klevoz.ru страница 1
скачать файл
1

УДК 796.56:796.092.29


СУЧАСНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗАГАЛЬНОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ-ОРІЄНТУВАЛЬНИКІВ

Ярослав ГАЛАН

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Анотація. В статті наведено сучасні тести щодо оцінки загальної та спеціальної підготовленості спортсменів-орієнтувальників. Для проведення дослідження загальної та спеціальної підготовки була запропонована система тестів яка дає можливість оцінити рівень розвитку таких фізичних якостей як швидкість, витривалість та сила а також таких якостей спеціальної фізичної підготовки як здатність долати перешкоди, переносити навантаження та поєднувати фізичну та розумову роботу.

Ключові слова: спортивне орієнтування, спортсмен-орієнтувальник, фізи- чна підготовка, тактична підготовка, система оцінки.
Постановка проблеми. Спортивне орієнтування є молодим, проте перспективним видом спорту який стрімко набирає популярності. Кожного року до цього виду спорту долучається все більше країн, росте конкуренція та зростають світові досягнення. Це все вимагає від тренерів вдосконалення методики підготовки спортсменів.

В Україні перші офіційні масові змагання з орієнтування відбулися у 1963 році в Закарпатті. За цей період сформувалася своя школа орієнтування, яка досить непогано зарекомендувала себе на міжнародній арені. Зокрема, у 2007 році Чемпіонат світу зі спортивного орієнтування проходив у Києві, Національний банк України присвятив цій події випуск пам’ятної монети номіналом 2 гривні (рис. 1). Розвитком орієнтування в Україні займається Всеукраїнська федерація спортивного орієнтування, яка діє під егідою Міжнародної федерації орієнтування (МФО) [1].Рис. 1. Пам’ятна монета номіналом 2 гривні

Загальна фізична підготовка (ЗФП) є основним, базовим видом фізичного виховання, що реалізує загальну підготовчу спрямованість системи фізичного виховання в цілому, її зміст, засоби, методи та форми організації занять передбачають створення надійної бази фізичної підготовленості до будь-якого виду діяльності людей у процесі життя (професійної, побутової тощо).

Провідну роль у змісті ЗФП відіграють природні види рухів та похідні від них, що супроводжують людину протягом всього життя (різноманітні види ходьби, бігу, стрибків, метань). Крім того, ЗФП може містити у собі елементи різних видів спорту: рухливих і спортивних ігор, гімнастики, акробатики, атлетизму, плавання, легкої атлетики тощо. Також можуть використовуватися вправи на тренажерах [2].

Спеціальна фізична підготовка здійснюється за допомогою певних фізичних вправ і використовується з метою розвитку фізичних якостей, необхідних для спеціалізованої підготовленості спортсмена. Умовою вибору вправ є їх подібність до елементів, частин або конкретного виду спортивного орієнтування.

Даний вид спорту надзвичайно емоційний, потребує високих інтелектуаль-них загальних і спеціальних фізичних здібностей (та розвиває їх), Правильне поєднання засобів розвитку інтелектуальних та фізичних здібностей, особливо на початкових етапах занять спортом, є гарантією гармонійного розвитку спортсменів-орієнтувальників також забезпечує досягнення високих спортив-них результатів.[3].

Разом з тим на сьогодні недостатньо систематизовані тести для оцінки заг-альної та спеціальної фізичної підготовки спортсменів-орієнтувальників та контролю за рівнем їх працездатності та спортивного росту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для оцінки рівня фізичної працездатності застосовуються різноманітні методики, більшість із яких явля- ють собою те або інше фізичне навантаження з наступним виміром різних показників функціонування організму.

Проблема тестування рівня фізичної підготовленості людини в цей час - одна з найбільш розроблених у теорії й методиці фізичного виховання [4].Мета роботи: Проаналізувати і систематизувати найбільш ефективні тести для оцінки загальної і спеціальної фізичної підготовки спортсменів-орієнтува-

льників.


Методи дослідження. Аналіз науково-методичної літератури, щодо про-блеми дослідження загальної та спеціальної підготовки спортсменів-орієнту-вальників.

Результати дослідження. Найважливішою ланкою управління багаторіч-ною підготовкою спортсменів-орієнтувальників є система комплексного кон- тролю, вона дає змогу оцінити підготовленість на всіх етапах навчально тре- нувального процесу. Ефективна система комплексного контролю допомагає тренеру об’єктивно оцінити правельність обраного напрямку підготовки, постійно стежити за станом та динамікою тренованості спортсменів, вчасно корегувати навчально тренувальний процес.

У процесі оцінки загальної та спеціальної підготовки спортсменів-орієнтувальників використовуються такі види контролю: етапний, поточний, оперативний.

Завданням етапного контролю є визначення фізичної підготовки та рівня тренованості орієнтувальника під впливом досить тревалого періоду тренуван-ня та розробка стратегії на наступний мікроцикл або період. Етапний контроль дає змогу оцінити рівень розвитку різних сторін тренованості спортсменів, виявити недоліки у підготовленості до фізичного навантаження та резерви подальшого її удосконалення. Результатом цього стає розробка індивідуальних планів побудови тренувального процесу на окремий період обо весь мікроцикл. Найефективнішою є така форма поетапного контролю, коли у макроциклі обстеження проводиться декілька разів під час поточного контролю.

У процесі поточного контролю оцінюють роботу різної спрямованості, визначають фазу стомлення під впливом навантажень окремих занять, перебіг відновлювальних процесів в організмі, особливості взаємодії різних за величиною та спрямованістю навантажень протягом дня або мікроциклу. Це дає змогу оптимізувати процес спортивного тренування протягом дня, мікро та мезоциклу, створити найкращі умови для розвитку заданих адаптаційних перебудов.

За допомогою оперативного контролю оцінюють реакцію оргінізму спо-ртсмена на окремі вправи та вживають заходи з метою досягнення реакцій, які призводять до заданого тренувального ефекту.

Виділяють три основні групи тестів: 1. Контрольні випробування – пробігання різної дистанції з бігу, чи час пробігання дистанції.

 2. Стандартні функціональні проби (регістрація ЧСС, оцінка швидкості пробігання дистанцій при частоті серцевих скорочень 160 уд/хв.)

 3. Максимальні функціональні проби.

На основі джерел літератури для визначення рівня фізичної підготовленос-ті спортсменів-орієнтувальників можна рекомендувати наступні у тести:

 • біг 60 м. з ходу;

 • човниковий біг;

 • стрибок в довжину з місця;

 • 6 хвилинний біг;

 • підтягування на перекладені (дівчата на низькій перекладині);

 • вистрибування догори (по Абалакову) показник кількості вистрибувань догори із глибокого присідання за 30 секунд;

 • піднімання прямих ніг із положення лежачи до кута 45˚ – силова витривалість м’язів черевного пресу; піднімання прямих ніг до кута 90˚ у висі на гімнастичній стінці за 10 с – швидкісна сила; нахил з підвищеної опори – гнучкість [5] ;

 • динамометрія сильнішої руки [6] ;

 • тест з кубиками (у коридорі шириною 5 м і довжиною 15 м намальовано 12 кіл (шість з одного боку і шість з іншого на відстані 3 м один від одного) діаметром 50 см. За командою «Руш!» учасник нахиляється, бере кубик, що знаходиться у колі, переносить його у паралельне коло і кладе. Потім біжить до наступного і т. д. Хронометр зупиняється у момент доторкання останнього кубика до площі останнього кола) – спритність; десятискок на двох ногах – силова витривалість м’язів ніг; стрибок у довжину з місця – вибухова сила [7].

Таблиця 1

Орієнтовні нормативи загальної фізичної підготовки спортсменів-орі-орієнтувальників різного віку

Показники (тест)Вік спортсменів, років

10

11

12

13

14

15

16

Юнаки

Біг 60 м, с

9.8

9.5

9.3

9.2

-

-

-

Біг 100 м, с

18.8

18.0

17.0

16.0

15.0

14.0

13.0

Біг 400 м, с

80

75

70

67

65

63

61

6-хвилинний біг, м

1300

1400

1500

-

-

-

-

12-хвилинний біг, м

-

2800

2900

3000

3100

3150

3200

Стрибок в довжину з місця, см

160

170

180

200

220

230

240

Потрійний стрибок, з місця см

450

460

520

560

600

650

700

Біг 1000 м, хв.

4.10

3.50

3.40

3.30

3.20

3.10

3.05

Біг 3000 м, хв.

-

-

12.30

12.20

12.00

11.40

11.10

Біг 5000 м, хв

-

-

-

-

-

19.20

18.20

Дівчата

Біг 60 м, с

10.4

10.2

10.0

9.8

9.7

-

-

Біг 100 м, с

19.8

19.2

18.8

18.4

18.0

17.8

17.5

Біг 400 м, с

85

81

78

74

71

69

67

6-хвилинний біг, м

1200

1300

1400

1500

-

-

-

12-хвилинний біг, м

-

2600

2700

2800

2900

3000

3100

Стрибок в довжину з місця, см

140

150

160

180

200

210

220

Потрійний стрибок, з місця см

420

440

460

510

540

580

620

Біг 1000 м, хв.

4.20

4.10

4.00

3.55

3.50

3.45

3.40

Біг 2000 м, хв.

-

-

8.30

8.20

8.10

8.05

8.00

Біг 3000 м, хв

-

-

-

13.10

12.50

12.40

12.30

Таким чином спортсменам-орієнтувальникам в процесі загальної фізичної підготовки потрібно тренувати такі якості як швидкість, витривалість та сила, тому для оцінки їх підготовки доцільно використовувати наступні види тестів: спринтерський біг, біг на середні дистанції, стрибки в довжину з місця та впра-

ви на гнучкість і силу.

В літературі наводиться досить значна кількість тестів для оцінки спеціаль-

ної підготовки спортсменів-орієнтувальників тому важливо відібрати ті тести які найкраще та об’єктивніше можуть дати оцінку спеціальній фізичній підгото-

вці спортсменів.

Виходячи з цих міркувань ми пропонуємо використовувати наступні тести:

Відчуття відстані. Використовуються тести, які можуть бути проведені на будь-якій місцевості чи в приміщенні:

1. Спортсмен за завданням тренера декілька разів на око визначає відстань від одного до другого предмета. Після цього проводиться вимір цієї відстані за допомогою рулетки.

Точність виміру визначається за формулою:

Де – сума показників відстані, вимірених на око, м;– сума показників відстані, вимірених рулеткою, м.

2. Спортсмен за завданням тренера декілька разів визначає відстань від одного предмету до другого кроками під час бігу. Після цього проводяться точні виміри і за тією ж формулою визначається розвиток відчуття відстані у кожного спортсмена окремо і в групі в цілому.

Якщо у спортсмена показники точності виміру відстані не відповідають нормативам (табл. 2), то до плану техніко-тактичної підготовки учня вносяться відповідні корективи.

Відчуття простору. Тест може проводитися на місцевості чи в приміщені.

Для цього на підлозі малюють лінії напрямку через кожні 10-15˚. Спортсмену зав’язують очі, роблять три обороти; після цього вказують, що перед очама у нього напрямок на одну із сторін світу. Потім дають завдання пройти 10-15 м у напрямку, заданому градусами. Роблять точні виміри пройденої відстані та відхилення. Тест проводиться декілька разів. Ступінь розвитку відчуття простору визначається за формулою:де – сума помилок, м чи см; – сума відрізків, м чи см.

Оцінка виконана даного тесту проводиться за таблицею 2.

Відчуття часу. Тест може бути проведений на місцевості чи в приміщенні. Спортсмену дається завдання пробігти по колу з будь-якою швидкістю. Після цього він називає час, витрачений на виконання роботи. Тренер також робить виміри відрізків часу за допомогою секундоміра.

Точність оцінки відчуття часу та швидкості визначаються за аналогічними формулами та таблицею 2.Кофіцієнт техніко-тактичної підготовленості. Цей – кофіцієнт найваж- ливіший комплексний показник техніко-тактичної підготовленості спортсмена-орієнтувальника. Він може визначитися як для одного змагання, так і для змагань сезону чи року, для одного типу місцевості чи для різних. Якщо цей показник нижче контрольних (табл. 2), то потрібно негайно зробити детальний аналіз техніко-тактичної підготовленості спортсмена і внести відповідні коре- ктиви у плани.

Кофіцієнт техніко-тактичної підготовленості визначається за формулою:де – сума помилок, зроблених на дистанції хв., с; – час проходження дистанції, хв., с.Показники швидкості бігу. Швидкість бігу на тій чи іншій місцевості є важливим показником готовності спортсмена досягти високих спортивних результатів на відповідальних змаганнях. Швидкість бігу кожного спортсмена окремо треба визначати не тільки для різних типів місцевості. Не менш важливими є показники швидкості спортсмена по етапах грубого чи кропіткого орієнтування, які поділяються на такі види: лінійний, рельєфний, азимутальний і кропітке читання карти, а також швидкості на різних грунтах, за різної густини засадження лісу та ін.

Для визначення швидкості бігу на відрізках з різними видами орієнтування треба проводити контрольні або спеціальні тренування чи старти. Ці показники, порівнені з даними у таблиці 2, можуть внести значні зміни в техніко-тактичну підготовку спортсмена та її планування.

Таблиця 2

Оцінка техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів-орієнтувальників різних спортивних груп

ПоказникГрупи

Навчально-тренувальні


Спортивного

удосконалення
Вищої

спортивної

майстерності


Рік навчання

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Увесь

термін


Відчуття відстані

Точність виміру, %

88

91

94

96

97

98

Відчуття простору

Точність виміру, %

80

86

90

93

96

98

Відчуття часу

Точність виміру, %

77

82

86

90

93

95

Кофіцієнт техніко-тактичної підготовленості

Точність виміру, %

80

85

90

93

95

96

Швидкість бігу по місцевості, хв/км:

рівнинній

хлопці


дівчата

6,6


7,2

6,4


7,0

6,2


6,8

6,0


6,7

5,8


6,5

5,5


6,3

середньопересіченій

хлопці


дівчата

7,2


7,8

7,0


7,6

6,8


7,4

6,6


7,2

6,5


7,1

6,4


7,0

умовно-гірській

хлопці


дівчата

8,2


9,0

8,0


8,8

7,8


8,6

7,7


8,4

7,6


8,3

7,5


8,2

Таким чином, для контролю за спеціальним рівнем підготовки спортсме-нів-орієнтувальників різного рівня майстерності (від початківців до груп вищої спортивної майстерності) можна рекомендувати тести, що дають можливість оцінити здатність спортсменів долати перешкоди, переносити навантаження,

поєднувати фізичну та розумову роботу, орієнтуватися в просторі та часі.

Висновки

Рекомендовано для спортсменів-орієнтувальників різного рівня майсте-рності для оцінки загальної фізичної підготовки тести, що дозволяють най-ефективніше виявити розвиток таких якостей як швидкість, витривалість, гнучкість і сила.

Для оцінки спеціальної фізичної підготовки рекомендовано використовува-

ти спеціальні тести які дають можливість виявити такі професійні навики як здатність долати перешкоди, переносити значні фізичні навантаження, поєдну-

вати фізичну та розумову роботу, орієнтуватися в просторі й часі на різних етапах тренувального процесу.

Перспективи подальших досліджень. Вдосконалення тестів для оцінки приросту рівня тренованості спортменів-орієнтувальників збірних команд на різних етапах підготовки. Та покращення спортивної майстерності.

Список літератури

1. Маясов Л. Структура технічних і тактичних дій спортсменів-орієнтува-

лників // Л. Маясов, Л.,Сапужак І., Кубін А // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 193-198.

2. Катшевський С.М. Науково-методичні та організаційні основи фізично-го самовдосконалення студентства. / С.М. Катшевський – К.: ІЗМН, 1997.– С.83

3. Спортивне орієнтування: методичні рекомендації / уклад. А.А. Слобожа-

нінов. – Чернівці: Рута, 2000. – 32 с.

4. Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методика развития. / В.И. Лях. – М.: Терра спорт, 2000. – 192 с.

5. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. / Л.П. Сергі-єнко. – К:. Олімпійська література, 2000. – 438 с.

6. Сергієнко Л.П. Особливості розвитку силової витривалості в умовах навчання у закладах силових структур / Л.П. Сергієнко // Концепція розвитку галузі фіз. вих. і спорту в Україні: зб. наук. праць – Рівне, 2003. – Вип. 3 Ч. 1 – С. 357-361.

7. Слобожанінов А.А. Спортивне орієнтування як засіб підвищення рівня фізичного та психічного розвитку / А.А. Слобожанінов, Я.П. Галан // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету Філософсько-педагогічні науки (13-14 травня 2009 року).–Чернівці: Рута, 2009– С. 591-592.

8. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей. / М.М. Лине-

ць // Львів: Штабар, 1997. – 207 с.

9. Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков-разрядников. / А.С Лосев. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 112 с., ил.

10.Фесенко Б.А. Книга молодого ориентировщика. / Б.А. Фесенко. – М., 72 с, ил.

11. Ширинян А.А., Иванов А.В. Физическая подготовка ориентировщика. / А.А. Ширинян, А.В. Иванов. – М.: Физкультура и спорт, 2005. – 48 с.

12. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. / Н.В. Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

13. Пронтишева Л.П. Орієнтування спортивне. Програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ. / Л.П. Пронтишева, О.Й Куцук. – Вінниця, 1998. – 88 с.
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ОРЕНТИРОВЩИКОВ

Ярослав ГАЛАН

Прикарпатский национальный университет имени Василя Стефаника

Анотация. В статье приведены современные тести относительно оценки общей и специальной подготовлености спортсменов-орентировщиков. Для проведения исследований

общей и специальной подготовки была предложина система тестов которая дает возможность оценить уровень развития таких физических качеств как скорость, выносливость и сила а также таких качеств специальной физической подготовки как способность одолевать препядствия, переносить нагрузки и обьединять физическую и умственую работу.Ключевые слова: спортивное ориентирование, спортсмен-орентировщик, физическая

подготовка, тактическая подготовка, система оценки.


МODERN SYSTEM OF ASSESSMENT OF THE GENERAL AND SPECIALIZED PREPAREDNESS OF TH ORIENTEERIERS

Yaroslav GALAN

Pricarpathion Vasyl Stefanik University

Abstract. In article are given modern tests with the assessment of the general and specialized training of the orienteeriers. For carrying out of research of the general and specialized training was offered the system of tests that gives an opportunity to estimate a level of development of such physical qualities as speed, endurance, force, and also such qualities of the specialized physical training as an ability to overcome barriers, to endure loading and combine physical and mental work.

Key words: sport orienteering, orienteerier, physical preparation, specialized training, system of assessment.
скачать файлСмотрите также:
Сучасна система оцінки загальної І спеціальної підготовленості спортсменів-орієнтувальників ярослав галан
189.03kb.
Розбиття дисципліни ”судові та правоохоронні органи україни” за видами робіт на модулі
86.89kb.
5а сиковой Ярослав Раицкий Дмитрий 5б стратиенко Денис
56.11kb.
Сучасна українська літературна мова / За ред. А. П. Грищенка. К.: Вища шк., 2004
26.91kb.
На измене\" Россия \"Гадкий утенок\" Россия Комедия, 85 мин старше 14 лет анимация 75 мин. 1 10 Ярослав
70.81kb.
Положення про Першість міста Києва та Київської області з Шотокан карате-до за правилами skif. Мета та завдання
75.67kb.
Президентський фонд "україна" Інститут стратегічних оцінок (ісо) стратегічні оцінки
273.17kb.
1 Система, свойства, характеристика и классы
315.84kb.
Ярослав зуев проект земля. Тайна будущого – в прошлом
347kb.
Будь-яка організація, щоб досягти поставленої мети, потребує управління, здатного забезпечити не лише її існування, а й розвиток
180.1kb.
1. Загальна характеристика теорії права та держави План
80.29kb.
Конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на основі повної загальної середньої освіти
269.95kb.