klevoz.ru страница 1
скачать файл
Тематичний план лекційІ семестр

1.

Вступ до курсу загальної біології. Рівні організації живої матерії. Методи сучасних біологічних досліджень. Видатні вчені-біологи України та світу, їх внесок у розвиток біологічної науки.

2.

Хімічний склад клітини. Макромолекули: полісахариди, білки, нуклеїнові кислоти.

3.

Клітинні мембрани. Цитоплазма. Транспорт речовин у клітину. Клітинні органели, їх класифікація, структура і функції.

4.

Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз.

5.

Генетичний код. Ген як одиниця спадковості. Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів і евкаріотів.

6.

Тканини. Типи тканин у рослин і тварин.

7.

Розмноження організмів, форми нестатевого і статевого розмноження.ІІ семестр

8.

Онтогенез. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.

9

Основні поняття генетики. Методи генетики. Закони Грегора Менделя.

10

Взаємодія генів однієї алельної пари та різних алельних пар. Множинний алелізм. Генетика груп крові.

12

Зчеплене успадкування. Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі.

13

Генетика популяцій. Закон Харді-Вайнберга.

14

Біотехнологія, генна інженерія: основні напрямки досліджень та сучасні досягнення.

15

Поняття про мікроеволюцію, видоутворення та макроеволюцію. Вид і його критерії. Типи видоутворення.
Сучасна система органічного світу. Принципи класифікації організмів.
ІІІ семестр

16

Основи екології. Екологічні фактори.

17

Біогеоценоз, його структура і характеристика. Правило екологічної піраміди. Види екологічних пірамід.

18

Людина і біосфера. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу. Жива речовина біосфери, її властивості та функції.

19

Колообіг речовин у біосфері.

Тематичний план семінарських занять
І семестр

1.

Елементний склад живих організмів. Неорганічні сполуки: вода і мінеральні речовини, їх роль у процесах життєдіяльності. Малі органічні молекули.

2.

Основи цитології. Основні положення клітинної теорії. Особливості будови клітин прокаріотів і евкаріотів.

3.

Макромолекули: полісахариди, білки, нуклеїнові кислоти.

4.

Ядро, його будова, функції. Хромосоми. Каріотип.

5.

Біосинтез білка.

6.

Клітина як цілісна система. Пластичний і енергетичний обмін речовин у клітині. Фотосинтез. Дихання. Хемосинтез.

7.

Різноманітність органічного світу. Неклітинні форми життя. Одноклітинні організми, явище колоніальності.

8.

Багатоклітинні організми: гриби, рослини, тварини.
ІІ семестр

9

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму. Біогенетичний закон. Життєвий цикл у рослин і тварин.

10

Мінливість, її форми та прояви. Основні положення мутаційної теорії. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.

11

Генетика людини, її значення для медицини та охорони здоровۥя. Спадкові хвороби людини.

12

Генетичні основи селекції організмів. Досягнення в селекції рослин і тварин в Україні.

13

Розвиток еволюційних поглядів. Синтетична теорія еволюції, її основні положення.

14

Основні напрямки та закони еволюційного процесу. Принципи молекулярної еволюції.

15

Проблема виникнення життя на Землі та пізнання його суті. Гіпотези виникнення життя на Землі.

16

Еволюція прокаріотів. Гіпотези виникнення евкаріотів, колоніальних і багатоклітинних організмів. Формування наземних екосистем.

17

Проблема походження людини. Діяльність людини як особливий фактор еволюції.
ІІІ семестр

18

Основні середовища існування організмів: наземно-повітряне, водне, ґрунт.

19

Популяція та її властивості. Біологічні адаптивні ритми.

20

Екосистеми, їх властивості і закони функціонування.

21

Діяльність людини та стан біосфери. Охорона природних ресурсів.

Тематичний план практичних занять
І семестр

1.

Оптичні системи в біологічних дослідженнях.

2.

Вивчення властивостей ферментів.

3.

Органічні сполуки клітини. Вуглеводи і ліпіди.

4.

Структура і функція білків.

5.

Розв’язування елементарних вправ з молекулярної біології.

6.

Розв’язування елементарних вправ з молекулярних основ спадковості.

7.

Будова і властивості клітин прокаріотів і евкаріотів. Особливості клітин у рослин і тварин.

8.

Рух цитоплазми в клітинах рослин. Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу.
ІІ семестр

9.

Будова і властивості хромосом. Каріотип.

10.

Будова гена. Розв’язування елементарних вправ на транскрипцію і реплікацію.

11.

Генетичний код. Розв’язування елементарних вправ на біосинтез білка.

12.

Порівняння процесів фотосинтезу і хемосинтезу.

13.

Клітинний цикл. Мітоз.

14.

Форми розмноження організмів.

15.

Гаметогенез. Статеві клітини.

16.

Вивчення етапів ембріогенезу хордових тварин.

17.

Будова тканин рослинних організмів.

18.

Будова тканин тваринних організмів.

19.

Розв’язування типових задач з генетики на моногібридне та аналізуюче схрещування.

20.

Розв’язування типових задач з генетики на ди- і полігібридне схрещування.

21

Розв’язування типових задач з генетики на взаємодію алельних генів.

22

Розв’язування типових задач з генетики на взаємодію неалельних генів.

23

Розв’язування задач на успадкування груп крові в системі АВ0 і резус-фактора.

24

Розв’язування типових задач з генетики на кросинговер, генетику статі.

25

Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

26

Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.

27

Розв’язування типових задач на визначення виду мутацій.

28

Складання і аналіз родоводів.
ІІІ семестр

29

Порівняння природного і штучного добору.

30

Історичний розвиток органічного світу.

31

Вивчення гомологічних та аналогічних органів, рудиментів і атавізмів.

32

Вплив екологічних чинників на живі організми.

33

Розв’язування задач на генетику популяцій.

34

Розв’язування задач з екології.

35

Складання ланцюгів живлення, схем коло обігу речовин у екосистемах.

36

Стан довкілля в Івано-Франківській області.

Тематичний план самостійної роботи

І семестр

1. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.

2. Біологічно активні речовини, їх вміст у живих організмах і значення для життєдіяльності. Гормони, алкалоїди, коферменти, їх біологічне значення. Основні групи вітамінів, їх представники, біологічне значення.

3. Морфологічні та функціональні зв’язки між структурами клітини.ІІ семестр

4. Діагностування вад розвитку людини та їх корекція. Ембріотехнології.

5. Порівняння симптомів захворювань, які викликаються вірусами і бактеріями. Профілактика ВІЛ-інфекції, СНІДу та інших вірусних захворювань людини.

6. Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини.ІІІ семестр

7. Генетично модифіковані організми: проблеми створення і використання людиною.

8. Проблеми адаптації людини до навколишнього середовища. Фізіологічні основи загартовування людини як пристосування до несприятливих умов середовища.

9. Біорізноманітність: рівні, типи, біологічне і практичне значення біорізноманітності та методи її вивчення.

10. Сутність і межі застосування біоіндикації та біотестування, їх переваги.

Засоби проведення контролю знань студентів
Розподіл матеріалу на лекціях, практичних заняттях і самостійній роботі відповідає навчальній програмі, складеній на основі типової програми з біології для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (2003), які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, навчальному плану 2011/12 н.р. та програмі з біології для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (10-11класи), затвердженій Міністерством освіти і науки України (наказ від 28. 10. 2010 р. № 1021).

При плануванні питань для самостійних робіт та іспиту враховувалися всі розділи курсу та підбиралися задачі таким чином, щоб був охоплений весь програмний матеріал.  


1.3.1. Засоби проведення поточного і кінцевого контролю
Мета контролю: проводити об’єктивний, систематичний аналіз засвоєння студентами навчального матеріалу у відповідності з вимогами типової і робочої програм з біології.

Завдання контролю: перевірка та оцінка знань теоретичного і практичного матеріалу студентами як результат самостійного опрацьовування окремих тем і розділів програми на основі усного та письмового опитування.

Форма контролю: контроль засвоєння знань здійснюється шляхом усного опитування, розۥязування тестових завдань і ситуаційних задач у письмовій формі. Кінцеве оцінювання знань студентів проводиться на письмовому іспиті.
скачать файлСмотрите также:
Тематичний план лекцій
106.11kb.
Тематичний план практичних занять
37.72kb.
Тематичний план самостійної поза аудиторної роботи
171.21kb.
Конспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
2580.4kb.
Календарно-тематичний план практичних занять з медичної І біологічної фізики для студентів І курсу стоматологічного факультету на 2011-2012 навчальний рік
106.78kb.
Тематичний план практичних занять
31.98kb.
Конспект лекцій з курсу «системи життєзабезпечення міста-2» для студентів 2 курсу денної та 1 курсу заочної форм навчання
14.07kb.
Pp був одним із заснов­ників української соціології, людиною, що перша використала поняття "соціологія" в курсі своїх лекцій
27.47kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
1642.62kb.
За гендерной политикой скрывается план редукции человечества (сокращение количества населения). Этот план тайно реализует руководство ес и ООН
50.45kb.
План подготовки к олимпиадам по информатике
35.19kb.
Програма для студентів спеціальності 080300 «Математика» Затверджено
107.7kb.