klevoz.ru страница 1
скачать файл
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1(4 год)
Тема: Особливості використання сучасних технологій навчання у методиці викладання освітньої галузі «Іноземні мови»

Мета: Формування професійних компетенцій студентів для розробки та впровадження інноваційних технологій
План заняття:

 1. Освітня галузь «Іноземні мови» в системі освіти України.

 2. Рекомендації Ради Європи щодо викладання ІМ. Компетентнісний підхід до викладання ІМ.

 3. Професійно-педагогічні вимоги до особистості сучасного вчителя ІМ.

 4. Поняття „педагогічна технологія”, загальна класифікація педагогічних технологій у вітчизняній науці.

 5. Сучасні педагогічні технології при вивчення ІМ.


Практичні завдання:

 1. Вибіріть правильний варіант взаємозвязку понять «освітні технології», «педагогічні технології», «технології навчання», «педагогічна техніка» від загального до конкретного:

Педагогічні технології (ПТ) – освітні технології (ОТ)- педагогічна техніка (ПТ-ка)- технологія навчання (ТН).

Технологія навчання (ТН)- педагогічна техніка (ПТ-ка)- освітні технології (ОТ)- педагогічні технології (ПТ)

Освітні технології (ОТ)-педагогічні технології (ПТ)- технології навчання (ТН)- педагогічна техніка (ПТ-ка)

Педагогічна техніка (ПТ-ка)- технологія навчання (ТН)-педагогічні технології (ПТ)- освітні технології (ОТ) 1. Вибіріть правильний варіант

Педагогічна технологія – це

Цільова, відносно завершена сукупність взаємозалежних циклів навчальної, виховної та освітньої розвивальної взаємодії викладача і студентів (учнів);

Продумана у всіх деталях модель педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченнням комфортних умов для учнів та вчителя;

Процес підготовки і передачі інформації, який й відкриває нові варіанти навчання, повязаня з унікальними можливостями сучасних засобів навчанння. 1. Конспект однієї статті (папка «Освітні технологій »)


Основна література

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології? Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 2. Загальноевропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. українського видання С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 3. Інтерактивні технології навчанння: теорія, практика, досвід: Метод. посіб. / Авт.-уклад.: О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

 4. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстером /Упорядники: Андрєєва В.М., Григораш В.В. – Х.: Вид-во «Основа», 2006. – 352 с.

 5. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. – 368 с.

 6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. Пед. Кадров / Е.С. Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под. Ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.

 7. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

 8. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под. Ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с.

 9. Пассов Е.И. и др. Учитель иностранного языка: мастерство и личность. – М., 1983.

 10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учеб. пособие. – М.,1998.

Додаткова література


 1. Гаврилюк О. Нові технології навчання: ефективний шлях забехпечення високої кваліфікації спеціалістів // Рідна школа. – 1998. С. 68.-76.

 2. Головко М.В. Загальні тенденції та психолого-педагогічні проблеми запровадження сучасних технологій навчання // Нові технології навчання. – 2001.- Вип.30. – С. 89-98.

 3. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтрактивні технології навчання. К.: «Видавництво А.С.К.», 2003. – С. 192-200.

 4. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа. – 1998. - № 12. – С. 19-24.

 5. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

Тема: Особистісно зорієнтовані технології навчання на уроках ІМ. Шляхи їх реалізації (4 год.).

Мета: Формування професійних компетенцій студентів для розробки та впровадження інноваційних технологій на основі особистісно зорієнтованого підходу під час викладання ІМ
План заняття:

 1. Особистісно зорієнтовані технології навчання як необхідна умова розвитку мовленнєвих навичок учнів на уроках ІМ.

 2. Особливості застосування особистісно зорієнтованих технологій на уроках ІМ.

 3. Проектування уроку ІМ із використанням особистісно зорієнтованих технологій навчання у викладанні освітньої галузі «Мова та література. Іноземні мови».Практичні завдання:

 1. Конспект однієї статті (папка «Особистісно зорієнтовані технології навчання ІМ»)

 2. Визначне відмінності традиційної моделі навчанняя від особистісно зорієнтованої.

 3. Складить фрагмент уроку ІМ, використовуючи технології особистісно зорієнтованого навчання.


Основна література

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології? Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 2. Загальноевропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. Ред. Українського видання С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 3. Інтерактивні технології навчанння: теорія, практика, досвід: Метод. Посіб. / Авт.-уклад.: О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

 4. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстером /Упорядники: Андрєєва В.М., Григораш В.В. – Х.: Вид-во «Основа», 2006. – 352 с.

 5. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. – 368 с.

 6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов и системы повыш. Квалиф. Пед. Кадров / Е.С. Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под. Ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.

 7. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

 8. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под. Ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с.

 9. Пассов Е.И. и др. Учитель иностранного языка: мастерство и личность. – М., 1983.

 10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учеб. Пособие. – М.,1998.


Додаткова література

 1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтрактивні технології навчання. К.: «Видавництво А.С.К.», 2003. – С. 192-200.

 2. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа. – 1998. - № 12. – С. 19-24.

 3. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ.

 4. Шевчук І. Використання інтерактивних технологій у проведенні виховних годин // Початкова школа. - №5. – 2004. – С. 13-15.

 5. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М., 1982. – С. 40-50.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2
Тема: Технологія організації навчальної проектної діяльності на уроках ІМ

Мета: Формування професійних компетенцій студентів для розробки та впровадження технологій організації навчальної проектної діяльності на уроках ІМ.

План заняття:
1. Технологія реалізації проектної роботи.

2. Аналіз проектів з іноземної мови для початкової, основної, старшої школи.3. Складання проектів різних типів.
Практичне завдання

 1. Запропонуйте власні теми проектів, які необхідно використовувати під час вивчення іноземної мови в ЗНЗ та доведіть доцільність їх застосування під час вивчення ІМ.


Основна література

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 2. Загальноевропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. Ред. Українського видання С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 3. Інтерактивні технології навчанння: теорія, практика, досвід: Метод. Посіб. / Авт.-уклад.: О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

 4. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстером /Упорядники: Андрєєва В.М., Григораш В.В. – Х.: Вид-во «Основа», 2006. – 352 с.

 5. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. – 368 с.

 6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов и системы повыш. Квалиф. Пед. Кадров / Е.С. Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под. Ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.

 7. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

 8. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под. Ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с.

 9. Пассов Е.И. и др. Учитель иностранного языка: мастерство и личность. – М., 1983.

 10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учеб. Пособие. – М.,1998.


Додаткова література


 1. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. Пособие для учителей и студентов педагогических вузов Н.Ю. Пахомова  - Учебное пособие. М.: АРКТИ, 2003 - 112 с.

 2. Настольная книга преподавателя иностранного языка. Справочное пособие. - Минск, 1992. - С. 12-28, 204-211.

 3. Dacanay Fe R., Bowen J.D. The Presentation and the Drill. Reader in Methods of Teaching English. - M., 1983. - C.38-45.

 4. Gullette C.C., Keating L.C. Viens C.P. Hints on Teaching Vocabulary// Reader in Methods of Teaching English. - M., 1983. - C.27- 29.

 5. McCarthy M. Vocabulary. A Scheme for Teacher Education. - Oxford, 1995.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

Тема: Особливості застосування технологій навчання у співпраці учнів і вчителя під час вивчення ІМ

Мета: Формування професійних компетенцій студентів для розробки та впровадження технологій організації навчання у співпраці учінв і вчителя під час вивчення ІМ.
План заняття:

 1. Історія виникнення поняття «навчання у співробитництві».

 2. Основні варіанти організації навчання у співробитництві.

 3. Технологія роботи в парах.

 4. Технологія роботи в малих групах.

 5. Особливості проектування уроку з предмета «Іноземні мови» із застосування технологій навчання у співпраці учнів і вчителя.


Практичні завдання:

Уявіть собі, що вам треба підготувати урок ІМ, на якому необхідно: • перевірити домашнє завдання (рішення задач, виконання вправ, теоретичний матеріал, т.д.);

 • пояснити новий матеріал;

 • перевірити осмислення цього матеріалу всіма учнями групи (класу).

Побудуєте такий урок з використанням технології навчання в співпраці.


Основна література

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 2. Загальноевропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. Ред. Українського видання С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 3. Інтерактивні технології навчанння: теорія, практика, досвід: Метод. Посіб. / Авт.-уклад.: О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

 4. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстером /Упорядники: Андрєєва В.М., Григораш В.В. – Х.: Вид-во «Основа», 2006. – 352 с.

 5. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. – 368 с.

 6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов и системы повыш. Квалиф. Пед. Кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под. Ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.

 7. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

 8. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под. Ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с.

 9. Пассов Е.И. и др. Учитель иностранного языка: мастерство и личность. – М., 1983.

 10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учеб. Пособие. – М.,1998.


Додаткова література

 1. Полат Е.С.Учимся вместе, учимся в сотрудничестве - М., 1996.

 2. Structuring Cooperative Learning: Lesson Plans for Teachers/ RogerT Johnson, David W. Johnson and Edythe Johnson Holubec - Interaction Book Company, 1987.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

Тема: Технології розвитку критичного мислення школярів при вивченні ІМ

Мета: Формування професійних компетенцій студентів для розробки та впровадження технологій розвитку критичного мислення школярів при вивченні ІМ.

План заняття:

 1. Інтерактивні технології в системі іншомовної освіти.

 2. Технологія розвитку критичного мислення як педагогічна категорія.

 3. Особливості застосування технологій розвитку критичного мислення під час вивчення ІМ.

 4. Моделювання уроку ІМ за технологією розвитку критичного мислення.Практичне завдання

  1. Визначте термін «критичне мислення» за допомогою прийому сенкена.

 1. Розробіть фрагмент уроку ІМ з використанням технологій розвитку критичного мислення (на вибір).


Основна література

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Навч. Посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 2. Загальноевропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. Ред. Українського видання С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 3. Інтерактивні технології навчанння: теорія, практика, досвід: Метод. Посіб. / Авт.-уклад.: О.Пометун, Л.Пироженко. – К.: АПН, 2002. – 136 с.

 4. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстером /Упорядники: Андрєєва В.М., Григораш В.В. – Х.: Вид-во «Основа», 2006. – 352 с.

 5. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. – 368 с.

 6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. Пособие для студ. Пед. Вузов и системы повыш. Квалиф. Пед. Кадров / Е.С. Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под. Ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.

 7. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

 8. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под. Ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с.

 9. Пассов Е.И. и др. Учитель иностранного языка: мастерство и личность. – М., 1983.

 10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учеб. Пособие. – М.,1998.

 11. Формування критичного мислення учнів на уроках мови: Монографія // Кол. авторів за заг. ред. В.Ф. Дороз: В.Ф. Дороз, Л.Я. Романова, О.Б. Ярова, В.А. Ніщета, Г.А. Удовиченко, передмова К.О. Баханов. – К.: «Освіта України», 2008. – 336 с.


Додаткова література

 1. Тягло О.В. Критичне мислення як освітня інновація // Вісник Університету внутрішніх справ. – Харків. 1997. – Вип. 2. – С.229-232.

 2. Чарльз Темпл, Джінні Стіл, Курт Мередіт Методична система «Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів» (Підготовлено для розвитку критичного мислення) / Посібник І-ІV, Науково-методичний Центр розвитку критичного та образного мислення: «Інтелект», 1998. – 32 с.
скачать файлСмотрите также:
Тема: Особливості використання сучасних технологій навчання у методиці викладання освітньої галузі «Іноземні мови»
102.68kb.
“Методика викладання іноземних мов”
292.06kb.
Прямі іноземні інвестиці в сучасних процесах інтернаціоналізації економіки глобалізаційним процесам, що відбуваються в світогосподарській системі, сприяє наявність таких тенденцій: [1]
45.26kb.
Над якою працюють учителі суспільно
119.24kb.
Формування креативних здібностей на уроках художньо-естетичного циклу засобами використання інноваційних технологій
251.78kb.
Реферат «Використання web-технологій у Автоматизованих Банківських Системах»
54.57kb.
Відділ освіти Миронівської районної державної адміністрації
416.64kb.
Використання хімічних знань при вивченні біології
108.76kb.
До цих Правил прийому, у тому числі до Київсього оптико-механічного коледжу та Коледжу геологорозвідувальних технологій, що є у структурі університету
2925.2kb.
Система контролю та оцінювання Метою контролю
34kb.
Урок з використнаням інформаційних технологій (Слайд №3)
125.46kb.
Тема лекції
441.69kb.