klevoz.ru страница 1
скачать файл
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Медичний факультет

Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

Методичні матеріали

для забезпечення навчального процесу з АСТРОНОМІЇ

Івано-Франківськ -2011Зміст

1. Робоча програма дисципліни

1.1. Тематичні плани

1.1.1. Тематичний план лекцій

1.1.2. Тематичний план самостійної поза аудиторної роботи.

1.2. Перелік навчально-методичної літератури

1.2.1. Основна

1.2.2. Додаткова

2. Методичне забезпечення навчального процесу

2.1. Загальні засади дисципліни.

2.2. Мета і завдання дисципліни

2.3. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами

2.4. Програма

2.5. Орієнтовний перелік питань на залік.

2.6. Самостійна робота

2.7. Тези лекції.


Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректорЕрстенюк А.М.

(підпис) (прізвище, ініціали)

“____”._____________ 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

. Астрономія .

(назва навчальної дисципліни)
. № 5.12010102 – «Сестринська справа», № 5.12010101 «Лікувальна справа»

(шифр, назва спеціальності)
Факультет . медичний .

Кафедра . Медичної інформатики, медичної і біологічної фізики .
Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)Іспит

(семестр)Всього

Аудиторних

С

П

РС

Лекції

Практич-ні

заняття


Лабора-торні заняття

Семінар-ські

заняття


Денна

1

1

34

2014

Диф. Залік

1
ВечірняЗаочна

Робочу програму склали:

професор М.І. Мойсеєнко, доцент Б.І. Яворський.

(перелік співробітників кафедри)
Івано-Франківськ – 2011

Робоча програма складена: на основі типової програми з астрономії для середньої школи, затвердженої МОН України, 2011 р.

Робочу програму обговорено і затверджено на засіданні кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики 29.08.2011 р., протокол № 1

Завідувач кафедри медичної інформатики,

медичної і біологічної фізики __________ проф. Мойсеєнко М.І.

(підпис)


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії “ ” . . 2011 р., протокол №____.

Голова циклової комісії __________ доц. Мельничук О. М.(підпис)
1.1.Тематичні плани
1.1.1. Тематичний план лекційТема лекції


К-ть годин

1.

Предмет Астрономія. Зв'язок астрономії з іншими науками.

2

2.

Сузір’я. Зоряні карти.

2

3.

Небесна сфера. Небесні координати. Час.

2

4.

Геліоцентрична система. Конфігурації планет. Закони Кеплера.

2

5.

Загальна характеристика планет Сонячної системи. Земля.

2

6.

Місяць. Планети земної групи.

2

7.

Планети – гіганти.

2

8.

Основні відомості про Сонце, його будову та джерела енергії.

2

9.

Відстань до зір. Звичайні зорі. Подвійні зорі.

2

10.

Наша Галактика.

2

Всього:

20


1.1.2. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи


Тема


К-ть годин

1.

Екліптика. Видимий рух Місяця і Сонця. Місячні і сонячні затемнення.

4

2.

Календар.

2

3.

Малі тіла Сонячної системи.

3

4.

Змінні зорі. Еволюція зір.

3

5.

Будова і еволюція Всесвіту. Життя у Всесвіті.

2

Всього:

14


1.2. Перелік навчально-методичної літератури

1.2.1.Основна: 1. М.П. Пришляк «Астрономія», підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, К. «Академ-періодика», 2008, 148с.

 2. Климишин І.А., Крячко І.П. «Астрономія», підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів, К. «Знання України», 2002, 192с.

 3. С.М.Андрієвський, І.А. Климишин «Курс загальної астрономії»; навчальний посібник, Одеса: «Астропринт», 2007, 480с.

1.2.2 Додаткова:

 1. Календарь и хронология - издание 2 - 1985. Климишин И.А.

 2. Астрономiя, 11 клас I.А. Климишин, I.П. Крячко.

 3. Астрономия. 11 класс. Книга для учителя. Е. П. Левитан.2. Методичне забезпечення навчального процесу
2.1. Загальні засади дисципліни

Програма курсу астрономії для вищих закладів І-ІV рівнів акредитації для підготовки фахівців за спеціальністю №5.110102 – «Сестринська справа» та №5.110101 – «Лікувальна справа» розрахована на 34 години, з них 20 годин лекційних і 14 самостійних.

Астрономія є однією із найдревніших наук. Найдревніші людські цивілізації закладали її основи, збагачували результатами спостережень. Розвиток цієї науки зумовлений не тільки природною цікавістю людини до непізнаного, а й повсякденними практичними потребами. Спостерігаючи за зорями, планетами, Місяцем та Сонцем, люди намагались встановити причино-наслідкові зв’язки між небесними явищами та подіями на Землі. Результатом багатовікових спостережень за зоряним небом є відкриття закономірностей руху і взаємодії, походження і еволюції зір, планет та інших тіл, їхніх систем у Всесвіті.
2.2.Мета і завдання дисципліни

В результаті вивчення дисципліни «Астрономія» студент повинен:а) мати уявлення про:

 • розвиток астрономії як науки та її зв'язок з іншими науками;

 • способи та інструменти астрономічних спостережень;

 • походження назв сузір’їв та зір;

 • небесну сферу та її головні лінії і точки;

 • принципи введення сонячного, місцевого, поясного, літнього часу;

 • історичний хід розвитку уявлень про будову Сонячної системи;

 • роль Арістотеля, Птолемея, Коперніка та інших учених у формуванні сучасних уявлень про світобудову;

 • розміри тіл Сонячної системи;

 • форму орбіт планет та особливості їхнього руху навколо Сонця;

 • походження Сонячної системи;

 • основні закономірності Сонячної системи;

 • природу планет земної групи;

 • природу планет-гігантів ;

 • історію відкриття Урана, Нептуна і Плутона;

 • природу та історію відкриття малих тіл Сонячної системи;

 • фізичні та хімічні умови на Сонці та джерела його енергії, вплив сонячної активності на біосферу Землі;

 • методи визначення відстаней до зір, спектральну класифікацію зір, різноманітність подвійних зір;

 • нашу Галактику і місце Сонячної системи в ній;

 • природу галактик, закон Габбла, великомасштабну структуру Всесвіту;

 • стан пошуку життя на інших планетах;

 • антропний принцип.

б) знати:

 • основні типи телескопів та відмінності між ними;

 • зміст поняття зоряна величина;

 • назви не менше 8 сузірів і не менше 8 зір;

 • принцип введення екваторіальної системи координат;

 • зв'язок висоти полярної зорі з географічною широтою місця спостереження;

 • номер часового поясу України;

 • різницю між всесвітнім, середньоєвропейським і київським часом;

 • суть геліоцентричної системи світу;

 • основні конфігурації планет;

 • будову Сонячної системи та назви її великих планет;

 • зміст трьох законів Кеплера;

 • величину астрономічної одиниці;

 • основні характеристики планет земної групи та планет – гігантів;

 • розмір, форму, будову та масу землі ;

 • основні характеристики місяця і планет земної групи ;

 • основні характеристики планет – гігантів;

 • основні характеристики Сонця; основні прояви сонячної активності; сонячні цикли;

 • за паралаксом обчислювати відстань до зір ;

 • будову, розміри та склад Галактики;

 • типи зоряного населення;

 • класифікацію галактик та їх основні характеристики.

в) вміти:

 • показати на карті основні сузір’я та найяскравіші зорі;

 • визначати екваторіальні координати зір за зображеннями на карті;

 • визначати поясний час;

 • визначати відстань до світила за його паралаксом і навпаки;

 • пояснювати причину припливів і відпливів;

 • пояснити закономірності і сценарії походження і розвитку Всесвіту;

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є диференційований залік.2.3. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами
Взаємне проникнення різних областей природничих наук є важливим джерелом прогресу.

Астрономія є однією із найдревніших наук. Найдревніші людські цивілізації закладали її основи, збагачували результатами спостережень. Розвиток цієї науки зумовлений не тільки природною цікавістю людини до непізнаного, а й повсякденними практичними потребами.

Спостерігаючи за зорями планетами, місяцем та сонцем, люди намагались встановити причино-наслідкові зв’язки між небесними явищами та подіями на землі. Результатом багато вікових спостережень за зоряним небом є відкриття закономірностей руху і взаємодії, походження і еволюції зір, планет та інших тіл, їхніх систем у Всесвіті.

Із вище сказаного випливає, що астрономія тісно пов’язана з такими науками як: фізика, хімія, математика, геометрія, тригонометрія, астрологія.


2.4. Програма

Астрономія — фундаментальна наука, яка ви­вчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому. Іс­торія розвитку астрономії. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками. Аст­ро­номія та астрологія. Значення астрономії для формування світогляду людини. Астрономічні знання як явище культури. Прилади для астрономічних спостережень та вимірювань(телескопи, підзорні труби, теодоліт). Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я.

Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних світил. Астрономія та визначення ча­су. Типи календарів. Небесні координати. Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет.

Випромінювання небесних світил. Методи астрономічних спостережень. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа. Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій.

Будова Сонячної системи. Закони руху планет. Закони Кеплера. Земля, її розміри, форма, маса та її густина. Фізична природа тіл Сонячної системи методи вивчення фізичної природи небесних тіл. Оптичні і радіоспостереження. Спектральній аналіз.

Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники. Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, Плутон та його супутник Харон. Малі тіла Сонячної системи — астероїди, комети, метеори. Дослідження планет за допомогою космічних апаратів. Етапи формування нашої планетної системи.

Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю.

Зорі та їх класифікація. Подвійні зорі. Фізичні змінні зорі. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.

Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура.

Будова Всесвіту. Наша галактика. Дифузна матері. Міжзоряний пил і газопилові туманності. Рух зірок в Галактиці. Зоряні системи. Галактика і Мегагалактика. Розподіл галактик у Всесвіті.

Поняття про космологію. Космологія – вчення про будову Всесвіту і його розвиток у часі. Віддалення галактик. Закон Габбла. Стала Габбла. Червоне зміщення. Сучасна наукова картина світу. Світ галактик. Квазари. Проблеми космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту.Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Унікальність нашого Всесвіту. Питання існування ін­ших всесвітів.
2.5. Орієнтовний перелік питань на залік

 1. Розвиток астрономії як науки та її зв'язок з іншими науками.

 2. Способи та інструменти астрономічних дослідження.

 3. Основні типи телескопів та відмінності між ними.

 4. Походження назв сузір’їв та зір. Сузір’я. Зоря.

 5. Зоряна величина. Зміст цього поняття.

 6. Назвати неменше 8 сузір’їв і 8 зір.

 7. Небесна сфера. Вісь світу. Полюси світу. Небесний екватор. Небесний меридіан.

 8. Зеніт. Надир. Кульмінація. Схилення. Пряме піднесення.

 9. Справжній сонячний час. Середній сонячний час. Місцевий час. Всесвітній час. Поясний час. Тропічний рік.

 10. Екліптика. 12 сузір’їв, які називають зодіаком.

 11. Сидеричний місяць. Фази Місяця. Синодичний місяць.

 12. Причини видимого руху Сонця та Місяця.

 13. Умови настання сонячних та місячних затемнень.

 14. Основні фази Місяця.

 15. Історичний хід розвитку уявлень про будову Сонячної системи.

 16. Роль Арістотеля, Птолемея Коперніка та інших вчених у формуванні сучасних уявлень про світобудову.

 17. Розміри тіл Сонячної системи.

 18. Форма орбіт планет та особливості їхнього руху навколо Сонця.

 19. Суть геліоцентричної системи світу.

 20. Будова Сонячної системи та назви її великих планет.

 21. Зміст трьох законів Кеплера.

 22. Афелій. Перигелій. Паралактичне зміщення. Горизонтальний паралакс.

 23. Історія введення юліанського та григоріанського календарів.

 24. Типи календарів.

 25. Високосні та не високосні роки.

 26. Розміри, форма, будова та маса Землі.

 27. Походження Сонячної системи та її основні закономірності. Причина парникового ефекту.

 28. Природа планет земної групи.

 29. Основні характеристики Місяця. Причина земних припливів і відпливів.

 30. Основні характеристики планет земної групи.

 31. Природа та основні характеристики планет-гугантів.

 32. Історія відкриття Урана, Нептуна та Плутона.

 33. Природа та історія відкриття малих тіл Сонячної системи.

 34. Основні характеристики малих тіл Сонячної системи.

 35. Сонце та його основні характеристики.

 36. Основні характеристики сонячної активності. Сонячні цикли.

 37. Фізичні та хімічні умови на Сонці та джерела його енергії.

 38. Вплив сонячної активності на біосферу Землі.

 39. Методи визначення відстані до зір.

 40. Спектральна класифікація зір.

 41. Різноманітність подвійних зір.

 42. Зоря. Річний паралакс. Абсолютна зоряна величина. Парсек.

 43. Нова та наднова зоря.

 44. Природа виникнення нейтронної зорі, чорної діри.

 45. Еволюція зір.

 46. Наша Галактика.

 47. Місце Сонячної системи в нашій Галактиці.

 48. Будова, розміри, та склад галактики. Типи зоряного населення.

 49. Природа галактик, Закон Габбла.

 50. Великомасштабна структура Всесвіту.

 51. Стан пошуку життя на інших планетах. Антропний принцип.2.6. Самостійна робота

Тема: КАЛЕНДАР

Мета: Студенти повинні ознайомитись із типами календарів.

Питання для повторення:

 1. Хто автор геліоцентричної системи світу?

 2. Хто створив перший телескоп?

 3. Скільки є сузірів?

 4. Скільки є зодіакальних сузірів?

 5. Назвати 4 зорі.

 6. Назвати фази Місяця.

 7. Яка із планет – Меркурій чи Уран – є зовнішньою для Землі?

 8. Яка із планет – Венера чи Сатурн - є внутрішньою для Землі?

 9. Сформулювати перший закон Кеплера і продемонструвати його малюнком.

 10. Сформулювати другий закон Кеплера і продемонструвати його малюнком.

 11. За картою зоряного неба визначити координати зорі  Діви.

 12. За картою зоряного неба визначити координати зорі  Пегаса.

 13. Чи правда, що на екваторі опівдні Сонце завжди перебуває в зеніті?

 14. Чи може людина, перебуваючи на південному полюсі Землі, побачити коли-небудь Сонце в зеніті?

 15. Яка відстань від Землі до Сатурна, якщо його горизонтальний паралакс дорівнює 0,9?

 16. Яка відстань від Землі до Нептуна, якщо його горизонтальний паралакс дорівнює 0,3?


Питання для вивчення

 1. Що називають календарем? Від чого він походить?

 2. Які є типи календарів і від чого це залежить?

 3. Який календар називають юліанським або старим стилем?

 4. Яка середня тривалість року за старим стилем?

 5. Який календар називають григоріанським або новим стилем?

 6. Який календар юліанський чи григоріанський є календарем християнського світу?

 7. Чи користуються на даний час старим стилем?

 8. Який місячний календар є найвідомішим?

 9. Який сонячно –місячний календар є найвідомішим?

 10. Що називають ерою?

 11. Скільки відомо ер?

 12. Яку еру важчають найдревнішою ?

 13. Як пов'язаний Петро І з юліанським календарем?

 14. Коли в Україні запроваджено григоріанський календар?2.7. Тези лекції.

Лекція №1: ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЯ. ЗВ'ЯЗОК АСТРОНОМІЇ З ІНШИМИ НАУКАМИ

План лекції

 1. Астрономія як наука.

 2. Значення астрономії для людства.

 3. Методи та засоби астрономічних спостережень.

 4. Найважливіший прилад оптичної астрономії – телескоп:

  • рефрактор;

  • рефлектор;

  • менісковий телескоп.

 5. Діапазони астрономічних спостережень:

 • інфрачервона астрономія( від 1мм до 0,8 мкм);

 • ультрафіолетова астрономія( від0,3 до 0,1мкм);

 • рентгенівська астрономія( від 30 до 0,01нм);

 • гамма-астрономія( менше 0,01нм);

 • радіоастрономія(від декількох мм до 15-20 м).

 1. Обсерваторії як спеціально обладнані науково - дослідницькі установи.

 2. Області спектра різних астрономічних об’єктів.
скачать файлСмотрите также:
Тематичний план самостійної поза аудиторної роботи
171.21kb.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
565.06kb.
Навчити виготовляти динамометр та градуювати його шкалу, розвивати навички самостійної практичної роботи,, уміння толерантно працювати у групах, виховувати у учнів дбайливе ставлення до свого здоров´я
50.02kb.
Із досвіду роботи викладача спеціальних предметів Мандригелі Л. М. м. Комсомольськ, 2010р
682.54kb.
Самостійної роботи
15.96kb.
Тематичний план практичних занять
37.72kb.
Контрольна робота з курсу "Технологія матеріалів" для студентів 3-го курсу заочної форми навчання спеціальності "Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах"
153.16kb.
Заступник директора Директор школи Крученова В. М. Алексєєнко В.І
204.41kb.
Клінічна анатомія та фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих
613.94kb.
Тематичний план лекцій
106.11kb.
Календарно-тематичний план практичних занять з медичної І біологічної фізики для студентів І курсу стоматологічного факультету на 2011-2012 навчальний рік
106.78kb.
Тематичний план практичних занять
31.98kb.