. Кармелюка,21;

-максимальне розкриття фронту робіт в 2008 році та завершення їх в 2009 році на добудові 3-х корпусів до існуючого лікувального корпусу міської дитячої лікарні на вул. Буковинській,4 збільшить місткість на 150 ліжок.


Очікувані результати:

-завершення будівництва газопроводу-відводу високого тиску від газорозподільчої станції с.Топорівці Новоселицького району до м.Чернівців та реконструкція газорозподільчої станції с.Топорівці забезпечить та створить умови упередження безаварійної роботи комунального господарства.

-введення в експлуатацію житлового будинку на вул. Рівненській,10- реалізація пілотного проекту по програмі «Доступне житло».

-реконструкція гуртожитку в житловий будинок на вул. Чехова,23 надасть місту додатково 40 квартир маневрового фонду для проживання мешканців, відселених із аварійних будинків та будинків, які потребують капітального ремонту.

-реконструкція адмінприміщень меблевого комбінату під учбовий корпус архітектурно-будівельного факультету національного університету ім.Ю.Федьковича на вул. Кармелюка,21 надасть можливість поповнити кадрами проектні організації, де на сьогоднішній відчувається дефіцит фахівців архітектурно-будівельної справи.

-добудова 3-х корпусів до існуючого лікувального корпусу міської дитячої лікарні на вул. Буковинській,4 дасть можливість влаштувати операційні, реанімаційні післяопераційні палати, палати інтенсивної терапії, кімнати моніторного нагляду за хворими, їдальні , буфетні у відповідності до сучасних умов експлуатації.


ІV. Соціальна політика

4.1.Соціальний захист та пенсійне забезпечення

Головна мета: Справа соціального захисту населення в м. Чернівцях, як і в цілому по Україні, перебуває в стадії становлення і розвитку, ведуться пошуки її оптимальної структури, основних функцій, провідних напрямків діяльності на різних рівнях.

Оцінка поточної ситуації:

Сьогодні в Чернівцях функціонують 3 управління праці та соціального захисту населення районних в місті рад (Шевченківської, Першотравневої, Садгірської) і управління праці та соціального захисту населення міської ради, які в своїй роботі взаємно один одного доповнюють.

В обласному центрі діють комунальний центр соціальної та медичної допомоги одиноким непрацездатним громадянам “Турбота”, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центр ресоціалізації для бездомних та центр обліку бездомних при об’єднанні громадян “Народна допомога”, геріатричний пансіонат, міський притулок для неповнолітніх, Буковинський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів. У серпні 2008 року розпочав свою роботу центр медико-соціальної реабілітації дітей із органічними ураженнями нервової системи.

Чотири останніх установи утримуються за рахунок коштів обласного та державного бюджетів, центр ресоціалізації для бездомних та центр обліку бездомних – за рахунок спонсорської допомоги, в тому числі з-за кордону та матеріальної підтримки з міського бюджету.

24 сесія Чернівецької міської ради V скликання 12.01.2008 р. своїм рішенням за № 507 затвердила міський бюджет на 2008 р., який в подальшому уточнювався, зокрема, в сторону збільшення видатків на соціальний захист населення. В основу розрахунків видатків бюджету міста покладено фактичне їх виконання за минулий рік, наявність фінансових ресурсів, здійснення заходів щодо ефективності функціонування установ і організацій, які фінансуються з бюджету, та посилення режиму економії у витрачанні державних коштів. З врахуванням уточнень міського бюджету загальна сума видатків на соціальний захист станом на 01.10.2008 р. в максимально можливих розмірах відповідає потребам соціального захисту населення міста.

В поточному році за рахунок субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення спрямовано 61114,6 тис.грн.

При цьому заборгованість з виплати допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам, дитячим будинкам сімейного типу, а також за надання пільг та житлових субсидій на придбання пічного палива і скрапленого газу відсутня.

Має місце незначна (менше місячної – 251,3 тис.грн.) заборгованість з надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

В той же час внаслідок недофінансування з державного бюджету заборгованість за пільговий проїзд станом на 01.10.2008 р. залишається на рівні 1005,5 тис.грн. За звітний період через управління праці та соціального захисту населення міської ради за пільговий проїзд відшкодовано 4382,1 тис.грн. при потребі 5387,6 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року, через управління праці та соціального захисту населення міської ради на допомогу постраждалим громадянам рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.08.2008 р. №573/16 передбачено спрямувати 26862,9 тис.грн., в тому числі 4998,9 тис.грн. - на виплату часткової допомоги сім’ям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, 21864,0 тис.грн. - на виплату часткової допомоги фізичним особам-підприємцям.

Станом на 01.11.2008 р. через управління праці та соціального захисту населення міської ради, як головного розпорядника коштів, управлінням праці та соціального захисту населення Першотравневої і Садгірської районної в місті рад, як розпорядникам 3 рівня, для виплати допомоги 1155 постраждалим від стихійного лиха сім’ям перераховано 4998,9 тис.грн. Із зазначеної суми управлінню праці та соціального захисту населення Садгірської районної в місті ради виділено 3205,6 тис.грн. для виплати допомоги 966 сім’ям, управлінню праці та соціального захисту населення Першотравневої районної в місті ради – 1793,3 тис.грн. для виплати допомоги 189 сім’ям.

Крім того, за рахунок благодійної допомоги від м. Алчевськ управлінню праці та соціального захисту населення Садгірської районної в місті ради перераховано 100,0 тис.грн. для допомоги постраждалим сім’ям.

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради через Укрпошту та Ощадбанк перерахована допомога 2027 постраждалим підприємцям на загальну суму 10135,0 тис.грн. з розрахунку 5 тис.грн. кожному.

З бюджетів районних в місті Чернівцях рад через відповідні управління праці та соціального захисту населення для реалізації заходів міської комплексної програми „Захист” за рахунок загального фонду бюджету передбачено 370,8 тис.грн. (профінансовано на 01.09.2008 р. 223,3 тис.грн.), за рахунок спеціального фонду – 210,0 тис.грн. (профінансовано на 01.09.2008 р. 54,5 тис.грн.).

Крім того, додатково 24 сесією міської ради V скликання 12.01.2008 р. на 2008 р. за рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста затверджено видатки по Фонду соціального захисту населення міста в сумі 339,9 тис. грн. на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям населення згідно з рішеннями міської ради. Вказані кошти спрямовуються на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням окремим категоріям громадян пільг на прання білизни, ремонт складної побутової техніки, по оплаті житлово-комунальних послуг, відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян тощо.

Виплата пенсій відбувається в установлені терміни і в повному обсязі.

Важливе місце в роботі органів соціального захисту населення в 2008 р. належить нарахуванню та виплаті державних допомог сім’ям з дітьми та державних соціальних допомог.

Фінансування і виплата всіх видів допомог сім’ям з дітьми та державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім’ям проводиться за рахунок субвенції до місцевих бюджетів.

Згідно з Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” було збільшено розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи з 609 грн. (станом на 01.01.2008 р.) до 747 грн. (станом на 01.10.2008 р.). Відповідно інвалідам з дитинства II групи розмір допомоги зріс з 385,7 грн. до 544,00 грн.; інвалідам з дитинства III групи – з 304,50 грн. до 544,00 грн.

Збільшився розмір державних допомог сім’ям з дітьми. Зокрема:

- допомога по вагітності та пологах (в розрахунку на місяць) зросла за цей період для непрацюючих і незастрахованих в центрі зайнятості осіб з 142,00 грн. до 320,00 грн.; для застрахованих в центрі зайнятості з 142,00 грн. до 420,00 грн.;

- допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням в залежності від віку дитини - з 470 грн. до 557 грн. (до 6 років) та з 604 грн. до 701 грн. (від 6 до 18 років);

- допомога на дітей одиноким матерям в залежності від віку дитини - з 141 грн. до 167,10 грн. (до 6 років), з 181,20 грн. до 210,30 грн. (від 6 до 18 років).

З 1 січня 2008 року відповідно до чинного законодавства одинокі матері, які виховують дітей віком від 18 до 23 років, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, почали отримвати допомогу в розмірі 200,70 грн.

З метою переходу від безадресного патронажу до цільової адресної допомоги тим, хто її потребує першочергово, в 2008 р. продовжено обстеження матеріально-побутових умов проживання пенсіонерів та інвалідів, створення міського банку даних усіх категорій малозабезпечених громадян, які знаходяться в критичному стані і потребують адресної допомоги. Повністю оформлені соціальні паспорти в розрізі районів і в цілому по місту, в які занесено інформацію про 15523 найбільш соціально незахищених сім’ї.

За 10 місяців 2008 р. за рахунок міського бюджету, бюджетів районних в місті рад надана додаткова адресна грошова допомога 1615 малозабезпеченим сім’ям на загальну суму 215 тис.грн.

Згідно з рішеннями 23, 24 сесій міської ради V скликання за рахунок бюджетів районних в місті Чернівцях рад за звітний період на проїзд Почесних донорів в громадському транспорті (часткове відшкодування витрат) виділено 16,5 тис. грн. 12 сімей воїнів, загиблих в Афганістані, та інвалід війни І групи, учасник бойових дій в Афганістані Яшин М.М. отримують щомісячну адресну матеріальну допомогу в розмірі 200 грн. з врахуванням оподаткування. З початку року на ці видатки використано 24,5 тис.грн.

В 2008 р. за рахунок бюджетів районних в місті Чернівцях рад продовжено відшкодування 50% (в окремих випадках 100%) вартості користування послугами лазень для соціально незахищених громадян. За звітний період на ці потреби було витрачено 24 тис. грн.

Станом на 01.11.2008 р. в Чернівцях з початку року призначено субсидії 731 сім’ї. Всього в поточному році в місті отримали субсидії 4784 сім’ї, або 5% від загальної кількості сімей. Згідно з рішенням ІІ сесії міської ради ІІІ скликання від 21.05.1998 р. № 9 в місті збережено надання за рахунок фонду соціально-економічного розвитку міста місцевих пільг по оплаті жит-лово-комунальних послуг. 48 сім’ям частково або повністю відшкодування обов’язкової частки оплати за спожиті житлово-комунальні послуги проводилось за рахунок міського бюджету.

Продовжена в місті робота з виконання чинного законодавства щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці. На обліку в управліннях праці та соціального захисту населення районних в місті рад станом на 01.10.2008 р. налічується 11400 інвалідів, в тому числі 1298 інвалідів І групи, 5622 інваліди ІІ групи, 4480 інвалідів ІІІ групи, 874 дитини-інваліди.

У лютому поточного року на засіданні виконавчого комітету міської ради було серйозно проаналізовано стан справ у місті по створенню для чернівчан з обмеженими фізичними можливостями сприятливих умов життєдіяльності, створено Комітет забезпечення доступності маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Як наслідок, до значної кількості адміністративних споруд, установ соціальної сфери, житлових будинків, в яких проживають інваліди з втраченою рухомою активністю, споруджені пандуси.

Кошти на вирішення проблем інвалідів надходять з державного бюджету через Фонд України соціального захисту інвалідів та місцевих бюджетів.

В місті, як і в області діють комплексні програми соціального захисту населення на 2007-2009 рр.: обласна “Турбота” та розроблена на її виконання міська “Захист”, які передбачають систему соціально-економічних, медичних, матеріально-побутових та культурних заходів, спрямованих на посилення адресної соціальної підтримки ветеранів війни, праці, вдів загиблих фронтовиків, інвалідів та інших малозабезпечених громадян на 2007-2009 рр.

Ці програми враховують вимоги Указу Президента України від 15.08.2001 р. № 637 “Про стратегію подолання бідності” і спрямовані на забезпечення реалізації Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про соціальні послуги” та інших, що гарантують соціальні права, передбачені Конституцією України.

Серйозна увага приділяється роботі з пільговими категоріями населення. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. №117 “Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”, станом на 01.10.2008 р. управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті рад занесено до Реєстру інформацію про 46420 пільговиків, з яких 28538 проживають в Шевченківському районі, 12342 - в Першотравневому, 5540 - в Садгірському. Робота з поповнення та уточнення Реєстру продовжується.

Відповідно до рішення 30 сесії міської ради IV скликання від 24.02.2005 року № 663 “Про роботу надавачів послуг з пільговими верствами населення міста Чернівців” організації та підприємства – надавачі послуг (ДКП “Чернівціводоканал”, ЧФ ДК “Газ України”, ОДКП “Чернівціоблтепло-мережа”, ВАТ ЕК “Чернівціобленерго”, центр обслуговування споживачів та продажу послуг ВАТ “Укртелеком”, підприємства, які надають житлові послуги) в 2008 році продовжують надавати послуги пільговим категоріям населення на підставі наявної в реєстрі інформації.

Особливе місце в системі соціального захисту населення в Чернівцях належить комунальному центру соціальної та медичної допомоги одиноким непрацездатним громадянам “Турбота”, який є ринком соціальних, медичних, побутових та інших послуг, що надаються не тільки підопічним центру, але й пенсіонерам та інвалідам міста за їх зверненнями.

Станом на 01.11.2008 р. центром на контрактних умовах обслуговується 951 підопічний, з яких 366 інваліди. Інші пенсіонери та інваліди отримують послуги центру за індивідуальними зверненнями.

Центр веде постійний пошук нових форм та методів соціальної роботи з клієнтами, які впроваджує в практику роботи. Так, за останній рік вже звичним стало обстеження пенсіонерів та інвалідів на рівень цукру в крові. Широкою популярністю користується соціальний магазин, відкритий до 8 Березня. Його послугами станом на 01.10.2008 р. скористалося 1073 соціально незахищених чернівчанина.

З 1 жовтня 2008 р. на базі центру розпочав свою роботу диспетчерський пункт з надання безкоштовних транспортних послуг людям з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі і дітям з особливими потребами, що в подальшому значно полегшить їх доступ до закладів та установ міста.

З метою залучення додаткових коштів, які виділяються підопічним у вигляді матеріальної допомоги, центр займається господарською діяльністю. Зокрема, протягом 9 місяців 2008 р. за рахунок здачі в оренду прокатних засобів отримано благочинних внесків на суму 2657 грн., а в рахунок орендної плати за приміщення по вул. Університетській, 18 безкоштовно отримали стоматологічну допомогу 79 підопічних на загальну суму 14350 грн. За цей же період завдяки спонсорській допомозі центр отримав на спецрахунок 2657 грн., а в комору та безпосередньо підопічним надійшли матеріальні цінності на суму 205256 грн. За платне обслуговування надійшло на рахунок 9050 грн.

Крім харчування, яке отримують підопічні через управління праці та соціального захисту населення районних в місті рад, 14 кафе, барів та ресторанів харчують 15 підопічних.

Як і раніше, підопічні центру продовжують користуватись місцевою пільгою по пранню білизни та користування лазнями за 50% вартості за рахунок коштів міського бюджету.

Як наслідок, в 2008 році значно збільшилась кількість пенсіонерів та інвалідів, що отримують разові медичні, соціальні, матеріальні, транспортні та інші послуги від структурних підрозділів центру. Станом на 01.10.2008 р. їх кількість склала 29440 чоловік.

В 2008 р. відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” та „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” продовжують надавати послуги Центр ресоціалізації для бездомних і Центр обліку бездомних, які надають допомогу бездомним з питань перебування та обліку, зберігання речей і документів, отримання вживаних речей, проведенні соціального супроводу, реєстрації за адресою вул. Гайдара, 9-а, відновленні втрачених документів, що посвідчують особу. Згідно з рішеннями виконкому міської ради від 14.02.2006 р. № 72/2 і 10.04.2007 р. № 254/6 органом, який здійснює облік бездомних громадян за їх переважним місцезнаходженням в м. Чернівцях, визнано Чернівецьке міське об’єднання громадян „Народна допомога”. Міському Центру обліку бездомних громадян наглядовою радою з питань обліку бездомних громадян у січні - вересні 2008 року дано доручення взяти на облік 69 безпритульних громадян та сприяти в реєстрації їх за адресою вул. А.Гайдара, 9-А.

У міському бюджеті на 2008 рік на харчування бездомних, підтримку Центру ресоціалізації для бездомних та міського Центру обліку бездомних громадян об’єднання громадян „Народна допомога” передбачено 225,6 тис.грн. З них:

- 19,2 тис.грн. – на харчування осіб без постійного місця проживання;

- 206,4 тис.грн. – на підтримку Центрів ресоціалізації та обліку.

Фінансування проходить через управління праці та соціального захисту населення міської ради як головного розпорядника коштів.

У січні - жовтні 2008 року на харчування бездомних спрямовано 8,1 тис.грн. На підтримку Центрів ресоціалізації та обліку використано 127,2 тис.грн.

У 2008 р. органи соціального захисту населення міста продовжили роботу з соціального захисту працюючих. Як свідчить аналіз, у 2008 році зафіксовано стійку тенденцію зростання номінальної заробітної плати одного штатного працівника.

Розмір нарахованої середньомісячної заробітної плати в середньому на одного працівника у жовтні 2008 року становив 1649,31, що у 3 рази більше рівня мінімальної заробітної плати, встановленої на той час (545 грн.) та у 2,5 рази більше прожиткового мінімуму, встановленого на одну працездатну особу (669 грн.).

Порівняно з вереснем п.р. середня заробітна плата в цілому по місту зменшилася на 0,5%, а з жовтнем 2007 року збільшилася – на 31,8 %. Нарахування на одну оплачену годину протягом місяця зменшилися в середньому на 3,3 % і становили 9,84 грн.

Заробітна плата штатних працівників за жовтень 2008 р. на 29,9% більше, ніж у відповідному періоді торік. Під впливом постійного підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати спостерігається стійка тенденція зростання прошарку середньо- та високооплачуваних працівників. Разом з тим, в економіці міста залишається значною диференціація рівня оплати праці за видами економічної діяльності. Найвищий рівень оплати праці традиційно спостерігається у фінансових установах, де заробітна плата працівників вдвічі перевищила середній показник в економіці. Водночас розмір заробітної плати працівників готелів та ресторанів, лісового господарства та пов’язаних з ним послуг, сільського господарства, мисливства був на 43,9-60,7% нижчим від середнього в економіці

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1листопада поточного року становила 733,0 тис. грн. Порівняно з початком року вона скоротилася на 14 %, або на 120,3 тис. грн. У структурі загальної суми заборгованості більша її частина – 496,7 тис.грн. або 71,7% припадає на економічно активні підприємства, ще 162,9 тис.грн. або 19,5% - на підприємства, щодо яких здійснюється процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, решта – 73,4 тис.грн., або 8,8% - не економічно неактивні, тобто ті, які призупинили свою діяльність у попередніх роках.

Здійснювалася реалізація заходів щодо утвердження принципів соціального діалогу між роботодавцями і профспілками, підвищення їхньої ролі і відповідальності за реалізацію соціально-економічної політики через механізм колективно-договірного регулювання. Станом на 01.11.2008р. в управліннях праці та соціального захисту населення районних в місті рад зареєстровано 788 колективних договорів (на відповідну дату минулого року – 632).


Невирішені проблеми:

Незважаючи на роботу по постійному вдосконаленню форм і методів соціальної роботи з пенсіонерами та інвалідами, працюючими, ряд проблем залишаються невирішеними.

Зокрема, на ринку праці не ліквідована диспропорція між попитом та пропозицією робочої сили. Залишається гострою потреба роботодавців у висококваліфікованих працівниках, зокрема, робітничих професій, однак наявні вакансії заповнюються повільно. Значною мірою це зумовлено недостатнім рівнем оплати праці.

Залишається актуальним питання легалізації трудової зайнятості.

Продовжує мати місце заборгованість із заробітної плати, в тому числі, на економічно активних підприємствах.

Злободенним є питання відкриття в обласному центрі благодійної їдальні для малозабезпечених верств населення, яка б забезпечувала не тільки стаціонарне гаряче харчування, але й доставку обідів додому громадянам з обмеженою рухомою активністю, що відповідатиме міжнародним стандартам.

Через відсутність фінансування не вирішеним залишається питання проектування та початку будівництва сучасного соціального комплексу, під який вже виділено земельну ділянку в розмірі 6 га в Садгірському районі.

Як і в попередні роки, потребує фінансової підтримки на державному рівні робота по соціальному захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Коштів міського бюджету, які виділяються на підтримку Центрів ресоціалізації осіб без постійного місця проживання та обліку бездомних громадян при міському об’єднанні громадян „Народна допомога”, є недостатньо. Не дивлячись на неодноразові звернення до Кабінету Міністрів України щодо необхідності виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на функціонування відповідних установ, в проекті Державного бюджету на 2009 рік видатки на соціальний захист бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, не передбачені.


скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Рішення сесія V скликання
1038.3kb.
30 сесія VI скликання рішення
34.6kb.
Рішення №05-05-06 20 травня 2011 р. 5 сесія 6 скликання
20.98kb.
Україна кіровоградська міська рада дванадцята сесія п’ятого скликання рішення
15.29kb.
Рішення №2 " 14 " вересня 2011р. (12 сесія 6 скликання) Про організацію роботи вторинного рівня медичної допомоги мешканцям міста Орджонікідзе
55.38kb.
Рішення №46 " 26 " липня 2012р. (24 сесія 6 скликання) Про затвердження бюджетної Програми
46.61kb.
Відбулася ХХV сесія шостого скликання Білозерської районної ради
211.95kb.
Рішення тридцять дев’ята сесія п’ятого скликання від 23. 06. 10. №1237
29.25kb.
Україна кіровоградська міська рада сесія шостого скликання рішення
11.09kb.
Рішення проект 3 серпня 2012 року 10 сесія 6 скликання Про внесення змін до штатного розпису комунального підприємства «Козятинська центральна районна лікарня Козятинської районної ради»
56.73kb.
Рішення 18 березня 2013 року №65 Про виділення пального з матеріального резерву місцевого рівня
14.33kb.
Рішення №94 " 26 " липня 2012р. (24 сесія 6 скликання) Про затвердження бюджетної Програми «Охорона та раціональне використання природних ресурсів на 2012-2014 роки»
43.92kb.