klevoz.ru страница 1
скачать файл

 1. Назва модуля: Комп’ютерна графіка та мультимедійні системи

 2. Код модуля: ПМ_6065_С01

 3. Тип модуля: обов‘язковий

 4. Семестр: 8

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5)

аудиторні години – 72 (лекції – 32, лаб. роб. – 24, практичні заняття - 16)

 1. Лектор: ас. Гамаль Христина Володимирівна

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

  • знати основні технічні, математичні та алгоритмічні основи комп’ютерної графіки;

  • вміти використовувати програми Power Point пакету прикладних програм MS Office.

8. Спосіб навчання: аудиторне.

9. Необхідні обов‘язкові попередні та супутні модулі:

- пререквізит : алгоритмічні мови та програмування, алгебра та геометрія.

- кореквізит :

10. Зміст навчального модуля:

Математичні основи комп’ютерної графіки. Матриці перетворення. Відображення, обертання. Просторові перетворення і проекції. Трьохвимірне масштабування, зсуви та повороти. Трьохвимірне відображення. Композиції перетворень. Алгоритмічні основи комп’ютерної графіки. Растрова графіка. Створення презентацій в Power Point.

11. Рекомедована література:


 • Грейс Д. Графические средства персонального компьютера.- М.: 1989.

 • Павлидис Г. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений. М.: Радио и связь, 1986.

 • Порев В. Компьютерная графика.- С.-П.: 2002.

 • Препарата A., М. Шеймос. Вычислительная геометрия. Введение.- М.: Мир, 1989.

 • Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики.- М.: Мир, 1989.

 • Роджерс Д., Дж. Адамс. Математические основы машинной графики.- М.: Машиностроение, 1980.

 • Фали Д. Основы интерактивной машинной графики. 2т.-М.: Мир,1985.

 • Фокс. А., Пратт М. Вычислительная геометрия.- М.: 1982.

 • Технічні, математичні та алгоритмічні основи комп’ютерної графіки: Методичні вказівки до вивчення курсу лекцій з дисципліни «Комп’ютерна графіка» // Укладач Різник О.Я. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 162 с.

 • S.E. Slack, Michelle I. Zavala. PowerPoint 2007 Graphics & Animation Made Easy. – McGraw-Hill, 2009. – 238 p.

12. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль (25%): опитування на лабораторних та практичних заняттях, письмові звіти з лабораторних робіт.

 • Підсумковий контроль (75%) - екзамен

14. Мова навчання: українська.
скачать файлСмотрите также:
2. Код модуля: тмфв 6 1 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
19.88kb.
Тип модуля: обов‘язковий Семестр: 8 Обсяг модуля
20.46kb.
Код модуля: пз 6043 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
15.36kb.
Назва модуля: Біофізика Код модуля: еп 6022 С01 Тип модуля
14.47kb.
Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 64
1113.59kb.
Примерная программа модуля дисциплины «стоматология» модуль
260.31kb.
Програма спеціального курсу Кільця та модулі спеціальність „математика (заочне відділення) Програму склав
26.64kb.
Решение уравнений с модулем в 6 классе
26.6kb.
Системная динамика прогноза развития конфликта кафедра моделирования социальных процессов Дисциплина может быть предложена в рамках общеуниверситетского модуля
33.46kb.
Программа профессионального модуля «Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте»
100.92kb.
Программы дисциплины по выбору 3
24.49kb.
Гсво додаток б (обов’язковий)
798.38kb.