klevoz.ru страница 1страница 2страница 3
скачать файл


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

_____________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія)_______________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
________________________________

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЕтика

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки_______0301 соціально-політичні науки______________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 6.030104 Політологія

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення_______ історії та права______

(назва інституту, факультету, відділення)

______ – 20___ рік


Робоча програма з Етики для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 03.01 соціально-політичні науки,

спеціальністю 6.030104 Політологія. „___” ________, 20__ року __ с.

Розробники: канд. пед. наук, доц. кафедри філософії та політології Лавриненко С.О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Протокол від “ 29 ” серпня 2012 року № 1
“ 29 ” серпня 2012 року Завідувач кафедри _______________________ (доц. Харченко Ю.В.)

(підпис)


Схвалено методичною радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

__________________________________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “ 31 ” серпня 2012 року № 1
“ 31 ” серпня 2012 року Голова _______________ (доц. Козир І.А.)

(підпис)


__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік


  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання


Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань:

03.01 соціально-політичні науки

Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки:

6.030104 Політологія

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________

додаткова спеціальність/

спеціалізація


Рік підготовки:

1-й

Змістових модулів –

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр:

1-й

Загальна кількість годин – 108

Лекції

58 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента – 72


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Практичні, семінарські

20 год.

Лабораторні

0 год.

Самостійна робота

16 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю:

залік

скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Робоча програма навчальної дисципліни політична регіонал істика
425.25kb.
Робоча програма навчальної дисципліни оптика галузі знань 0402
294.36kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
209.13kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
242.37kb.
Опис навчальної дисципліни
230.36kb.
Програма навчальної дисципліни
118.55kb.
Навчальної дисципліни
575.16kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
432.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
221.08kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
273.57kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
254.82kb.
Робоча програма навчальної дисципліни
355.18kb.