klevoz.ru страница 1страница 2страница 3
скачать файл


ТАЛЬНІВСЬКА РАЙОННА РАДА

Черкаської областіVІ скликання

РІШЕННЯ

Від 13.12.201110-5


м.Тальне
Про затвердження районної програми „Сільська школа Тальнівщини"
Відповідно до частини 1 статті 14 Закону України "Про освіту", частини 2 статті 37 Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.99 № 1305 "Про розвиток сільської загальноосвітньої школи", обласної програми «Сільська школа Черкащини», затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 15.02.2011 № 4-4/VI, пункту 16 частини 1 статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист райдержадміністрації від 23.11.2011 № 01-16/3381, з метою дальшого розвитку сільських загальноосвітніх шкіл району та врахувавши пропозиції постійних комісій районної ради, районна рада в и р і ш и л а :
1. Затвердити районну програму «Сільська школа Тальнівщини» (далі -Програма) згідно з додатком.

2. Районній державній адміністрації:

2.1. під час формування проекту бюджету на 2012 - 2015 роки передбачати видатки на виконання Програми.

2.2. запропонувати іншим органам виконавчої влади, установам і організаціям, зазначеним у Програмі, забезпечити її виконання.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 19.08.2008 № 18-5 «Про районну програму «Сільська школа Тальнівщини» на 2008-2012 роки».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань Чорнобильської катастрофи, охорони здоров'я та соціального захисту населення; освіти, культури, засобів масової інформації, сім’ї, молодіжної політики, фізкультури та спорту .

Голова районної ради С.О.Осипенко

Додаток


до рішення районної ради

від 13.12.2011№10-5


РАЙОННА ПРОГРАМА

СІЛЬСЬКА ШКОЛА ТАЛЬНІВЩИНИ”

Тальне 2011р.

Вступ


Пріоритетним напрямком державної політики у галузі освіти є модернізація системи освіти у сільській місцевості. Для досягнення цієї мети мають бути вирішені специфічні регіональні пріоритетні завдання щодо рівного доступу молодих людей Тальнівщини до повноцінної якісної освіти згідно з їх інтересами, нахилами і потребами; розвитку освіти як відкритої державно-громадської системи на основі розподілу відповідальності між суб’єктами освітньої політики; підвищення ролі всіх учасників освітнього процесу – учнів, педагогів, батьків; підвищення соціального статусу й професіоналізму працівників освіти, надання їм державної та громадської підтримки.

Районна програма «Сільська школа Тальнівщини» розроблена з метою виконання вище перелічених завдань, відповідно до обласної програми «Сільська школа Черкащини», затвердженої сесією Черкаської обласної ради від 15.02.2011 № 4-4/VI.Розділ І. Загальні положення районної програми

Сільська школа Тальнівщини”. 1. Ресурсне забезпечення, управління і контроль за її виконанням

Модернізація освіти у сільській місцевості Тальнівського району ґрунтується на врахуванні позитивних надбань регіональної системи освіти і водночас передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями розвитку інноваційного суспільства, ринку праці та демографічними тенденціями.

Розвиток загальної середньої освіти в сільській місцевості району має відбуватися з урахуванням таких пріоритетів:


  • зорієнтованість регіональної освітньої політики на створення системи освіти, здатної забезпечити високу якість з максимально можливою доступністю;

  • взаємодія державних і громадських інститутів освітньої політики, їх спрямованість на розвиток освіти з урахуванням регіональної специфіки і наявного потенціалу;

  • впровадження інновацій в освіту як умови забезпечення її якості;

  • сприяння розширенню життєвої компетентності учнів, появі нових мотивів навчання, самоорганізації і самореалізації особистості;

  • комплексна реалізація оздоровчої та культуротворчої функції освіти у сільській місцевості;

  • створення інформаційної системи освіти.


Основними принципами розвитку сільської школи визначено:

 • принцип гуманізації, розвиток здібностей учнів та задоволення їхніх освітніх потреб;

 • принцип демократизації, перерозподіл функцій управління освітою між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

 • принцип відповідності змісту освіти, якості освітніх послуг державним вимогам, освітнім стандартам з урахуванням регіональних особливостей і потреб;

 • принцип партнерства, що передбачає створення партнерських стосунків між усіма суб’єктами освітнього процесу, на основі партнерства здійснюється підвищення інвестиційної привабливості освіти, розвиток меценатства, інноваційних форм і видів освітньої діяльності;

 • принцип підвищення якості контрольно-оцінювальної діяльності в контексті незалежного оцінювання, що передбачає вдосконалення системи моніторингових досліджень.

2. Мета і завдання Програми

Районна програма «Сільська школа Тальнівщини» (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення конституційного права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, оптимізації мережі навчальних закладів у сільській місцевості, створення умов для всебічного розвитку особистості, забезпечення доступу сільських дітей до якісної освіти.

Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:


 1. Модернізувати систему освіти району на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб регіону.

 2. Оптимізувати мережу сільських загальноосвітніх навчальних закладів.

 3. Забезпечити психолого-педагогічний, медичний та методичний супровід організації життєдіяльності учнівської молоді, запровадити системний моніторинг навчальних досягнень учнів, стану їхнього здоров’я.

 4. Придбати достатню кількість шкільних автобусів для забезпечення підвозу учасників навчально-виховного процесу до місць навчання і додому.

 5. Забезпечити житлом педагогічних працівників сільських шкіл відповідно до потреби.

 6. Здійснити комплексну інформатизацію освіти району через запровадження нових інформаційних технологій, систему тестового оцінювання знань, автоматизацію управління освітньою галуззю.

 7. Формувати й запроваджувати нові механізми фінансово-економічного та матеріально-технічного розвитку освіти в сільській місцевості району.

3. Фінансове і ресурсне забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах на відповідну галузь, централізованих субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм в галузі освіти та з інших джерел, не заборонених законодавством.4. Очікувані результати і строк виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити перехід регіональної освіти на новий якісний рівень, що сприятиме: • створенню в сільській місцевості району цілісного освітнього середовища, яке надасть широкі можливості кожному реалізувати власні освітні потреби;

 • створенню більш ефективних освітніх систем у кожному освітньому окрузі, окремому закладі з урахуванням вимог сучасного суспільства, надання кожній дитині можливості повноцінного саморозвитку;

 • впровадженню в освітній процес принципів профільного навчання як економічно доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя;

 • формуванню достатньої життєвої компетентності учнів та конкурентно-спроможності випускників сільських навчальних закладів на ринку праці;

 • вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

 • створенню умов для використання новітніх освітніх технологій та вивільнення творчої складової в діяльності педагога, викладача;

 • забезпеченню рівних можливостей в освітньому просторі випускників сільських та міських шкіл;

 • економії бюджетних коштів за рахунок реорганізації (укрупнення) навчальних закладів, створення освітніх округів.

Строк виконання Програми 2011 – 2015 роки.

5. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація та координація виконання Програми покладається на відділ освіти Тальнівської райдержадміністрації.

Щорічно до 20 грудня відділ освіти інформує Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, Тальнівську райдержадміністрацію, Тальнівську районну раду та громадськість району про хід виконання завдань і заходів Програми.

Розділ ІІ. Мережа та учнівський контингент сільських загальноосвітніх навчальних закладів у 2011 – 2015 роках

Вирішальними чинниками розвитку системи освіти в сільській місцевості району, разгалуженості мережі навчальних закладів усіх профілів і типів є тенденції щодо розвитку демографічної ситуації і формування контингентів учнів і вихованців.

Учнівський контингент загальноосвітніх навчальних закладів району за 5 років зменшився більше як на 1,5 тис. школярів У 2011/2012 навчальному році в районі обліковується 4335 дітей віком від 6 до 18 років. Підлягають навчанню 4319 дітей (99,7 %), не навчаються за станом здоров’я 16 дітей.

Учнівський контингент
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всього дітей шкільного віку

5639

5340

5237

5030

4734

4485

4335

4220

4102

3998

3907

Навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах

5108


4772


4629


4352


4029


3775


3557

3418

3338

3264

3192

Така демографічна ситуація спричинила збільшення кількості сільських малокомплектних шкіл.

Збереження мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості є однією з причин низької якості освітніх послуг, що надаються цими закладами, оскільки їх матеріально-технічна база не розвивається, кадрове, фінансове забезпечення недостатнє.

Сьогодні в районі обліковується 26 сільських шкіл. Із цієї кількості малокомплектними вважаються 19 . Зокрема, у 2011/2012 навчальному році в районі функціонує 7 закладів, в яких кількість учнів менше 50(додаток 1).

Середня вартість утримання одного учня у загальноосвітніх навчальних закладах району становить 8684( обласний показник 7293 грн.), у малокомплектних школах – сягає 18-19 тис. грн.

У зв’язку з низькою наповнюваністю класів (менше 5 осіб) у сільських школах у 2011/2012 навчальному році 115 учнів здобувають освіту за індивідуальною формою навчання (навчальне навантаження 5-8 годин на тиждень замість 30-33 годин за типовим навчальним планом). Кількість таких учнів щороку зростає.

Середня наповнюваність загальноосвітніх навчальних закладів району за останні роки постійно знижувалася і на сьогодні становить лише 32 відсотка від проектної потужності. Тенденція скорочення кількості учнів, навіть при поступовому збільшенні народжуваності в останні роки, зберігається.

У цьому році відповідно до п.54 Декларації цілей та завдань бюджету на 2011 рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 19.04.2010 №315, було розпочато процес оптимізації мережі закладів освіти. Реорганізовано Тальянківську ЗОШ І-ІІІ ст. та Романівську ЗОШ І –ІІІ ст. відповідно в заклади І-ІІ ст.

Оптимізація освітньої мережі – це не тільки закриття або реорганізація закладів, вона має забезпечити підвищення якості освіти, економічну ефективність функціонування навчальних закладів, рівний доступ до якісної освіти, урізноманітнення освітніх послуг, що надають навчальні заклади.

Згідно з Програмою економічних реформ України у 2011-2015 роках передбачається реорганізувати у загальноосвітні навчальні заклади нижчого ступеня 6 шкіл у навчально-виховні комплекси – 6 закладів.

Дані щодо оптимізації навчальних закладів району в розрізі шкіл наведені у додатках 2,3.

Створення більш ефективної освітньої системи у сільській місцевості можливе за умови об’єднання навчальних та закладів соціокультурного призначення в освітні округи, впровадження в освітній процес принципів профільного навчання як економічно доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя.

В районі функціонує 2 освітні округи (Кривоколінський та Соколівоцький), які охоплюють 387 учнів, що становить 11% (обласний показник 11,5%) від загальної кількості учнів. До складу цих округів увійшли загальноосвітні, дошкільні, позашкільні навчальні заклади, вищі навчальні заклади, установи культури, охорони здоров’я, заклади фізкультури та спорту.

При підготовці Програми відпрацьовано модель функціонування 8 освітніх округів (додаток 4) шляхом наповнення їх освітніми послугами понад державний стандарт через створення та збільшення:


  • мережі ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів до 3;

  • кількості профільних загальноосвітніх навчальних закладів з 12 до 14;

  • загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів з 7 до 8;

  • консультаційних пунктів до 11.

  • кількості гуртків у межах округу за рахунок різних джерел фінансування

Розділ IІІ. Кадрове забезпечення сільських навчальних закладів

У загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості працює 414 педагогічних працівників, що становить 66.8 відсотка від загальної кількості педагогів навчальних закладів району. 61 педагогічний працівник (9,7% відсотка) – пенсіонери, 37 – молоді спеціалісти (8,9 відсотків). 48 учителів працює за сумісництвом, 23 - викладає 4 і більше предмети.

5 із 26 директорів навчальних закладів (19 відсотка) – пенсійного віку.

Вакансій немає, однак в сільських школах не вистачає практичних психологів, соціальних педагогів, учителів логопедів.

Потреба у педагогічних кадрах та підвищенні їх кваліфікації наведена у таблиці

Потреба у педагогічних кадрах та підвищенні їх кваліфікації

2012 рік

2013

2014

2015

Потреба у педагогічних працівниках

Заплановано підвищити кваліфікацію

Потреба у педагогічних працівни-ках

Заплано-вано підвищити кваліфіка-цію

Потреба у педагогічних працівни-ках

Заплано-вано підвищи-ти кваліфікацію

Потреба у педагогічних працівни-ках

Заплано-вано підвищи-ти кваліфікацію

414

108

412

95

411

105

408

121

Розділ ІV. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

Для забезпечення рівного доступу сільських дітей до якісної освіти необхідно забезпечити регулярне підвезення їх до місць навчання.

В районі за межею пішохідної доступності перебувають і потребують організованого підвозу 207 учнів. 148 педагогічних працівників проживають на відстані понад 3 км. від навчального закладу і потребують безоплатного підвезення до місця роботи.

Підвезення учнів та вчителів до місць навчання і додому забезпечується 4 шкільними автобусами, з них 1 придбано за кошти районного та обласного, 3 – державного бюджетів. Автобусами районного автотранспортного підприємства АТП 17137 підвозяться 95 школярів. Ще один шкільний автобус буде придбаний за кошти місцевого бюджету у листопаді - грудні 2011року (додаток 5) .

На квартирному обліку педагогічні працівники сільських навчальних закладів не перебувають. Один індивідуальний забудовник. Три учителі, тимчасово працюючі у навчальних закладах, проживають у найманих квартирах (додаток 6) .

Розділ V. Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості

У загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості встановлено 214 одиниць комп’ютерної техніки з них за рахунок державного бюджету 36%, обласного - 6%, місцевого - 39%, за рахунок інших надходжень - 19%. 26 сільських шкіл (100 відсотків від загальної кількості сільських загальноосвітніх навчальних закладів району) підключені до мережі Інтернет. Комп’ютеризація навчальних закладів та підключення їх до мережі Інтернет сприятиме забезпеченню доступу дітей сільської місцевості області до інформаційного простору, а відтак – до якісної освіти (додаток 7).Заходи щодо виконання

Районної програми «Сільська школа Тальнівщини»з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавець

Джерела фінансування та прогнозований обсяг

1.

Оптимізувати мережу загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості з малою чисельністю учнів:

Реорганізувати заклади І-ІІІ ст. в заклади І-ІІ ст., у тому числі за роками:

- у 2011 році – 2

у 2012 році - 1;

у 2013році - 1

у 2014 році - 1

у 2015 році - 1

-реорганізувати заклади І-ІІ ст. в заклади І ст., у тому числі за роками:

у 2013 році – 1

у 2014 році - 1

-реорганізувати загальноосвітні навчальні заклади в НВК «ЗНЗ-ДНЗ», у тому числі за роками:

2011р.-1


у 2012р. - 2

у2013 р. - 2

у2014 р. - 3

у2015р. - 1До 1.09. 2011 р.

2012 р.


2013 р.

2014 р.


2015 р.
До 1.9.

2012 р.


2013 р.


Районна рада, відділ освіти райдержадміністрації, сільські радиМісцевий бюджет

96 тис.грн

188 тис.грн.

192 тис.грн.

288 тис.грн.

96 тис.грн.2.

1) Створити 8 освітніх округів на базі сільських шкіл в тому числі за роками:

у 2011 році – 2 округи,

у 2012 році – 3 округи;

у 2013році - 2 округи;

у 2014 - 1 округ

2) ввести в округах посади психологів, медсестер, концертмейстерів, хореографів, логопедів, в тому числі за роками:

2012 р.- 10 посад

2013р.- 10 посад

2014р.-5 посад

3) Ввести доплати за виконання обов’язків голови ради округу (25% посадового окладу директора школи ), заступника голови ради округу (20%), секретаря ради округу (10%)

4) ввести години міжшкільних факультативів, гуртків, курсів за вибором, в тому числі за роками

2012р. - 1.5ставки

2013р. - 1 ставки

2014р - 0.5ставки

5) Зміцнити матеріально - технічну базу опорних шкіл

- Обладнати сучасними кабінетами з природничо-математичних дисциплін, в тому числі за роками

2012р.- 1

2013р.-


2014р- 1

2015р.-1


Забезпечити шкільні бібліотеки художньою та енциклопедичною літературою


до

1.09.2011р.1.09.2012р.09.2013 р.

1.09.2014р.

До

1.09.2012р1.09.2013р

1.09.2014р

З 1.09.2012р.

2012р


2013р

2014р


До 10.09.

2012 р.


2013 р.

2014 р.
2012-2015рр.

2012-2015рр.


Відділ освіти райдержадміністрації, сільські ради

Відділ освіти райдержадміністрації, сільські ради


Відділ освіти райдержадміністрації, сільські ради

Відділ освіти райдержадміністрації, сільські ради

Відділ освіти райдержадміністрації, сільські ради
Місцевий бюджет, інші джерела фінансування
Місцевий бюджет, інші джерела фінансування

210 тис.грн.

230тис.грн.

120 тис.грн.

Місцевий бюджет, інші джерела фінансування

150тис.грн

150тис.грн

150 тис.грн


32 тис.грн.

22тис.грн.

12 тис.грн.


Місцевий, інші джерела фінансування

39.25тис.грн
39.25 тис.грн.

39.25 ти.грн.


2тис.грн. щорічно

3.

Забезпечити підвезення всіх учнів, які проживають за межами пішохідної доступності, до навчальних закладів і додому в рамках виконання відповідних програм «Шкільний автобус».

З цією метою:

1) придбати 5 автобусів:

у 2011 році – 2,

у 2012 році – 1(мікроавтобус)

у2013 р- 1

у 2014р-1

2) Забезпечити матеріально-технічне обслуговування, придбання паливно-мастильних матеріалів та ремонт автобусів, задіяних в перевезенні дітей і вчителів.2011-2012

До 30.12 кожного року


2011рік


2012р.

2013р.


2014р.

2015р.


Відділ освіти райдержадміністрації, сільські ради


Державний , обласний , місцевий бюджети, інші джерела фінансування

650 тис.грн.

150 тис.грн.

350 тис.грн.

350 тис.грн.
500 тис.грн.

500 тис.грн.

600 тис.грн.

700 тис.грн.

700 тис.грн.


4.

Вжити заходів щодо забезпечення дітей шкільного віку повною загальною середньою освітою відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

З цією метою створити та забезпечити ведення банків даних про дітей шкільного віку, які після отримання документа про базову загальну середню освіту не продовжують навчання і не працевлаштовані.До 1.09.2011 і постійно

Відділ освіти
5.

Проводити щорічні моніторингові дослідження якості освітніх послуг у загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості з:

- фізики, хімії, математики;

- української мови, історії, географії

2011 рік


2015 рік

Відділ освіти
6.

Запровадити систему профільного навчання в старшій школі, з цією метою:

- забезпечити стовідсоткову реалізацію варіативної складової навчальних планів відповідно до потреб та інтересів учнів( за рахунок міжшкільних форм роботи в межах округу) ;

- запровадити поглиблене вивчення одного або декількох предметів у всіх опорних сільських загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів;

- організувати передпрофільну підготовку учнів на завершальному етапі основної школи (8-9 класи);

- організувати профільне навчання в старшій школі у Веселокутській та Лісівській ЗОШ І-ІІІ ст.

- проводитити інформаційно-роз`яснювальну роботу з батьками (особами, які їх замінюють) щодо необхідності та можливостей навчальних закладів у відкритті того чи іншого напрямку (профілю);

при створенні профільних класів враховувати потреби і перспективи національного та регіонального ринків праці, тощо.


    • забезпечити роботу експериментальних майданчиків різного рівня на базі сільських шкіл: Майданецької, Вишнопільської , Соколівоцької, Кривоколінської ЗОШ І-ІІІ ст.

2011-2015

01.09.2012

До 1.09.2012р

01.09.2011р


З 1.09.2012р.

Постійно


З 1.09.2011р


Відділ освіти райдержадміністрації, сільські ради


Місцевий бюджет, інші джерела фінансування

5тис.грн. щорічно7.

Створити умови для проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

2011-2015

Відділ освіти

8

Вжити заходів щодо повної комп`ютеризації сільських загальноосвітніх навчальних закладів.

З цією метою:

Здійснити оснащення навчальних закладів сучасним комп’ютерним та телекомуні-каційним обладнанням, програмними засобами навчання та управлінської діяльності (додаток 7)

-створити на базі шкільних бібліотек інформаційні центри з підключенням до мережі Інтернет, у тому числі за роками:

2011 рік – 70 відсотків сільських шкіл,

2012 рік – 100 відсотків сільських шкіл;

-забезпечити підготовку і перепідготовку керівних та педагогічних кадрів щодо використання інформаційно- комунікаційних технологій в управлінні і організації навчально-виховного процесу та отримання сертифікатів, в тому числі за роками:

2011рік - 30% педагогів

2012рік - 100% педагогів


2012-2015рр

2011-2015рр

2011-2012рр


Відділ освіти райдержадміністрації, сільські ради


Місцевий бюджет, інші джерела фінансування
503 тис.грн

9.

Забезпечити розвиток дистанційної освіти:

- удосконалити систему науково-методичного забезпечення дистанційної освіти;

- розширювати функції районного освітянського Інтернет-порталу;

- створити на базі РМК районну електронну освітню бібліотеку;

- створити центр дистанційної освіти в районому методичному кабінеті,

Забезпечити організацію участі учнів сільських шкіл в Інтернет-олімпіадах, турнірах, акціях.2011-2015

2011-2015


2012-2013

До 01.09.2012

постійно


Відділ освіти райдержадміністрації, сільські ради


Місцевий бюджет, інші джерела фінансування
3тис.грн щорічно
2тис.грн.
3тис.грн.

10

Забезпечити виявлення та розвиток творчих здібностей і обдарувань учнів

З цією метою:

Розширити мережу гуртків ПНЗ на базі сільських шкіл (0,5ставки щорічно)

Організовувати шкільні та районні конкурси: «Учень року», «Лідер року»,та ін.

Щороку проводити свято для обдарованих дітей та молоді.

Запровадити районні стипендії для переможців обласних , Всеукраїнських та міжнародних олімпіад і конкурсів.

Створити районний філіал МАН на базі Тальнівського економіко - математичного ліцею

З 1.09.2011


2012-2015
2012-2015
З 2012р.

З 2013р.


Відділ освіти райдержадміністрації, сільські ради


Місцевий бюджет, інші джерела фінансування

10тис.грн. (щорічно)

3 тис.грн.

(щорічно)


30 тис. грн..

(щорічно)

10тис. грн.

(щорічно)

5тис.грн.

(щорічно)
11.

З метою поглиблення міжнародного співробітництва поширити зв’язки навчальних закладів району з іноземними навчальними закладами, залучати їх до реалізації міжнародних навчальних проектів.

Налагодити співпрацю з громадськими організаціями щодо участі в соціально значущих проектах2011-2015

Відділ освіти райдержадміністрації

Місцевий бюджет, інші джерела фінансування

12.

Сприяти підвищенню іміджу

сільських навчальних закладів,

з цією метою:

1. Проводити звітування керівників шкіл перед батьками та громадськістю;

2. Висвітлювати діяльність закладів освіти в засобах масової інформації, на сайтах відділу освіти та шкіл;

3. Проводити конкурси :

« Школа року»,

»Шкільна садиба»,

« Учитель року»,

«Класний керівник року», «Директор року» та ін..

Брати участь у міжнародних та Всеукраїнських виставках «Інноватика в освіті», «Сучасний навчальний заклад» та ін..


Щорічно
Постійно

щорічно


Відділ освіти райдержадміністрації, сільські ради


Місцевий бюджет, інші джерела фінансування

щорічно


20 тис.грн.

15 тис.грн.

5 тис.грн.

1 тис.грн.

1 тис.грн.
3 тис.грн.


13

Провести капітальні та поточні ремонти сільських шкіл (додаток 8)
Відділ освіти райдержадміністрації, сільські ради


Державний , обласний, місцевий бюджети, інші джерела фінансування


Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради В.П.Карпук

скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Рішення від 13. 12. 2011 №10-5 м. Тальне Про затвердження районної програми „Сільська школа Тальнівщини
389.67kb.
Рішення ІІ сесія V і скликання від 30. 12. 2010 р. №9 Про затвердження Програми оздоровлення території Олевського району від сказу на період 2011-2015 р р
131.45kb.
Рішення районної ради від 28 жовтня 2011 року №122 „Про затвердження Положення про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл та селища Зрічненського району Рівненської облсті
150.63kb.
Рішення №05-05-06 20 травня 2011 р. 5 сесія 6 скликання
20.98kb.
Про внесення змін до рішення міської ради від 27. 12. 2012 №3-1498 «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2013 рік»
83.15kb.
Міська цільова програма «Здоров’я» на 2012-2014 роки Міська цільова програма
411.85kb.
Рішення від 05 січня 2012 року №138 Про Програми підтримки Зарічненської районної
56.82kb.
Рішення від 17 лютого 2009 року №1766 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
54.13kb.
Рішення сесія V скликання
1038.3kb.
Рішення від грудня 2011 року № Про депутатський запит депутата районної ради Бондаря В. А
12.03kb.
Відбулася ХХV сесія шостого скликання Білозерської районної ради
211.95kb.
Інформація про стан фінансування Козятинської районної програми розвитку малого підприємництва у І півріччі 2012 рік
250.26kb.