klevoz.ru страница 1страница 2страница 3
скачать файл
Львівський національний університет

імені Івана Франка
Кафедра політології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи
___________________________

“______”2012 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПолітична регіонал істика
галузі знань 0301 – соціально-політичні науки
напряму підготовки 6.030104- політологія
факультету філософського

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2012

Політична регіоналістика: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки напряму підготовки 6.030104– політологія. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.- 32 с.

Розробник: Сліпецька Юлія Миронівна, кандидат політичних наук, асистент кафедри політології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політології
Протокол № від “31” серпня 2012 р.
Завідувач кафедрою політології
_______________________ Поліщук М.В. (підпис) (прізвище та ініціали)
______________ 2012 р

На засіданні Вченої ради філософського факультету:


Протокол № від “ ” _________ 2012 р.
Голова Вченої ради:

_______________________ Мельник В. П. (підпис) (прізвище та ініціали)


_____________ 2012 р

  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Політична регіоналістика”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

Політологія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)Професійно орієнтована

Модулів – 2

Напрям

політологія 6.030104

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

Політологія

3-й

-

Курсова робота 0

Семестр

Загальна кількість годин – 72

5-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної та індивідуальної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.

- год.

Практичні, семінарські

18 год.

- год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

30 год.

год.

ІНДЗ: 6год

Вид контролю:

залік

  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

”Політична регіоналістика” є нормативним курсом для студентів третього року навчання філософського факультету. Курс розрахований на 40 годин і вивчається в першому семестрі навчального року.

Курс складається з 13 тем, які вивчаються лекційно-семінарським методом. У програмі курсу вміщені основні проблеми, які необхідно з'ясувати у рамках кожної теми, у планах семінарських занять – питання, які розглядаються на семінарі, основні положення, які слід засвоїти, доповіді та повідомлення, які рекомендується підготувати, а також перелік літератури, яку слід опрацювати.
Мета курсу – формування у студентів знань та оволодіння ними аналітичними навичками в сфері сучасної політичної регіоналістики шляхом систематизованого вивчення концептуально-методологічних основ дослідження регіону та процесів регіоналізації, основних теорій організації просторово-територіальних систем, основ політичного районування та електоральної географії України.
Завдання курсу:


  • ознайомити студентів з місцем політичної регіоналістики в системі суспільно-гуманітарних дисциплін;

  • сформувати у студентів знання про поняття регіону, регіоналізму, регіоналізації, децентралізації, федералізації, тощо;

  • простежити еволюцію розвитку основних концепцій регіоналізму в світовій політичній думці та політичній думці України;

  • виробити навики користуватися категорійно-понятійним апаратом з даного курсу, користуватися літературою та довідковим матеріалом з даної проблематики;

  • ознайомити студентів з основними підходами до політичного районування України;

  • формувати критичне мислення, вміння характеризувати політичні регіони України за різними індикаторами;

  • здійснювати порівняльний аналіз електоральної карти України під час виборчих кампаній 1991-2012 рр.скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Робоча програма навчальної дисципліни політична регіонал істика
425.25kb.
Робоча програма навчальної дисципліни оптика галузі знань 0402
294.36kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
209.13kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
242.37kb.
Опис навчальної дисципліни
230.36kb.
Програма навчальної дисципліни
118.55kb.
Навчальної дисципліни
575.16kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
432.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
221.08kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
273.57kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
355.18kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
254.82kb.