klevoz.ru страница 1страница 2страница 3
скачать файл

Т

УКРАЇНА

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА__30___ сесія __VI____ скликання
РІШЕННЯ

від 28.12.2012620-30/VI

м. Дніпродзержинськ
Про Програму

соціально-економічного

та культурного розвитку міста
на 2013 рік

Розглянувши результати виконання Програми соціально-економічного


та культурного розвитку міста у 2012 році, враховуючи результати аналізу сталого економічного і соціального розвитку міста, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись п.22. ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА: 1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного
  та культурного розвитку міста на 2012 рік взяти до відома.

 2. Затвердити:

2.1. Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста
на 2013 рік (додається).

2.2. Основні показники економічного і соціального розвитку міста Дніпродзержинськ на 2013 рік (додаток 1 до Програми).

2.3. Перелік об’єктів невиробничого призначення, будівництво
яких намічається здійснити у 2013 році в м.Дніпродзержинську (додаток 2
до Програми).

2.4. Перелік заходів щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей, підлітків та студентської молоді влітку 2013 року (додаток 3 до Програми).

3. Головному управлінню економіки міської ради (Рудєва):

3.1. Забезпечити організацію виконання показників Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2013 рік.

3.2. Інформувати виконавчий комітет міської ради на його засіданнях
про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2013 рік за підсумками півріччя двічі на рік.


 1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради
  від 28.12.2011 №284-17/VІ «Про Програму соціально-економічного
  та культурного розвитку міста на 2012 рік» (зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 31.01.2012 №367-19/VІ, від 29.02.2012 №387-20/VІ,
  від 29.05.2012 №463-23/VІ, від 27.07.2012 №513-25/VІ, від 31.08.2012
  №534-26/VІ, від 24.10.2012 №583-28/VІ).

 2. Організацію виконання цього рішення покласти на головне управління економіки міської ради (Рудєва), контроль – на постійну комісію
  з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів
  та банківської діяльності (Боговик).

Міський голова С.О.САФРОНОВ

Додаток


до рішення міської ради

від 28.12.2012 620-30/IV

Програма

соціально-економічного та

культурного розвитку міста

на 2013 рік

м.Дніпродзержинськ

ЗМІСТ

Стор.

Пояснювальна записка 3 1. Соціальна сфера 5

  1. Демографічна ситуація 5

  2. Зайнятість населення та ринок праці 5

  3. Доходи населення та заробітна плата 6

  4. Соціальне забезпечення 8

  5. Споживчий ринок та розвиток підприємництва 9

  6. Реформування житлово-комунального господарства 12

 1. Гуманітарна сфера 14

  1. Здоров’я населення 14

  2. Освіта 15

  3. Культура і духовність 17

  4. Підтримка сімей, дітей та молоді 18

  5. Фізичне виховання та спорт 19

 2. Безпека життєдіяльності людини 20

  1. Охорона навколишнього середовища 20

  2. Охорона праці 21

  3. Забезпечення законності та правопорядку 22

 3. Розвиток реального сектору економіки 23

  1. Паливно – енергетичний комплекс. Енергоефективність та енергозбереження 23

  2. Розвиток промисловості 24

  3. Транспорт та зв’язок 25

  4. Інвестиційна діяльність 26

 4. Розвиток системи державних закупівель 28

 5. Зовнішньоекономічна діяльність 29

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста
на 2013 рік та матеріалів до неї

1. Загальні положення

Програма соціального-економічного та культурного розвитку міста на 2013 рік (далі – Програма) та основні показники економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік (додаються) розроблена головним управлінням економіки міської ради за участю структурних підрозділів міської ради.

Законодавчою основою розроблення Програми є Закони України
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку
та складання проекту державного бюджету».

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:

 • Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;

 • Державної стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 24.06.2011 №132-7/VІ;

 • Комплексної стратегії розвитку міста на період до 2015 року, затвердженої рішенням міської ради від 30.09.2012 №208-12/VІ;

Прогнозні розрахунки і заходи Програми розроблені на основі аналізу соціально-економічної ситуації в місті за поточний період з метою визначення пріоритетних напрямів і шляхів досягнення динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік, запровадження механізму взаємодії між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для втілення єдиної державної політики.

Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюється
за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів, коштів підприємств та інвесторів.

2. Головна мета та пріоритети економічного і соціального
розвитку міста на 2013 рік


Головною метою Програми є створення умов для забезпечення стабільного економічного зростання, модернізації інфраструктури міста, поліпшення бізнес-клімату і створення сприятливих умов для залучення інвестицій, підвищення стандартів життя та ефективності соціального захисту населення.

Головними пріоритетами соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2013 рік в роботі органів місцевого самоврядування визначено:

 • забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення, підвищення якості житлово-комунальних послуг, стимулювання технічної модернізації і підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства;

 • підвищення ефективності енергоспоживання, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій в усіх галузях і сферах;

 • удосконалення діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, у тому числі дошкільної, охорони здоров’я, культури та інших установ соціально-культурної сфери;

 • забезпечення ефективної політики зайнятості, підвищення реальних доходів населення, сприяння своєчасній виплаті заробітної плати
  та максимальному зменшенню заборгованості з її виплати;

 • підвищення якості соціальних послуг, забезпечення стабільної соціальної підтримки незахищених та найбільш вразливих верств населення;

 • впровадження механізмів державно-приватного партнерства, забезпечення публічності і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

3. Шляхи розв’язання головних проблем соціально-економічного розвитку міста

Ураховуючи підсумки 2012 року, аналіз поточної ситуації у місті, визначення проблем і питань, для досягнення зазначеної мети, реалізація Програми планується відповідно до наступних основних пріоритетів розвитку міста:сталий економічний розвиток міста – модернізація базових виробництв, підвищення інвестиційної діяльності, розвитку малого
та середнього бізнесу;

підвищення якості життя населення – розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, медичної допомоги, забезпечення доступності
та підвищення якості освіти, розвиток культурного потенціалу, ефективність системи соціальної підтримки населення;

підвищення екологічної безпеки – реалізація природоохоронних заходів, спрямованих на зниження забруднення навколишнього середовища
та здійснення постійного контролю за екологічним станом.

1. Соціальна сфера

1.1 Демографічна ситуація

Одним із основних показників, який характеризує адміністративно-територіальну одиницю, а також використовується як критерій для визначення багатьох соціально-економічних процесів є чисельність населення.

За період з першого Всеукраїнського перепису населення 2001 року Дніпродзержинська міська рада втратила 5% мешканців. В середньому, за цей період чисельність наявного населення щорічно зменшувалась на 1,3 тис. осіб
і станом 1 жовтня 2012 року становила 248,9 тис. осіб. Із загальної чисельності населення 248,6 тис.осіб – міське (99,8%), 0,3 тис.осіб – сільське (0,2%).
За 9 місяців 2012 року чисельність населення міста в результаті депопуляції зменшилась на 0,6 тис. осіб. За цей період померло 2707 осіб, народилось
1955 немовлят, природне скорочення становило 752 особи. З початку 2012 року число прибулих до міста становило 1954 особи, вибулих – 1877 осіб.

За січень – жовтень 2012 року в місті зареєстровано 1299 шлюбів


та 336 розлучення (на 100 шлюбів 26 розлучень).

Позитивним та необхідним для покращення демографічної ситуації міста в 2013 році мають бути: державна політика, розрахована на довгострокову підтримку молодих сімей та сімей з новонародженими дітьми, розвиток культурної та духовної свідомості людей, стабільні і високо якісні умови життя населення, збереження тенденції до зростання інтенсивності реєстрації шлюбів, стабільність ринку праці, високий рівень оплати праці та міграційний приток населення.

За прогнозом кількість наявного населення міста на кінець 2013 року становитиме 248,0 тис. осіб. Природний приріст за рахунок незначного зростання кількості народжених лишатиметься від’ємним протягом усього прогнозованого періоду.

1.2 Зайнятість населення та ринок праці

Протягом 2012 року організація зайнятості населення міста здійснювалась відповідно до Програми зайнятості населення м.Дніпродзержинська на 2012–2013 роки, направленої на збереження існуючих та створення нових робочих місць, організацію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, підтримку самозайнятості та підприємницької діяльності.

З початку 2012 року спостерігається тенденція збільшення чисельності вивільнених за скороченням штату працівників. За 11 місяців 2012 року відповідно до інформацій підприємств, установ та організацій міста вивільнено 456 осіб. Починаючи з вересня 2012 року кількість безробітних громадян, які звернулись до міської служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні, збільшувалась щомісячно в середньому на 250 осіб.

На ринку праці залишається високий рівень безробіття серед молоді, спричинене низькою мотивацією до праці, відсутністю професійних навичок


у випускників навчальних закладів та недостатньою конкурентоспроможністю на ринку праці.

Із загальної кількості осіб, які перебували на обліку в міській службі зайнятості, статус безробітного мали 2745 осіб, з них: жінок – 1870 осіб (68%), молоді до 35 років – 1424 особи (52%).

На кінець 2012 року рівень навантаження незайнятого населення
на 10 вільних робочих місць очікується на рівні показника 2011 року –
60 вакансій.

Рівень безробіття в м.Дніпродзержинську на 1 грудня 2012 року становив 1,82%. З початку 2012 року спостерігається тенденція зростання кількості зареєстрованих безробітних – рівень збільшився порівняно до початку поточного року на 22% і становив 2,9 тис.осіб (за відповідний період 2011 року – 2,1 тис. осіб). Із загальної чисельності безробітних 1963 особи (68%) – жінки, 1499 осіб (52%) – молодь до 35 років.

Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих
на підприємствах, в установах та організаціях міста, яка протягом останніх
3-х років систематично зменшувалась, протягом 2012 року набула позитивної динаміки збільшення і до кінця 2012 року прогнозується на рівні 65,6 тис. осіб.

За сприяння міського центру занятості протягом січня – листопада


2012 року на підприємства, в установи та організації міста працевлаштовано 3929 осіб, що перевищило показник 2011 року на 198 осіб. Рівень працевлаштування за 11 місяців 2012 року становив 38,2%, що менше відповідного показника 2011 року на 1,6 відсотка. Професійне навчання пройшли 1329 осіб (у 2011 році – 1301 особа), залучено до участі
в оплачуваних громадських роботах – 1059 осіб (у 2011 році – 1078 особа).

У 2013 році основними завданнями щодо ефективного використання трудового потенціалу міста та регулювання ринку праці будуть: підвищення рівня працевлаштування незайнятого населення, в тому числі окремих груп населення (осіб з обмеженою працездатністю, безробітних членів багатодітних сімей тощо), збільшення кількості нових робочих місць, зниження тривалості безробіття шляхом залучення безробітних до участі в оплачуваних громадських роботах, зниження чисельності працюючих, що перебували у стані прихованого безробіття шляхом посилення мотивації до легальної праці, формування професійно-освітнього потенціалу населення міста відповідно до сучасних потреб ринку праці.

На великих і середніх підприємствах, в установах та організаціях міста,


а також у малому бізнесі прогнозується збільшення кількості найманих працівників в середньому на 0,2% від аналогічного показника попереднього року і на кінець 2013 року очікується на рівні 65,7 тис. осіб.

Відповідно до програми зайнятості населення м. Дніпродзержинська кількість створених нових робочих місць до кінця 2013 року очікується на рівні 5200 одиниць.1.3 Доходи населення та заробітна плата

Щорічне збільшення мінімальних гарантій в оплаті праці є передумовою зростання грошових доходів населення, що є одним з найважливіших показників, що характеризують рівень життя населення міста. У розрізі підприємств галузей економіки міста найбільш оплачуваними за звітний період 2012 року залишаються працівники, зайняті у промисловості, виробництві енергоносіїв. Майже вдвічі менші розміри заробітних плат отримували працівники бюджетних установ міста, будівництва, колективних, громадських та особистих послуг. При цьому, за статистичними даними 44% найманих працівників отримували офіційну середньомісячну заробітну плату до 2000 грн.

Номінальна середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника за січень-вересень 2012 року становила – 3084,05 грн
або 99,6% до середнього рівня по області (3097,70 грн) та перевищила розміри мінімальних соціальних гарантій у 2,8 рази мінімальну заробітну плату
та прожитковий мінімум (з 1 липня 2011 року – 1102,0 грн).

За 2012 рік фонд оплати праці штатних працівників (робітників


і службовців, працівників сільського господарства), великих та середніх підприємств міста за розрахунком становитиме 2,7 млрд.грн (темп зростання 22,5%).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати


на 2-х державних промислових підприємствах-банкрутах міста «Цирконій»
та «Придніпровський завод кольорових металів» на 1 грудня 2012 року становила 1,9 млн.грн, яка збільшилась порівняно до початку 2012 року
у 2,4 рази або на 1,1 млн.грн. На економічно активних підприємствах заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Протягом 2012 року активними заходами з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості було охоплено 210 суб’єктів господарювання міста, проведено 29 засідань міської та районних робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, на яких заслухано


108 керівників суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу. Проведено 51 рейд щодо виявлення фактів порушень чинного законодавства про працю та зайнятість.

Спеціалістами податкової інспекції, посадовими особами Територіальної державної інспекції з питань праці у Дніпропетровській області проведено перевірки 544 місць здійснення підприємницької діяльності та своєчасного


і повному обсязі перерахування податку з доходів фізичних осіб. Здійснено
24 позапланові перевірки з питання легалізації заробітної плати.

В результаті проведеної роботи 88 суб’єктів господарювання підвищили заробітну плату найманим працівникам до рівня або більше мінімальної, легалізовано 1658 робочих місць, залучено до оподаткування 530 працівників, додатково надійшло до бюджету 26,4 тис.грн.У 2013 році показник номінальної середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника порівняно з очікуваним показником 2012 року збільшиться на 20% і очікується на рівні 3900 грн. За прогнозом фонд оплати праці штатних працівників за умови стабільної роботи більшості крупних суб’єктів господарювання міста у 2013 році очікується на рівні 3,1 млрд.грн (темп зростання до 2012 року 19,3%).

До кінця 2013 року заборгованість із виплати заробітної плати планується ліквідувати у повному обсязі, не допускати її виникнення у подальшому.

В нинішніх умовах пріоритетами соціальної політики у 2013 році є: легалізація ринку найманої праці, створення умов для забезпечення достатнього рівня життя населення, розвитку трудового потенціалу, недопущення надмірної диференціації населення за рівнем доходів, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення та інші.

1.4. Соціальне забезпечення

Одним з пріоритетних напрямів соціальної політики є забезпечення своєчасної виплати пенсій, допомог, компенсацій і інших видів соціальних виплат.

На виконання соціальних ініціатив Президента України розмір пенсій
з травня 2012 року було збільшено на 5,7% або більш ніж на 77 грн. Перерахунок здійснено майже 49 тис. особам

Протягом 11 місяців 2012 року 23,2 тис. осіб профінансовано


та виплачено державних допомог на загальну суму 147,5 млн.грн,
що перевищило показник минулого року на 15%.

Розмір допомоги 490 малозабезпеченим сім’ям збільшено в середньому на 450 грн на сім’ю. Загальна кількість отримувачів становила – 895 осіб. Державну допомогу особам, які здійснюють догляд за психічнохворими особами збільшено до рівня мінімальної заробітної плати, що в 10 разів більше від попереднього розміру, таку допомогу в місті отримує 513 осіб.

Важливою складовою підвищення адресності соціальної політики держави є Програма житлових субсидій. В літній період за призначенням субсидії звернулося 1301 громадян, субсидію призначено 1233 особам, середній розмір субсидії склав 53 грн. На опалювальний період 2012 – 2013 років
за призначенням субсидії звернулось 9321 сімей, призначено субсидію
8036 сім'ям (93%), середній розмір субсидій становив 150 грн.

За рахунок коштів міського бюджету надано натуральну допомогу


560 мешканцям міста на загальну суму 106,1 тис.грн, матеріальну допомогу 1401 особі (407,3 тис.грн), одноразову матеріальну допомогу 40 сім’ям, в яких виховуються діти-інваліди (43,0 тис.грн), додаткові гарантії соціальної
і матеріальної підтримки малозахищеним мешканцям міста (299,8 тис.грн), додаткові пільги інвалідам та учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни щодо забезпечення мобільним зв’язком (18,9 тис.грн). 17 ветеранів праці оздоровлено у санаторії «Дніпровський» (70 тис.грн).

В місті створено Центр комплексного обслуговування бездомних осіб. Центром надано 1183 послуги, з них 123 соціально-педагогічних,


129 соціально-медичних, 126 юридичних та понад 450 інформаційно-консультативних. У листопаді 2012 року почало роботу відділення нічного перебування на 30 ліжкомісць та 5 місць в ізоляторі.

У 2012 році обладнано 3 житлових будинки спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями, до кінця року планується завершити обладнання спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями ще 5 житлових будинків та музею історії міста.

За рахунок коштів державного та міського бюджетів (3,2 млн.грн) розпочато реконструкцію частини будівлі під заводський районний територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів
по просп. Леніна, 36. У разі отримання співфінансування з державного бюджету до кінця 2012 року роботи планується завершити.

Головними завданнями на 2013 рік визначено: забезпечення прав громадян на своєчасну виплату пенсій та державних допомог та подальший розвиток системи надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим мешканцям міста, надання соціальної допомоги та адресної підтримки малозабезпеченим верствам населення, формування ефективної системи для вирішення основних соціальних проблем осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах, створення умов для безперешкодного доступу людей


з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового
та громадського призначення.

У 2013 році за рахунок коштів міського бюджету планується забезпечити виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги для


314 осіб на суму 530,26 тис.грн, соціальної допомоги 4 сім’ям загиблих
в Афганістані воїнів, 72 потерпілим у трамвайній аварії, надання пільги
у розмірі 50% інвалідам по зору І та ІІ груп на оплату послуг з водопостачання та телефонної абонентної плати, почесним громадянам міста – на оплату житлово-комунальних послуг та телефонної абонентської плати, 62 громадянам пільгової категорії – на забезпечення мобільним зв’язком, оздоровлення ветеранів праці в санаторії Дніпровський.

Протягом 2013 року планується обладнати 6 житлових будинків спеціальними пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями.1

.5. Споживчий ринок та розвиток підприємництва

За розрахунковими даними сума загального обсягу роздрібного товарообігу за всіма каналами реалізації (до якого включено роздрібний товарообіг торгової мережі підприємств-юридичних осіб, фізичних осіб, обсяги продажу сільгосппродуктів на ринках та оборот неформальних ринків)
у 2012 році очікується на рівні 4280,3 млн.грн, або 105,7% показника 2011 року.

Очікуваний обсяг роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства міста у 2012 році прогнозується у сумі 2,0 млрд.грн, або 107,2% обсягу 2011 року, у тому числі оборот ресторанного господарства – 48,3 млн.грн, або 100,8% до попереднього періоду.

Обсяг реалізованих послуг у 2012 році очікується у сумі 1,2 млрд.грн, темп приросту у порівняних цінах з 2011 роком складає 102%, у тому числі обсяг реалізованих послуг населенню – 199,9 млн.грн, що порівняно
з 2011 роком становить 108,7%.

Протягом 2012 року в місті спостерігалось розширення торговельної мережі, за 10 місяців 2012 року відкрито 15 підприємств ресторанного господарства, 22 магазина. За рахунок відкриття та введення в експлуатацію нових об'єктів торгівлі та ресторанного господарства протягом 2012 року додатково створено понад 225 робочих місць.

Станом на 01.10.2012 в місті діяльність з надання побутових послуг здійснюють 338 підприємств, на яких обліковується 1483 робочих місця. Протягом 2012 року відкрито 7 підприємств сфери побуту, у тому числі багатофункціональний комплекс «Центральний універмаг» з 3-ма кінотеатрами, ковзанкою та дитячим майданчиком. За рахунок відкриття
та введення в експлуатацію нових об'єктів побуту додатково створено
125 робочих місць.

Протягом 2012 року розглянуто 638 звернень з питань порушення прав споживачів, 98% порушених питань вирішено позитивно на користь споживачів. За результатами розгляду письмових звернень споживачам повернуто кошти за придбані неякісні товари та послуги на суму 38,9 тис.грн, замінено товарів на 48,5 тис.грн, відремонтовано – на 64,4 тис.грн, виконано робіт – на 56,4 тис.грн. Надано допомогу понад 400 громадянам у складанні претензій до суб’єктів господарювання.

За 11 місяців 2012 року проведено 55 планових та 59 позапланових перевірок суб’єктів господарювання міста, складено 59 протоколів
про адміністративні правопорушення. Здійснено перевірку якості та безпеки продуктів харчування на суму 1,9 млн.грн, забраковано та знято з реалізації товару на суму 32,2 тис.грн.

В місті здійснює діяльність 1653 малих підприємств. Кількість робітників на малих підприємствах досягла 7200 осіб, в середньому на одному малому підприємстві працює 5 осіб, на 10 тис. населення припадає 66 малих підприємств. Питома вага малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції по місту становить 9,8%, на кінець 2012 року очікується на рівні 10,6%, прибутково спрацювало 70,8% малих підприємств.

За січень-жовтень 2012 року до Центру видачі документів дозвільного характеру звернулось 2444 особи, видано 954 дозволи, зареєстровано
214 декларацій на початок виконання будівельних робіт та готовності об’єкту. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість звернень до центру зросла на 171%, кількість виданих дозволів та зареєстрованих декларацій –
на 159%.

З метою забезпечення ефективної взаємодії органів місцевої влади


з підприємцями, усунення адміністративних та організаційних перешкод
у започаткуванні підприємницької діяльності запроваджено надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна». У дозвільному центрі окрім видачі 26 дозвільних документів надається 49 видів адміністративних послуг.

Протягом 2013 року планується відкрити 20 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Завдяки відкриттю нових об’єктів планується додатково створити понад 200 робочих місць.

За розрахунковими даними у 2013 році сума загального обсягу роздрібного товарообігу за всіма каналами реалізації прогнозується у розмірі 4,7 млрд.грн (109,4% порівняно з очікуваним показником 2012 року), сума роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства міста – 2182,7 млн.грн (109,4%), сума роздрібного товарообігу підприємств ресторанного господарства – 59,3 млн.грн.Обсяг реалізованих послуг у 2013 році прогнозується у розмірі


1,4 млрд.грн (116,7% порівняно з очікуваним показником 2012 року), у тому числі реалізованих послуг населенню – 218,6 тис.грн (109,4%).

З метою стабілізації цінової ситуації та забезпечення мешканців міста соціально значимими товарами, підтримки місцевих товаровиробників


на територіях ринків міста у 2013 році планується проводити ярмарки
з реалізації товарів за мінімальними торговельними надбавками та цінами виробника.

Головними завданнями на 2013 рік у сфері розвитку підприємництва


є розвиток системи надання адміністративних послуг, відкриття центру надання адміністративних послуг «Міський центр муніципальних послуг»,
який надаватиме близько 200 послуг з видачі дозволів, погоджень, довідок
та спеціалізовану інформаційно-консультативну підтримку громадянам
та суб’єктам господарювання, посилення контролю за дотриманням вимог державної регуляторної політики, забезпечення відкритості регуляторного процесу і залучення бізнесу до участі в ньому, забезпечення ефективної роботи координаційної ради з розвитку підприємництва міста Дніпродзержинськ.

За результатами впровадження основних заходів на 2013 рік плануються позитивні зрушення за такими показниками як збільшення кількості зайнятих


у малому підприємництві працівників до 7900 осіб, збільшення кількості малих підприємств до 1660, зростання питомої ваги продукції, виробленої малими підприємствами до 11,3%, зростання відсотку підприємств, що спрацювали прибутково до 76,3%.

1.6. Реформування житлово-комунального господарства

В умовах обмежених можливостей міського бюджету у 2012 році зусилля міської ради насамперед були направлені на забезпечення безперебійного


та якісного надання житлово-комунальних послуг та утримання житлового фонду в належному стані.

Протягом 2012 року за рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт житлового фонду міста на загальну суму 5,5 млн.грн,


у тому числі 13 ліфтів (2,2 млн.грн), аварійного житла 3 об’єктів (360,0 тис.грн), покрівель 8 житлових будинків (964,2 тис.грн), фасадів 9 житлових будинків (1,5 млн.грн), системи водовідведення 2 житлових будинків (55,0 тис.грн), системи теплопостачання 1 житлового будинку (155,14 тис.грн). Виготовлено проектно-кошторисну документацію по 91 об’єкту (283,4 тис.грн).

У 2012 році виконано роботи з реконструкції системи опалення житлових будинків 17, 18 по вул. Гастелло на загальну суму 513,14 тис.грн.

За рахунок коштів, що надійшли за послуги з утримання будинків
та прибудинкових територій, виконано поточний ремонт 93 ліфтів
(119,6 тис.грн), 38,9 тис.м2 м’якої покрівлі, 4,8 тис.м2 шиферної та черепичної покрівлі (3,42 млн.грн), 17,4 тис.м.п. міжпанельних швів (939 тис.грн),
280 під’їздів (3 млн.грн).

З метою стимулювання створення у місті об’єднань співвласників багатоквартирних будинків затверджено Програму сприяння створенню


та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
у м. Дніпродзержинську на 2011–2014 роки. На теперішній час у місті створено 43 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (на 5% більше ніж
у 2011 році), з них 23 будинки передано на баланс ОСББ та 5 будинків передані ОСББ по договору з управлінням житлового господарства міської ради
на утримання та обслуговування.

На трьох котельнях КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа» встановлено засоби обліку теплової енергії для контролю кількості та якості енергоносія.

Протягом 2012 року виконано ремонт доріг міста на загальній площі 132,04 тис.м2, у т.ч.: капітальний ремонт – 62,2 тис.м2, поточний – 69,84 тис.м2. Вартість виконаних робіт становить 40 млн.грн, у т.ч.: 6,2 млн.грн
за рахунок коштів державного бюджету, 29,2 млн.грн – обласного бюджету,
4,6 млн.грн – міського бюджету.

За рахунок коштів державного бюджету виконано капітальний ремонт вул. Скаліка (І-етап), поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Матросова та бульв. Будівельників на загальній площі 21,06 тис.м2.

За рахунок коштів обласного бюджету виконано капітальний ремонт просп. Ювілейного, поточний ремонт дорожнього покриття по просп. Аношкіна та Металургів, бульв. Дружби Народів, Єлизаветівському шосе, шляхопроводах
по просп. Ювілейному через залізницю та через вулиці Дорожню, Стасова
та Дальню на загальній площі 99,85 тис.м2.

За рахунок коштів міського бюджету проведено поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях Бєсєдова, Долматова, Медичній, Магнітогорській, Москворецькій, 3-му Баглійському пров., пл. Визволителів, мостовому переходу через р.Дніпро на загальній площі 11,13 тис.м2.

У 2012 року проведено ремонт зовнішнього освітлення на 26 вулицях міста.

За рахунок коштів міського бюджету у сумі 617,6 тис.грн проведено роботи з утримання та ремонту мережі зливової каналізації: очищено


532 каналізаційні та 32 оглядові колодязі, 1601 м каналізаційних колекторів, виконано ремонт 49 каналізаційних колодязів, встановлено 470 од. решіток,
25 кришок люків та 31 раму колодязів.

У рамках заходів з озеленення міста висаджено 300 дерев, 1,3 тис. кущів 56,4 тис. квітів та укладено 1100 м2 газону на загальну суму 800,0 тис.грн. Проведено заходи по догляду за новоствореними зеленими насадженнями (135,0 тис.грн).

Завдання у сфері житлово-комунального господарства на 2013 рік – забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння залученню інвестицій на модернізацію підприємств житлово-комунального господарства через механізми державно-приватного партнерства і використанням енергоощадного обладнання та технологій, посилення роботи щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, активізація роз’яснювальної роботи серед населення щодо своєчасної та повної оплати
за спожиті житлово-комунальні послуги, необхідності погашення заборгованості минулих років.

В рамках Програми розвитку житлового господарства


м. Дніпродзержинська на 2010–2015 роки протягом 2013 року за рахунок коштів міського бюджету у сумі 9,4 млн.грн планується здійснити капітальний ремонт покрівель, ліфтів, фасадів , систем водовідведення та теплопостачання житлових будинків.

На облаштування дитячих майданчиків у 2013 році з міського бюджету виділено кошти у сумі 300,0 тис.грн.

Відповідно до заходів Програми благоустрою м. Дніпродзержинська
у 2013 році заплановано провести реконструкцію вулиці Сировця (15,0 млн.грн), капітальний ремонт дорожнього покриття 3 вулиць, поточний ремонт 20 тис.м2 дорожнього покриття та капітальний ремонт зовнішнього освітлення 20 вулиць. За рахунок коштів міського бюджету (1,0 млн.грн) планується встановити пульт дистанційного керування зовнішнім освітленням міста.

Для забезпечення безпеки дорожнього руху протягом 2013 року заплановано встановити та відремонтувати 300 дорожніх знаків та нанести


40 км п дорожньої розмітки.

З метою недопущення аварійної ситуації у 2013 році планується розпочати капітальний ремонт насосної станції меліосистеми.


скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Рішення від 28. 12. 2012 №620-30/ VI м. Дніпродзержинськ Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2013 рік Розглянувши результати виконання Програми соціально-економічного
704.75kb.
Рішення 31. 01. 2013 смт Велика Новосілка №6/33-386 Про виконання Програми економічного І соціального розвитку Великоновосілковської селищної ради за 2012 рік
78.94kb.
Про внесення змін до рішення міської ради від 27. 12. 2012 №3-1498 «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2013 рік»
83.15kb.
Рішення сесія V скликання
1038.3kb.
30 сесія VI скликання рішення
34.6kb.
Вирішення проблем економічного і соціального розвитку зорієнтовано на власні сили та можливості села, а також залучення дотацій з районного бюджету
146.98kb.
Рішення від ­­­­­­­­­­­­­­­ 2013р. № Про надання пільг по орендній платі
25.14kb.
Рішення від 29 грудня 2010 року Про Програму економічного І соціального розвитку Гребінківського району на 2011 рік
1895.76kb.
Рішення 30. 08. 2013р. №538 Про підсумки виконання бюджету міста за І півріччя 2013 року
100.45kb.
Дата Основні події, заходи в районі з 23 по 29 січня
21.82kb.
Сталого розвитку
285.23kb.
Перелік рішень виконкому міської ради
52.09kb.