klevoz.ru страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать файл


П Р О Е К Т
СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови рішенням сесії

райдержадміністрації Корюківської районної

від 2012 року ради

№ від
РАЙОННА ПРОГРАМА
розвитку малого і середнього
підприємництва

на 2013-2014 року

Корюківка, 2012 рік

Зміст

стор.
Вступ………………………………………………………………………….............3 1. Характеристика Програми…………......................................................................... 5

 2. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в Корюківському районі………………….. ............................................................................................9

 3. Мета Програми ………………………………………………………………..........15

4. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва………………………….........16

4.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності……………………………………………………………………………16

4.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка ……………………….. …..17

4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення……………………………………19

4.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва………………….19

5. Цільові проекти та підпрограми…………………………………………………….20

5.1. Підпрограма підвищення кваліфікації кадрів в сфері підприємництва…….20

5.2. Підпрограма підтримки підприємництва серед населення сільської місцевості……………………………………………………………………………….21

5.3. . Підпрограма розвитку сфери побутового обслуговування населення району……………………………………………………………………………….......22

6. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми.......23
7. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми……….......24

8. Основні заходи по реалізації районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Корюківському районі на 2013-2014 роки……………………….25

Додаток: Показники діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва……………………………………………………………………. ….38

Перелік основних нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність..... ....................................................................................................................39

Вступ
Малі і середні підприємства відіграють одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стають важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, зміцненню економіки району.

Головною метою програми є створення сприятливих умов для стійкого зростання малого і середнього бізнесу з урахуванням соціально-економічних пріоритетів Корюківського району. Це можливо у разі спрямування спільних дій органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого підприємництва, громадських організацій, установ інфраструктури на створення ефективної системи підтримки малого і середнього підприємництва.

Розвиток підприємницької діяльності є невід’ємною складовою вирішення економічних та соціальних проблем району та держави в цілому. Активізація та становлення господарських відносин зумовлює структурне реформування місцевої економіки, оперативне насичення ринку товарами та послугами, послаблення монополізму і посилення конкуренції, забезпечення зайнятості населення та створення сприятливого інвестиційного клімату.

Необхідність посилення підтримки малого і середнього бізнесу органами місцевого самоврядування обумовлюється важливістю проведення адекватної та ефективної політики сприяння розвитку малого і середнього підприємництва на районному рівні з урахуванням специфіки ринкових відносин та економічного розвитку району. Розроблення районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки дозволить об’єднати зусилля влади і бізнесу у досягненні економічної стабільності та процвітання району.

Стратегічна мета: створення стимулюючих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, шляхом удосконалення системи державної підтримки малого і середнього підприємництва в районі, впровадження ефективної регуляторної політики, підтримка ділової та інвестиційної активності, активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, залучення суб'єктів підприємницької діяльності до розвитку інноваційного виробництва.

Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2013-2014 роки розроблена відповідно заходів Програми економічних реформ на 2010-2014 роки Президента України В.Ф.Януковича «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 02.06.2010 р., на виконання Закону України “ Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” від 22 березня 2012 р. № 4618-VI, Закону України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 р., Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602-III та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.06.2012 р. №240 зі змінами.

Районна програма розвитку малого і середнього підприємництва є складовою програми економічного і соціального розвитку району і направлена на створення умов для сталого розвитку підприємництва та удосконалення ринкових відносин.

Її головною метою є спрямування дій місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, об’єднань і спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури на створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого і середнього підприємництва, підвищення ролі цього сектора ринкової економіки в структурній перебудові економіки району та вирішенні соціально-економічних проблем розвитку району, запровадження механізму співпраці місцевих органів виконавчої влади та підприємницьких кіл на засадах соціального партнерства, створення нових робочих місць і широкого прошарку середнього класу.

Програма розрахована на 2013-2014 роки, визначає мету, завдання та пріоритети розвитку малого і середнього підприємництва в районі і включає основні заходи, спрямовані на виконання доведених показників.1. ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми розвитку малого і середнього підприємництва

Корюківського району на 2013-2014 роки

1.

Загальна характеристика району:

 

Площа території (тис. км. кв.) – 1,4

Кількість населення (тис. чол.) – 28,3

Специфика району - індустріально-аграрна структура господарства

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 2,92

Перелік територій, які відносяться до :

     зон інвестиційної привабливості – м. Корюківка, с. Перелюб, с. Сядрине, с. Рейментарівка, с. Бреч

   територій пріоритетного розвитку – м. Корюківка, с. Бреч, смт. Холми, с. Сядрине

      єврорегіонів - єврорегіон “Дніпро”.

    


2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення) 

рішення _____ сесії ____ скликання

від 2012 року

Корюківської районної ради

розпорядження голови райдержадміністрації

від3.

Головний замовник Програми:

Головний розробник Програми:

Співрозробники:


 Корюківська районна державна адміністрація

Управління еконо­міки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації


Корюківський районний центр зайнятості, селищна, сільські ради

4.

Мета Програми

 Головною метою Програми, згідно Програми економічних реформ Президента України В.Ф.Януковича на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» від 02.06.2010 р. є забезпечення активізації підприємницької діяльності, запровадження механізму співпраці місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємницьких кіл на засадах соціального партнерства і, як наслідок, забезпечення підйому економіки району, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення.5.

Перелік пріоритетних завдань Програми:

Основні завдання Програми:

впровадження ефективного державного регулювання у сфері підприємництва;

спрощення процедури започаткування й виходу з бізнесу;

спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру;

запровадження заявного принципу у процедурі видачі документів дозвільного характеру;

спрощення доступу суб'єктів підприємництва до фінансових та технічних ресурсів;

підтримка інвестиційно-інноваційної діяльності;

запровадження дієвих механізмів залучення інвестицій, міжнародної технічної допомоги;

удосконалення ресурсного та інформаційного забезпечення суб'єктів підприємництва;

удосконалення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва на місцевому рівні;

забезпечення сфери підприємництва кваліфікованими кадрами;

розвиток підприємництва на селі;

розвиток побутового обслуговування. 6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

(прогноз) 

Кількість діючих суб’єктів МСП / кількість суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення (од.)

118/42,0

122/44,4

 

Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб)

2886

3000

 

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

864

882

 

Питома вага суб’єктів МСП у загальному випуску продукції району (%)

5,0 (МП)

12,7 (СП)6,0 (МП)

12,9 (СП) 

Надходження до бюджетів від суб’єктів МСП (тис. грн.)

5300,0 (МП)


6654,0 (МП) 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)

бізнес-центри

бізнес-інкубатори

технопарки

лізингові центри

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

фонди підтримки підприємництва

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

біржі

інформаційно-консультативні установистрахові компанії

аудиторські фірми


-
-
-

1

-
-


-
1

4
-

-
-
-

2

-


-

-
1


4
-

 

Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.) / обсяги (тис. грн.)

-

-

 

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

16

20

 

Кількість створених робочих місць (од.)

450

450

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

Програма впроваджуєть­ся протягом 2013-2014 років. Упродовж цього терміну щоквартально проводиться аналіз заходів, що впроваджуються, та здійснюється контроль за виконанням програми. Один раз на рік проводиться аналіз стану розвитку малого і середнього підприємництва в районі.

 


8.

Перелік цільових проектів і підпрограм.

підпрограма нормативного регулювання підприємницької діяльності;

підпрограма фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки;

підпрограма ресурсного та інформаційного забезпечення,

підпрограма формування інфраструктури підтримки підприємництва;

підпрограма підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва;

підпрограма підтримки підприємництва серед населення сільської місцевості;

підпрограма розвитку сфери побутового обслуговування населення району.Виконавці: управління економіки та розвитку інфраструктури РДА, районний центр зайнятості, голови територіальних громад.

 


9.

Джерела фінансування Програми

 Джерела фінансування


2013

рік


2014

рік


Разом, тис.грн

Кошти обласного бюджету

100,0

100,0

200,00

Кошти бюджетів селищної та сільських рад

33,0

39,00

72,00

Кошти фонду загально- обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

*

*

*

Кошти районного бюджету

61,830

62,730

124,56

Всього

194,83

201,73

396,56
10.

Система організації контролю за виконанням Програми

 Контроль за виконанням заходів Програми здійс­нює райдержадміністрація та районна координа­ційна рада з питань роз­витку підприємництва

_____________________________________________________

* Обсяг коштів буде скориговано після прийняття бюджетів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на відповідні роки.

2. Стан і аналіз розвитку малого і середнього підприємництва

в Корюківському районі.
Мале і середнє підприємництво протягом останніх років привертає до себе особливу увагу, бо його існування позитивно впливає на економіку: збільшуються надходження до бюджетів всіх рівнів, зростає внутрішній валовий продукт, створюються нові робочі місця, зменшується соціальна напруга. Завдяки своїй мобільності та динамічності підприємництво з кожним роком охоплює все більший сектор в економічній діяльності .

В районі реалізовано 6 районних програм розвитку малого підприємництва спрямованих на підтримку та розвиток малого бізнесу. Наслідком впровадження є створення сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності, зростання чисельності працюючих, які зайняті в сфері малого бізнесу, створення додаткових робочих місць та підвищення рівня життя населення.

Сьогодні в малому і середньому бізнесі створено майже три тисячі робочих місць, що складає 28,8 відсотків від зайнятих в усіх сферах економічної діяльності району.

На даний час в районі діє 107 діючих суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб та 13 діючих суб'єктів середнього підприємництва - юридичних осіб . Обсяги виробництва продукції, виконання робіт та наданих ними послуг у 2011 році склали 220,9 млн. грн.

Частка надходжень до місцевого бюджету від діяльності суб'єктів малого підприємництва за 2011 рік складала 14,2 %, за підсумками 9 місяців 2012 року надходжень до місцевого бюджету від діяльності суб'єктів малого підприємництва становлять 4,8 млн.грн. ( 17,7 %).

Залишається нерівномірною розповсюдженість підприємництва по території району.

В галузевому розрізі малий та середній бізнес охоплює практично всі сфери економіки району, але не достатньо розвинутий у таких напрямках, як “зелений туризм”, сфера побутових послуг на селі. Так, із 120 діючих малих та середніх підприємств 25 займається виробництвом, 37 - наданням послуг населенню, 18 у галузі сільського господарства, 40 займається торгівельно-посередницькою діяльністю.

Поряд з юридичними особами в районі зареєстровано 859 фізичних осіб-підприємців, з них займаються виробничою діяльністю 68, надають платні та побутові послуги населенню – 88, решта займається торгівельно-посередницькою діяльністю.

Одним з напрямів подальшої активізації підприємництва є підтримка інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва.

З метою проведення діагностування підприємницького середовища, застосуємо метод – SWOT аналізу, який передбачає визначення сильних та слабких сторін, в даному випадку, сектора малого і середнього підприємництва, а також основні шанси та загрози його розвитку.SWOT-аналіз розвитку підприємництва

Матриця SWOT-аналізу розвитку підприємництва
Позитивний вплив

Негативний вплив


Внутрішнє середовищеСильні сторониСлабкі сторони


До найбільш сильних внутрішніх сторін підприємництва відносяться:

 • мобільність і гнучкість бізнес-процесів у малому та середньому підприємництві:

 • швидка реакція малого і середнього бізнесу на нові потреби ринку, зміну попиту (в порівнянні з великими підприємствами мають можливості більш швидко насичувати ринок новими товарами та послугами, які користуються платоспроможним попитом);

 • більша маневреність і ефективність у розширенні й модернізації діючих малих та середніх підприємств;

 • орієнтація на конкретного споживача.

 • забезпечення суб’єктами підприємництва загальних надходжень податків і зборів до Зведеного та місцевого бюджетів;

 • суттєвий вплив на формування соціальної складової життєдіяльності суспільства через:

 • значний потенціал створення нових робочих місць;

 • можливості розвитку підприємницької ініціативи серед соціально вразливих верств населення;

 • підвищення соціального статусу підприємницької діяльності (в т.ч. завдяки проведенню в Корюківському району заходів з нагоди Дня підприємця, щорічного конкурсу на визначення кращого підприємця за визначеним номінаціями тощо).

 • значні внутрішні резерви і поступові темпи зростання кількісних показників, в т.ч.:

 • кількість зареєстрованих новостворених юридичних осіб у 2011 р. збільшилась порівняно з попереднім роком на 16,0 %;

 • кількість малих підприємств у 2011 р. на 10 тис. осіб наявного населення зросла порівняно з 2010 роком на 5,8 %.

 • потужний сегмент ринку праці:

 • кількість найманих працівників малих та середніх підприємств у 2011 році становила 2834 осіб;

 • значна питома вага обсягів продукції (робіт, послуг), реалізованих малими та середніми підприємствами в загальних обсягах реалізованої продукції підприємствами області.

 • наявність розгалуженої мережі банківських установ, відповідної їх ресурсної бази та можливостей надання ними розширеного спектру послуг;

 • наявність дозвільного центру, який працює за принципом організаційної єдності;

 • існуюча інфраструктура підтримки підприємництва (станом на 01.10.2012): 1 кредитна спілка; 1 інформаційно-консультаційна установа, 1 районна профспілка підприємців «Захист», 4 страхові компанії.
Слабкими сторонами малого і середнього підприємництва є:

 • незначна фінансово-економічна потужність сектору малого бізнесу (низький рівень фінансового забезпечення, в першу чергу малих підприємств та фізичних осіб-підприємців у інноваційній, соціальній, комунальній сферах);

 • підвищена чутливість до конкуренції, зростання рівня цін, умов кредитування;

 • складність залучення значних інвестицій;

 • наявність “тіньової” діяльності суб'єктів підприємництва;

 • складність впровадження, а також відсутність економічної мотивації до інвестування ;

 • низька інноваційна активність малого та середнього підприємництва та відповідно низький рівень кооперації з науково-технічним потенціалом;

 • недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів та форм організації господарювання (невміння використовувати сучасні підходи до управління бізнесом, його ризиками);

- недостатність коштів у підприємців для отримання знань, необхідних для ведення бізнесу.

 • недостатній рівень інформаційного та методичного забезпечення з питань:

 • сертифікації продукції та послуг, а також впровадження систем управління якістю;

 • складний доступ вітчизняного малого та середнього підприємництва до сучасних технологій;

 • нерівномірність розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва по селах та місту;

 • недостатня активність представників малого та середнього підприємництва щодо захисту власних інтересів;

 • низька активність сільського населення для започаткування власної справи.
Зовнішнє середовище


МожливостіЗагрози


 • вигідне економіко-географічне розташування Корюківського району прикордонне положення з Росією;

 • значні природні, історико-культурні, рекреаційні ресурси;

 • наявність платоспроможного попиту;

 • значний трудовий потенціал Корюківського району:

 • чисельність наявного населення на початок 2012 р. становила 28,458 тис. чол.;

 • кількість економічно активного населення станом на 01.01.2012 р. становила 13,695 тис. чол.

 • розвинена транспортна інфраструктура, яка створює значний вантажо- і пасажирооборот;

 • розвинена система зв’язку.

 • значний промисловий потенціал;

 • розвинена мережа торгових підприємств та товарної структури роздрібного товарообігу, послуг;

 • наявність районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва;

 • запровадження спрощеної та скороченої у часі процедури державної реєстрації та постановки на облік юридичних та фізичних осіб – підприємців;

 • вдосконалення процедур видачі дозволів на започаткування та провадження підприємницької діяльності;

 • формування системи фінансової допомоги суб’єктам підприємництва:

 • відшкодування за рахунок коштів обласного бюджету відсотків за отримані кредити;

 • впровадження системи комплексного інформаційно-консультативного забезпечення суб’єктів підприємництва;

 • розвиток взаємодії органів місцевої влади з підприємцями;

 • наявність сприятливих спортивних, культурних факторів для поштовху розвитку малого та середнього підприємництва:

 • наявність вільних ринкових ніш, широке поле діяльності для розвитку бізнесу, в тому числі збільшення частки малого та середнього підприємництва виробничого спрямування.

 • певні ризики нестабільної макроекономічної політики;

 • недосконалість правових, економічних та адміністративних засад в реалізації прав на підприємницьку діяльність;

 • недостатність сприятливих умов для ведення бізнесу;

 • збільшення демографічного навантаження на осіб працездатного віку;

 • інфляція та її наслідки:

 • інфляційні очікування населення;

 • погіршення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки тощо.

 • зростання вартості енергоносіїв;

 • економічно обтяжлива для малого та середнього бізнесу вартість нерухомості, орендної плати;

 • значна частка тінізації економіки в частині:

 • позабанківського грошового обігу;

 • недосконалості приватизації державного майна;

 • правової незахищеності суб'єктів підприємницької діяльності.

 • низький рівень безпеки бізнесу (рейдерство);

 • невисокий рівень соціального статусу і престижу підприємців;

 • низький рівень соціального захисту найманих працівників;

 • велика загальна кількість дозвільних документів, які регулюють підприємницьку діяльність;

 • недосконала система державного нагляду за підприємницькою діяльністю;

 • складність процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг;

 • недостатній обсяг доступних для підприємців фінансово-кредитних ресурсів (в т.ч. проблема отримання кредиту на започаткування підприємницької діяльності; складний порядок отримання мікрокредитів; нерозвиненість практики страхування бізнесу та бізнес-проектів);

 • недостатньо елементів інфраструктури підтримки підприємництва;

 • недостатній рівень залучення молоді до підприємництва

Отже, можна виділити основні фактори, які перешкоджають подальшому розвитку малого і середнього підприємництва, та на подолання яких спрямовано Програму на 2013-2014 роки:

Це:


- недосконалість нормативно-правового регулювання підприємництва;

- складна система видачі документів дозвільного характеру;

- недостатній рівень фінансової підтримки підприємницьких структур;

- нерозвинута інфраструктура підтримки підприємництва;

- слабкість матеріальної, технічної, фінансової, кадрової складових підприємницької діяльності;

- ускладненість залучення фінансових ресурсів з ринкових джерел, жорсткі умови кредитування;

- брак кваліфікованого управлінського персоналу суб'єктів малого і середнього підприємництва, спроможного розвивати бізнес в умовах членства України у СОТ та євроінтеграційних процесах;

- низький інноваційний потенціал малого і середнього підприємництва;

- низький рівень іноземних інвестицій;

- недостатній рівень кредитування банками інноваційних проектів;

- недостатність на підприємствах підготовлених фахівців, які мали проводити роботи від передінвестиційної підготовки проекту (маркетингові дослідження, фінансовий аналіз), розробки бізнес-плану до його подальшого супроводження.

На сьогоднішній день це особливо актуально, враховуючи, що більшість підприємств мають ресурсозатратні технології та неефективне, зношене обладнання, яке не дає можливості виготовляти конкурентноздатну продукцію.

Підприємствам, які потребують інвестицій, необхідно витратити значні кошти для аналізу власного фінансово-господарського стану та розробки необхідного пакету документів, оскільки інвестор не може вкласти кошти, не оцінивши ризику.

Треба зазначити, що існує розбіжність між даними органів статистики та податкових органів щодо кількості діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва, що підтверджується моніторингом, проведеним фахівцями управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації. Органам статистики звітують тільки суб’єкти підприємництва - юридичні особи. Обсяги виробництва продукції, робіт, послуг, які створені суб’єктами підприємництва - фізичними особами, не враховуються, як і чисельність населення, що перебуває з ними у трудових відносинах, а це майже стільки ж, як і на малих підприємствах.

Інфраструктура підтримки малого і середнього підприємництва в районі налічує 1 фінансово-кредитну установу, 2 агроторгових домів (один з них на даний час є не діючим), 4 страхові компанії, 1 юридичну консультацію та Агенцію розвитку м. Корюківка (на даний час не працює, знаходиться в стані ліквідації).

У районі діє кредитна спілка КС «Корюківська». Активізація діяльності кредитних спілок у районі дасть змогу суб’єктам господарювання оперативно отримувати кредити на реалізацію того чи іншого проекту.

Окремо слід зазначити про діяльність торгового дому. Відповідно заходів щодо прискорення розвитку аграрного ринку та з метою забезпечення заготівлі та реалізації продукції всіх секторів аграрного виробництва, постачання необхідних матеріально-технічних ресурсів в районі створено та зареєстровано сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Корюківський агроторговельний дім” (на даний час є не діючим) та ПП “Агроторговий дім “Промінь”.

Страхових компаній та їх філій в районі налічується 4 одиниці: Корюківська філія ВАТ “Гарантія”, Корюківське відділення національної страхової компанії “Оранта”, Корюківське відділення ЧОУ АТ “Українська пожежна страхова компанія”, Корюківська філія ПрАТ Страхова компанія «Провідна».

В районі фінансово-кредитну підтримку підприємництва здійснюють безбалансові відділення комерційних банків: ВАТ “Державний ощадний банк України”, ЗАТ “Полікомбанк”, АППБ “Аваль”, ЗАТ КБ «Приватбанк», АКБ “Надра”.

В районі діє Єдиний офіс з видачі документів дозвільного характеру. До роботи Єдиного офісу залучені районні дозвільні органи, керівниками дозвільних органів призначені особи, які є відповідальними за видачу документів дозвільного характеру.

Видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється в дозвільному центрі державним адміністратором відповідно до Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності».

Також налагоджена діяльність “Єдиного реєстраційного офісу” для здійснення державної реєстрації та постановки на облік суб’єктів господарювання.

Органами місцевого самоврядування в межах чинного законодавства надаються суб’єктам малого і середнього бізнесу податкові пільги. Це в першу чергу стосується підприємців, що займаються наданням побутових послуг в сільській місцевості.

Райдержадміністрацією постійно вживаються заходи щодо усунення обмежень, які стримують розвиток підприємництва, посилення персональної відповідальності посадових осіб за дії, що погіршують умови здійснення підприємницької діяльності, недопущення в межах наданих повноважень повторних стягнень з суб'єктів підприємництва будь-яких додаткових платежів до закінчення строку дії відповідних дозволів чи погоджень у разі зміни вимог органів дозвільної системи або місця здійснення підприємницької діяльності.

З метою досягнення позитивних результатів від реалізації заходів Програми є вирішення наступних актуальних завдань:

- вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері підприємництва на місцевому рівні та системи відносин між органами виконавчої влади і бізнес-середовищем;

- забезпечення прозорості та інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності шляхом систематичного оприлюднення в ЗМІ та через Інтернет мережу;

- проведення перегляду регуляторних актів органів влади на відповідність їх принципам державної регуляторної політики, усунення бар’єрів та адміністративних перешкод при здійсненні господарської діяльності;

- удосконалення роботи Єдиного офісу, державного реєстратора, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення, організація навчання;

- ведення реєстру документів дозвільного характеру;

- розширення інфраструктури підтримки бізнесу, оперативність та спрощення доступу підприємців до інформаційних ресурсів;

- збільшення обсягів асигнувань на фінансування районної програми розвитку малого і середнього підприємництва;

- спрощення доступу суб’єктів господарювання у сфері малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів району у формах пільгового кредитування та часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами;

- залучення до підприємницької діяльності сільського населення, популяризація серед нього пріоритетних видів підприємницької діяльності;

- надання правової, фінансової і організаційної підтримки та навчання основам підприємницької діяльності для безробітних громадян під час започаткування ними власної справи;

В програмі на 2013-2014 роки передбачено такі завдання.

Завдання Програми впроваджуватимуться через реалізацію підпрограм:

впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки;

ресурсного та інформаційного забезпечення,

формування інфраструктури підтримки підприємництва;

підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва;

підтримки підприємництва серед населення сільської місцевості;

розвитку сфери побутового обслуговування населення району.


3. Мета Програми

 Головною метою Програми, згідно Програми економічних реформ Президента України В.Ф.Януковича на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» від 02.06.2010 р. є забезпечення активізації підприємницької діяльності, запровадження механізму співпраці місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємницьких кіл на засадах соціального партнерства і, як наслідок, забезпечення підйому економіки району, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення.

Пріоритетними напрямами розвитку малого і середнього підприємництва району на 2013-2014 роки визначено:

розробка та впровадження у виробництво нових технологій, у тому числі природоохоронних;

впровадження інформаційних технологій;

вирощування та переробка сільгосппродукції;

виробництво конкурентноздатної продукції;

запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, зокрема відходів переробки деревини та низькосортної деревини;

надання побутових послуг населенню, поліпшення їх структури та якості обслуговування;

підвищення якості надання транспортних послуг;

створення мережі сервісних кооперативних підприємств на селі;

народні промисли;

вирощування картоплі;

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;

розвиток “зеленого” туризму у сільській місцевості.
4. Заходи Програми до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва

4.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
Формування стабільної нормативно-правової бази – найголовніша передумова ефективного розвитку малого і середнього підприємництва.

На сьогодні стримуючими факторами розвитку підприємництва все ще залишаються неповнота, суперечливість і часта зміна чинних нормативних та правових актів, тому виконання завдань Програми економічних реформ на 2010-2014 роки дозволить вирішити ці питання.

Реалізація заходів по впорядкуванню нормативного регулювання підприємницької діяльності буде спрямовуватись на:

проведення моніторингу впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва;

зменшення адміністративного тиску на підприємців;

усунення організаційних перешкод в сфері підприємництва;

удосконалення чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва;

вдосконалення роботи “Єдиного реєстраційного офісу” та Єдиного офісу з видачі документів дозвільного характеру;

координацію дій по розробці та виданню регуляторних актів;

забезпечення гласності розгляду проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на підприємницьку діяльність;

проведення аналізу діючих регуляторних актів;

проведення соціологічних та аналітичних досліджень направлених на визначення законодавчих перешкод, що заважають розвитку малого і середнього підприємництва;

забезпечення вільного доступу підприємців до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно питань впровадження політики та покращення бізнес середовища в районі;

проведення регулярних засідань районної координаційної ради з питань розвитку підприємництва;

створення сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності.

Дозвільна система потребує:

- спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру;

- зменшення часових і грошових витрат при одержанні дозвільних документів.

Для цього необхідно:

спрощення процедури одержання дозвільних документів шляхом:

- усунення численних дублювань при поданні й розгляді (узгодженні) документів на кожному етапі дозвільної процедури;

- максимального делегування повноважень з видачі документів дозвільного характеру з центрального й обласного рівнів на місцевий рівень;

- зменшення переліку документів, що подаються для одержання дозволів (подання тільки документів, що підтверджують спроможність суб’єкта господарювання провадити відповідну діяльність);

У сфері процедур започаткування й виходу з бізнесу (створення й припинення діяльності суб’єкта господарювання) основними завданнями мають стати:

- спрощення процедури започаткування й виходу з бізнесу.

Для цього необхідно:

- запровадити електронну державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та взаємний обмін інформацією між усіма учасниками державної реєстрації;

- спростити процедуру добровільного припинення господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- скоротити строки процедури банкрутства, забезпечити паритетність захисту інтересів боржників і кредиторів, запровадити дієвий механізм відновлення платоспроможності боржника та запобігання майновим маніпуляціям.

Залучення суб’єктів господарської діяльності до розробки та обговорення проектів нормативних актів з питань підприємництва і публічного обговорення проектів регуляторних актів, які матимуть суттєвий вплив на права та інтереси підприємців, ринкове середовище, що забезпечить прозорість процесу впорядкування нормативного регулювання і дозволить більш ефективно управляти процесами регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні.


4.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка спрямована на створення сприятливих умов для суб’єктів малого і середнього підприємництва розвитку сфери побутового обслуговування населення району та дозволяє розкрити внутрішній потенціал суб’єктів малого і середнього підприємництва підприємництва, забезпечити їх поступовий розвиток та підвищення конкурентоспроможності. Особливо актуально це для початкуючих малих підприємств.

Найбільшими проблемами в кредитно-фінансовій сфері для суб’єктів малого і середнього підприємництва є:

відсутність майна, яке може бути прийняте як ліквідна застава для забезпечення гарантій повернення кредиту;

складна процедура отримання банківського кредиту, довгі строки прийняття рішень про надання кредитів;

регулярна потреба в малих кредитах для поповнення оборотних коштів.

Вирішити перелічені вище проблеми можна шляхом удосконалення фінансово-кредитної системи за наступними напрямами:

здешевлення банківського кредитування для суб’єктів малого і середнього підприємництва (часткова компенсація відсотків за кредити);

забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва, що отримують банківські кредити, матеріальним або фінансовим покриттям ризиків неповернення кредитних коштів;

постійна співпраця з Державною організацією “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області”;

забезпечення умов для розвитку перспективних форм фінансування малого і середнього підприємництва (лізинг, факторинг);

встановлення сприятливого режиму оподаткування суб’єктів малого і середнього підприємництва, які працюють у визначених пріоритетних напрямах діяльності;

впровадження системи для надання гарантій комерційним банкам на частку кредиту, що отримується малим і середнім підприємством;

створення систем мікрокредитування для малих і середніх підприємств та підприємців - фізичних осіб;

використання коштів, що спрямовуються на допомогу по безробіттю, на стимулювання безробітних для зайняття власною підприємницькою діяльністю;

запровадження співпраці з банківськими та небанківськими фінансово-кредитними установами щодо надання інформації про кредитні історії суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Активізація діяльності кредитних спілок в Корюківському районі також дасть змогу суб’єктам підприємництва оперативно отримувати мікрокредити на реалізацію того чи іншого проекту. Можливість отримати відносно невеликі розміри кредитів у порівнянні із загальною практикою банківського кредитування, максимальна доступність кредитних ресурсів та спрощена система їх отримання сприяють підвищенню зацікавленості серед суб'єктів підприємництва щодо такого шляху отримання коштів. На сьогоднішній день це один з ефективних напрямів фінансової підтримки підприємництва, зокрема на селі.

Впровадження достатньої фінансово-кредитної підтримки дозволить:

підвищити ефективність діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва у пріоритетних напрямах;

спростити доступ до фінансових ресурсів;

розвинути та поширити кредитний рух;

реалізувати інвестиційні проекти суб'єктів малого і середнього підприємництва;

створити нові робочі місця.

Фінансово-кредитна підтримка підприємництва здійснюється також районним центром зайнятості. Так в 2011 році отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю 22 особи на загальну суму 250,5 тис.грн. (прогнозується до кінця 2012 року – 16 осіб на загальну суму 140,0 тис.грн., обсяги надання одноразової виплати допомоги по безробіттю на 2013-2014 рр. будуть визначені після прийняття бюджетів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на відповідні роки.

В районі механізми інвестування здійснюються в основному за рахунок власних коштів господарюючих структур або через кредитування. Необхідно впровадження заходів по створенню належних умов для потенційних інвесторів та розвитку підприємництва.

Необхідно впроваджувати механізми кредитування інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва на пільгових умовах, фінансування інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва на зворотній або безповоротній основі.

Інвестиційна привабливість району впроваджується через технології поглибленої переробки деревини, видобуток торфу та випуск продуктів з нього, видобуток глини та випуск будівельних матеріалів, переробку відходів, зокрема переробка відходів деревини та низькосортної деревини. В районі є всі можливості для розвитку «сільського зеленого туризму».

Для фінансової підтримки розвитку малого підприємництва Програмою розвитку малого підприємництва на 2013-2014 роки передбачається:

- надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності для організації виїзної торгівлі у віддалені та малочисельні села;

- сприяння розвитку сфери побутового обслуговування населення району .

Це надасть широкі можливості для залучення інвестицій у пріоритетні види економічної діяльності.

4.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

Для багатьох підприємців, особливо новостворених суб’єктів, є певна недоступність послуг консультаційних фірм через досить високу ціну на їх послуги та недостатність або відсутність таких фірм , проблемою є й пошук доступних за ціною приміщень, особливо для підприємств виробничого спрямування.

Одним із завдань Програм у напрямку ресурсного та інформаційного забезпечення є надання суб’єктам малого і середнього підприємництва відповідної допомоги з боку районної державної адміністрації.

Значна увага в Програмі приділяється питанням підвищення кваліфікації кадрів малого і середнього підприємництва та навчанню незайнятого населення району основам підприємницької діяльності.4.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

Формування розвинутої інфраструктури малого і середнього бізнесу є одним з вагомих факторів підтримки розвитку підприємництва.

Важливість розвиненої інфраструктури малого і середнього підприємництва пояснюється тим, що є попит на послуги, що надаються елементами інфраструктури, цей попит зростає з ростом кількості суб’єктів малого і середнього підприємництва та тим, що недостатність цих послуг може стати бар’єром на шляху подальшого розвитку підприємництва.

Для формування інфраструктури підтримки підприємництва в районі:

ведеться облік установ інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

підтримка функціонування кредитної спілки для надання мікрокредитів суб’єктам малого підприємництва, подальший розвиток страхових компаній та сприяння створенню нових, пошук нових інформаційно-консультаційних установ;

надання допомоги у створені нових елементів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

Для ресурсної та інформаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва в районі передбачено:

ведення обліку незадіяних приміщень виробничих площ, придатних для використання;

передача комунального майна суб’єктам малого підприємництва і середнього підприємництва на умовах короткострокової оренди;

надання консультацій з тендерних процедур;

організація “круглих столів” з суб’єктами малого і середнього підприємництва;

надання консультаційно-інформаційних “гарячих ліній”, “громадських приймалень” для підприємців, консультацій з питань започаткування, ведення і припинення підприємницької діяльності;

організація і проведення “Дня підприємця”.

Для підтримки розвитку малого підприємництва на сьогоднішній день в області працюють інноваційний бізнес-інкубатор, ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Чернігівській області, центр з економічно-правових питань "Діалог". В Корюківському районі консультаційні послуги крім державних установ та органів влади надає юридична консультація.

Для подальшого розвитку підприємництва необхідно забезпечити його ресурсну та інформаційну підтримку, формування позитивної громадської думки, розповсюдження інформації про діяльність суб'єктів підприємництва, створення розвинутої інфраструктури малого і середнього підприємництва.5. Цільові проекти та підпрограми.
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в Корюківському районі
715.54kb.
Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації
90.58kb.
Інформація про стан фінансування Козятинської районної програми розвитку малого підприємництва у І півріччі 2012 рік
250.26kb.
Регіональна Асамблея громадських об’єднань малого та середнього бізнесу Хмельницької області
59.61kb.
3 Підтримка розвитку малого бізнесу
96.12kb.
Еколого-гідроморфологічний аналіз умов та наслідків підвищення рівня ґрунтових І поверхневих вод в районі оз. Вирлиця в м. Києві
246.57kb.
Електронне звітування до податкової стає все більш популярним серед малого та середнього бізнесу
29.48kb.
Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України», яким внесено суттєві зміни до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва
22.5kb.
Інформація про громадські організації етнічних спільнот в Косівському районі
8.45kb.
Роль и функции государства в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в условиях вто; меры, инструменты; угрозы и возможности, перспективы и последствия для малого и среднего бизнеса от присоединения России к вто
236.74kb.
Контрольна робота з курсу "Розміщення виробничих сил" на тему: "Стан транспортного комплексу України"
150.06kb.
Перехід України від адміністративно-командної економіки до ринкової, яка базується на широкому використанні економічних методів, активізує ряд соціально-економічних проблем
507.42kb.