klevoz.ru страница 1
скачать файл
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації


      1. №71

Зареєстровано в Головному

управлінні юстиції

у Запорізькій області

02.03.2012 за № 7/1532
ПОРЯДОК


часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм часткового відшкодування з обласного бюджету суб’єктам малого і середнього підприємництва відсоткових ставок за коротко- і довгостроковими кредитами, залученими в банках для реалізації інвестиційних проектів (далі – компенсація).

1.2. Короткостроковим вважається кредит, залучений на строк до одного року, а довгостроковим – більше ніж один рік.

1.3. Компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам малого та середнього підприємництва (далі– позичальники) у межах поточного року.

1.4. Головним розпорядником коштів, які виділено з обласного бюджету на зазначену мету, є Головне управління економіки Запорізької обласної державної адміністрації, одержувачем бюджетних коштів є Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» (далі - РФПП).

1.5. Бюджетні кошти спрямовуються на часткове відшкодування фактично сплачених у відповідному бюджетному році відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

2. Умови надання компенсації

2.1. Право на одержання компенсації мають позичальники, які:

проводять господарську діяльність не менше одного року;

не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед державним і місцевими бюджетами та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

не здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову та роздрібну торгівлю, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в оренду нерухомого майна;

забезпечують співфінансування інвестиційного проекту за рахунок власних коштів у розмірі не менше 20 відсотків його вартості;

розробили та реалізують інвестиційні проекти, умовами яких передбачається: впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; виробництво товарів експортного спрямування та імпортозамінних; модернізація, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг); реалізація пріоритетних напрямів Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 06.06.2008 № 2.

2.2. Право на одержання компенсації не мають позичальники, які:

визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

перебувають у стадії ліквідації;

подали недостовірну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансового стану;

отримували чи отримують іншу державну підтримку на реалізацію заявленого на конкурс напрямку діяльності;

отримують фінансову підтримку за рахунок коштів проектів міжнародних фінансових організацій.

2.3. Відбір інвестиційних проектів, по яких буде здійснюватись компенсація, проводиться конкурсною комісією з відбору інвестиційних проектів (далі – Комісія), яка утворюється розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.

3. Функції та повноваження Комісії


3.1. Комісію очолює перший заступник або заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації відповідно до функціонального розподілу обов’язків. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник. У разі необхідності голова Комісії має право вносити пропозиції про зміни у складі Комісії.

Секретар Комісії забезпечує організацію діяльності Комісії, веде протоколи засідань Комісії.

3.2. Комісія, протягом двадцяти робочих днів після утворення, розміщує оголошення про проведення конкурсу. В подальшому оголошення про проведення конкурсу публікується в місячний термін після затвердження видатків обласного бюджету на зазначену мету.

Оголошення про проведення конкурсу повинно обов’язково містити відомості про:

найменування і місцезнаходження юридичної особи, відповідальної за проведення конкурсу, телефон для довідок;

умови проведення конкурсу;

місце і термін внесення конкурсних пропозицій.

3.3. Учасники конкурсу до закінчення граничного терміну внесення пропозицій подають до Комісії такі документи:

заявку на участь у конкурсі, у якій зазначаються відомості про суб’єкта господарювання (повне найменування, місцезнаходження, номер телефону, прізвище та ініціали керівника);

бізнес-план інвестиційного проекту;

копію кредитного договору, завірену банком, який видав кредит;

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

копію графіку погашення кредиту та сплати відсотків за ним, виданий банком;

копії платіжних доручень щодо сплати відсотків за користування кредитом за відповідний період;

нотаріально завірену копію установчого документа; звіт про фінансові результати (форми 1-м, 2-м, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382, зі змінами та доповненнями, за попередній рік (для юридичних осіб) та за останній період, які засвідчені в установленому порядку;

довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування та виплати заробітної плати;

інформаційну довідку територіального органу з питань банкрутства про те, що суб’єкта господарювання не визначено банкрутом, не порушено щодо нього провадження у справі про банкрутство, не перебуває у процедурі банкрутства.

3.4. Організацію роботи Комісії та прийом документів від претендентів на участь у конкурсі здійснює РФПП.

3.5. РФПП розглядає інвестиційні проекти та інші документи, що надаються учасниками конкурсу, та готує висновок про їх відповідність вимогам, встановленим цим Порядком.

Висновок РФПП надається на розгляд членів Комісії не пізніше, ніж за 2 робочих дні до проведення засідання Комісії.

3.6. Під час вивчення поданих на конкурс документів РФПП має право проводити їх перевірку щодо достовірності даних. У разі виявлення недостовірності даних у наданих документах, результати  відображаються у вищевказаному висновку.

4. Порядок надання компенсації

4.1. Визначення переможців конкурсного відбору інвестиційних проектів здійснюється за такими критеріями:

строк окупності інвестиційного проекту;

розмір прибутку та рентабельність виробництва (надання послуг);

створення додаткових робочих місць та витрати на створення одного робочого місця;

збільшення обсягу виробництва продукції (надання послуг);

розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів) порівняно з розміром компенсації, у розрахунку на рік.

4.2. Переможцями конкурсного відбору визнаються позичальники, які запропонували найкращі умови для здійснення інвестиційних проектів.

4.3. Перевага надається передусім позичальникам, які розробили та реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних сферах діяльності, визначених регіональними програмами розвитку малого підприємництва у Запорізькій області, а також у сільській місцевості та у містах районного значення.

За рівних умов перевага надається суб’єктам малого підприємництва.

4.4. Рішення Комісії приймається на засіданні у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформлюється протоколом, що підписується всіма членами Комісії, які брали участь у голосуванні.

У разі рівної кількості голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

4.5. Комісія протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсного відбору всіх його учасників.

4.6. Переможцям конкурсу Комісія видає витяг із протоколу, на підставі якого укладається договір між РФПП та суб’єктом господарювання – переможцем конкурсу, в якому зазначається розмір компенсації та умови її надання.

4.7. Компенсація за кредитами надається в розмірі 100 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору.

4.8. Переможці конкурсу щомісяця подають до 7 числа місяця, наступного за звітним, а в грудні – до 15 числа до РФПП документи, які визначені укладеним, згідно з підпунктом 4.6. розділу 4 цього Порядку, договором та підтверджують погашення кредиту та сплату відсотків за користування кредитом.

Переможці конкурсу щоквартально подають до РФПП інформацію про виконання бізнес-плану за період з початку його реалізації для проведення моніторингу.

4.9. У разі виявлення фактів невиконання бізнес-плану РФПП готує висновок, що надається на розгляд Комісії, яка приймає остаточне рішення щодо доцільності надання компенсації.

4.10. Кошти на компенсацію надаються в межах одного бюджетного періоду.

Якщо кредит отриманий до початку бюджетного року, компенсація надається з початку бюджетного року, якщо кредит отриманий протягом бюджетного року – з моменту отримання кредиту.

4.11. При підтвердженні сплати переможцем конкурсу відсотків за користування кредитом у повному обсязі за бюджетний період РФПП після проведення моніторингу бізнес-плану перераховує одноразово відповідну суму на рахунок переможця конкурсу до 25 грудня відповідного року.

4.12. Кошти перераховуються Головним фінансовим управлінням Запорізької обласної державної адміністрації головному розпоряднику коштів на підставі його заявок згідно із затвердженим щомісячним розписом асигнувань загального фонду на відповідний бюджетний рік та відповідно до зареєстрованих одержувачем коштів фінансових зобов’язань.

4.13. Головний розпорядник коштів здійснює перерахування бюджетних коштів на компенсацію на підставі заявок одержувача бюджетних коштів на фінансування.

Одержувач бюджетних коштів складає заявку на фінансування відповідно до протокольного рішення Комісії.

4.14. Головний розпорядник коштів перераховує кошти на компенсацію одержувачу бюджетних коштів в обсягах, затверджених Комісією.

4.15. Одержувач бюджетних коштів перераховує вищезазначені кошти переможцям конкурсу згідно із затвердженим Комісією переліком.

4.16. Відповідно до обсягів коштів, визначених Комплексною програмою розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2011-2012 роки, затвердженою рішенням Запорізької обласної ради від 24.02.2011 № 8, головний розпорядник коштів подає до обслуговуючого органу Державного казначейства розподіл коштів згідно із Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 № 205, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за № 919/7207, зі змінами та доповненнями.

4.17. Головний розпорядник коштів у місячний термін після закінчення бюджетного року подає до Головного фінансового управління Запорізької обласної державної адміністрації інформацію про використання бюджетних коштів, виділених на компенсацію.

4.18. Головний розпорядник коштів забезпечує внутрішній фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів.

4.19. Фінансова звітність про використання коштів обласного бюджету для здійснення компенсації складається і подається в установленому законодавством порядку.

Заступник голови – керівникапарату Запорізької обласної

державної адміністрації Ю.Г. Пелих
скачать файлСмотрите также:
Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації
90.58kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації
383.01kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30. 01. 09 №22 Про затвердження заходів
86.94kb.
Розпорядження " 03 " 10 2011 р. №651-р Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28. 03. 2005 №116-р
38.4kb.
Чернігівська область
61.23kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від №
108.17kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 18. 01. 2013 №20 Про проект обласної програми забезпечення агропромислового комплексу мінеральними добривами на період до 2015 року
497.05kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації
20.25kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня 2008 року м. Тернопіль №965 Про заходи, спрямовані на підвищення
44.11kb.
Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації Відділ освіти Васильківської районної державної адміністрації Новогригригорівська неповна середня загальноосвітня школа
130.47kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації
31.17kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації
170.93kb.