klevoz.ru страница 1
скачать файл


Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Державне підприємство “Національна атомна

енергогенеруюча компанія “Енергоатом”

ВП “Запорізька АЕС”

ЗАТВЕРДЖЕНОРішенням комітету з конкурсних торгів

від «___29___» ______06______ 2011року
В.о. голови комітету з конкурсних торгів
______________________П.П.Пушкаш

м.п.
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

№ 83/3/11/202

на закупівлю товарів:
«Вентилі, крани, клапани та подібні вироби»

м. Енергодар

2011Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України №2289-VІ «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:


- повне найменування:

Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС» Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
- місцезнаходження:

Україна, Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Промислова,133, 71504
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

Начальник ГЦ Іващенко Сергій Іванович тел. (06139) 5-64-93 м.Енергодар, вул. Промислова, 133, 71504

Начальник ЕРП Бабенко М.А. тел. (06139) 5-53-93;

інженер УВТК ВП ЗАЕС Богданов Олег Володимирович тел. (06139) 5-64-83, Україна, м.Енергодар, вул. Промислова, 133, 71504.

Колесник Руслан Миколайович - секретар комітету з конкурсних торгів ВП ЗАЕС, Україна, м.Енергодар, вул. Промислова, 61, 71504; тел.: (06139) 5-61-11, електрона адреса: ootp7697@mgw.npp.zp.ua


3. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі:

Згідно ДК 016-97 код 29.13.1 «Вентилі, крани, клапани та подібні вироби»
- вид предмета закупівлі:

Товари
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Поставка товару відбувається на умовах відповідно до правил (ІНКОТЕРМС 2010) DDP - Енергодар. Одержувач: ЗВ ВП

«Складське господарство», м.Енергодар, вул..Промислова, 133, склад № 5.

Кількість товару: 6 од.

- строк поставки товарів:

Липень-серпень 2011 року
4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

 • Для учасників, які є резидентами України - гривня (UAH);

 • Для учасників, які не є резидентами України - долари США або ЄВРО. В разі подання пропозиції конкурсних торгів в доларах США або ЄВРО, ціна пропозиції конкурсних торгів перераховується в гривні за офіційним курсом гривні до долару США або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі про розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Перерахунок ціни здійснюється за формулою:

Ціна пропозиції конкурсних торгів × офіціальний курс гривні до _______ (зазначається валюта), встановлений Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиції конкурсних торгів, підготовлені Учасниками, а також вся кореспонденція та документація, пов’язані з цими пропозиціями конкурсних торгів, якими обмінюються Учасники та Замовник, повинні бути викладені українською або російською мовою.

В разі, якщо пропозиція або документи учасника викладені іншою мовою, вони повинні мати обов’язковий переклад українською мовою, завірений у встановленому порядку.

Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів


1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за розясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати розяснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником розяснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Проведення зборів не планується.

У випадку виникнення необхідності проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник письмово (факсом з подальшим наданням оригіналу листа), повідомляє про це учасників, а також забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів


1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Кожен учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.


Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті №1, який у місцях склеювання повинен мати відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено:

 • повне найменування і місцезнаходження замовника;

 • назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

 • повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери телефонів;

 • маркування: "Не відкривати до 15.08.11, 13:10 (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів").


Одночасно з оригіналом пропозиції конкурсних торгів подається її завірена учасником копія в конверті №2, який оформлюється таким же чином та повинен мати помітку "Копія".

В разі подання пропозицій конкурсних торгів поштою конверти з оригіналом та копією пропозиції конкурсних торгів повинні бути вкладені в один великий та окремий конверт з додаванням до них супроводжувального листа.


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиції конкурсних торгів, які передбачають попередню оплату або відстрочку платежу менше ніж 30 календарних днів з дати поставки, до торгів не допускаються.

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з: • листа-заявки про участь у торгах з обов'язковим зазначенням назви, коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного коду) або коду державного реєстру країни де зареєстрований учасник, якщо він не є резидентом України, реквізитів (адреса, телефон, факс, електронна адреса); юридичної і фактичної адреси, банківських реквізитів, відомостей про керівництво (прізвище, ім'я, по-батькові, посада, контактний телефон);

 • довіреності (при необхідності) або іншого документу, що підтверджує повноваження особи, яка підписала пропозицію конкурсних торгів, оформлених належним чином;

 • документів щодо відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, які зазначені в п.5 розділу 3 даної документації, та документів,що підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику від участі в торгах, зазначених в п. 4 розділу 5 цієї документації;

 • пропозиції конкурсних торгів на паперовому носії, завіреної печаткою та підписом керівника або іншої уповноваженої особи учасника, згідно з формою, приведеною в Додатку №2.

 • технічної пропозиції конкурсних торгів, завіреної печаткою та підписом керівника або іншої уповноваженої особи учасника, згідно з формою, приведеною в Додатку №3.
3.Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Забезпечення пропозиції конкурсних торгів про закупівлю не вимагається
4. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними


Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними до моменту укладання договору, але не менше ніж протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення вимагалось замовником;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення вимагалось замовником.

Для участі у процедурі Учасник надає лист-підтвердження довільної форми про те, що умови пропозиції конкурсних торгів діють до моменту укладення договору, але не менш ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, за підписом уповноваженої особи, скріплений печаткою учасника.


5. Кваліфікаційні критерії до учасників

Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні надати документи щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, в тому числі:
Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою учасника, що містить інформацію щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази (достатньої для поставки товарів, що закуповуються), з додаванням відповідних підтверджуючих документів;


Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

довідка в довільній формі про чисельність та склад працюючих з підтвердженням їх відповідної кваліфікації, знання та досвіду, за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою учасника, з додаванням відповідних підтверджуючих документів.


Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

довідка в довільній формі з зазначенням кількості, переліку та стану виконання договорів, що підтверджує позитивний досвід щодо виконання договорів про поставку аналогічних товарів, за підписом уповноваженої особи і скріплена печаткою учасника.


Наявність фінансової спроможності:

 • баланс підприємства форма №1 за 2 попередніх звітних періоди (рік) та проміжна фінансова звітність за останній звітний період (копії завірені печаткою учасника);

 • звіт про фінансові результати по формі №2 за 2 попередніх звітних періоди (рік) та проміжна фінансова звітність за останній звітний період (копії завірені печаткою учасника);

 • звіт про рух грошових коштів форма №3 за останній звітний період (копія завірена печаткою учасника);

 • довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, строком видачі не більше ніж за 1 місяць до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів (оригінал або нотаріально завірена копія);

 • довідка про реквізити банківських рахунків довільної форми за підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою учасника);

 • звіт суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи – платника єдиного податку окремо за три останні звітні періоди (для фізичних осіб – СПД) (копії завірені печаткою учасника);

 • довідка по формі №1 ДФ за три останні квартали (для фізичних осіб – СПД) (копії завірені печаткою учасника).

Нерезиденти України надають аналогічні документи відповідно до норм, що діють у їх країнах.

6. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів


1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
Особисто або поштою;

Україна, Запорізька обл., м.Енергодар, вул. Промислова, 61 (адміністративний корпус Управління будівництва ВП ЗАЕС каб.№302), 71504;

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

“__15__” __08___. 2011р. , о __10__ годині __00___ хвилин

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: Україна, Запорізька обл., м.Енергодар, вул.Промислова, 61 (адміністративний корпус Управління будівництва ВП ЗАЕС каб.№302), 71504;

Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

““__15__” __08___. 2011р. , о __13__ годині __00___ хвилин

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується письмовою довіреністю або іншим документом. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника, копія протоколу про розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця


1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів:


 • ціна (питома вага критерію) – 100%

Методика оцінки визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів для кожної пропозиції за критерієм «ціна» здійснюється наступним чином: мінімальна ціна, запропонована учасниками  ціну пропозиції конкурсних торгів, для якої здійснюється розрахунок 100%.

Переможцем визначається Учасник, пропозиція якого повністю відповідає кваліфікаційним критеріям та яка набрала у результаті оцінки найбільшу кількість балів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Виправлення арифметичних помилок, виявлених замовником у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення процедури оцінки, за умови отримання на це письмової згоди учасника, який подав цю пропозицію конкурсних торгів, проводиться наступним чином:

а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

б) у разі розбіжностей між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

в) якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача або суто технічна помилка при друкуванні, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.


3. Інша інформація


Учасник бере на себе всі витрати, пов’язані з підготовкою та подачею своєї пропозиції конкурсних торгів, а замовник не відповідає та не несе зобов’язань щодо цих витрат, незалежно від характеру проведення та результатів розгляду пропозиції конкурсних торгів, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

Замовник має право звернутись за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у ст. 17 та частині сьомій ст. 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення, та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.


Для підтвердження відсутності підстав, зазначених у ст. 17 та частині сьомій ст. 28 Закону Учасник надає наступні документи:

 • копія статуту із змінами і доповненнями, завірена нотаріально (для іноземного учасника - належним чином завірений переклад витягу з торгового реєстру країни знаходження), або іншого документу в залежності від законодавства країни, де зареєстрований учасник;

 • копія статуту із змінами і доповненнями (завірена нотаріально) підприємства-засновника учасника торгів (у випадку якщо статутний капітал учасника торгів сформований (у тому числі) за рахунок внеску юридичної особи);

 • установчий договір із змінами і доповненнями (нотаріально завірена копія) - за наявності;

 • оригінал або нотаріально засвідчена копія наданого реєстратором витягу з реєстру акціонерів (для акціонерних товариств), які володіють більш ніж 20% акцій учасника;

 • нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію, або іншого документу, що підтверджує державну реєстрацію в залежності від законодавства країни, де зареєстрований учасник;

 • нотаріально завірена копія довідки про включення до ЄДРПОУ, або інший аналогічний документ в залежності від законодавства країни, де зареєстрований учасник;

 • довідка відповідного уповноваженого органу з питань банкрутства про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура (оригінал або нотаріально завірена копія), або довідка відповідного уповноваженого органу з питань банкрутства відповідно до національного законодавства іноземного учасника, строком видачі не більше ніж за 1 місяць до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів;
 • документи, що підтверджують повноваження офіційних представників безпосередніх виробників товарів: дилерські, дистриб`юторські сертифікати, листи, агентські угоди, договори комерційного представництва тощо – за наявності (оригінал або нотаріально засвідчена копія);


 • лист на бланку підприємства-виробника (оригінал або нотаріально завірена копія), виданий на адресу замовника, з підтвердженням повноважень учасника щодо участі в конкурсних торгах, з обов’язковим зазначенням інформації про назву торгів та номенклатуру продукції;

 • довідка з податкової інспекції про наявність/відсутність заборгованості перед бюджетами усіх рівнів, строком видачі не більше ніж за 10 днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів (оригінал або нотаріально завірена копія);

 • свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або документ, що засвідчує сплату податку за спрощеною системою оподаткування (копія, завірена печаткою учасника), у разі якщо підприємство учасника є неприбутковим, надається документ що підтверджує відсутність обов’язку по сплаті податків;

 • паспорт керівника підприємства (засвідчені підписом уповноваженої особи та скріплені печаткою учасника копії сторінок, що містять фото, відомості про дату народження, сімейний стан, наявність дітей, місце проживання власника паспорта, дані про орган, що видав паспорт, інші відмітки паспортної служби);

 • обґрунтування місцезнаходження підприємства (копія свідоцтва про право власності на нерухомість або договору оренди, завірена підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою учасника) (у т.ч. в розумінні ст. 93 ЦК України);

 • підтвердження повноважень відповідної(их) особи/осіб, уповноваженої(них) на підписання договору про закупівлю (копія наказу про призначення на посаду або протоколу зборів засновників, довіреності або іншого документу, що підтверджує повноваження згідно з правоустановлюючими документами учасника, завірена підписом уповноваженої особи, скріплена печаткою учасника);

 • довідка відповідного уповноваженого державного органу дозвільної системи про відсутність печатки у учасника (в разі відсутності печатки у учасника).

Учасники-нерезиденти надають аналогічні документи, оформлені відповідно до норм, що діють у їх країнах.

Крім того, Замовник має право відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі наявності фактів вчинення таким учасником дій, які створюють ризики для економічних інтересів ВП ЗАЕС, у тому числі: • невиконання (неналежне виконання) умов раніше укладених з Учасником договорів з вини останнього, у тому числі поставка неякісної продукції;

 • відмова від укладання договору після акцепту пропозиції раніше проведених конкурсних торгів;

 • надання недостовірної інформації у сфері фінансово-господарської діяльності або приховування відомостей, які мають значення для оцінки економічної надійності учасника.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися також у наступних випадках:

- відсутність фінансування на придбання даного предмету закупівлі.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Основні (істотні) умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей визначених Законом.

Договір про закупівлю, що укладається між резидентами України, повинен бути викладений виключно українською мовою.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами ціни договору про закупівлю.

Основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю, викладені в Додатку №4 до документації конкурсних торгів.


Для участі у процедурі закупівлі Учасник надає лист - погодження з основними умовами, які будуть включені до договору про закупівлю згідно з додатком №4 до документації конкурсних торгів, за підписом уповноваженої особи, скріплений печаткою учасника.


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.


4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

Додатки
Додаток № 1 - специфікація на закупівлю на 1 арк.;

Додаток № 2 -форма цінової пропозиції конкурсних торгів на 1 арк.;

Додаток № 3 -форма технічної пропозиції конкурсних торгів на 1 арк.;

Додаток № 4 - основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю на 4 арк.Секретар комітету з конкурсних торгів ______________

4.1 Додаток № 1 Специфікація на закупівлю «Вентилі, крани, клапани та подібні вироби» для потреб ВП ЗАЕС на проведення відкритих торгів згідно з Законом України “Про здійснення державних закупівель” №2289-VI від 01.06.2010р.
Найменування товару

ГОСТ, ТУ

Технічні

характеристики

Умови

поставкиВиробник


Од.

вим.

Кіл-ть

Примітки

1.

Клапан сильфоний У26362-050-14 ду 50
Ду 50, Ру 40 кг/см2

Відповідно до правил ІНКОТЕРМС 2010

DDP - м.Енергдар

Одержувач: ЗВ ВП «Складське господарсво», вул.Промислова, 133; склад № 5Знамя труда «Спецкомплект» г. С.Петербург, Россия

шт.

3
2

Клапан сильфоний У27087-032-00, ду 32 (або еквівалент)
Ду 32 Ру 40 кг/см2

Відповідно до правил ІНКОТЕРМС 2010

DDP - м.ЕнергдарОдержувач: ЗВ ВП «Складське господарсво», вул.Промислова, 133; склад № 5

ЄМК - Атоммаш, г. Волгодонск, Россия

шт.

3

Інженер УВТК _________________________О.В. Богданов


4.2 Додаток № 2 до документації конкурсних торгів на закупівлю товарів: «Вентилі, крани, клапани та подібні вироби»
Цінова пропозиція конкурсних торгів


Найменування, опис Товару

Кіль-ть

Од. вим.

Ціна (з

ПДВ, грн

за од.)*

Загальна вартість

(з ПДВ,

грн.)*


Умови і порядок

оплати**

Примітки

1.

Клапан сильфоний У26362-050-14, ду 50 (або еквівалент)

3

шт.

2.

Клапан сильфоний У27087-032-00, ду 32 (або еквівалент)

3

шт.

 • в разі, якщо Учасник є платником ПДВ• При заповненні граф (№ ) і (Найменування та опис товару) необхідно дотримуватись нумерації та найменувань Товарів, вказаних у специфікації Замовника у додатку № 1 до документації конкурсних торгів.


Уповноважена особа учасника _______________________________ (П.І.Б)

М.П.


** Термін відстрочки платежу не може бути меншим ніж 30 календарних днів.

4.3 Додаток № 3 до документації конкурсних торгів на закупівлю товарів: «Вентилі, крани, клапани та подібні вироби»
Технічна пропозиція конкурсних торгівНайменування, опис товару

Країна походження

Технічні характеристики

Виробник

ГОСТ, ТУ

Гарантійний термін

Примітки

1.

Клапан сильфоний У26362-050-14, ду 50 (або еквівалент)

Росія

Ду 50, Ру 40 кг/см2

Знамя труда «Спецкомплект» м. С.Петербург, Росія


2.

Клапан сильфоний У27087-032-00, ду 32 (або еквівалент)

Росія

Ду 32, Ру 40 кг/см2

ЄМК - Атоммаш, м. Волгодонск, Росія


• При заповненні граф (№ ) і (Найменування та опис товару) необхідно дотримуватись нумерації та найменувань Товарів, вказаних у специфікації Замовника у додатку № 1 до документації конкурсних торгів.


Уповноважена особа учасника _______________________________ (П.І.Б)

4.4 Додаток № 4 до документації конкурсних торгів на закупівлю товарів: «Вентилі, крани, клапани та подібні вироби»

Основні вимоги до договору
1. Предмет договору


  1. Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти і сплатити продукцію
№ п/п

ЗРЗ

Найменування

Од.

вим.


Кількість

Ціна з ПДВ, грн.*

Сума з ПДВ, грн.*

1

5-12-9-58

Клапан сильфоний У26362-050-14, ду 50 (або еквівалент)

шт.

32

5-12-9-59

Клапан сильфоний У27087-032-00, ду 32 (або еквівалент)

шт.

3


1.2 Строк поставки товару - серпень - вересень 2011 р.

1.3 Покупець має право зменшити обсяг закупівлі в залежності від реального фінансування.
2. Якість і комплектність товару
2.1 Товар, що поставляється, по своїй якості повинен, підтверджуватися сертифікатом якості, виданим підприємством-виробником.

2.2 Постачальник гарантує належну якість товару, що поставляється, і нормальну його експлуатацію протягом__________________ з моменту постачання за умови дотримання правил транспортування, експлуатації, зберігання товару.

2.3 На протязі гарантійного терміну Продавець повинен усунути виявлені Покупцем в установленому порядку дефекти, а при неможливості їх усунення здійснити заміну дефектного товару. Заміна товару відбувається на умовах відповідно до правил (ІНКОТЕРМС 2010) DDP м. Енергодар. Одержувач: ЗВ ВП «Складське господарство», вул.Промислова,133,склад № 5.

2.4 Продукція, що поставляється, не призначена для використання на системах, важливих для безпеки АЕС (що впливають на роботу АЕС), не класифікується згідно з НП 306.2.141-2008.


3. Умови і порядок оплати __________________________________________________________________________

визначається відповідно до цінової пропозиції конкурсних торгів - додаток № 2


4. Порядок і строк поставки
4.1 Поставка товару відбувається на умовах DDP м. Енергодар. Одержувач продукції – ЗВ ВП «Складське господарство» ДП НАЕК «Енергоатом» склад № 5, вул. Промислова 133, м.Енергодар.

4.2 Поставка товару відбувається в строки згідно п.1.2.

4.3 Товар, що поставляється, повинен супроводжуватись наступними документами:

а) витратна накладна – оригінал- 3 примірники;

в) податкова накладна- оригінал;

г) рахунок-фактура - оригінал;

д) сертифікат якості виданий підприємством-виробником - оригінал:

4.4 Постачальник зобов'язаний оповістити Покупця про відвантаження товару телеграмою (зв'язком факсиміле, телефонограмою, листом з повідомленням про вручення) за 7 (сім) днів до початку відвантаження з обов'язковою вказівкою наступних даних: • дата відвантаження;

 • номер договору;

 • кількість місць;

 • кількість штук;

 • ціна.


5. Упаковка товару
5.1 Постачальник поставляє товар в тарі (упаковці), яка забезпечує його збереження при транспортуванні на великі відстані (до 4 000 км.), перевантаженні, зберіганні, реалізації.

5.2 Вартість тари і упаковки включається у вартість одиниці товару.


6. Приймання товару за якістю і кількості

6.1 Приймання товару за якістю і кількості здійснюється Покупцем відповідно до вимог діючих в Україні “Інструкції про порядок приймання продукції по кількості” - № П-6, затвердженої ухвалою Держарбітража при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65р. і “Інструкції про порядок приймання продукції за якістю” - № П-7, затвердженої ухвалою Держарбітража при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66р. з подальшими змінами і доповненнями.

6.2 У разі недопоставки товару Постачальник зобов'язаний протягом десяти діб поставити бракуючу кількість товару на умовах відповідно до правил (ІНКОТЕРМС 2010) DDP м. Енергодар, одержувач - ЗВ ВП «Складське господарство», вул.Промислова,133,склад № 5, і відшкодувати Покупцю збиток, який виник у зв'язку з недопоставкою продукції. Допоставленна продукція повинна відповідати сертифікату якості і умовам договору.

6.3 Покупець має право вимагати як відповідного зменшення ціни товару залежно від ступеня відхилення якості поставленої продукції від стандартів і встановлених норм (за ціною, передбаченою для продукції відповідної якості), так і своєчасної сплати штрафних санкцій за договором.


7. Відповідальність сторін

7.1 У випадку неналежного виконання або невиконання сторонами зобов'язань за договором сторони несуть майнову відповідальність відповідно до діючого законодавства.

7.2 За порушення строків поставки або недопоставку товару Постачальник зобов'язаний сплатити Покупцеві пеню в розмірі 0,1 % вартості товару, по якому допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення більш 30 (тридцяти) днів, Постачальник додатково сплачує Покупцеві штраф у розмірі 7(семи) % від вказаної вартості.

7.3 Сплата неустойки не звільняє винну сторону від виконання договірних зобов'язань.

7.4 У випадку невідповідності поставленого товару вимогам по якості, Постачальник зобов'язаний замінити товар на якісний протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту направлення Покупцем вимоги про заміну товару на умовах відповідно до правил (ІНКОТЕРМС 2010) DDP м. Енергодар, одержувач- ЗВ ВП «Складське господарство», вул.Промислова,133,склад № 5, і сплатити Покупцеві штраф у розмірі 20 % (двадцяти) від вартості неякісного товару.

7.5 Покупець має право відмовитись від встановлення на майбутнє господарських відносин з постачальником у випадку порушення останнім виконання зобов'язань за цим договором.

7.6 В разі постачання товару, що містить елементи обєкту права інтелектуальної власності, Постачальник зобов`язаний надати Покупцеві документи, що підтверджують його право на використання або дозвіл на використання зазначеного об`єкта права інтелектуальної власності, що входить до складу товару.
8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним договором, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним договором з'явилося слідством непередбачених і непереборних за даних умов обставин (повінь, пожежа, землетрус і інші стихійні лиха, а також війна або військові дії, що виникли після укладення договору, рішення (постанови) уряду, що обмежують діяльність учасників договору, страйки, або стихійні масові заворушення не з вини учасників даного договору (надалі – форс-мажор).


8.2 У разі настання форс-мажору зобов'язання сторін за даним договором пропорційно відстрочуються на час його дії.
8.3. Сторона, що потрапила під дію форс-мажору, зобов'язана не пізніше 10 днів з моменту його настання або припинення сповістити другу сторону про настання або припинення обставин, що перешкоджають виконанню Договору.
8.4. Якщо форс-мажор продовжуватиметься більше 30 днів, то кожна із сторін має право відмовитися від виконання зобов'язань за даною угодою і жодна із сторін не матиме права вимагати від іншої сторони відшкодування можливих збитків.
8.5. Дія форс-мажорних обставин підтверджується відповідно до чинного законодавства.
9. Врегулювання можливих спорів

9.1 Всі спори, які можуть виникнути з даного договору або з приводу договору, сторони спробують вирішити угодою.

9.2 Досудовий порядок врегулювання спорів між сторонами є обов'язковим.

9.3 Якщо сторони не дійдуть згоди при розгляді виниклого спору, спір передається на вирішення у відповідний господарський (арбітражний) суд за місцем знаходження відповідача. (відносно іноземних учасників спір буде розглядається в Міжнародному Комерційному Арбітражному Суді при Торгово-Промисловій Палаті України за затвердженим регламентом, мова судочинства - російська, кількість судей - 1, при розгляді спору буде застосовуватись матеріальне і процесуальне право України).10. Прикінцеві положення
10.1 Додатки, доповнення, акти і протоколи, складені після укладення цього договору, що доповнюють або змінюють зміст окремих положень цього договору, дійсні за умови підписання їх уповноваженими особами обох сторін договору.

10.2 Цей договір може бути змінений, розірваний або визнаний недійсним за підставами, передбаченими законом.

10.3 Після укладення договору всі попередні переговори і листування втрачають юридичну силу.

10.4 У разі зміни юридичної адреси, поштової адреси або інших реквізитів Постачальник зобов'язаний повідомити Покупця протягом 5-ти днів з дня таких змін факсом, з одночасною відправкою оригіналу листу з додатком підтверджуючих документів поштою. У разі неповідомлення у вказані порядок і терміни, Постачальник відшкодовує Покупцю всі збитки, що виникнуть в останнього в зв'язку з цим.

10.5 Постачальник зобов'язаний письмово повідомити Покупця про свою ліквідацію, реорганізацію і порушення відносно нього справи про банкрутство протягом 5-ти днів. У разі неповідомлення у вказані порядок і терміни, Постачальник зобов'язаний відшкодувати Покупцю всі збитки, що виникнуть в останнього в зв'язку з цим.

10.6 Всі права і обов'язки за даним договором можуть бути передані третім особам тільки з письмовою згодою сторін.

10.7 Постачальник є платником __________________________________________ (зазначити вид податку, платником якого є Постачальник, відповідно до установчих документів)

10.8 Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України.
 1. 11. Строк дії договору 2. 11.1 Договір вважається укладеним з моменту підписання сторонами і діє до ______.

11.2 Цей договір складений в 3-х примірниках - 1 примірник для Постачальника,

2 примірники для Покупця, - що мають однакову юридичну силу.

_____________________________________________________________

Зазначені в цьому додатку основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути конкретизовані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору.Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти.

скачать файлСмотрите также:
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 13. 05. 2011 р. Голова комітету з конкурсних торгів
374.85kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 червня 2011р. №36 Голова комітету Д. Ф. Тютюнник
433.38kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів Від "11" лютого 2011 року
371.78kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів від
373.22kb.
Рішенням комітету з конкурсних торгів ват «Кіровоградгаз»
407.26kb.
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
498.08kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
394.94kb.
«затверджую» Голова комітету з конкурсних торгів управління з будівництва, ремонту та реконструкції Є.І. Зайцев
373.5kb.
Міністерство охорони здоров’я україни комітет з конкурсних торгів
413.86kb.
Республіканський комітет автономної республіки крим по водогосподарському будівництву та зрошуваному землеробству затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від
432.28kb.
Щодо внесення змін до документації конкурсних торгів та продовження терміну подання пропозицій з конкурсних торгів учасниками на закупівлю апаратури електрозв`язку код за дк 016-97 32. 20
78.85kb.
Документація конкурсних торгів на закупівлю книг, брошур, листівок друкованих та продукції аналогічної
3730.65kb.