klevoz.ru страница 1
скачать файл

УКРАЇНАКІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 17 лютого 2009 року № 1766

Про затвердження Положення

про відділ бухгалтерського обліку

Кіровоградської міської ради
Керуючись статтями 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення Кіровоградської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1727 "Про затвердження структури виконавчих органів міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради (додаток 9 до рішення Кіровоградської міської ради від 4 липня 2006 року № 52).

Міський голова В.Пузаков
1-ш
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської

міської ради

від 17 лютого 2009 року № 1766П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
1. Загальні положення
1.1. Відділ бухгалтерського обліку (далі – відділ) є виконавчим органом Кіровоградської міської ради, нею утворюється, їй підзвітний і підконтрольний, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими актами чинного законодавства, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
1.3. Положення про відділ, його чисельність затверджуються міською радою за поданням міського голови.
2. Основні завдання відділу
2.1. Головним завданням відділу є:

- забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись методологічних засад, встановлених Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складання і подання звітності, фінансового планування та фінансово-економічної роботи загалом;

- своєчасне виявлення та попередження негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення та мобілізація внутрішньогосподарських ресурсів;

- формування повної достовірної інформації про господарчі процеси та результати діяльності міської ради, необхідної для оперативного керівництва та управління, а також з метою її використання фінансовими, податковими, статистичними та банківськими закладами, іншими зацікавленими органами та організаціями.


2

3. Основні функції відділу
3.1. Відділ забезпечує облік використання бюджетних коштів, що виділяються на утримання апарату міської ради, організовує їх фінансування.
3.2. Розробляє бюджетні запити, складає кошториси доходів і видатків, які погоджуються з фінансовим управлінням міської ради, затверджуються міським головою. Протягом року проводить зміни кошторисних призначень згідно з довідками – повідомленнями фінансового управління міської ради.
3.3. Проводить розрахунки, що виникають в процесі виконання бюджету, з підприємствами, установами, окремими особами.
3.4. Здійснює нарахування і виплату заробітної плати працівникам. Видає довідки про заробітну плату працівникам на їх вимогу.
3.5. Проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, їх оприбуткування і списання, приймає звіти матеріально відповідальних осіб, укладає з ними договори про матеріальну відповідальність. Видає довіреності на одержання цінностей та здійснює контроль за своєчасним поданням документів, що свідчать про використання довіреностей.
3.6. Здійснює банківські операції, пов’язані з рухом коштів на рахунках.
3.7. Веде розрахунки витрат на службові відрядження.
3.8. Подає місячні і квартальні звіти з балансами про використання кошторису доходів і видатків в розрізі джерел фінансування.
3.9. Здійснює облік використання та відшкодування коштів, передбачених державним бюджетом на утримання помічників-консультантів народних депутатів України.
3.10. Застосовує комп’ютерні та інші сучасні технічні засоби та технології обліково-обчислювальних робіт.
3.11. Зберігає бухгалтерські документи згідно з терміном їх зберігання та у встановленому порядку передає їх в архів.
3.12. Розробляє проекти нормативно-правових актів.
3

3.13. Виконує інші доручення міського голови, його заступників та секретаря міської ради.


4. Права відділу
4.1. Діяти в межах повноважень, наданих ст.27, 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
4.2. Представляти відділ в органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що стосуються його компетенції.
4.3. Вносити до органів виконавчої влади пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.
4.4. Здійснювати контроль за правильним та економним витрачанням бюджетних коштів, затверджених кошторисом видатків.
4.5. Розподіляти надані йому кошти з бюджету між розпорядниками нижчого рівня. Отримувати звіти про використання коштів одержувачів бюджетних коштів.
5. Керівництво відділом та організація його діяльності
5.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Кіровоградської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території міста.
5.2. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування”.
5.3. Начальник відділу:

5.3.1. Організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, забезпечує виконання плану роботи міськвиконкому з питань, що стосуються відділу, доручень керівництва, плану роботи відділу.


5.3.2. Вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо структури та штатів відділу, подання про призначення, переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення і накладання на них стягнень.
4

5.3.3. Подає на затвердження міському голові посадові інструкції працівників відділу, забезпечує дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни.


5.3.4. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.
5.3.5. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності, контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і збереженням власності підприємства.
5.3.6. Організовує облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що надходять, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, виконанням кошторисів витрат, контроль за законністю, своєчасністю і правильністю їх оформлення, правильне нарахування, перерахування платежів до місцевого бюджету, внесків на державне соціальне страхування, відрахування коштів до інших фондів.
5.3.7. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків платіжних зобов’язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів, проведенням інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності.
5.3.8. Вживає заходів із попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.
5.3.9. Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на підставі даних первинних документів, бухгалтерських записів, подання її у встановленому порядку до відповідних органів.
5.3.10. У разі неналежного виконання несе матеріальну, дисциплінарну відповідальність відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.
5.3.11. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до кошторису видатків, штатного розпису, затверджених міським головою.

_______________________________________1-іл
скачать файлСмотрите также:
Рішення від 17 лютого 2009 року №1766 Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради
54.13kb.
Рішення від 08. 06. 2011 №6/8-66 м. Вуглегірськ Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Вуглегірської міської ради VI скликання
72.87kb.
Рішення від 2012 року № Про звільнення інвалідів I та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами
23.51kb.
Рішення від „ " 2012 року № Про створення комунального підприємства „Трест комунального господарства" Кіровоградської міської ради" та затвердження його статуту
13.69kb.
Рішення Тернопільської міської ради від 26. 06. 2008 р. №5/18/22 «Про Програму розвитку туризму міста Тернополя до 2015 року», виконавчий комітет Тернопільської міської ради вирішив: Затвердити план туристичних заходів на 2010 рік
72.86kb.
Рішення " 18" грудня 2012 року №1962 Про хід виконання рішення міської ради від 25 березня 2011 року №312 "
76.53kb.
Рішення 30. 08. 2013р. №538 Про підсумки виконання бюджету міста за І півріччя 2013 року
100.45kb.
4. Приватному підприємству "Майя"
23.64kb.
Рішення міської ради 27. 06. 2013 №751 положення про відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету
167.54kb.
Рішення від " 01 " квітня 2011 року №14 місто Прилуки Про виконання доручень виборців, зауважень та пропозицій, висловлених депутатами Прилуцької міської ради на 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року
155.6kb.
Рішення районної ради від 28 жовтня 2011 року №122 „Про затвердження Положення про оренду майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл та селища Зрічненського району Рівненської облсті
150.63kb.
Рішення від 2012 року № Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради
10.71kb.